НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Разрешените задачи

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Разрешените задачи

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, състояние, сега, случай, кой, две, помага, иска, знаете, казвате, природа, условия, метра, кажем, аз, пари, четири, направите ,

 Младежки окултен клас , София, 3 Май 1935г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Отче наш

Каква беше последната тема? (-"Положителни и отрицателни състояния.")

Какво подразбирате под едно положително и едно отрицателно състояние? Имате да се справите с едно положително и отрицателно състояние, как бихте се справили? Защо положителните и отрицателни състояния се привличат, а положителни и положителни се отблъскват? Да кажем, по естество две състояния положителни и отрицателни се привличат. Вие казвате: "празно ми е" или: "пълно ми е". Какво подразбирате, като употребявате това изречение? В единия случай разбирате нещо повече, доволни сте от нещо, а в другия случай не сте доволни. От какво произтича недоволството? Защо ви е празно? Какво има от това, ако един чувал е пълен, а другият е празен? Кое състояние е по-хубаво: да носите празния чувал или пълния чувал?

Да вземем пълното състояние. То е елементарна идея, но е сложна. Вашият чувал е пълен. Мислите, че имате една каруца, ще натоварите чувала, ще го продадете, ще вземете пари. При пълния чувал разбирате, че имате добри условия. Допуснете, че казвате: "пълно състояние". Допуснете, че вие сте гладен, имате едно отрицателно активно състояние. Аз казвам, имате едно положително пасивно състояние. Вие сте гладен, то е отрицателно положително състояние. Гладът е отрицателно състояние. Гладен сте и желаете да се нахраните, то е положителната страна. Най-после се наядете, внесете нещо във вашия стомах. Вашият стомах вече е пълен. Какво става? Работили сте, напълните чувала. Виждате обаче една опасност. Ако оставите 4-5 дена вашия чувал да стои в туй състояние, веднага ще ви сполети някое зло. Природата се намесва, иска да изпразни този чувал и тя започва да го празни. За 4-5 часа тя изпразни чувала ви. Туй изпразване означава, че храната се е смляла. Стомахът остава пак празен. Изработеното, което е взето през стомаха, го прекарвате през белите дробове и там не остава дълго време. Образува се известна енергия, която се изпраща в мозъка. Тази енергия не остава и там, тя постоянно се сменя. Постоянно има една промяна. Когато стомахът е пълен, природата мисли да го изпразни. Щом го изпразните, не се съгласявате с природата. Тя казва: "С празен стомах е по-добре." Вие казвате: "С пълен е по-добре". Вие настоявате на вашето, тя настоява на своето. Вие пълните, тя изпразва; вие пълните, тя изпразва. Има ли противоречие във вашите разбирания? Трябва да направите превод на "пълни и празни". Колко превода може да имате?

Вие казвате тъй: "Този човек има благородни пориви." Какво подразбирате? От къде идат тия благородни пориви? – Безразлично е. В какво седи един благороден порив? Да допуснем, че имате желание да се учите. Това е един порив. Но от само себе си ли е това? Запример вие желаете да четете или да растете, да станете голям или искате да станете учен, силен. Има ред подбудителни причини. Сега това е един нов начин за разсъждение. Например намирате се в едно тягостно състояние. Вие трябва да намерите на какво се дължи туй състояние. Тягостното състояние може да се дължи на физиологически причини. Може да се яви някое ядене, храносмилането става неправилно и следствие на това се образува едно тягостно състояние. Може да се дължи на някоя външна обществена причина. Имате нужда от пари, пък нямате, явява се едно тягостно състояние. Да допуснем, вие сте студент някъде, баща ви не е изпратил пари, имате едно тягостно състояние. Може да има ред други причини за вашето състояние. В дадения случай какво трябва да правите?

Сега да почнем от най-елементарното: ако вашето тягостно състояние произтича от храната, трябва да измените храната си. Щом измените храната си, ще се измени душевното състояние. Как може да се измени състоянието? – От вас зависи да направите подбор или баща ви не е изпратил пари. Писали сте му грубо писмо, не ви е пратил пари. Какво трябва да направите в дадения случай. На баща си, с вашето писмо, сте му дали горчива храна, баща ви ял и той е в лошо състояние. Трябва да бъдете лекар, да излекувате неговото състояние. То се връща на вас, той не ви изпраща пари. Какво трябва да направите? – Ще напишете едно хубаво, отлично писмо, ще се извините, че сте били малко груб. Какво ще кажете? Как ще се извините на баща си? Да кажем, вие сте писали: "Вие сте баща, но много жесток, не влизате в положението ми. Много лоши черти имате." Ред работи сте надрънкали. Как сега ще оправите тази работа? Някой път, като не ви върви работата, надрънкате на Господа: "Не искам да живея, дотегна ми този живот, аз съжалявам, че съм дошъл на земята." Дрънкате на баща си. Искате да заминете някъде, но не знаете къде. Искате да умрете. Какво разбирате под това "да умрете"? Едно говорите, друго разбирате. Търговецът иска да умре, защото няма пари. Дайте му пари, няма да иска да умре. Той иска да избегне сиромашията, да се скрие под псевдоним. Той иска да живее, да си измени името, от една държава в друга отива, а вие мислите, че е умрял. Неговото име се е изменило, а той е пак същият. И вие, когато някой път искате да умрете, искате да смените името си, нищо повече. Да умреш, значи да измениш тия състояния на даване и вземане, да се освободиш, никой да не те търси. Когато тия хора имат да ти дават, ни най-малко не искаш да умреш, искаш да живееш. Значи всеки, който иска да живее, подразбира, че външните условия са добри. Всеки, който иска да умира, подразбира, че външните условия не са добри и който иска да живее подразбира, че външните условия са добри.

Сега, коя е подбудителната причина? Туй какво показва в характера на човека? Един човек, който иска да умре и един човек, който иска да живее, какъв е характерът им? Ако умножите едно по едно, колко ще даде? – Пак едно. Вашето едно умножено по едно, дава едно. Защо едно плюс едно дава две? Защо при умножението единицата си остава същата, а при събирането се увеличава? Защо две по две е четири и ако ги събереш, пак е четири? Сега законът е такъв, че едното, ако се умножава, на едно дава пак едно, а две по две е четири и две и две е пак четири. Щом дойдете до другите числа, две по три е равно на шест, а две плюс три е равно на пет. В дадения случай, едно умножено на едно дава едно, е положителен резултат. Всякога когато едно число не се мени, то е положително, а щом се мени, то е отрицателно. Положителните числа не се менят, а отрицателните се изменят. Идеята е сложна. Ситият човек няма защо да яде, това е положително състояние. Той отказва, не се мени. Предложиш ядене, казва: "Аз не съм гладен." Гладният веднага, щом му предложиш храната, счита това за една привилегия. Богатият и да му даваш пари, няма да иде да работи, а бедният, щом му дадеш пари, той е готов да отиде да работи.

Сега ние сравняваме. Вие за какво считате болестта? Тя е един аристократ, здравето това е един демократ, преведено на политически език. Болният човек е аристократ. Трябва да му услужват. Той ще седне, ще легне и ще казва: "Моля!" – Иска да му служат един, двама, трима души. Щом е здрав, той е демократ. Сам си шета човекът. Питам сега: в дадения случай какво подразбирате под "богат човек"? Този човек е богат, но какво му липсва? Липсва му здраве. И вие, които му служите, той ви плаща. Болният човек е много богат. Говори меко, говори сладко: "О, братко!" Подкупва те отвън. Онзи здравият човек не е толкова мек, говори грубо, но е демократ, чака за работа.

Неразбраните работи са едни отвлечени работи. Туй, което вие не разбирате. Числото едно е едно положително число. И две по две дават пак един резултат, който е положителен – четири. Числото едно е положително и второто число четири е положително. Числата, които се умножават, са положителни. Две и две са отрицателни числа, но те дават един положителен резултат. Две умножено на две са числа, с които работим. Резултатът е положителен. Тъй както е поставено числото четири, имаме следния резултат: две по три равно на шест. Две по две равно на четири. Може ли да обясните, как две по две е равно на четири?

Да кажем, вие се срещате с вашата приятелка. Хващате се за ръцете. Колко ръце стават? (-Четири.) Добре. Но срещнете един ваш приятел, хванете се с него пак за ръцете. Стават пак четири. Хващате се с един ваш приятел, имате четири ръце. Хващате се с една ваша приятелка, имате пак четири ръце. В първия случай двете ръце са положителни и двете са отрицателни. Резултатът е пак четири. Ще се объркате малко.

Вие се обърквате от формата на нещата. Сега да ви обясня другояче. Представете си, че ви срещне един богат човек, а вие сте сиромах. Той ви хване с двете си ръце. И вие го хванете с двете ръце. Какво мисли богатият човек и какво мисли сиромахът в дадения случай, като се хванат? Богатият мисли да даде пари. Сиромахът – да вземе. Хващат се за ръцете. Но има друго. Да кажем, богатият срещне сиромаха, казва: "Аз имам работа за един работник, готов ли си да работиш на лозето ми?" Той казва: "Готов съм!" Тогава, като се държат за ръцете, правят пазарлък. "Парите ще дадеш!" -"Ще ти дам четири английски довечера, като се върнеш." Това е норма. Понеже ти имаш две ръце и аз две, четири. Колко пари ще ми дадеш? Четири е резултат на работата, която е свършена. Туй е само едно обяснение.

Питам сега: в дадения случай, ако вие имате едно състояние, което ви е хванало с двете ръце, ако сте сиромах и сте хванали богатия за ръцете, какво трябва да направите? -Каквото и да ви предлага богатият да направите, ако е за лозето, законът е все същия. На лозето или като учите в училището, или ще преподавате, каквато и да е работа. В дадения случай, ако сте богат човек, какво трябва да направите? – Трябва да бъдете готови да отделите нещо от себе си, трябва да се справите с едно ваше състояние. Вие имате нещо, не знаете как да го скриете. Намирате се в трудно положение. Какво трябва да направите? Най-първо ще потърсите помощ. Отвътре трябва да търсите помощ. Най-първо ще повикате на помощ вашия ум, след туй ще повикате вашето сърце, вашите чувства. Щом повикате ума си на работа и сърцето си на работа, ще имате един резултат. Какъв резултат ще имате, ако мъчнотията е от умствен характер? Как ще поставите математически отношенията? Кой е богатия, кой е сиромаха? Ако мъчнотията е от умствен характер, тогава кой е богатия и кой е сиромаха в дадения случай? (-Сърцето е богато.) Съгласни ли сте всички? Ако мъчнотията е от умствен характер, кой е богатия и кой сиромаха? За тая мъчнотия на ума, кой е причината? Ако човек в умствено отношение се мъчи, кой е причината? Или ако той се намира в мъчнотия в сърдечно отношение, кой е причината? Вие още не знаете причината. Но знаете факта. Кой ще плаща? – Трябва да дойде сърцето. Кой е богатия? – Който плаща парите. Ако при една умствена мъчнотия, вие нямате подкрепата на вашето сърце, няма да може да свършите нищо. Тогава сърцето ви трябва да бъде в едно добро разположение. Богато трябва да бъде!

Да допуснем сега, че вие обърнете процеса. Например мъчнотията е от сърдечен характер. Тогава умът ви трябва да бъде в едно добро разположение, да разреши въпроса. Кой ще работи? – Който работи всякога страда. Страданието всякога идва от работата.
Кой почва? Какви са процесите в природата? Тази дума е малко двойствена. Т.е. такива са процесите в природата. Ние сега говорим за известни процеси, които се видоизменят. Има процеси, които вървят по един правилен път и има процеси, които не вървят по правилен път. Да кажем, вие имате едно лошо разположение да чувствате. И за да се измени вашето състояние, то може да стане само под действието на вашия ум. Имате една неправилна мисъл във вашия ум. Тя може да се смени само под действието на вашето сърце, ако нямате някой друг повод. Значи ако мъчнотията е от умствен характер, тук влиза вече светът на мъдростта. Трябва да се позовете на мъдростта, за да ви даде един план, по който може да се оправят работите ви. А понеже мъдростта е във връзка с любовта, тя ще предизвика вашето сърце. И тогава сърцето ви ще помага на вашия ум. Сега те са колективни състояния.
Мъдростта представлява една голяма група от разумни същества, които са минали преди вас по този път и те са разрешили тия въпроси. Ако вие, които вървите по пътя на сегашния човек, не сте свикнали още с тия състояния да се справяте, ще страдате. Вие запример, колкото и да знаете, макар някои от вас да изучавате астрологията, знаете всичките астрологически знаци, но има още много неща. Да кажем, някой има венериното влияние, но положително сто на сто може ли да кажете, какво влияние ще упражни при известни условия? Какво влияние ще упражни Венера? – Относително, донякъде може. Какво разбирате под добро венерино влияние или лошо венерино влияние? – В доброто Венерино влияние знаеш Венера дава, а при лошото влияние Венера взема. Тя е търговка. Каквото има да дава, тя дава, а каквото има да взема – взема. Лошите аспекти не са нищо друго, освен че природата взема от вас. Вие казвате: "Юпитер има лошо съчетание." На какво се дължи лошото съчетание? Казват: "Астрологически така е поставено." Туй съпоставяне е разумно. То не е произволно. Кой ви е поставил в туй лошо съчетание? Под "съпоставяне" иска да каже, че зависи от дните, от месеците, от годините, но все таки това не е произволно. Вие нищо не знаете. Не сте ли вие, които сте избрали деня кога да се родите? Вие, съзнанието ви казвате: "Не съм аз." В съзнанието си не помните, че сте избрали деня. Роден сте да кажем на 31 -та година на миналия век. На колко години сте сега? – 104. Или да кажем роден сте в 94-та година на миналия век. – 45 години. Туй не сте го избирали вие. То е наложено от външните условия – от баща ви, от майка ви. А туй състояние на баща ви и майка ви е наложено от вашия дядо и прадядо. Защото когато са се родили вашите баща и майка, това не е избрано от тях, а от дядо ви. Значи имате няколко поколения, които са взели участие за това състояние, при което се намирате сега. Зависи от положителните и отрицателните състояния. Вие не можете да разсъждавате по единствената причина, че не разбирате. Щом се говори за една мома и един момък, вече момъкът и момата не могат да мислят правилно. Във вас се зараждат две идеи. Едната идея, от която може да извадите вече пример: като се представи на момъка една мома, той не може да бъде спокоен, хладнокръвен. Той иска да знае, красива ли е или не е красива; богата ли е не е; разговорчива ли е или не. Дали е свършила училището? Магнетична ли е или не, какви са баща й, майка й. Обща идея да има. На момата като й се каже за един момък и тя иска да знае какъв е. Представете на една мома един портрет на момъка, тя се заинтересува, не от научна работа, да разбере портрета, какво е създала природата, а иска да знае сегашните условия на живота.

Та казвам, представете си казаното в търговско отношение. Вие купувате известна стока. Да кажем, купили сте известна стока, която трябва да се продава през лятото, а тя е дошла през есента. Следователно, изгубили сте пазара. То е един лош аспект, нали? Заръчали сте я едно време, а тя не е дошла навреме. Следователно изгубили сте условията да я продавате. Туй е една загуба. То е едно отрицателно състояние, показва, че сте били един човек непредвидлив. Не сте разбирали от тази работа, не сте взели много неща в съображение. И вследствие на това, претърпявате един малък неуспех. Какво има, ако изгубите? Не сте спечелили, имате една малка загуба като търговец.

Или да допуснем друго може да се случи. Вие сте екскурзиант, не сте взели в съображение някои мерки. Излизате на екскурзия, взели сте студена храна, връщате се малко неразположени, тръпки ви побиват. Всички боледувате. Казвате: не си струва да ходи човек на разходка, на екскурзия. Къде е погрешката? – Погрешката е в избора на нещата. Най-първо, като излезете на екскурзия, трябва да изберете времето, да познавате местността, където ще ходите и колко енергия може да иждивите. Трябва да вземете и ред други съображения, да имате всички удобства. Един екскурзиант трябва да има хубави обуща. Той не може да ходи с папуци, да излезе на планината с клепките, сняг има там. —Ама, той може да е здрав. -Колкото и да е здрав, трябва да има хубави обуща. При полетата той може да носи клепките, но горе трябват обуща. А той е отишъл с тънки дрехи, с една копринена дреха, без палто и се връща болен. Екскурзиантът има ли нужда от копринена риза? Копринените ризи за кого са? – За хората. Когато се обличате в копринени ризи, то е за хората, а не за себе си. И когато искате да бъдете хубаво облечен, пак се обличате за хората. То е един външен подтик. Ако не живеете в едно общество, ще ходите крайно неглиже, но понеже живеете в общество, туй е една положителна причина – обществото ви заставя да бъдете добре облечени. Защото всеки, който ви срещне, ще обърне внимание на палтото, на връзката, на дрехата, на прическата, на обущата ви, защо сте така раздърпан. На всичко това ще ви направят веднъж-дваж няколко забележки. Или да допуснем, ако вие сте сам, никога няма да се научите да пишете. Ако пишете на вашия приятел, той веднага ще ви направи забележка върху писаното, върху изложението на писмото, върху правописа, вие сте принуден да пишете хубаво. И така трябва да бъде.

Външният свят, природата искат да ни заставят разумно да работим. Някои от вас искат да изменят температурата си. Сега какъв е начинът да търпиш? Нетърпеливият човек има такава линия:
Той е нетърпелив (1-А). 2-В е търпелив. Щом се намерите в едно трудно положение, вие трябва да измените вашето състояние. Представете си, че ви поставят на върха на една върлина и че имате една плоскост от един квадрат и с тази върлина ви повдигат на 1000-1500 метра. Какво ще бъде вашето състояние? Страх, нали? 1500 метра ви вдигат, седите вие, какво трябва да направите в дадения случай, за да се избавите от тягостното състояние на страха? На 1500 метра височина на тази върлина, седнал на един квадрат, ще се страхувате. Най-първо трябва да се научите да пазите равновесие. Ако турите един човек на тази плоскост, да го вдигате нагоре, нали той ще се уплаши? Ако турите една птица и я вдигнете нагоре, тя ще се уплаши ли? Като я вдигнете нагоре и като дойдете донякъде, тя ни най-малко няма да изпита този страх. Не може да падне. В птицата има самоувереност. Като я вдигнете на тази височина, птицата ще хвръкне. Ако е човек обаче, какво ще прави горе на повърхността.

Птицата във въздуха ще слезе, а вие нямате условията на птицата. Сега вие не можете да направите една аналогия – има състояния, които вие не може да разрешите в човешка форма. Ще ги разрешите във формата на една птица. Да кажем, вдигат ви на 1500 метра височина, не ви дават никакви условия да слезете долу, какво ще правите? Човек ще зависи от милостта на тези, които са вдигнали тази върлина горе. Ако вземете положението на птицата, ако имате състоянието на птицата вие ще бъдете независими от външните условия. Преведете думата "птица" в дадения случай. Как ще я преведете? Когато ви качат на 1500 метра височина на тази върлина, човек в дадения случай е човек, но човек -животно. Вие може да си представите тази височина. Ако поставите една овца, ще имате еднакви резултати. И овцата ще скочи, ще се самоубие, пък и вие, ако направите същото, и вас ще ви турят на това положение. Значи под думата "птица" аз разбирам в дадения случай да мислите. Мислите дават условия, крила. Крилата на птицата са условия, чрез които вие може да преодолеете мъчнотиите.

Сега тъй както са поставени числата в природата, те имат свой смисъл. Тъй както вие сте изучавали числата, аз за тия числа не говоря. Ако вие имате едно житено зърно, във вашия хамбар, ако не се изменят неговите условия, туй житено зърно ще остане само. Ако имате в хамбара две житени зърна и умножите едното зърно на другото, колко ще имате? По обикновеному пак едно ще имате. (Ако има две житени зърна в хамбара, пак две ще останат.) Но умножете едно житено зърно, резултатът какъв ще бъде? (Ако умножим едното зърно само на себе си, ще остане пак едно.) Добре! Ако житеното зърно го посеете и то почне да расте и даде плод 30, 60 или 100, този процес какъв е? На събиране или на умножение? (-Той не е познат в математиката.) Посеете едно житено зърно в земята, а то в класа дава плод. Едно посяхте, а 30, 60 или 100 дава в класа. По какъв процес дойдоха тези плодове? По процеса на събиране или по процес на умножение? Значи едно число, като го умножиш само на себе си – 2 по 2? (Едно число може да се умножи само на себе си.) Да допуснем един човек е два метра на височина. Тия два метра, след като ги умножиш, на 4 могат ли да станат? Вие казвате едно число умножено на себе си, но то е един процес: едно се говори, но друго се разбира. Вярно е, ако имате една гумена връв от два метра, мога тази гума да изтегля на три или на четири метра. Тя се умножава. Има възможности, като я изтеглите да образува четири метра дължина. Това е крайният предел на умножението, до което една гума може да дойде. Ако искате повече да я изтеглите, тя ще се скъса. Но след туй, ако я пуснете, тя пак ще бъде два метра. Или пък ако имате една връв от два метра и направите една крива линия, едно колело, в какво ще бъде печалбата? Ако турите една гума в права линия и в крива по какво ще се отличават? По мястото, което взема правата линия и кривата линия. Кривата линия се завършва.
Имате една крива, да кажем А. Да допуснем, че този кръг е от два метра. И правата В. Кой е богатия в дадения случай? Кой има повече, кривата линия или правата линия по отношение на пространството? (-Кривата линия е по-богата.) Тъй е, В. Та в математиката и геометрията, тъй както се преподава в природата, има съвсем друго предназначение. Да научи хората да мислят. Щом се научат да мислят, тя превръща известни математически отношения в геометрически форми. И всяко затруднение, което вие срещате в живота си, то е математическо отношение на известно число. Може да е конкретно аритметическо, може алгебрическо, може да е математическо, а може да е и геометрическо отношение. Най-първо ще започнете с аритметическите процеси, после с алгебрически и ще свършите с математически отношения и процеси. После ще минете в геометрията.

Сега как ще превърнете едно отношение във форма? Да кажем имате така: А:Б, както Б:Д. Как ще ги превърнете? Туй е отношение. Превърнете ги в геометрическа форма. А-Иван, който е сиромах, няма ни къща, ни дрехи, тъй си е голтак, както го виждате се отнася към Б – един ангел, както С към Д, А към Б и С към Д. Питам тогава: А и С и Б и Д какви са отношенията на А и Б, и С и Д? (-Туй геометрически може да се изрази като два триъгълника, единият по-малък, другият с по-голямо пространство.)

А е Иван, който няма нищо, малкият триъгълник, а другият – Б, който е богат, големия триъгълник. Както С към Д. Сиромашията към богатството. (Тогава ще ги впрегнете на работа.) Кой ще работи? -Сиромашията. Та казвам, щом се намерите в едно трудно положение, в сиромашията, значи ще накарате вашата сиромашия да работи. Ако сте богат, ще накарате вашето богатство да помага. Сиромахът ще работи, а богатият ще помага. (-Богатият ще даде семето на нивата.) Той ще помага в дадения случай. Единият ще даде капитала, а другият ще даде работата. Е, вие след като знаете така хубаво да смятате, а при това този процес не го прилагате в живота, ще работите. Или аритметически ще работите, или алгебрически ще работите, или математически ще работите.

Сега казвате: "Този има лош аспект." Вземете в астрологията какво се разбира под лош аспект? (Николай: Всякога се разбира известна трудност, която човек може да срещне в своя живот.) Туй е външната страна, а вътрешната страна? (-Нехармонично действие на силите в човека.) Вътрешната страна, ето къде се намират мъчнотиите. Представете си, че вие сте беден човек, отивате при един богат и се намирате при вътрешни лоши условия. Дядо ви или прадядо ви е направил една пакост на този богат човек. И той помни. Но вашият дядо и вие имате една вътрешна хармония. Дядо ви е направил една пакост на този богат човек и той по никой начин не е разположен да помогне на тази фамилия, туй е вътрешната лоша страна. А външната лоша страна е, че вие отивате, но сте болен. Гледа ви човекът и казва: "Вижда ми се, че сте доста слаб." В него има желание да помогне, но мъчнотията е във вас. А в другата страна, вътрешните мъчнотии са в дядо ви, който е направил една пакост на този богат човек.
Сега добрият аспект: дядо ви е направил някога добро на тази фамилия. Казва: "Дядо ви един ден ми направи една голяма услуга, искайте от мене, ще направя всичко, което е възможно, което е добро за вас." Тъй се образува в кармическия закон, дето казват, добрата карма и лошата карма. Ето вътрешните обяснения и вътрешните отношения.

Та казвам, вие сте дошли до едно място, трябва ви една практическа школа. Вие изучавате теоретически работите. Казвате: "Трябва да бъдем добри", а не знаете как да бъдете добри. Казвате: "Аз искам да бъда даровит", а не знаете как да бъдете даровит. Казвате: "Аз искам да постигна това", а не знаете, нямате методи как да постигнете нещата. Имате обикновени методи, с които работите. Имате да пренесете десетина килограма вода. Вие вземате с някоя чаена лъжичка. И тя не се свършва, но като работите целия ден. Така, ако е за търпението, но не може да имате постижения. Но ако имате една голяма лъжица, която взема по едно кило, ще свършите по-скоро. Ако вземете една чаена лъжица, която за всяка лъжица отнема една секунда, десет лъжички колко секунди правят? Десет хиляди секунди ги превърнете на минути. (-Около два часа и половина.)

Научете се едно правило: носете всяка мъчнотия. На каквато мъчнотия и да се натъкнете, носете я, не мислете, че тази мъчнотия е неразрешима. Ще кажете: "Тя е разрешима, но аз не зная правилата, по които може да се разреши." Мислете, че мъчнотията може да се разреши, само не знаете по кой начин.

Съвременните хора, които не са окултисти, те са почнали да прилагат този закон по-практически. Запример като види един човек, на когото не може да му повлияе, той ще намери друг един свой приятел и ще каже: "Еди кого познаваш ли го, не можеш ли да кажеш една добра дума за мене?" Ако този не може, той ще намери втори, трети. Ако и той не може, той ще каже: "Ти някой друг приятел не можеш ли да намериш, който да каже една добра дума?" А някой път той намери 1,2,3,4,5 души, които да въздействуват на този човек. Тия хора вървят по един много правилен път.

Ако някой път вие искате изведнъж, тогава без да знаете мязате на един цариградски арменец, който свършил Роберт колеж. Той, като чел Библията, имал нужда от три хиляди лева и му хрумнала идеята да ги поиска от един от мисионерите, който е бил професор там. Казва му: "Господ ми каза да ми дадеш три хиляди лева назаем." Професорът се намира в чудо и казва: "Ако Господ ти беше казал, трябваше да ми даде да имам три хиляди лева, пък аз нямам и няма откъде да ги взема. Тъй че, ако ти е казал Господ, от другиго ще ги търсиш. Ти не си разбрал." Казал ти Господ. И всичките задачи може да се разрешат. Няма задача в света, която не може да се разреши. Само трябва да намерите човек, който е разрешил тази задача. Това и учениците го правят. Не може той да разреши задачата си, ще намери друг, който ще му разреши тази задача. А който не търси някой да му разправи, той ще се труди, труди и остави задачата неразрешена. Необходимо е едно малко помагало в дадения случай. Та вие трябва прилежно да залегнете. На вас ви трябват практически методи за приложение. Всяка задача може да се разреши.

Николай, колко отношения има между А и Б и Б и С и Д? Тук в дадения случай имате едно отношение. (-Да. Може да има и други отношения Б и А и Б и С комбинации от четири елемента във втори клас, значи три по четири 12 върху две или шест. Всичко шест отношения може да има.)

По какво се отличава един човек, който е съобразителен и един, който не е съобразителен? Допуснете, някой поставил цветя природата да ги полее. А времето не ги полива. Има известни съображения. Това време има известна закономерност, в която пролетта или лятото е сухо. А този не се сеща да купи една лейка и да полее цветята, а казва: "Ще изсъхнат цветята!" Какво трябваше да направи той? – Да купи една лейка, да полее цветята. Ако поливат отгоре, добре е, ако не поливат отгоре, той да ги полее.
Вие сте изнесли навън цветята и казвате: "Не помага. Съдбата е такава. Астрологически условията не помагат." Добре, те не помагат, а ти можеш да си помогнеш. Има един Юпитер в тебе, който може в дадения случай, когато външният Юпитер не помага, вътрешният да помага. Има един Сатурн вътре в тебе, външният не помага, вътрешният помага. Има една Венера вътре в тебе, външната не помага, вътрешната Венера помага. Та, има два зодиака: един вътрешен, който всякога помага. Когато външният не помага, вътрешният помага. Един Сатурн, който е много благороден, а външният вие го знаете, той и помага и не помага. Но вие до тази астрология не сте дошли още. Поне половината знаете сега. Но всичките задачи и всичките мъчнотии, които постигат човека, той може да ги преодолее. Тъй като правило го поставете без да го знаете. Всичките мъчнотии, които сполетят човека, човек може да ги преодолее, макар и да се поохлузи кожата му.

Всичко, каквото човек желае, може да го постигне, но не в един ден, не в една година, не в един месец. Турете туй отношение: само в даден момент. Защото денят, седмицата, месецът, годината са една външна обстановка на нещата. Онзи, който разбира, знае че природата има един външен начин. Да кажем едно растение изисква по обикновения начин, в което то е поставено, 4,5,6 години, за да даде плод. А има един начин в природата, дето всичко туй може да стане в 4 – 5 часа. Казвам едно дърво в 4 – 5 часа може да израсне. Като го сееш сутринта и до обяд да ти даде плод. Едно лимонено дърво или портокал, като го сееш сутринта, още до обяд да имаш портокали. По обикновения начин ще чакаш 5 – 6 години за това. А по онзи вътрешен начин от сутрин за един ден до обяд и вечер ще има узрели портокали. Но те са неща изключение за бъдеще. Това е златния век! То е щастието на човека, за което вие постоянно мечтаете. Все за него мислите. А вървите по онзи метод, дългият, който взема 4 -5 години. Всичко, каквото човек желае, може да се постигне. Но трябва знание, трябва да знае как да го направи. И да се не обленява, да добие знанието.

Само светлият път на Мъдростта вода към Истината! В Истината е скрит животът!

25-та лекция на МОК, 14 година, държана от Учителя на 3 май 1935г., петък, 5 ч.с., София, Изгрев

Разрешените задачи

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, състояние, сега, случай, кой, две, помага, иска, знаете, казвате, природа, условия, метра, кажем, аз, пари, четири, направите ,

 Младежки окултен клас , София, 3 Май 1935г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


„Отче наш“

Каква беше последната тема? „Положителни и отрицателни състояния.“

Какво подразбирате под едно положително и отрицателно състояние. Ако имате да се справите с едно положително и отрицателно състояние, как бихте се справили? Защо положителните и отрицателните състояния се привличат, а положителни и положителни се отблъскват? Да кажем, че по естество две положителни и отрицателни състояния се привличат. Да допуснем, че вие казвате „празно ми е“ или „пълно ми е“. Употребявате това изречение „празно ми е“ или „пълно ми е“. Какво подразбирате, като употребявате това изречение? В единия случай разбирате нещо повече, доволни сте от нещо, а в другия случай не сте доволни. От какво произтича недоволството, че ви е празно. Какво има от това, че един чувал е пълен, а другият е празен? Кое състояние е по-хубаво − да носите празния чувал или пълния чувал. Да вземем пълното състояние. То не е елементарна идея, но е сложна. Вашият чувал е пълен. Мислите, че имате една каруца, ще натоварите чувала, ще го продадете, ще вземете пари. При пълния чувал разбирате, че имате добри условия. Допуснете, че казвате „пълно състояние“. Допуснете, че вие сте гладен, имате едно отрицателно активно състояние. Аз казвам: Имате едно положително пасивно състояние. Вие сте гладен, то е отрицателно положително състояние. Гладът е отрицателно състояние. Гладен сте и желаете да се нахраните, то е положителната срана. Най-после вие се наядете, внасяте нещо във вашия стомах. Вашият стомах вече е пълен. Какво става? Работил си в природата. Вие напълняте чувала. Виждате една опасност. Ако оставите 4-5 дена вашият чувал да седи в туй състояние, веднага ще ви сполети някое зло. Природата се намесва, иска да изпразни този чувал и тя започва да го празни. За 4 − 5 часа тя изпразни чувала ви. Туй изпразване означава, че храната се е смляла. Стомахът остава пак празен. Изработеното, което е взето през стомаха, го прекарвате през белите дробове. И там не остава дълго време. Образува се известна енергия, която се изпраща в мозъка. Тази енергия не остава и там, тя постоянно се сменя. Постоянно има една промяна. Когато стомахът е пълен, природата мисли да го изпразни. Вие щом го изпразните, не се съгласявате с природата. Тя казва: „С празен стомах е по-добре.“ Вие казвате: „С пълен е по-добре.“ Вие настоявате на вашето, тя настоява на своето. Вие пълните, тя изпразва; вие пълните, тя изпразва. Има ли противоречие във вашите разбирания? Трябва да направите превод на „пълни и празни“. Колко превода може да имате?

Да допуснем, че вие казвате тъй: „Този човек има благородни пориви.“ Какво подразбирате? Откъде идат тия благородни пориви? − Безразлично е. В какво седи един благороден порив? Да допуснем, че имате желание да учите. Това е един порив. Но от само себе си ли е това. За пример вие желаете да четете. Какви са съображенията ви? Или допуснете, че имате желание да растете, да станете голям. Или искате да станете учен, силен. Има ред подбудителни причини. Сега това е един нов начин за разсъждение. Например намирате се в едно тягостно състояние. Вие трябва да намерите на какво се дължи туй състояние. Тягостното състояние може да се дължи на физиологически причини. Може да сте яли някое ядене, храносмилането става неправилно и вследствие на това се образува едно тягостно състояние. Може да се дължи на някоя външна, обществена проява. Имате нужда от пари, пък нямате. Имате нужда от средства, пак имате едно тягостно състояние. Да допуснем, че вие сте студент някъде, баща ви не е изпратил пари, имате едно тягостно състояние. Може да има ред други причини за вашето състояние. В дадения случай какво трябва да правите? Сега да почнем от най-елементарното: ако вашето тягостно състояние произтича от храната, трябва да измените храната си. Щом измените храната си, ще се измени душевното състояние. Как може да се измени състоянието? − От вас зависи да направите подбор. Или баща ви не е изпратил пари. Писали сте му грубо писмо, не ви е пратил пари. Какво трябва да направите в дадения случай? Вие на баща ви с вашето писмо сте му дали горчива храна; баща ви ял и той е в лошо състояние. Вие трябва да бъдете лекар, да излекувате неговото състояние. То се връща на вас, той не ви изпраща пари. Какво трябва да направите? − Ще му напишете едно хубаво, отлично писмо, ще се извините, че сте били малко груб. Какво ще кажете? Как ще се извините на баща си? Да кажем вие сте писали; „Вие сте баща, но много жесток, не влизате в положението ми. Много лоши черти имате.“ Ред работи сте надрънкали. Как сега ще оправите тази работа? Някой път, като не ви върви работата, надрънкате на Господа: „Не искам да живея, дотегна ми този живот, аз съжалявам, че съм дошел на Земята.“ Дрънкате на Баща си. Искате да заминете някъде, но не знаете къде. Искате да умрете. Какво подразбира да умрете? Всички казвате: „Искам да умра.“ Какво разбирате? Едно говорите, друго разбирате. Търговецът иска да умре, защото няма пари. Дай му пари, не иска да умре. Той иска да избегне сиромашията, да се скрие под псевдоним. Той иска да живее, да си измени името, от една държава в друга отива, а вие мислите, че той умрял. Неговото име се изменило, а той е пак същият. И вие, когато някой път искате да умрете, искате да смените името си, нищо повече. Да умреш, значи да искаш да измениш тия състояния на даване и вземане, да се освободиш, никой да не те търси. Когато тия хора имат да ти дават, ни най малко не искаш да умреш, искаш да живееш. Значи всеки, който иска да живее, подразбира, че външните условия са добри. Всеки, който иска да умира, подразбира, че външните условия не са добри; който иска да живее, подразбира, че външните условия са добри. Сега коя е подбудителната причина? Туй какво показва в характера на човека? Един човек, който иска да умре, и един човек, който иска да живее, какъв е характерът им? Ако умножите 1 по 1, колко ще даде? − Пак едно. Защо 1 умножено по 1 дава 1? Защо 1 плюс 1 дава 2. Защо при умножението единицата си остава същата, а при събирането се увеличава? Защо 2 по 2 е 4 и, ако ги събереш, пак е 4? − Сега законът е тъй, че едното, като се умножава на едно, дава пак едно; а 2 по 2 е 4 и 2 и 2 е пак 4. Щом дойдете до другите числа, 2 по 3 е равно на 6; а 2 плюс 3 е равно на 5. В дадения случай 1 умножено на 1 дава 1 е положителен резултат. Всякога, когато едно число не се мени, то е положително, а щом се мени, то е отрицателно. Положителните числа не се менят, а отрицателните се изменят. Идеята е сложна. Казват: „Не се изменят.“ Ситият човек няма защо да яде, това е положително състояние. Той отказва, не се мени. Предложиш ядене, казва: „Аз не съм гладен.“ А гладният, веднага щом му представиш храната, счита това за една привилегия. Богатият, и да му даваш пари, няма да иде да работи, а бедният, щом му дадеш пари, той е готов да отиде да работи. Сега ние сравняваме. За пример вие за какво считате болестта? − Тя е един аристократ; здравето това е един демократ, преведено на политически език. Болният човек е аристократ. Трябва да му услужват. Той ще седне, казва: „Моля!“ − Иска да му услужват един, двама, трима души. Щом е здрав, той е демократ. Сам си шета човекът. Питам сега: В дадения случай какво подразбирате под „богат“ човек? Този човек е богат, но какво му липсва? Липсва му здраве. И на вас, които му служите, той ви плаща. Казвате: „Той е богат.“ Болният човек е богат. Болните хора са много богати. Говори меко, говори сладко: „О, братко!“ Подкупва те отвън. Онзи, здравият човек, не е толкова мек, говори грубо, но демократ е. Чака за работа.

Неразбраните работи са и отвлечени работи, туй, което вие не разбирате. Числото 1 е едно положително число. И 2 по 2 дават пак един резултат, който е положителен − 4. Числото 1 е положително и второто число 4 е положително (2 по 2 = 4). Числата, които се умножават, са положителни. 2 и 2 са отрицателни числа, но те дават един положителен резултат. 2 умножено на 2 са числа, с които работим, резултатът е положителен. Тъй, както е поставено числото 4, имате следния резултат. 2 по 3 равно на 6. 2 по 2 равно на 4. Може ли да обясните как 2 по 2 е равно на 4?

Да кажем, вие се срещате с вашата приятелка. Хващате се за ръцете, колко ръце стават? (Четири.) Добре. Но срещнете един ваш приятел, хващате се с него пак за ръцете. Стават пак 4. Срещате се с един ваш приятел, имате 4 ръце. Хващате се с една ваша приятелка, имате пак 4 ръце. В първия случай двете ръце са положителни, двете са отрицателни. Резултатът е пак 4. Ще се объркате малко. Вие се обърквате от формата на нещата. Сега да ви обясня другояче. Представете си, че ви срещне един богат човек, а вие сте сиромах. Той ви хване с двете си ръце. И вие го хванете с двете ръце. Какво мисли богатият човек и какво мисли сиромахът в дадения случай, като се хванат? Богатият мисли да даде пари. Сиромахът − да вземе. Хващат се за ръцете. Но има друго. Да кажем, богатият срещне сиромаха, казва: „Аз имам работа за един работник, готов ли си да работиш на лозето ми?“ Той казва: „Готов съм!“ Тогава, като се държат за ръцете, правят пазарлък. „Парите ще дадеш!“ − „Ще ти дам 4 английски лири довечера, като се върнеш. Това е норма. Понеже ти имаш две ръце и аз две − 4.“ − „Колко пари ще ми дадеш?“ Четири е резултат на работата, която е свършена. Туй е само едно обяснение.

Питам сега: В дадения случай, ако вие имате едно състояние, което ви е хванало с двете ръце, ако сте сиромах и сте хванали богатия за ръцете, какво трябва да направите? − Каквото да ви предлага богатият, да го направите. Ако е за лозето, законът е все същият; на лозето или като учите в училището, или като преподавате − каквато и да е работа. В дадения случай, ако сте богат човек, какво трябва да направите? − Трябва да бъдете готов да отделите нещо от себе си, трябва да се справите с едно ваше състояние. Вие имате нещо, не знаете как да го скриете. Намирате се в трудно положение. Човек всякога се намира в трудно положение. Какво трябва да направи? Той най-първо трябва да търси помощ. Отвътре трябва да търси помощ. Той търси помощта. Ако мъчнотията ви е посрещнала в живота, най-първо ще повикате на помощ вашия ум. След това ще повикате други работи. Кого ще повикате още? − Ще повикате вашето сърце, вашите чувства. Следователно, щом повикате ума си на работа и сърцето си на работа, ще имате един резултат. Какъв резултат ще имате, ако мъчнотията е от умствен характер? Как ще поставите математически отношенията? Кой е богатият, кой е сиромахът? Ако мъчнотията е от умствен характер, тогава кой е богатият и кой сиромахът в дадения случай? (Сърцето е богато.) Съгласни ли сте всички? Ако мъчнотията е от умствен характер, кой е богатият и кой сиромахът? Кой е причината за тая мъчнотия на ума? Ако човек се мъчи в умствено отношение, кой е причината? Или ако той се намира в мъчнотия в сърдечно отношение, кой е причината? Вие още не знаете причината? Но знаем факта. Кой ще плаща? − Трябва да дойде сърцето. Кой е богатият? − Който плаща парите. Ако при една умствена мъчнотия вие нямате подкрепата на вашето сърце, вие няма да може да свършите нищо. Тогава сърцето ви трябва да бъде в едно добро разположение. Богато трябва да бъде!

Да допуснем сега, че вие обърнете процеса. Например мъчнотията е от сърдечен характер. Тогава умът ви трябва да бъде в едно добро разположение, да разреши въпроса. Кой ще работи? − Който работи, всякога страда. Страданието всякога иде от работата.

Кой почива? Какви са процесите в природата? Тази дума е малко двойствена, т. е. такива са процесите в природата. Ние сега говорим за известни процеси, които се видоизменят. Има процеси, които вървят по един правилен път, и има процеси, които не вървят по правилен път. Да кажем, вие имате едно лошо разположение на чувствата. И за да се измени вашето състояние, то може да стане само под действието на вашия ум. Имате една неправилна мисъл във вашия ум. Тя може да се смени само под действието на вашето сърце, ако нямате някой друг повод. Значи, ако мъчнотията е от умствен характер, тук влиза вече светът на мъдростта. Трябва да се позовете на мъдростта, за да ви даде един план, по който може да се оправят работите ви. А понеже Мъдростта е във връзка с Любовта, тя ще предизвика вашето сърце. И тогава сърцето ще помага на вашия ум. Сега те са колективни състояния. Мъдростта показва една голяма група от разумни същества, които са минали преди вас по този път и са разрешили тия въпроси. Ако вие, които вървите по пътя на сегашния човек, не сте свикнали още да се справяте с тия състояния, ще страдате. За пример, колкото и да знаете, макар някой от вас да изучават астрологията и всички астрологически знаци, има и още нещо. Да кажем, някой има венериното влияние, но положително, сто на сто, може ли да кажете какво влияние ще упражни при известни условия? Какво влияние ще упражни Венера? Относително, донякъде, може. Какво разбирате под добро венерино влияние и лошо венерино влияние? − В доброто венерино влияние знаем Венера дава, а при лошото влияние Венера взема. Тя е търговка. Каквото има да дава, тя дава, а каквото има да взема, взема. Лошите аспекти не са нищо друго, освен че природата взема от вас. Вие казвате: „Юпитер има лошо съчетание.“ На какво се дължи лошото съчетание? Казват тогава: „Астрологически така е поставено“; за един човек, като се е родил, туй съчетание е разумно. То не е произволно. Кой ви е поставил в туй лошо съчетание? Под „съпоставяне“ иска да каже, че зависи от дните, от месеците, от годините, но все таки това не е произволно. Вие нищо не знаете. Не сте ли вие, които сте избрали деня, кога да се родите, вие, съзнанието ви? Вие казвате: „Не съм аз.“ В съзнанието си не помните, че сте избрали деня. Роден сте, да кажем, в 31-та година на миналия век. На колко години сте сега? 104. Или, да кажем, роден сте в 90-та година на миналия век? − 45 години. Туй не сте го избрали вие. То е наложено от външните условия − от баща ви, от майка ви. А туй състояние на баща ви и майка ви е наложено от вашия дядо и прадядо. Защото когато са се родили вашите баща и майка, това не е избрано от тях, а от дядо ви. Значи имате няколко поколения, които са взели участие за това състояние, при което се намирате вие. Зависи от положителните и отрицателните състояния. Да ви поставя сега работата малко по-ясно. Защото, както е поставено, вие не можете да разсъждавате по единствената причина, че не разбирате. Щом се говори за една мома и един момък, вече момата и момъкът не могат да мислят правилно. Във вас се зараждат две идеи. Едната идея, от която може да извадите вече пример: като се представи на момъка една мома, той не може да бъде спокоен, хладнокръвен. Той иска да знае красива ли е или не. Дали е свършила училището? Магнетична ли е или не, какви са баща ù, майка ù. Обща идея да има. На момата, като ù се каже за един момък, и тя иска да знае какъв е. Представете на една мома портрет на момъка, тя се заинтересува не от научна работа, да разбере портрета, какво е създала природата, а иска да знае сегашните условия на живота.

Та казвам, представете си казаното в търговско отношение. Вие купувате известна стока. Да кажем, купили сте известна стока, която трябваше да се продава през лятото, а тя е дошла през есента. Следователно изгубили сте пазара. То е един лош аспект, нали. Заръчали сте я за едно време, а тя не е дошла навреме. Следователно изгубили сте условията да я продадете. Туй е една загуба. То е едно отрицателно състояние, показва, че сте били един непредпазлив човек. Не сте разбирали от тази работа, не сте взели много неща в съображение. И вследствие на това претърпявате един малък неуспех. Какво има, ако изгубите? Не сте спечелили, имате една малка загуба като търговец. Или, да допуснем, друго може да се случи. Вие сте екскурзиант, не сте взели в съображение някои мерки. Излизате на екскурзия, взели сте студена храна, връщате се малко неразположен, тръпки ви побиват.

Всички боледувате. Казвате: „Не си струва да ходи човек на разходка, на екскурзия.“ Къде е погрешката? − Погрешката е в избора на нещата. Най-първо, като излизате на екскурзия, трябва да изберете времето. Да познавате местността, дето ще ходите и колко енергия може да иждивите. Трябва да вземете и ред други съображения, да имате всички удобства. Един екскурзиант трябва да има хубави обуща. Той не може да ходи с папуци (чехли), да излезе на планината с клепките, сняг има там. Ама той може да е здрав. Колкото и да е здрав, трябва да има хубави обуща. При полетата той може да носи клепките, но нагоре трябват обуща. А той е отишъл с тънки дрехи, с една копринена дреха, без палто и се връща болен. Екскурзиантът има ли нужда от копринена риза? Копринените ризи за кого са? − За хората. Когато се обличат в копринени ризи, то е за хората, не е за себе си. 1/1 когато искаш да бъдеш хубаво облечен, пак се обличаш за хората. То е един външен подтик. Ако вие не живеете в едно общество, вие ще ходите крайно неглиже; но понеже живеете в общество, туй е една положителна причина − обществото ви заставя да бъдете добре облечен. Защото всеки, който ви срещне, ще обърне внимание на палтото, на връзката, на дрехата, на прическата, на обущата ви, защо сте така раздърпан. На всичко това и ще ви направят веднъж-дваж няколко забележки. Или да допуснем, ако вие сте сам, никога няма да се научите да пишете. Ако пишете на вашия приятел, той веднага ще ви направи забележка върху писането, върху изложението на писмото, върху правописа, вие сте принуден да пишете хубаво. И така трябва да бъде.

Та казвам: Външният свят, природата отвън, иска да ни застави разумно да работим. Някои от вас искат да изменят температурата си. Сега какъв е начинът да търпиш? Нетърпеливият човек има такива данни (фиг. 1).

Щом се намерите в едно трудно положение, вие трябва да измените вашето състояние. Представете си, че ви поставят на върха на една върлина. Допуснете, че

имате една плоскост от един квадрат и с тази върлина ви повдигнат на 1000 − 1500 метра. Какво ще бъде вашето състояние? Страх, нали? На 1500 метра ви вдигнат, седите вие, какво трябва да направите в дадения случай, за да се избавите от тягостното състояние на страха? На 1500 метра височина на тази върлина, седнал на един квадрат, ще се страхувате. Най-първо трябва да се научите да пазите равновесие. Ако турите един човек на тази плоскост да го дигате нагоре, нали той ще се уплаши? Ако турите една птица и я дигате нагоре, тя ще се уплаши ли? Като я дигате нагоре и, като дойдете до някъде, тя ни най-малко няма да изпита този страх, не може да падне. В птицата има самоувереност. Като я дигате на тази височина, птицата ще хвръкне. Ако е човек обаче, какво ще прави горе на повърхността? Птицата във въздуха ще слезе, а вие нямате условията на птицата. Сега вие не можете да направите една аналогия. Има състояния, които вие не може да разрешите в човешка форма. Ще ги разрешите във формата на една птица. Да кажем, вдигат ви на 1500 метра височина, не ви дават никакви условия да слезете долу, какво ще правите? Човек ще зависи от милостта на тези, които са дигнали тази върлина горе. Ако вземете положението на птицата, ако имате състоянието на птицата, вие ще бъдете независими от външните условия. Преведете думата „птица“ в дадения случай. Как ще я преведете? Когато ви качат на 1500 метра височина, на тази върлина, човек в дадения случай е човек, но човек животно. Вие може да си представите тази височина. Ако поставите една овца, ще имате еднакви резултати. И овцата ще скочи, ще се самоубие. Пък и вие, ако направите същото, и вас ще ви турят на това положение. Значи под думата „птица“ аз разбирам в дадения случай да мислите. Мислите ви да дават условия, крила. Крилата на птицата са условия, чрез които вие може да преодолеете мъчнотиите.
Сега, тъй както са поставени числата в природата, те имат свой смисъл. Тъй както вие сте изучавали числата, аз за тия числа не говоря. Ако вие имате едно житно зърно във вашия хамбар, ако не се изменят неговите условия, туй житно зърно ще остане само. Ако имате в хамбара две житни зърна и умножите едното зърно на другото, колко ще имате? По обикновеному пак едно ще имате. (Ако имате две житни зърна в хамбара, пак две ще останат.) Но умножете едно житно зърно, резултатът колко ще бъде? (Ако умножим едно житно зърно на себе си, ще остане пак едно.) Добре! Ако житното зърно го посеете и то почне да расте и даде плод − 30, 60 и 100, този процес какъв е? На събиране или на умножение? (Той не е познат в математиката.) Посеете едно житно зърно в земята, а то в класа дава плод. Едно посяхте, а 30 − 60 или 100 дава в класа. По какъв процес дойдоха тези плодове По процес на събиране или по процес на умножение? − Може ли да умножиш едно число само на себе си − 2 по 2? (Едно число може да се умножи само на себе си.) Да допуснем, че един човек е два метра на височина. Тия два метра, след като ги умножиш, на 4 могат ли да станат? Вие казвате едно число умножено на себе си, но то е един процес: едно се говори, но друго се разбира. Вярно е, ако имате една гумена връв от 2 метра. Аз мога да изтегля тази гума на 3 и на 4 метра. Тя се умножава. Има възможност, като я изтеглите, да образува 4 метра дължина. Това е крайният предел на умножението, до което една гума може да дойде. Ако искате повече да я изтеглите, тя ще се скъса. Но след туй, ако я пуснете, тя пак ще бъде 2 метра. Или пък ако имате една връв от 2 метра и направите една крива линия, едно колело, в какво ще бъде печалбата? Ако турите една гума в права линия и в крива (фиг. 2), по какво ще се отличават? − По мястото, което заемат правата линия и кривата линия. Кривата линия вече завършва. Имате една крива, да кажем А. Да допуснем, че този кръг е от 2 метра. И правата В. Кой е богатият в даденият случай? Кой има повече − кривата линия или правата линия − по отношение на пространството. (Кривата линия е по-богата.) Тъй е.

Та математиката и геометрията, тъй както се преподават, в природата, има съвсем друго предназначение − да научи хората да мислят. Щом се научат да мислят, тя превръща известни математически отношения в геометрически форми. И всяко затруднение, което вие срещате в живота си, то е математическо отношение на известно число. Може да е конкретно в математическо или в алгебрическо отношение, може да е и математическо, а може да е и геометрическо отношение. Най-първо ще започнете с аритметическите процеси, после с алгебрически и ще свършите с математически отношения и процеси. После ще минете в геометрията.

Сега как ще превърнете едно отношение във форма? Да кажем имате така: А : В, както В : Д Как ще ги превърнете? Туй е отношение. Превърнете ги в геометрическа форма. А − Иван, който е сиромах, няма ни къща, ни дрехи, тъй си е голтак, както го виждате, се отнася към В − един ангел, както С : Д. А : В = С : Д. Питам тогава А и С и В и Д, какви са отношенията на А и В и С и Д? (Туй геометрически може да се изрази като два триъгълника, единият по-малък, другият с по-голямо пространство.)

А е Иван, който няма нищо, малкият триъгълник, а другият − В, който е богат, големият триъгълник. Както С към Д − сиромашията към богатството. (Тогава ще ги впрегнете на работа.) Кой ще работи? − Сиромашията. Та казвам, щом се намирате в едно трудно положение, в сиромашията, значи ще накарате вашата сиромашия да работи. А ако сте богат, ще накарате вашето богатство да помага. Сиромахът ще работи, а богатият ще помага. (Богатият ще даде семето на нивата.) Той ще помага в дадения случай. Единият ще даде капитала, а другият ще даде работата. Е, вие, след като знаете така хубаво да смятате, а при това този процес не го прилагате в живота − не работите! Или аритметически ще работите, или алгебрически ще работите, или математически ще работите. Сега казвате: „Този има лош аспект.“ Вземете в астрологията, какво се разбира под лош аспект? (Николай: Всякога се разбира известна трудност, която човек може да срещне в своя живот.)

Туй е външната страна, а вътрешната страна? (Нехармонично действие на силите в човека.) Вътрешната страна, ето къде се намират мъчнотиите. Представете си, че вие сте беден човек, отивате при един богат и се намирате при вътрешни лоши условия. Дядо ви или прадядо ви е направил една пакост на този богат човек. И той помни. Но вашият дядо и вие имате една вътрешна хармония. Дядо ви е направил една пакост на този богат човек и той по никой начин не е разположен да помага на тази фамилия; туй е вътрешната лоша страна. А външната лоша страна е, че вие отивате, но сте болен. Гледа ви човекът и казва: „Вижда ми се вие сте слаб.“ В него има желание, но мъчнотията е във вас. А в другата страна вътрешните мъчнотии са в дядо ви, който е направил една пакост на този богат човек.

Сега добрият аспект. Дядо ви е направил някога добро на тази фамилия. Казва: „Дядо ви един ден направи една голяма услуга, искайте от мене, ще направя всичко, което е възможно, което е добро заради вас!“ Тъй се образува в кармическия закон, дето казват, добрата карма и лошата карма. Ето вътрешните обяснения и вътрешните отношения.

Та казвам, вие сте дошли до едно място, трябва ви една практическа школа. Вие изучавате теоретически работите. Казвате: „Трябва да бъдем добри“, а не знаете как да бъдете добри. Казвате: „Аз искам да бъда даровит“, а не знаете как да бъдете даровит. Казвате: „Аз искам да постигна това“, а не знаете, нямате методи как да постигнете нещата. Имате обикновени методи, с които работите. Имате да пренесете десетина килограма вода. Вие вземате с някоя чаена лъжичка. И тя ще свърши работа, но като работите целия ден. Така е добре, ако е за търпението, но не може да имате постижения. Но ако имате една голяма лъжица, която взема по едно кило, ще свършите по-скоро. Ако вземете една чаена лъжица, която за всяка лъжица отнема една секунда, десет лъжички колко секунди правят? Десет хиляди секунди ги превърнете в минути. (Около два часа и половина.) Научете едно правило: носете всяка мъчнотия! На каквато и мъчнотия да се натъкнете, носете я, не мислете, че тази мъчнотия е неразрешима. Ти ще кажеш: „Тя е разрешима, но аз не зная правилата, по които може да се разреши.“ Мислете, че мъчнотията може да се разреши, само че не знаете по кой начин. Съвременните хора, които не са окултисти, и те са почнали да прилагат практически този закон. За пример, като види един човек, на когото не може да повлияе, той ще намери друг един свой приятел и ще каже: „Еди-кого познаваш ли го, не можеш ли да кажеш една добра дума заради мене?“ Ако този не може, той ще намери втори, трети. Ако и той не може, той ще каже: „Ти някой друг приятел не можеш ли да намериш, който да каже една добра дума?“ А някой път той намери 1, 2, 3, 4, 5 души, които да въздействуват на този човек. Тия хора вървят по един много правилен път. А някой път вие искате изведнаж. Тогава вие, без да знаете, мязате на един цариградски арменец, който свършил „Роберт колеж“. Той, като чел Библията, имал нужда от 3 хиляди лева и му хрумнала идеята да ги поиска от един от мисионерите, който е бил професор там. Казва му: „Господ ми каза, да ми дадеш 3 хиляди лева на заем.“ Професорът се намира в чудо и казва: „Ако Господ ти беше казал, трябваше да ми даде да имам 3 хиляди лева, пък аз нямам и няма откъде да ги взема, тъй че казал ти Господ от другиго да ги търсиш. Ти не си разбрал.“ Казал ти Господ! И всичките задачи може да се разрешат. Няма задача в света, която не може да се разреши. Само трябва да намерите човек, който е разрешил тази задача. Това и учениците го правят. Не може той да реши задачата си, ще намери друг, който ще му реши тази задача. А който не търси някой да му разправи, той ще се труди, труди и остави задачата нерешена. Необходимо е едно малко спомагало в дадения случай. Та вие трябва в приложението да залегнете. На вас ви трябват практически методи за приложение. Всяка задача може да се разреши!

Николай, колко отношения има между А и В? Тук, в дадения случай, имате едно отношение. (Да, може да има и други отношения В и А и Д и С. Комбинации от четири елемента във втори клас, значи 3 по 4 = 12 върху 2, или = 6. Всичко 6 отношения може да има.)

По какво се отличава един човек, който е съобразителен, и един, който не е съобразителен? Допуснете, някой поставил цветя, природата да ги полее. А времето не ги полива. Има известни съображения. Това време има известна закономерност, в която пролетта или лятото е сухо. А този не се сеща да купи една лейка и да полее цветята, а казва: „Ще изсъхнат цветята!“ Какво трябваше да направи той? − Да купи една лейка, да полее цветята. Ако поливат отгоре, добре, ако не поливат отгоре, той да ги полее. Вие сега страдате от туй ваше схващане, вие сте изнесли навън цветята и казвате: „Не помагат, съдбата е такава. Астрологически условията не помагат.“ Добре, те не помагат, а ти можеш да си помогнеш. Има един Юпитер в тебе, който може в дадения случай, когато външният Юпитер не помага, вътрешният да помага. Има един Сатурн вътре в тебе; външният не помага, вътрешният помага. Има една Венера вътре в тебе; външната не помага, вътрешната Венера помага. Та има два зодиака: един външен и един вътрешен, който всякога помага. Когато външният не помага, вътрешният помага. Един Сатурн, който е много благороден, а външният, вие го знаете. Той и помага, и не помага. Но вие до тази астрология не сте дошли още. Поне половината знаете сега.

Но всичките задачи, всичките мъчнотии, които постигат човека, той може да ги преодолее. Туй като правило го поставете, без да го знаете: всичките мъчнотии, които сполетяват човека, той може да ги преодолее, макар да се поохлузи кожата му.

Всичко, каквото човек желае, може да го постигне. Но не в един ден, не в една година, не в един месец. Турете туй отношение! − Само в даден момент. Защото денят, седмицата, месецът, годината са една външна обстановка на нещата. За онзи, който разбира, природата си има един вътрешен начин. Да кажем, едно растение изисква но обикновения начин, в който то е поставено, 4, 5, 6 години, за да даде плод. А има един начин в природата, дето всичко туй може да стане в 4 − 5 часа. Казвам, едно дърво в 4 − 5 часа може да израстне. Като го сееш сутринта и до обед да ти даде плод. Едно лимонено дърво или портокал, като го сееш сутринта, още до обяд да имаш портокали. По обикновения начин ще чакаш 5-6 години за това. А по онзи, вътрешен начин, за един ден от сутрин и до обед и вечер ще има узрели портокали. Но те са неща изключения, за бъдеще. Това е златният век! То е щастието на човека, за което вие постоянно мечтаете. Все за него мислите. А вървите по онзи метод, дългия, който взема 4 − 5 години. Всичко, каквото човек желае, може да се постигне. Но трябва знание, трябва да знае как да го направи. И да се не обленява да добие знанието.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината! В Истината е скрит животът.

25 лекция от Учителя, държана на 3 май 1935 г., София, Изгрев.

НАГОРЕ