НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Аурата - кожата на духовното тяло

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Аурата - кожата на духовното тяло

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, аура, работи, мисъл, приятел, път, условия, сега, всички, начин, кожа, аз, правилно, слънце, кой, живот ,

 Младежки окултен клас , София, 14 Юни 1935г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Добрата молитва

Коя беше основната мисъл от миналата лекция? (-Всеки човек трябва да се стреми към реализиране на най-малките желания. Истински добър човек е само онзи, който може да се надява на най-малкото в живота. И само той може да се надява на постижения на всичко.) Имате ли тема? (-Да се напишат 9 глагола. Да се изпее песента "Всичко в живота е постижимо" на срички и от повече лица.) Прочете се резюме: "Отличителните черти на умния човек". Прочете се темата с глаголите.

Всяка дума е като един зародиш. Вие сте изучавали човешкото тяло. Ако вземем естественото тяло на човека, коя е най-деятелната част в него? – Неговата кожа, която възприема. Здравословното състояние на тялото зависи от кожата. Във връзка с кожата често в окултната наука се говори за аурата. Аурата, това е кожата на духовното тяло. Човек трябва да има здравословна аура. Вземете едно семе, каквото и да е, трябва да изберете една подходяща почва за него. Ако почвата му не съответствува на семето, това семе не може да израсне и не може да се развие правилно. Трябва един вътрешен напор, вътрешни и външни условия. Вътрешните условия са в самата почва, какво съдържа. А външните условия това са въздухът, топлината, храната. За да станат нещата ясни, вие трябва винаги да изхождате от физическия свят, понеже той е обективния, по-близо е до нас, по-понятен. Ако физическият свят е понятен, тогава може да пристъпите към духовния свят, понеже той е по-отвлечен, по-широк, по-голям, по-изтънчен. Ако човек не разбира физическия свят, мъчно може да разбере и духовния.

Често се говори за аурата на човека. Аура не е българска дума. От думата "аура", ако отделите "а-то ще остане "ура", значи: да живее! Някой път има известно съвпадение. Определенията вървят по известен закон. Казваме, че нещата съвпадат. Има един закон, който ръководи съвпаденията. Туй нещо не е случайно. Под думите "случайни работи", разбираме: те не са предвидени. Тогава нещата там съвпадат. Случайните работи са глупави работи, но понякой път се учудваме, че случайните работи са умни работи. Препъваш се някъде и падаш. Казваш, че случайно си направил нещо глупаво. Но има едно съвпадение в случайността. Има един закон, който ръководи случайните работи. Ние няма да се спираме да обясняваме какъв е законът. Защото има неща, колкото и да се обясняват, са непонятни.

Имате един ваш приятел. Той ви писал писмо. Четете писмото и се радвате. Има нещо в писмото, което да ви радва. Но представете си, че този ваш приятел наместо писмо ви праща едно самунче, праща ви една хубава ябълка и една круша. Казва: "Да се даде това на моя приятел!" Писмо е туй. Как ще прочетете туй писмо? Трябва да се разбира. Писмото най-първо е запечатано в плик. Вие разрязвате плика, изваждате писмото, четете съдържанието и ви става приятно. След като получите хляба, хубаво направен, после хубавата ябълка и крушата, как ще разрешите писмото? Откъде ще започнете? Имате хляб, имате една ябълка и една круша. Как ще ги четете сега? Най-първо хляба ще пипнете и крушата и ябълката. След туй ще пишете на вашия приятел: "Самунчето получих, беше отлично, пък ябълката сочна и крушата също, много ви благодаря!"

Сега, като говорим за духовни работи, за духовния живот има нещо друго, по-хубаво и от писмата. Кои писма са по-хубави – с пликове или със самунчета, ябълки и круши? Да допуснем, че вие сте един екскурзиант горе в планината. Какво писмо е по-хубаво да ви донесат? Едно писмо с плик може да има турени и сто лева вътре или едно самунче, ябълка и круша? Кое писмо е по-хубаво на планината? – Самунчето е по-хубаво с ябълката и крушата. В дадения случай имате един приятел, който ви е обещал един пръстен с голям диамант за подарък. Вие имате и друг един приятел. Който ви изпраща една хубава, отлична, съдържателна книга. В дадения случай, кой подарък е по-добър – пръстенът с диаманта или съдържателната книга? Няма съмнение, че съдържателната книга. Съдържателната книга струва повече. Но представете си, че имате и трети един приятел, който ви изпраща едно житено зърно. Имате пръстенът, второто – книгата, а третото – житното зърно. От трите подаръка кой е най-важния в дадения случай? – Вие ще ги съедините трите, между пръстена, книгата и житеното зърно има известно съотношение. Пръстенът, това са външните условия на живота, книгата това е разумното, което ще приспособи тези условия, а семето това е онзи капитал, с който вие в даден случай може да разполагате. Онзи, който не разбира, ще каже: "Този пръстен защо ми е?" Но това са условия. Тия условия могат да се използуват. Вие имате разумната книга, след туй иде семето. Това семе може да го използувате, ако сте чели книгата. И трите неща са потребни.

В думата "аура" два пъти се повтаря буквата А. Аурата – това е здравословното състояние на човека. Защото без една здравословна аура, човек не може нищо да постигне. Значи нещо се излъчва от човека. За да бъдете здрави или за да бъдете влиятелни, за да ви върви, да идете при Бога, непременно трябва да имате аура. От вас трябва да се излъчва нещо. Запример вие някой път искате да ви обичат. Но за какво може да ви обича човек. Един ваш приятел на планината, ако е закъсал, може да ви обича, ако вашата торба е пълна с хляб, имате повече провизии и ако имате място къде да си починете, този ваш приятел е на място. Той ви услужва. Но ако този приятел е закъсал както вас? Де седи приятелството? Тогава тези двама приятели не могат да се разберат и никакво приятелство не може да има. Три, четири деня седят, не са яли хляб и двамата са закъсали в планината. Вие казвате някой път за нещата, че са така.

Вчера един студент ми се оплака. Той забелязал, че има нещо в живота, което го преследва, че нещата се случват, както той не иска. Работи, работи и все наопаки му върви. И той дошъл до заключението, че нещо го преследва. Чуди се от какво именно идва туй преследване. Че как може сиромашията да преследва? От къде иде тя? Кой човек е сиромах? Който не работи. (-Има хора, които много работят и пак са бедни.) Не, не, това е криво. Кой човек е прост? Кой човек е невежа? – Който не учи. Кой човек не е здрав? Какви са условията за здравето? Човек, който работи, не може да бъде никога беден. Но вие ще кажете, че работите и нямате нищо. Тия хора не работят. Представете си, че вие имате приятел един глист в почвата, на когото разчитате. Какво може да ви допринесе този глист? Вие се трудите, вземате вашата мотика и работите, работите. Какво може да постигнете с такава работа? Можете да миете или да пеете или каквото и да е. Можете да пеете някъде и ни глас ни слушание, може и да пишете. Ако сте един говедар и пишете поезия, какво ще разберат говедата от поезията ви? Ако ви се предостави правото да избирате професията си, какво ще изберете: да бъдете говедар или овчар или учител или лекар? Каква е разликата между един овчар, един говедар и един учител на деца? Ако вие се занимавате с най-нисшите проявления на живота, не сте ли един говедар? Ако се занимавате с нещо по-разумно, вие сте овчар, пък ако се занимавате с разумни неща, искате да се повдигнете, да повдигнете и децата, вие ще бъдете един учител. Малките деца тепърва ще дойдат, те ще правят много глупости и вие ще се приспособявате към тях. Ако съзнаете сега, някои деца може да ви са приятни, а други някои няма да ви са приятни. Може да пофилософствувате, защо това дете така е родено. То се отнася до условията. Някой път вие мислите: "Защо така разбира това дете?" Условията са такива. И младият какво мисли? Не е определена работата на младия, той още не е научен на никаква работа. Но гладният за какво мисли? Той е на служба; жадният е на служба; болният е на служба.

Какво се разбира под думата млад? Какво усещате, като мислите за думата младост? Как определят младия човек? Могат да се дадат много дефиниции за младостта. Сега всички трябва да бъдем млади. В младостта не трябва да има никакво раздвояване на съзнанието. Млад човек е онзи, в ума на когото няма никакво раздвояване. Млад човек е онзи, в сърцето на когото, в чувствата му няма раздвоение; млад човек е онзи, на когото в постъпките му няма раздвоение. Той функционира правилно. Туй значи млад човек. Ще кажете: "А онези, на които съзнанието им, мисълта им е раздвоена, чувствата им са раздвоени и постъпките им са раздвоени?" – Те са изложени на един посторонен живот, който скоро ще ги лиши от богатството. Това са пропуквания, това са изтичания, това са излишни разходи.

Някой път вие казвате, че не може да търпите. Да кажем, някой човек ви стиска за ръката, вие не може да търпите това. Но дойде една болест, която се усилва повече и повече, какво ще правите тогава? Вие, нетърпеливият човек, казвате: "Не мога да го търпя този човек!" Много добре. Но, ако ви дойде болест, тогава какво ще правите? Как ще се освободите от нея? Усилват се болките, почвате да се мъчите, плачете и други дойдат да ви утешават. Но вие си носите товара, носите си болестта. Какво ще правите, как ще се справите, когато имате някаква болест, някаква болка?

Олге, ти кажи как се справяш? (-Пъшкам, викам.) -Пъшкаш, добре. Най-първо една болка произтича от физически причини, но тя може да произтича и от една духовна причина. Следователно ако искаш да се освободиш от болката, ти трябва да знаеш причината й. На когото и да е от вас, мога да му причиня болка. Да му дам да се наяде с моркови, със сурови моркови и да му дам една чаша сладък чай или мляко. Няма да мине половин час, той ще почне да се свива. Тази болка произтича от това, че в даден случай се образуват известни отровни газове, които почват да действуват върху имунитета, върху онова здравословно състояние на стомаха. Когато храносмилането не става правилно, образуват се газове. А щом въздухът влезе в стомаха, той винаги причинява болка. Следователно въздухът няма работа в стомаха, в червата. Той има работа в дробовете, не в стомаха. Сега по същия закон, ако вие внесете във вашето съзнание една нисша мисъл, тази мисъл има друго съдържание. Но ако вие я внесете в съзнанието си, където тя няма условия правилно да се развива, тази мисъл ще ви създаде страдания. Следователно, трябва да изучавате закона. Например, коя мисъл вие считате висша и коя нисша? Кои са отличителните черти на една висша мисъл? (-Нисшата мисъл се отнася до органическия свят, а висшата до психическия, до по-висшите чувства.)

Един човек пред себе си има орехи. Той взема тези орехи, чупи и ги яде. Не е лошо. Аз виждам друг, който има орехи, но ги посажда. Той се лишава да не ги яде, а ги посажда в земята. Кой постъпва по-висше – който изяжда или който посажда орехите? – Който посажда. Онзи, който говори за Любовта или онзи, който прилага? – Който прилага Любовта седи по-горе. В какво седи прилагането на Любовта? За да се приложи любовта изисква се съзнание. Изисква се послушание. Без послушание в света нищо не може да се постигне. Да си послушен, нали трябва да се вслушаш в себе си? Има един учител вътре в тебе, трябва да го слушаш. И ако ти не слушаш този, който те учи, и не постъпваш, както той те съветва, ще страдаш и нищо не можеш да постигнеш. Вие не слушате и всичките ви страдания в живота произтичат от непослушанието, което имате. Всичките хора са крайно непослушни. Някакъв бръмбар е влязъл в ума на един човек и нещо му казва: "Няма да вървиш в този път!" Или каже: "Не, в този път ще вървиш!" Той не слуша. Той там иска да иде. Ще идеш до известно място и после пак ще се върнеш.

Проучвайте човешката аура! Има писани много философски трактати, може да ги четете. Кожата от какво е образувана? (-От тъкани.) Значи ако вземете една волска кожа и една човешка кожа, ще намерите голямо различие в устройството й. Най-хубавата кожа е човешката! Отлична е тя! Не сте я проучвали. Ако се проучи кожата под микроскоп ще видите каква хубава тъкан е. Ако разгледате една кожа на един заек ще видите грамадно различие в устройството на кожата. Една кожа на заек или волска кожа вземете, ще видите и помежду тях грамадно различие в строежа на кожите. И колкото кожата е по-хубаво устроена, туй същество е по- разумно. И аурата на човека по същия начин се различава, така е тя изтъкана. Човешката аура се тъче. За нея човешката мисъл, чувство и човешките постъпки са храна, от която тази кожа или тази аура се образува. Това е физическото в духовния живот на човека. Само мислите трябва да дадат известна храна, за да се образува тази правилна аура. И когато вие имате тази аура, вие се чувствувате смели, решителни, но щом се разрани вашата аура, духът отпада. Изгубвате вашето настроение. А когато кожата е в своята целокупност, вие сте здрав и весел. По същия начин човек трябва да пази своята аура. Запример никога не допущайте нечиста мисъл да се допре до вашата аура, както не допущате нещо, което може да нарани кожата ви. Никога не допущайте това! Ще дойдат известни мисли, не ги допущайте да наранят вашето съзнание, вашата мисъл или да наранят вашата аура. Не допущайте едно желание да се вмъкне в съзнанието ви и да нарани вашата аура и не допущайте една постъпка да нарани вашето съзнание.

Но вие сега ще зададете въпроса: "Как ще направим това?" Най-първо като дойде една мисъл, колкото и да е привлекателна, опитайте я, не бързайте да я възприемете. Да ви приведа един пример. Представете си, че вие се намирате в много затруднено положение. Идва един господин и казва: "Не бой се, аз ще ти дам хиляда лева!" Проверете това, не вярвайте сто на сто, че той ще ви даде парите. Направете този опит. Вие не вярвате в това. Дръжте се тогава като че не се отнася до вас, че и без пари може да минете. Като ви каже, че ще ви даде хиляда лева и вие започнете да си градите: това ще купите, онова ще купите. Не се мине един-два часа, той ви каже: "Ще ме извините, не мога да ви дам хилядата лева." Тия двата часа, когато вие вярвате, ви изгубиха благоприятното време. Не ги туряйте в съзнанието си, гледайте си работата. Шивач сте. Шийте си спокойно, не мислете за парите, пък той, ако ви даде пари, тогава да спре иглата да работи, но докато не ви е дал парите, иглата да върви. Ако пък пишете, не напущайте перото си! И вечерта, когато излезете от учреждението си, тогава вижте какво може да направите, а вие веднага турите писалката в джоба си и вземете парите. Че вие се излагате на едно изкушение. Правите следната погрешка: Ако един ваш приятел ви даде хляб и вие го турите в джоба си, така вървите, мислите ли че сте придобили нещо? Хлябът не трябва да влиза във вашия джоб. А вие не искате да ядете хляба. Турите го в единия джоб, в другия джоб, но и в последния джоб ако го турите, все сте неразположени. Питате: "Какво трябва да се прави?" Не дръжте хляба в джоба си, турете го в стомаха си, там му е мястото. Правилната философия е там. Хлябът не е направен за джоба, нито за торбата ви. Доброто в света не е направено да го гледате в ръцете си. То е храна, най-добрата храна. И доброто е храна. Вие държите доброто и казвате: "Аз искам да бъде добър." Може да пишете колкото искате, но безполезно е това. Доброто в света е храна. Доброто е храна за човешката аура.

Вярата е повод, тя е пътят ви. Понякой път се питате: "Има ли Господ или няма; разумен ли е животът или не е разумен; може ли човек да постигне всичко или не може." Ти влезеш в един хор, дето 40 души пеят. Има четири партии вътре. Питам: ти сам по себе си може ли да образуваш един хор? Певецът сам по себе си един хор може ли да представи? Той може поотделно да пее сопран, алт, тенор и бас, но едновременно четирите гласа може ли да ги пее? Значи, за да се образува един хор най-малко са потребни четири души, да има един акорд от четири тона. Сопранът какво представлява? -Това е майката в музиката, басът – това е бащата, тенорът – това е големият син, а алта – това е дъщерята. Те са една цяла фамилия. Като се съединят бас със сопран, ражда се тенорът; като се съединят сопран с бас ражда се алтьт; като се съединят бас с алт, ражда се тенор. Сега тия са посторонни работи, но някой ден трябва да се обяснят.

Да се върнем към закона на човешката аура. Да имаш една отлична аура, това подразбира да имаш отлични условия. Ти искаш да създадеш условията. Условията не се създават, те могат да се използуват. Условията сами по себе си съществуват и няма какво ти да ги създадеш. Ако трябва да създадеш сега светлина, при условията отвън, това е една неразбрана философия. Съществуват всичките условия. В дадения случай ти носиш всичките възможности в този живот за онова, което можеш да постигнеш. Може да искаш неща, които не са за този живот. Да допуснем, че в теб се зароди идеята да отидеш до Слънцето. Защо искаш да отидеш до Слънцето? – Да видиш какво има там. Ония жители на Слънцето са толкова учени, че могат да издържат на 25 милиона градуса топлина, а ти едва издържаш на 41 градус, а на 42 градуса умираш. Тогава какво търсиш при Слънцето? Ти на Слънцето никога не можеш да отидеш. Някой пита: "Може ли да ида на Слънцето?" – Може да идеш, има един начин за отиване на Слънцето. Ако намислиш да обиколиш Земята, колко пари ти трябват? Колко мислите, че трябват? (-Много.) (-Един милион.) -Добре! Представи си, че ти тръгнеш. Тогава един милион ти трябват. Колко време ти трябва да се приготвиш? Представи си, че имаш един приятел, който веднага ще ти даде един свободен билет и ти тръгнеш и всичко е наред! Тогава трябва ли ти един милион? Значи човек, който иска да обиколи света, трябва да има един свободен билет. Но ако остане ти сам да си приготвиш един милион, кога ще можеш да го обиколиш? Знаете ли, колко струва един билет до Слънцето? Хайде ще оставим тази работа за друг път. Лошите условия седят в неразбирането на онова, което има в нас.

Какво предполагате да е това? (-АВ.) Кажете сега другото положение. Какво си мислите, че е това "В"? Аз ще обясня. Представете си, че това е една билярдна топка "А". А това "В" – как се нарича тази пръчица? (-Един щекел.) От какво зависи вашето изкуство? Вие виждали ли сте билярд? Значи по една гладка повърхност е поставена една топка. Човек, който има билярд, какво придобива? Какво придобиват хората, ако играят на билярд? Ако разберете закона вие ще се домогнете до известна светлина. Този човек може да бъде майстор, ако знае да удря правилно. Ами ако един музикант не може правилно да взема тоновете? От какво зависи силата на музиката? – От слушането. Най-първо той трябва да има един отличен слух! При това трябва да има един начин на слушане. Музикантът трябва да знае как да си постави ухото, как да възприеме. Много хора не са музикални, понеже не знаят как трябва да слушат. Има един начин за правилно слушане на човека – в съзнанието му не трябва да има влияние от друг. Ти трябва да бъдеш в една зала съвършено свободен, за да слушаш. Трябва да седнеш на хубаво място да възприемаш всеки звук и да го разбираш. А сега някой път обществото, околните ти влияят, не смееш да се обърнеш, да мръднеш. То не е свобода. Как трябва да седиш, че да бъдеш свободен, за да можеш тъй да си туриш ухото под един ъгъл, че най-добре да слушаш? Има един начин, той е отвътре. Той не може да се покаже. Има само един начин, по който може да схващаш правилно тоновете на този певец или свирец. Или някой ти говори относно една научна теория. Ти трябва да знаеш как да се поставиш. Ако ти не знаеш как да се поставиш, темата която той развива, може да остане съвсем неразбрана и неясна.

Аз искам нещата да бъдат правилно разбрани. Представете си, че влизам в една градина, дето всичките дървета са изсъхнали, всичките цветя са клюмнали надолу, изсъхнали са и дърветата са повехнали. Градинарят ми се оплаква: "Не вали дъжд, не зная какво става с моите дървета." Оплаква ми се. Аз виждам една хубава река, прясна вода и поливам всичките цветя и дървета. До вечерта тия цветя и дървета са освежени и оправени. Разумност трябва. Ако ти си оставил реката на твоя живот да не полива твоите мисли и желания да растат и всичките са изсъхнали, де е причината за това? Причината е у тебе. Ще вземеш мотиката си и ще копаеш, ще вземеш маркуча и ще ги полееш. Твоите цветя страдат от нямане на влага. Ти седиш и казваш: "Пари ми трябват!" Докато дойдат парите, ти трябва да ги поливаш и доста време трябва да мине, докато те се съвземат. Да мислиш, умът ти трябва да работи, това се изисква. А ти гледаш да си купиш един цилиндър и да го туриш на главата си.

Едно време в Русия аристократите са носили цилиндри. Руският цар е искал да се освободи от цилиндрите, но тия упорити аристократи не искали по никой начин това. Казва императорът: "Ще си създам неприятност, ако им забраня." Един ден му дошла една светла идея. Той накупил 60-100 хиляди цилиндри и колкото кочияши имало в Петроград, дал на всички по един цилиндър. Всичките станали аристократи. Но като ги видели аристократите, веднага хвърлили своите цилиндри, защото не искали да бъдат като кочияшите. Тогава турят руските шапки. Императорът по един дипломатически начин ги убедил. Та казвам, сега и вие с вашите аристократи не може да се справите. Опитайте този разумен начин! Ще купите 80 хиляди цилиндри и ще ги дадете на кочияшите, за да се убедят аристократите сами. Има нещо във вас, което е упорито и твърдоглаво, не иска да хвърли цилиндрите, но като види, че всички носят цилиндър, казва: "До какъв хал съм дошъл!" Този простак и той носи цилиндър! А трябва да има едно различие между него и мене!" И всякога трябва да има едно различие.

Та казвам: потребно е да имате една отлична аура. Аурата напълно зависи от човешкия ум. При каквито условия да сте, не допущайте условията да ви измъчват. Те ще дойдат и ще ви мъчат. Но не допущайте да ви мъчат. Пак ще ви приведа примера. Вие някой път страдате от бездействие. Един американски студент, който обичал спортните игри, отива да се запише при един знаменит спортист. Пък направил една погрешка и този спортист му зашива една плесница. Прекатурва се три пъти и шапката му паднала настрани. Той станал, изтърсил се и тръгнал, но си рекъл: "Чакай, аз на този искам да си отмъстя!" И почнал да проучва как живее спортистът, как се упражнява. Десет години той го наблюдавал какво прави и най-после дошъл до една светла идея. След десет години той могъл да вдига вече един кон и едно конче във въздуха отдолу. Един ден той отива до този господин и му казва: "Ти знаеш ли кой съм? Един ден аз дойдох при тебе и ти ми заши една плесница." И тогава хваща този големия юнак за ръката и го вдига горе във въздуха. Този му казва: "Признавам те!" Да, студентът му станал учител. Единият му зашил една плесница, но този, когато го вдигнал във въздуха, му казва: "Не се отказвам, ако аз съм те научил!"

Та ако вие при спортиста не може да научите един урок, как ще придобиете сила? Де е вашето знание? Всяка една мъчнотия в живота, това е един спортист. Де седи неговата сила? Туй, което ви мъчи, е по-силно от вас. А щом станете вие по-силни, то не може да ви мъчи. Една мисъл ви мъчи, докато не я разберете, едно желание ви мъчи, докато не го разберете, една постъпка ви мъчи, докато не я разберете. Щом разберете мисълта, желанието и вашата постъпка, мъчнотиите изчезват. И всичките мъчнотии произтичат от едно вътрешно неразбиране. А туй неразбиране осакатява човешката аура! Осакатява човешката мисъл и човешкото желание. Ще знаете едно, с всичко в живота, чрез страданията Бог иска да ви направи самостоятелни. Бог изисква чрез страданията да направи всичките хора самостоятелни, свободни. Ще знаете едно – пътят на страданието е път за освобождение!

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.

30-та беседа на МОК, 14 година, държана от Учителя на 14 юни 1935 г., 5 ч.с., София, Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, аура, работи, мисъл, приятел, път, условия, сега, всички, начин, кожа, аз, правилно, слънце, кой, живот ,

 Младежки окултен клас , София, 14 Юни 1935г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ