НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Който прави истината

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Който прави истината

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, сега, аз, болест, казва, мисли, път, живот, състояние, добре, мисъл, всички, дойде, любов, хора, природа, казвате ,

 Неделни беседи , София, 26 Август 1934г., (Неделя) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА„Отче наш“

„Духът Божи“

Ще прочета само 3 стиха от 3-тата глава от Евангелието на Иоана, от 20-и стих.

„АУМ“

Ще говоря върху нещо практично, върху произхода и причините на всички болести, които съществуват в света. (Учителят прочете 21-ви стих.) Зад всяка болест какво е? Болестта, от какъвто и характер да е, поддържа една духовна причина. Туй е едно твърдение, не се нуждае от доказателства. То е като една аксиома, всеки може да провери. Всеки го е опитал. Природата, която е създала човека, надарила го е с много чувства за предохрана. Като е създала стомаха, турила е един контрольор, инспектор на здравословното състояние. Когато природата създала дихателната система, турила пак един инспектор да контролира дишането. Когато създала мозъчната система, турила пак друг инспектор да контролира мозъчните процеси, да контролира мислите.

Разглеждан човек от светско гледище или тъй, както хората сега се намират, понеже и светските, и духовните хора се намират в едно нездравословно състояние, малко анормално състояние. Следователно заключенията на всички религиозни хора не са верни. Например, някой път наблюденията на астрономите не са верни по единствената причина, че по някой път отраженията не са ясни, пространството не е много чисто, атмосферата не е чиста. Трябва да има много чиста атмосфера, за да бъдат наблюденията верни. Или много пъти светлината не е достатъчна при наблюденията под микроскопа. Човек трябва да бъде вещ, когато прави своите наблюдения. Сега, вие усещате едно малко неразположение и казвате за някого, че той е неврастеник. Именно хубавото нещо е, че човек има нервна система. Че е неврастеник нищо не значи. Казвате: „Той е неврастеник.“ Ни най-малко не показва, че това е една болест. Неврастенията не е болест. Неврастенията показва, че нервната система не функционира правилно, нищо повече. Силите, които функционират чрез нервите, не вървят правилно.

Но причината на всички болести седи в човешката мисъл. Мислите са от два вида: едни мисли, които съграждат, и други мисли, които рушат. Едни, които спират капилярните съдове, и други, които ги разширяват. Едни мисли има, които изстудяват, мисли има, които повишават температурата. По някой път човек го втресе, повишила се температурата. И действително, опасно е да се повиши температурата. Но още по-опасно е, когато спадне температурата. Едното е опасно, но другото е по-опасно. Има една нормална топлина в човека, която е естествена. Тя не се образува от известно триене. Всяка топлина, която се образува от триене, е опасна, понеже туй, което се трие, се изтрива. Има една топлина, която е естествена, тя е мека и приятна, тя е топлината на здравето. Когато човек изгуби тази естествена топлина…

Тази топлина се поддържа от човешката мисъл. Когато човек има тази топлина, той има най-хубавите мисли, той не знае какво нещо е болест и мисълта му е здрава. Каквото и да дойде, той издържа всичко. Казвам: Много неприятни работи има натрупани, носи ги юнашки. Щом изгуби нормалната топлина, той почва да се нервира, да се тревожи за нищо и никакво, озлобява се, завижда. Завистта ражда ред болести. Страхът ражда друг ред болести. Пиянството ражда трети вид болести. Разюзданите страсти раждат друг род болести. Всичките отрицателни мисли имат лоши последствия. Те ще се явят в известна форма и туй природата допуска като лечебно състояние.

Запример, във вас се образува идеята: вие искате да станете тлъст, лицето ви да стане като Месечината, [на нея] да замязате. Най-първо лицето трябва да има линия. Туй, което младите говорят, линия да има лицето. Тази линия на ухото трябва добре да се очертае. И между челюстта вратът не трябва да е пълен, понеже има жлези, които изпълняват отлични функции. Когато се натрупат [там] мазнини, тия жлези не могат да изпълняват тези функции, заражда се гърдоболие. Заболяват сливиците. Сега режат сливиците лекарите. Тази работа с рязане не става. Рязането е краен метод. Хирургията е стара наука. Първият, който направи хирургическа операция, е бил Бог в райската градина. Той го приспа, извади две ребра от Адама – направи му операция – и от тях му направи една другарка. Един лекар ще вземе, ще приспи един човек, ще му направи операция, но нищо няма да му направи. Сега и по 4 ребра изваждат, но няма никаква жена на света. Като извадят реброто и казват: „Спасих се!“ Нищо не се спаси. Освен че не се спаси, влоши се положението. Бог, като извади двете ребра, запълни ги с месце. Един лекар, след като извади ребрата, с нищо не ги пълни. Казват: „Хирургия.“ Но хирургията, която Бог направи, да направиш една жена, разбирам. Похвалявам хирурзите, които присаждат кожа; те отрежат от едно място на тялото и го присадят на друго. Ако може едно ухо да се присади, то е хирургия. Да възстановиш нещо, това е наука. Но да извадиш окото на човека, това не е хирургия. Туй най-големият простак може да го направи. Един американски професор казва: „Всеки може да отреже крака на един човек, даже и най-простият човек с един трион може да отреже крака. Каква хирургия се изисква да отрежеш крака?“

Та, казвам сега: Въпросът не е за хирургията. Въпросът е за един здравословен живот в света. Помнете, че всяка душевна тревога ще се отрази върху вашето здравословно състояние. Ще изгубите здравето си. Туй ще се предаде в ред поколения. Дъщеря ви, син ви, които вървят по ваша линия, ще наследят тия състояния.

Сега, зад всяка една неестествена мисъл седи едно неестествено желание. Зад всяко едно неестествено желание седи неестествена постъпка. Вие не сте си давали отчет. Да кажем, вас ви дойде една мисъл: по някой път искате да идете при някоя канара и да се хвърлите, защото не ви вървят работите. Мислите по един начин, по втори, по трети и най-после мислите, че трябва да се хвърлите от канарата долу. Ако сте търговец, ако сте чиновник, уволнен или неназначен, като видите, че [няма] да ви назначат, искате да се качите на канарата и да се хвърлите долу. Питам: Отде е дошло туй желание да се качите на канарата и да се хвърлите отгоре? Всички хора, който са тщеславни, искат да се хвърлят от канарата. Най-тщеславни, но в негативна форма. А пък всички ония хора, в които преобладава чувството на скритност, те обичат да се бесят. Те обичат да се скрият в една стая и там ще се обеси. Знаете ли, един човек, който се хвърля от канарата, той е израз на ред поколения. Ако 10 души силни хора или ако един силен човек намисли и каже да се хвърли от канарата, казва: „Не, аз няма да се хвърля!“ Вторият също така и най-после най-слабият от тях ще иде да се качи на канарата и той ще изпълни тяхната воля. Законът на внушението работи.

Та, казвам: При здравословното състояние главна роля играе храната. На първо място играе неестествената храна, ти ядеш безразборно. Не си сдъвкал достатъчно храната, при това, като ядеш, твоят ум е занят с една отлична мисъл. Ти вече внасяш известна отрова в храната си. И тази храна, както и да се смели, тя все ще остави известни утайки в кръвта. След туй, някои хора, щом не живеят един редовен живот, дишат много плитко, не вземат достатъчно количество въздух. И сега се определя, че дължината на живота зависи от количеството на чистия въздух, който приемаме в дробовете. Животът се продължава чрез дишането. Вън от това, в хигиенично отношение, има един пулс в природата, която поддържа живота. Лошите мисли по някой път стават спирачки и гдето някой път сърцето не пулсира, или по-бързо, или по-бавно, зависи от този пулс. Електричеството е, което движи човешкото сърце. Жизненото електричество в природата, което свива човешкото сърце и по силата на електричеството става кръвообращението. Вие казвате, че от само себе си се свива.

Казвам сега: Има един лекар, който е дошъл, проучава болестите. Запример, една болест може да се проучи и често се явяват известни бели петна по ноктите. Онези, които не познават тия петна, казват: късмет. Да, късмет, голям късмет. Ще боледуваш, ще боледуват децата ти, ще похарчиш 10 000 лева, голям късмет е, лотариен билет е той. Тия петна зависят от едно неестествено положение. Ти не си господар на своите мисли и на своите чувства. Туй показва. Следователно, за да ги премахнеш, трябва да започнеш да дишаш. Три пъти на ден ще правиш по 6 вдишки дълбоки. Сутрин, на обед между 11 и 12 часа ще правиш 6 вдишки и вечер към 6 часа пак ще правиш 6 вдишки. По 6 вдишки ще правиш. И като правиш тези вдишки, умът ти ще бъде на място, за да премахнеш тия петна. Ако ги премахнеш, показва, че дишаш правилно. Но ако не, ще продължиш, ще дишаш. Няма да се мине дълго време, най-първо ще дойде неврастения, след туй ще дойде неестествено положение, ще ви дойде някоя болест, която ще ви струва доста скъпо. Може неврастенията да се роди от вашия неестествен страх. Някой път ще се яви тумор в корема или другаде някъде ще се яви. Туй показва, че тези енергии ще се отправят някъде. Те ще стимулират някои от клетките и ще се зароди едно неестествено състояние. После ти ще направиш една операция. Хубаво, ако няма друг изход, може и с операция да се премахне болестта. Според своята неестествена мисъл и този тумор ще изчезне сам по себе си. При сегашната наука, нека се постави най-здравият човек, ако му се внуши, може да изкарате какъвто искате тумор на тялото му в 24 часа, в 3 деня може да изкарате тумор. Ако го поставите в магнетически сън, чрез внушение, какъвто и да е тумор, може да го премахнете. Зависи от човешката мисъл.

Та, казвам: Сегашната наука, която е дошла, трябва да бъде чисто хигиенична. Най-първо: Всички разумни хора трябва да разбират как трябва да се живее. Най-първо, храненето е неестествено. Еднообразната храна, каквато и да е, винаги е вредна. Еднообразното дишане, каквото и да е, винаги е вредно. Еднообразното мислене, каквото и да е, е винаги вредно. Еднообразие има и в желанията, в света. Когато човек започне да живее неестествен живот, има еднообразие. В природата има едно вечно разнообразие. Красотата на природата се отличава с живота, с вечна зеленина, с реки, с полета, а в пустинята виждаш вечно еднообразие, пясък, всичко е голо.

Сега хората очакват своето щастие там, отдето няма да дойде. Щастието на хората е написано, „които идват във виделината.“ Виделината е потребна за онзи, нормалния живот. Когато човек мисли нормално, когато чувствува нормално и постъпва нормално, то е виделина. Каквато и болест да има, най-първо се спри и опитай [с] твоята вяра какво може да направиш.

Запример, много пъти анемия може да се яви в хората от неестествената храна, от малокръвие. Кръвта не се окислява, дишането не е правилно, не се приема достатъчно количество въздух. Питам сега, ако не дишате, ако някой каже: „Аз не се храня“, храната е толкоз важна, но много по-важно [е] дишането. Вие при дишането сте свободни: може да вземете колкото искате обеда без да плащате нищо, а за яденето се плаща, но за дишането нищо не се плаща, никакви пари не се дават. Всеки може, поне веднъж в седмицата може да излезе горе на Витоша. Казвате: „Ама кой ще си губи времето?“ Знаете, 10 дни изгубени през лятото може да спасят вашия живот през цялата година. С 10 спечелени дни през лятото може да загубите цяла година. Защото в 10 дни може да спечелите 2000 лева; а може би печалбата на тия десетте деня може да ви коства загуба 10 000 лева. По-добре е някой път да загубите малкото, отколкото многото.

Та, казвам: Първото нещо без болести, това е мисълта. Ти си фиксираш мисълта. Заболи те някъде и казваш: „Имам бодеж.“ Щом като имаш бодеж в гърба, подразбира, че има разстройство в дробовете. Ни най-малко не е така. Тия бодежи се дължат на мисълта, капилярните съдове се свили, набрало се е излишно количество електричество. Струпало се е несъразмерно в разните органи и следователно, дето има много електричество, туй електричество излиза и като излиза, образува бодежи. Като се свърже с положителното електричество, усещаш болка. Ти благодари на това. Бодежът показва, че може да се лекува. Ако няма бодеж, е по-опасно. Бодежът показва, че след като бодели вола, той оре. Природата те бутва да идеш да ореш, да започнеш да живееш и тогава какво се изисква?

Да кажем, ти си неразположен. Съобщят ти, че мъжът ти умрял някъде, той отишъл в странство. Но не се минава много време и ти кажат, че този умрелият не е твоят мъж. Ти 10 деня оплакваш мъжа си. Ще си създадеш известна болест. Казват ти: „Мъжът ти умрял.“ Ти попитай Господа умрял ли е, повикал ли го е при Себе си, „тук на Земята ли е или дойде при Тебе?“

Защо да не отидете да повикате Господа и Неговите служители? Ще идете да питате Ивана, Петка, Драгана, Стояна. Кое е по-хубаво: да идете да питате някое цвете, някой карамфил, не е ли по-хубаво да идете да питате някой професор? Този професор е занят, всякога не може. Вашето обоняние Бог ви го е дал във всеки случай да се ползувате. Цветята са лечебно средство за много болести. Запример, карамфилът лекува известни нервни болести. Розата лекува други болести. После, минзухарът, кокичето лекуват трети вид болести. Гергината, всички цветя лекуват известни болести и същевременно поддържат известни добродетели в човека.

Някой път искате да възпитате, да направите децата здрави. Направете градина. Направете един опит и ако детето е нервно, накарайте [го] да полива най-различни цветя. Ще видите как ще се моделира неговият характер. След няколко години тези цветя ще почнат да моделират неговата нервна система. Изучавайте живота [им], при какви условия се садят, каква почва им трябва. Но всичките хора, като станат религиозни, казват: „Нас цветя не ни трябват, само за Господа да мислим.“ Че Господ е в цветята! Господ е вътре в изворите, не в този смисъл Той е в дърветата, но Той е в живота на дърветата, не във формата. Той е в реките, в живота на реките, Той е в светлината, в живота на светлината. Защото самата светлина, която Той направи, е едно нищо, а пък животът, който е в светлината, е друго. Всеки човек не е във формата, но в живота, който той носи. Това трябва нас да ни интересува.

Сега, по какво се отличава животът на един човек? Този човек, когото срещнем, ето по какво се отличава: онези, които имат живот, ако животът му е нормален, нормалните хора и анормалните хора, щом срещнете един човек, който е здрав, в него органическата, жизнената сила преодолява. След като го срещнеш, чувствуваш една голяма приятност, и в мислите ти, и в чувствата ти е приятно. Той е късметлия. Като дойде в дома ти, носи благословение. То е факт. Аз говоря, може да го проверите. Аз говоря в известни факти, ще ги проверите. И ако не са верни, ще дойдете да ми кажете. Вие ще проверите същата истина. Ако един човек дойде, който не е здрав, той отвън може да е червен, но усещате, че нещо ви стяга, този човек не е здрав. Те го наричат лош. Той не е здрав, той не мисли добре, не чувствува добре и не постъпва добре. Дали това го знае или не, но то е вече състояние. Той ще си създаде известна болест. Някой човек сега е здрав, след половин час или след 5 часа или след 24 часа той умрял. Че как ще умре тогава? Казвате: „Пръснало се е сърцето.“ Че как се е пръснало сърцето? За да се пръсне сърцето, трябва да има някаква мисъл.

Да ви представя един пример. Един гонел едного да го убие, но онзи, който бягал, се молил. Казва: „Господи, избави ме от този човек!“ Онзи, който го гонел, паднал, строшава си крака и от големия яд, че не е могъл да го стигне, пръска му се сърцето. Лекарят констатирал, че станало разрив от гняв, че не е могъл да го стигне да го претрепе. Това не е разрив, но камерите в сърцето се разстройват. Камерите в сърцето се разстройват, престава кръвта да се движи правилно. Тия камери, които има сърцето, се разстройват, както се разстройва една цигулка.

Сега, тия белите петна по ноктите. Аз гледам, има лекари, които определят само болезнените състояния. Мене болезнените състояния не ме интересуват. Човек трябва да изучава нормалното състояние на ноктите какво трябва да бъде.

После, има цяла наука, която прави своята диагноза по очите, но въпросът е само да се изучи едно нормално око. По-важно е да се изучи нормалното око, кое е здравото око. Следователно, когато окото според мене е здраво, когато човек има един здравословен живот, нормален живот, в очите му какво ще видите? Ще видите три гами на светлината, на цветовете. Когато има дъга на физическото поле, има един опитен начин, по който може да минете от един свят в друг. Ако вие, без да се боите, започнете да концентрирате мисълта си, да се абстрахирате от психическия свят, веднага ще почне тъй, както е светло, всичко ще почернее, голяма тъмнина ще се яви. Ако не се уплашите, няма да се минат и 5–10 минути и ще започне да се явява нова светлина. Като зазоряване. Ще видите, че се явява нова светлина. Ще видите нова дъга, на която цветовете са още по-меки от тия на физическото поле. Ако сте още по-напреднал човек, може да минете в трето състояние, да видите третата дъга, пак цветове, които са Божествени.

Аз това привеждам като факт, без да го обяснявам. Когато човек е в здравословно състояние, тия краски са в очите. Тогава, щом започнат да се явяват болезнените състояния, тия краски започват да потъмняват и следователно изгубва се тази първата, Божествена гама на светлината; след туй изгубва се втората гама на светлината и най-после изгуби се и третата гама и тогава дойдат всички нещастия на човека. Тогава идват болезнените състояния. Така е според физиолозите. Те казват, че очите стават мътни, тъмни. Те са анормални състояния. Те не съставят никаква наука. Човек трябва да предвижда нещата преди още да са станали. Някои болести може да ги предвидите преди 20 години.

Вие трябва да поддържате цветовете на вашите желания, на очите си. Запример, никога не трябва да губите вяра в живота. Никога не трябва да губите вяра в Любовта. Никога не трябва да губите вяра в онзи великия Промисъл, в Мъдростта, която съществува в света. Никога не трябва да губите вяра в Истината, която носи свобода. Защото Истината, и тя има свои цветове. Три основни цвята има в Божествения свят. Цветът на Любовта е най-хубавият червен цвят, който съществува в природата. Ако го видите, вие никога няма да го забравите. Най-хубавият жълт цвят, златист, който някога сте виждали, той е на Мъдростта. Най-хубавият син цвят, той е на Истината. Това са три основни цвята. Така ви говори на вас Истината. Такива краски има. Ако ги видите, и ако сте мъртви, ще оживеете.

Та, казвам: Ако вие искате да възстановите в себе си здравето, седнете и мислете върху Любовта. Мислете върху любовта на растенията, мислете върху любовта на минералите. Мислете върху любовта на слънчевите системи. Мислете върху любовта, която съществува в разни същества. Мислете най-после върху любовта на хората. Туй може да бъде като предмет за една мисъл. Казвате: „Какво може да мисля?“ Най-първо, какво може да донесе една любов към растенията? Ако вие сте нервен, ако вие обичате едно растение, туй растение отлично може дави помогне. Ти си нервен. Лекувал си се при разни професори, не са могли да ти помогнат. Не ти трябват професори. Намери горе в планината един стар дъб, от 200–300 години. Ще кажеш: „Господин професоре!“, ще го погледнете, ще го обикнете, ще турите гърба си, ще се облегнете. Помислете си през какви бури на живота как е устоял и е весел. Три-четири пъти е достатъчно да си турите гърба на този професор и вашето неразположение ще изчезне, както снегът се стопява на слънцето. Сега ще кажете: „Колко време трябва да седя?“ Този дъб вие ще го обичате. Запитайте го как той се е домогнал до този дългия живот и кои са законите, които изпълнява. Поискайте и той ще ви даде.

Ще ви приведа един пример сега, че растенията говорят. Един наш приятел се спира в Борисовата градина и като помислил, че растенията говорят, турил си гърба на една ябълка. Той си мисли: „Каква услуга мога да ти направя?“ Тая мисъл седи в съзнанието. И тогава му идва една мисъл: „Има долу нещо, което ме стяга. Махни това, което ме стяга.“ И наистина, той се навежда и долу в дънера имало турена една тел, когато ябълката била малка, и като раснала, телта се впила в дървото. Той отива, взема една пила и претрива, изрязва телта. Казва: „Освободи ме!“ Някой го турил тук без да разбира. Сега вие, като отидете при едно растение, то ще ви разправи своята история.

Сега много хора един факт няма да проверят, [а] какво пишат вестниците, ще повярват. Когато се обсаждаше Одрин, българските вестници около 30–40 пъти писаха, че Одрин пада и на другия ден опровергават, че Одрин падна. Все-таки Одрин падна.

Растенията са съединителната нишка за дългия живот и всички растения живеят в хората в миниатюра. Има цели гори, които са насадени в човешкия организъм. Когато пазим тия гори, всичко върви; а когато ги изкореняваме, заболяваме. Ако погледна човека, цели гори има: и дъб има, и бук има, и леска. Много растения са изчезнали в човека.

Сега аз говоря за онези от вас, които имате една мисъл, която може да опитате. Един въпрос, аз не искам да го разправям, то си има своя специална страна. Защото за диагнозата например, аз мога да ви дам диагнозата на някои болести, но ще се изплашите. Може да ви покажа по ноктите някои болести, но няма какво да ги знаете. Това са резултати. Тези нездравословни белези как да ги премахнете е много по-важно. Да допуснем, че са тъмни очите ви, че имате температура 40 градуса. Какво трябва да направите? Едно от двете: или трябва да вземете Очистително, или аз бих ви препоръчал, когато имате температура 40 градуса, свари картошки, големи от по 100 грама, изяж ги и виж дали след половин час няма да спадне вашата температура. [Картофът] не на чорба, но варен хубаво и ще го дъвчеш, понеже в дадения случай не че той ще ви излекува, но той до известна степен ще урегулира тази неестествена топлина и той ще ви помогне.

Всичката погрешка е, че някои мислят, че някое лекарство може да премахне болестта. Някое лекарство временно помага, а пък туй, което лекува, то е въздухът. Силата, жизнената сила, праната във въздуха, тя лекува. Светлината лекува, храната лекува. Трябва да разбирате каква храна. Запример, мислите, че една храна, която е пълна с масло, може да ви помогне. Някой път човек се нуждае от масло, някой път не се нуждае. Най-първо, не се лишавайте от вашата собствена мазнина, която имате. Някой път кожата е суха по единствената причина, че нямате мазнина. И гледайте да възстановите мазнината на вашата кожа. Сухата кожа е лош проводник. Сухата кожа показва, че не може да живеете дълъг живот. Ако вие сте богат човек и кожата ви започне да загрубява, трябва да знаете, че скоро ще фалирате. Единственото нещо – трябва да възстановите мекотата на вашата кожа. Тази мекота може да се възстанови чрез дишането.

Тази мекота може да я възстановите чрез закона на Любовта. Ако мразите едного и отидете да се примирите, ако искате да продължите живота си, примирете се, примирете се с 10–20 души, направете всичките жертви. И аз да ви кажа, има една статистика: всеки един човек, който мрази баща си, не може да живее дълго време. Ако синът дойде в стълкновение с баща си и мисълта на бащата е по-силна, синът ще се съдере по-бързо отколкото бащата. Ако мразите майка си, и майките са пълни с любов… Ако майката те намрази, не можете да живеете. Ако брат ти те намрази, не може да живееш. Майка си, баща си, брата си ти обичаш от здравословно гледище, понеже техните мисли ако предизвикаш, ще действуват разрушително. Ти пак може да мразиш, но трябва постоянно да бъдеш ограден. Може да те мразят отвсякъде. По-хубаво е в дадения случай да употребиш закона на Любовта. И когато се препоръчва да възлюбиш ближния си, единствената причина е да бъдат хората здрави. Ако мъжът и жената се обичат, ако децата се обичат, този дом нищо не може да го нападне. И да дойдат болести, лесно си отиват. Щом един дом се лиши от любов, болестите идват. Ако не се обичат, ако яденето не става правилно, ако дишането не става правилно, ако мисленето не става правилно, този дом се поддава на много болести.

Досега в религиозния живот, в духовния живот най-първо се изисква една хигиена на мислите. Онези от вас, които сте дошли до положението… Разваля се времето – тебе да не ти трепне окото! Задуха вятър, пекне слънце – да не ти трепне окото! Дойдат гладни години, казвате: „Гладни ще измрем.“ Не мислете така. Бог не е създал света да ни умори гладни. Бог не е създал света, за да ни измъчи, ни най-малко не е Неговата цел тази. Той е създал света да ни учи, иска да ни подбуди към една трезва мисъл, да ядем както трябва, навреме. Яж, когато си гладен. Не си ли гладен, не яж. Гладен ли си, и в 12 часа яж. Не яж така, [че] да ти се пръсне коремът, стомахът. Закуси и после си легни. Когато си гладен, пак ще ядеш. Когато не си гладен, никога не яж. При това, никога не се обленявай.

Най-първо сутрин направи едно упражнение: изчети „Отче наш“ с дишане. Как го четете досега „Отче наш“? Аз не съм срещал досега нито един да чете „Отче наш“ както трябва. Най-първо ще напълниш дробовете си с въздух. Ще приемеш въздуха от Бога и после ще кажеш: „Господи, благодаря Ти, че ми даде“ и най-после ще кажеш: „Отче наш, Който си на Небесата и на Земята.“ После пак ще поемеш. На колко вдишки ще го прочетеш? Сутрин го прочетете, на обед го прочетете пак с вдишки и вечерно време, преди да е залязло Слънцето, пак го прочетете с вдишки. Казвате: „Кой ще ходи да го чете?“ Няма да четеш „Отче наш“, но лекарите ще ти режат стомаха, ще ти отрежат единия бъбрек, ще ти отрежат сляпото черво или някое ребро, или тумор ще вадят.

Разправяше ми един, че му казвал лекарят: „Непременно трябва да направиш операция.“ Една операция струва 4–5000 лева. Една операция правиха на един руски консул на монархическа Русия. Направиха [му] една операция, която струва 14 000 лева и пак умря оперираният. Сега, не че лекарите са виновни за това. За лекарите има една по-светла страна. Всичките лекари най-първо трябва да дадат доза за здравето. Ще дойде лекарят, ще ти предпише една доза здраве, една рецепта за добра мисъл да вземеш, една рецепта за добро желание да вземеш и една рецепта за добра постъпка. Ето един лекар, да му платя и 100 лева, ето какво ми трябва. И като ми предпише рецептата, аз ще я изпълня както е казал.

Сега аз ще ви дам една рецепта. Вземете думите на Христа: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Написано чисто на една пергаментна книга, книгата ще вземеш, ще я изгориш, ще я разтвориш в 100 грама вода и сутрин ще вземеш по 3 лъжички, на обед по 3 лъжички и вечер 3 лъжички. Направете опит и вижте какво ще бъде вашето състояние. Вие ще кажете: „Това е суеверие.“ Хубаво, нека имате едно ново суеверие. Вие вземате билет от лотарията и очаквате да получите 50 000 лева печалба; 20 години вземате. Направете един опит, то е една рецепта, но вие още не сте ми платили. Аз ви давам една рецепта, ще се хванете и ще дойдете после да ме питате. Тя има и обратна реакция. Ако тази рецепта не знаеш как да я направиш… Зависи как ще я приемеш. Всяко нещо, което може да приемеш с любов… Ако ти повярваш в думите на приятеля, който ти казва: „Повярвай, че ти ще оздравееш!“, ако майка ти казва, че ще оздравееш, ако баща ти казва, че ти ще оздравееш, който и да е, ако ти каже и ти повярваш в дадения случай на неговите думи и ако той ти говори истината, непременно ще оздравееш.

Всякога в природата има една реакция, която се дължи… Няма да ви говоря, в природата има един принцип, който образува противоположни реакции. Такъв е, по-добре да не го знаете. Всякога принципът на любовта ще роди принципа на омразата. Там, дето има вяра, ще се роди реакцията на безверието, на обезверяването. Там, дето има надежда, ще се роди реакция на отчаянието. Там, дето има живот, ще се роди реакция на смъртта. Реакция има. Защо е така? Един ден, когато станете много учени, ще разберете. Това е една област. Ако мислите за нея преди да сте готови, вие ще си създадете неприятност.

Знаете ли онзи анекдот: един, който опитвал нещата само чрез мириса и така ги познавал. Сляп бил и глух, че опитвал нещата чрез мириса. Минавала една царска дъщеря и той я хванал, за да я помирише дали е царска дъщеря. Ръката му била оцапана и тя му ушила две плесници. Той се повалил на земята. Царската дъщеря, и без да я помиришеш, трябва да я познаваш. Това е външната страна. Мирисането вече е един принцип. И без да мирише един човек, трябва да го познаваш. Казва: „Помириши го, за да го видиш какъв е.“ След като го помиришеш, какво ще стане? Вълкът си има особена миризма, котката има особена миризма, таралежът има особена миризма. Вземете дървеницата, и тя си има своя миризма. И, колкото едно същество е по-благородно, колкото е по-възвишено, толкоз има хубав нектар, мирише хубаво. Колкото туй същество е по-развалено, толкоз неговият мирис е неприятен.

И казва в третата глава: „Всеки, който обича Истината.“ Истината е, с която ние тук се занимаваме. В този, реалния живот искаме да бъдем здрави, на Земята. Вие не искате да страдате от неврастения. Вие не искате да страдате от главоболие. На какво се дължи главоболието у човека? Главоболието се дължи на неговия стомашен мозък, на стомаха. Когато стомахът не функционира правилно, вие ще имате главоболие. Когато мозъкът не функционира правилно, вие ще имате коремоболие.

Но, за да се поправи главоболието ви, най-първо трябва да поправим, най-първо се разваля отношението на предната част на мозъка със задната част. То трябва да бъде нормално. Винаги, за да се разстрои стомахът, зависи от задната част на мозъка. Ако тази част на мозъка се стопли повече, отколкото предната, ако с една десета се повиши температурата на тая част… Много болести започват от повишението на температурата на задната част на мозъка. Най-мъчно се подига температурата на предната част на мозъка. Най-лесно се подига температурата на задната част на мозъка. Човек най-лесно заболява от това нещо – заболява от любов, от любов се повдига температурата. Любовта е отзад.

От какво заболява? Той постоянно мисли. Туй, което е залюбил, той иска да го има, да го вземе за себе си. Природата никога не позволява да обсебиш туй, което тя е дала. Тя дава да го употребиш, но да го обсебиш всякога противодействува. Следователно, ако в твоята любов влагаш принципа да завладееш туй, което тя е създала, ти ще си създадеш в себе си едно болезнено състояние.

Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебваш. Имаш право да ядеш, но нямаш право да бъдеш лаком, нямаш право да преядаш. Имаш право да чувствуваш, но никога няма да повишаваш своите чувства. Имаш право да плачеш, но не викай да те чуят, да проявяваш своя плач. Имаш право да плачеш, но не да ревеш. Аз харесвам тихия хленч. Някой седи някъде, капят сълзите, текат. Плачете тихо. И като си поплаче, му олекне. Някой има, като зареве, чува го от километър. Това е лош плач. Бог обича тихото сърце, смиреното, съкрушеното. Бог обича тихия плач.

Трябва да плачете. Аз се радвам, когато някой плаче, но щом плачеш 5–10 минути, не се позволява да плачеш повече от половин час. Пет минути като плачеш, достатъчно е. Всеки ден по 5 минути се позволява да плачеш. Шест деня по 5 минути. Единственият ден, когато не се позволява да плачеш, е съботата. Неделята, той е ден свободен. В своя ден може да плачеш, в Господния ден няма никакъв плач. От сутрин до вечер, като дойде неделята, всички трябва да бъдете радостни, весели.

Казвате: „Как ще бъда радостен и весел? Ами сиромашията?“ Ще се радваш на сиромашията. Питам сега, кое е по-хубаво: да имаш богат неприятел или сиромах неприятел? Кое бихте предпочели? Сиромах приятел или богат приятел? Кое е по-хубаво да имате: богат приятел или сиромах неприятел? Казвам: Сиромасите приятели носят много повече, отколкото богатите приятели. Трябва да знаете, че богатите наши неприятели и сиромасите наши приятели винаги се намират в много добро отношение. Ако вие се държите добре с вашите сиромаси приятели, те ще уредят въпроса с вашите богати неприятели. Сега да ви изясня. Казвате: „Как може?“ Представете си, че богатият ваш неприятел е мъж, а сиромахът ваш приятел, това е жена, която е оженена и е с едно обилно сърце. Казва: „Прости му, не ставай като него!“ И той от щедрост ще каже: „Хайде.“

Сега да се върнем към онова, което е потребно за вашето здраве. Боли те главата – не знаеш как да ядеш. Болят те дробовете – не знаеш как да дишаш. Смущава се умът ти – не знаеш как да мислиш. Тогава започни добре да ядеш. Започни, най-първо измий се, свари си малко оризена водица и цяла седмица вземай сутрин 3 супени лъжици, на обед и вечер по 3 супени лъжици, [общо] 9 лъжици. Вземай така една седмица. Втората седмица ще вземеш едно кило грах, ще го свариш хубаво, ще направиш чорба и тогава ще вземаш 10 лъжици грашена чорбица сутрин, 10 на обед и 10 вечер – доколкото стигне. Цялата седмица продължава една диета, докато дойдеш до хляба най-после.

Искаш да се научиш как да ядеш: ще вземеш брашно, ще си месиш хляб, ще си вземеш нощвите, ще си месиш вкъщи. Ще повикате някой, който знае да меси. Сами ще си замесите, ще си направите пещ, сами ще турите хляба, ще го опечете и цяла седмица ще се храните с хляб, който вие сте месили, за да се възстанови вашето нормално състояние. То ще ви избави. Ако направите този опит, той ще ви избави да харчите най-малко 10 000 лева. Три седмици по 1000, 3000 и 500 отгоре всяка седмица.

А пък първото нещо, като станете сутрин: не се спирайте върху тревогата. Отправете ума си към Бога, започнете да дишате на вдишки през лявата ноздра, понеже теченията на лявата ноздра са на Луната, на чистене; ще поемеш с дясната ноздра, ще изпущаш въздуха, то е Слънчевото течение. Туй, което възприемеш от него, обработете и ще го върнеш назад. През лявата ще вдишваш, а през [дясната] ще издишваш, ще задържаш този въздух. Три пъти ще правиш тия упражнения и ще имаш здравословно състояние. Тогава работите вървят добре.

„Всеки, който обича Истината, иде към нея, за да се явят неговите дела.“ Първото нещо, което Бог иска от нас, Той иска всички ние да бъдем здрави, да имаме чисти мисли. Бог изисква да имаме чисти чувства.

Чувствата зависят от дишането, постъпките зависят от нашия стомах. Човек, на когото стомахът е развален, никога не може да постъпи добре. Човек, на когото дробовете са развалени, никога не може да обича. Човек, който не може да мисли, той никога не може да каже истината. Така са свързани. Ако ти с ума си не може да кажеш истината, ако с дробовете не може да проявиш своята любов, ако със стомаха не може да проявиш своите постъпки, ти си в болезнено състояние. Тогава ще поправяш своите постъпки, ще реагираш, ще се поправяш и добре ще постъпваш. Няма да обръщаш внимание, че не си разположен.

Един човек някой път е като киселица. Ще се оправи тази работа. Почни. Няма нищо, той може да дига гюрултия. Казва: „Чакай! Аз ще оправя тази работа.“ Щом той разбере, че ти си господар, нали някой път някъде може да проявите своите чувства. Тази работа пак ще се оправи, трябва да обичаме хората. Казва: „Не може да обичам, те са такива.“ Ти ще го убедиш, че ти си господар. Най-после ще го убедиш, че ти може да го учиш – като убедиш тоя вътрешния човек да те слуша.

Този, вътрешният човек, сега той ти е господар. Казва: „Я се скарай!“ и ти се скараш. „Я го намрази!“ – намразиш го. „Кажи нещо лошо!“ – и ти кажеш. Как може да живееш? Писанието казва: Този човек е млад човек. Онзи старият, философът, казва: „Ти ли ще ми даваш ум?“, а той не знае, той е толкоз будала. По-голям будала от него няма. Той е такъв учител, който е създал хиляди нещастия. Той казва: „Я го накастри!“ и ти като го накастриш…

Идва един и ми разправя: „Минава един български офицер и той казва: „Я иди го накастри, той не трябва да минава оттам!“ Той отива, казва му и офицерът му ушива две плесници, поваля го на земята. Защо той ще иде да се разправя с този офицер? Кой му е дал тази власт? Най-първо, той знае ли по кой път да мине? Аз ако съм на [неговото] място, на този офицер ето какво ще му кажа: „Всяка сутрин минавайте през тук, трябва да Ви е приятен много този път. Хубаво е това място.“ Ако този човек е избрал този път, не му реагирайте на пътя. Не реагирай на един човек, че има известни желания, не реагирай на желанията, нека той да мисли, че тия желания ги желаят 10 души хора. Ако 10 души дойдат в състезание, тогава какво ще се добие? Резултатът е следният, ето какъв резултат ще стане: Един попски син… В турско време се случило, в град Варна, това. Това е един действителен пример. Свещеникът бил благочестив. Купува две кошници яйца, за да ги вапса неговата жена за Великден. Синът искал да си избере кораво яйце, да се бори със своите другари. Синът отива при едната кошница и опитвал яйцата – борил се, борил се и най-после останали две яйца, от които на едното бил счупен върхът, на другото – задницата. Близо 300–400 яйца счупил. Нищо не оставил здраво. Не избирайте вие вашият пехливанин като този попски син. Отива жената и вижда: всички яйца изпочупени. Свещеникът бил с широко сърце, казва: „Сега е Великден, кой ще ходи да го бие! Тия яйца ще изядем. Дай ги на съседите.“ Той отива и купува други две кошници. Ама сега ги е заключил с ключ. – „Кой ще ходи да го бие, да си развалям настроението!“ Заключете вашите яйца, за да не би вашият син да влезе и да търси здравото яйце.

Всичките болести зависят от човешкия ум, от човешкото сърце, а се изпълняват от човешката воля. Това е най-сигурният начин за лекуване. В каквото и направление, каквато и болест имате, направете опит. Разумно ще търсите. Ако трябва да минете през операция на лекаря, нека [това] бъде последният метод. Най-първо всички трябва да добиете една опитност, да знаете как да се лекувате. Всеки един от вас трябва да знае как да си даде първа помощ, правилна помощ. Вие се изплашите. Тогава, ако вие не сте господар на една болест… Тази болест има свой произход. Вземете произхода на чумата: това са малки микроби, които се размножават много бързо, в 24 часа милиарди се размножават. И от техните нечистотии човек боледува. Пийте 5, 10, 15 чаши топла вода – чумата я е страх от топлата вода. Българите казват: „Чумата се плаши от топлата вода.“ За да се разтвори серумът на микробите, пийте топла вода. И така вие подобрявате качеството на вашата кръв. В една чиста кръв не може да живеят сегашните микроби, това са елементарни работи.

Тези от вас, които сте духовни, трябва да знаете какво трябва да правите. Аз ви давам тия правила, защото постоянно идват при мене и ми казват, [че] кракът го болял, пръстът го заболял, подула се страната, ухото го заболяло, окото го заболяло, кръстът, стомахът го заболял. Казвате: „Какво трябва да правим?“ Мислете добре. Седни, внеси любовта в душата си, кажи, че има нещо и като премахнете онези, горчивите мисли, като премахнете горчивите чувства, веднага ще дойде здравето. Аз не съм за туй здраве, което сега имате. Знаете колко хубаво е човек да бъде с един свеж дух, готов за работа, да учиш, умът ти стига всичко да направиш. Не горе-долу закърпено, но когато ще бъдеш здрав, на свят да е. И дето ходиш, от тебе да изтича сила, живот и здраве. Болезнените състояния ще дойдат.

Мислете добре, чувствувайте добре, постъпвайте добре.

Хранете се добре, дишайте добре. Не обременявайте мозъка си с ненужна работа, с която може да нарушите този вътрешен процес. Това е, което трябва да научите. Това е здравето на човека.

„Благословен Господ Бог наш“

Тайна молитва

43-та неделна беседа,
държана от Учителя
на 26.VIII.1934 г., 10 ч сутринта,
София – Изгрев.

* На 5.VIII.1934 г. и на 12.VIII.1934 г. беседите са държани на Витоша в местността „Яворови присои“. Тези две беседи са отпечатани като съборни в томчето „Великото в живота“. На 19.VIII.1934 г. Учителят е на събор на Изгрева. Беседата е отпечатана като съборна в томчето „Часът на Любовта“. (Бел. на координатора Вергилий Кръстев.)

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, сега, аз, болест, казва, мисли, път, живот, състояние, добре, мисъл, всички, дойде, любов, хора, природа, казвате ,

 Неделни беседи , София, 26 Август 1934г., (Неделя) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ