НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Закон на числата

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Закон на числата

Най-често използвани думи в беседата: човек, число, може, има, свят, хора, числа, работи, мисъл, работите, лева, себе, живот, мисли, формули, могат, кажете, воля ,

Общ Окултен клас , София, 18 Март 1931г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишление

Тема за следващия път: „Защо хората носят пари в джобовете си?“

Въпросът, защо хората носят пари в джобовете си, е много обикновен и прост. Много подобни въпроси могат да се задават. За пример, защо човек носи книга в ръката си? Защо косата на човека побелява? Защо хората отопляват къщите си? На обикновените и прости въпроси могат да се дадат разумни отговори, но могат да се дадат и неразумни.

Какъв отговор ще дадете на въпроса, защо хората отопляват стаите си? Ще кажете, че външните условия са лоши, затова хората се отопляват. Ако външните условия бяха добри, хората нямаше да се отопляват. При това всички хора не се отопляват еднакво. Докато хората се отопляват, всякога ще има противоречия. Докато се различават в основните си идеи, всякога ще има противоречия. Добре е да има различие между идеите на хората, но има основни идеи, които трябва да бъдат общи за всички хора. Различието се заключава само във формите, в които влиза идеята. За пример, всички хора могат да черпят вода от високия планински извор, но в различни съдове по форма и по цвят. Някой може да налива вода в шише, друг – в стомна и т.н. Ще каже някой, че неговата идея е по-голяма от тази на съседа му. Идеята му не е по-голяма, но съдът, в който е поставена, е по-голям. По качество тя е еднаква за всички хора. Ще кажете, че някой човек е по-добродетелен от друг. Откъде знаете? – Ядох от неговия хляб. – Това още не определя доброто на човека. Доброто се измерва с енергията, която сте приели от него и можете да я вложите като градивен материал в своя организъм.

Човек трябва да има ясна представа за доброто. Като не разбират същината на доброто, хората стават обикновени в проявите си и считат за добро всичко, което излиза от сърцето им. Щом дадат нещо от сърце, те мислят, че правят добро. Няма по-лошо нещо за човека от това, да стане обикновен. Красотата на живота се заключава в разнообразието на мислите, чувствата и постъпките. Някой мисли, че като е минал през няколко страдания, всичко е опитал. Той е едва в началото на своите страдания – нищо още не е разбрал. – „Много неща видяха очите ми.“ – Виждането на нещата още не е живот. Видял си много звезди на небето, но учен не си станал. Видял си много хора, но не си ги познал. Математиците работят с числата, но не са проникнали в същината им.

Сега ще напиша числото 123. Знаете ли какво означава това число? Какво означават числата 456 и 789? Всяко число представлява известна идея. Следователно, ако не можете да превръщате идеите си в числа и числата в идеи, вие не можете да разберете смисъла на живота. Когато произнасяте думата „любов“, без да я разбирате, вие се свързвате с известни светове, както и с известни числа. За пример, звукът „Л“ е мек. Като изговаряте този звук, горната част на езика – творческата, се докосва до зъбите. При изговаряне на звуковете „Л“ и „Ю“ вие сте в Божествения свят. Щом дойдете до звука „Б“, вие докосвате устните си, т.е. слизате на физическия свят. При изговаряне на сричката „лю“ хората се милват, обичат се. Щом произнесат сричката „бо“, те се стряскат, плашат се. Където е страхът, там Любовта отсъства.

Като ученици, вие трябва да мислите правилно. Правата мисъл изпъжда страха навън. Да чувства човек, това още не е мисъл. Да се безпокои, и това не е мисъл. Мисълта подразбира растене. Като мисли, човек минава през процесите, през които минава семето. Само онзи човек мисли, който има някакъв идеал. Без идеал няма мисъл. Ако идеалът на човека е да учи, той ще мисли право, ще вади прави заключения за явленията в живота и природата. Той не разглежда математическите действия като статически процеси, но ги разглежда като динамически процеси в самия живот. Ако не мисли, ученикът изучава числата само като количествени величини и казва, че нулата нищо не означава. Отделно взета, нулата е нищо, но след числата, тя ги увеличава толкова пъти по десет, колкото пъти се повтаря. За пример, нулата увеличава числото 5 десет пъти. Ако се постави пред петте, тя го намалява десет пъти. Тогава, вместо числото пет, имаме 0.5. От гледището на живата математика нулата представлява условията. Следователно, ако човек знае как да постъпва с условията и ги поставя след разумните сили, той непременно ще има придобивки. Ако условията се поставят пред разумните сили, те се превръщат в спънки. За пример, ако човек постоянно държи в ума си една и съща мисъл за някаква мъчнотия или за някой свой недостатък, непременно ще се спъне.

Като ученици, вие трябва да изучавате числата, както от гледището на официалната наука, така и от гледището на живата математика. Числата биват четни и нечетни. Някои от нечетните наричаме първи помежду си, или взаимно прости. Тези числа се делят на единица и сами на себе си. Такива числа са 1, 3, 5, 7, 11, 13 и т.н. Обаче ако съберем тези числа, ще получим четни числа, които са делими освен на единица и сами на себе си и на други числа. Ако съберем 1 + 3, получаваме 4; 3 + 5 = 8; 5 + 7 = 12; 7 + 11 = 18; 11 + 13 = 24. Това се отнася до числата в официалната математика. Обаче ако в математиката на живота съберем двама души с различни характери и интереси, като съдружници в едно предприятие, нищо няма да излезе от тях. Ако единият събира и пести, а другият разпилява, те не могат да дадат сумата 2. Те не се събират. Тук не можем да кажем, че 1 и 1 дават 2. Оттук вадим заключението, че действията със статичните числа се различават коренно от действията с динамичните числа.

Да се върнем към значението на числото 123. Единицата представлява ума, двойката – сърцето, тройката – волята. Ако има сърце и силна воля, а ум няма, човек нищо не може да направи. Числото 123 трябва да бъде девизът на човешкия живот. Без това число човек не може да работи. Следователно, дойдете ли до някакво противоречие, обезсърчаване, обезсмисляне на живота, изговорете в себе си числото 123. Единицата подразбира разумния принцип в живота; двойката – Любовта, която гради; тройката – Истината, от която произлиза волята. Следователно, когато кажете, че трябва да изпълнявате волята Божия, изговорете в себе си числото 123, в което е скрита идеята: Бог е Любов, Мъдрост и Истина. С тези три принципа вие можете да изпълнявате волята Божия. Докато човек има светлина в ума си, топлина в сърцето си и сила в тялото си, той всякога може да има успех в работите си. Човек не може да приложи Любовта, Мъдростта и Истината в тяхната пълнота, но може да приложи техните проявления като светлина, която е вложена в неговия ум, като топлина в сърцето му и като сила във волята му. Числото 123 може да претърпи видоизменение, да се превърне в 231 и 321. В тези числа съдът е по-голям, но количествено съдържанието е същото.

Числата, с които си служите при обикновените математически действия, имат приложение и в астрологията. Много астролози си служат с малките числа добре, те са силни в подробностите на нещата. Дойдат ли до големите величини, там не са точни. Ако предскажат нещо голямо, то не се сбъдва. Що се отнася до малките работи, предсказанията им са точни. Обаче законът за малките числа не е верен и за големите. А законът за големите числа обхваща и малките. За пример, казвате за някой човек, че е добър. Защо е добър? Защото ви е дал 500 лева на заем. Ако му поискате 500,000 лева, не дава. – Защо не дава? – По две причини: или няма толкова пари, или няма доверие във вас. Обаче онзи, който ви дава 500,000 лева, всякога може да ви даде 500 лева.

На какво може да се уподоби онзи, който дава 5, 50 или 500 лева назаем, и на какво онзи, който дава 500,000 лева? Първият е човек, който критикува хората, а себе си не критикува. Вторият пък критикува и изправя себе си, а с хората не се занимава. Глупав човек ли е той? Който може да даде 500,000 лева, той е богат, щедър, умен човек. Даването не е механически процес. Изворът дава изобилно, без да осиромашава. Ето защо, този, който може да даде 500,000 лева, не е нищо друго, освен извор. Ще кажете, че лесно се говори, но мъчно се правят нещата. За разумния човек и говоренето е лесно, и правенето е лесно. Защо да не е лесно да промениш думите „нямам“ в „имам“, „не зная“ в „зная“? Вместо да кажеш „не зная“, сложи запетая след частицата „не“ и ще стане: „не, зная“. Защо трябва да казваш „Бог не съществува“? Размени думите и кажи: „Не, Бог съществува“. Когато някой отрича съществуването на Бога, това значи, че той е влязъл в онази страна на земята, която не е огрята от слънцето. На този човек казвам: Не се произнасяй толкова бързо. Почакай още 24 часа. Земята се върти. Щом обърне тъмната си част към слънцето, ти ще станеш вярващ. След 24 часа вярващият пак ще стане безверник. За да не изпада в положението на вярващ и безверник, човек трябва да знае, че между промените, които стават в природата, и тия, които стават в него, има известна връзка. Не разбира ли тия неща, той ще бъде в положението на стъклото, което днес може да се превърне в огледало, а на другия ден пак става стъкло. Като намажете стъклото с калаена амалгама, то става огледало; като махнете амалгамата, пак става обикновено стъкло. Ще кажете, че вярата ви е непоколебима. Непоколебима е вярата на човека само когато работи с числото 123.

И тъй, числото 123 представлява Божествения свят, 456 – духовния, а 789 – физическия свят. Това са формули, с които човек може да работи и в трите свята. Да разрешите една от тези формули правилно, това значи да получите един чек на ваше име, подписан от някой голям банкер. Със сумата, която съдържа чекът, вие се осигурявате за цял живот. Ако разрешаването на една от тия формули ви осигурява за цял живот, каква осигуровка крие в себе си разрешаването на трите формули? Който разреши тези формули, той се ползва от богатството на целия свят. Докато не ги разреши, той ще живее в мъчнотии, ще разполага с оскъдни средства, колкото да преживее. За да дойде до разрешаването на тия формули, човек трябва да работи върху себе си съзнателно и с Любов, за да заслужи доверието на разумния свят. Не можете да поверите големи суми на човек без висок морал.

Сега, като съберем цифрите на числата 123, 456 и 789, и в трите случая получаваме шесторки: 1 + 2 + 3 = 6; 4 + 5 + 6 = 15, 1 + 5 = 6; 7 + 8 + 9 = 24, 2 + 4 = 6. И в Писанието се говори за число, съставено от три шесторки – 666. Като съберем трите шесторки, получаваме числото 18; 1 + 8 = 9. Деветорката показва известни опитности, които човек е придобил като резултат на страданията. Като страда, човек се учи. Щом се заговори за страдания, хората, особено религиозните, се питат защо са допуснати страданията за вярващия. Вярата не е щит против страданията. И вярващият страда, но той носи страданията разумно и лесно се справя с тях. Бог твори всеки момент. Следователно истински вярващият трябва да върви неуморно след Божията мисъл, да не изпада в противоречия. Не следва ли Божията мисъл, той остава назад и се спъва. Когато остане назад, човек пропуска нещата. Щом ги пропусне, той не може да разбира същината на въпросите. Ето защо, на вярващия се препоръчва да следва Божията мисъл, да не пропусне нещо от това, което Бог твори. Това значи да живее човек в светлина, в справедливост и чистота.

Числото 123 има отношение към Божествения свят. Който влезе в този свят, трябва да бъде справедлив. Числото 456 се отнася към духовния свят, който е свят на чистота. Числото 789 е свързано с физическия свят. За да се справи с мъчнотиите, противоречията и страданията на физическия свят, човек трябва да има вяра. Справедливост, чистота и вяра са условия, с които човек може да работи, да придобие повече светлина – необходимо условие за разрешаване задачите на неговия живот.

Мнозина се запитват какво ще правят, като постигнат всичките си желания и придобият много знания. Колкото знания и да придобиете, все ще има какво да учите и да придобивате. Учението е вечен процес. Човек ще минава от вселена във вселена и пак неучен ще остане. Ще кажете, че вярата ви е още слаба. Като работите съзнателно, тя ще се увеличи. С вяра човек придобива повече, отколкото с мечти и фантазии. Това, че в бъдеще ще станеш богат, учен, силен, нищо не те ползва. – „Ама вярвам в това!“ – Вярваш, но не работиш. Вяра без работа и приложение нищо не допринася. За предпочитане е едно малко благо в настоящия момент, отколкото хиляди блага в бъдещето. Числата 123, 456 и 789 са формули, които още днес могат да се реализират. Щом могат да се реализират, те са реални. Изгубите ли възможността за реализирането им и започнете ли да се ровите в миналото си, какъв сте били някога, вие губите реалността на живота. Ако някой иска да знае какъв е бил в миналото, може да му се каже, но той трябва да бъде готов да изправи всичките си грешки. Няма ли тази готовност, няма защо да се интересува от миналото си. Миналото на човека крие хубави работи, но в него има и лоши неща. Ако човек знае миналото си и не изправи грешките си, ще го сполети голямо нещастие.

И тъй, помнете: като работите с числото 123, вие се свързвате с мисълта на съществата от възвишения свят; като работите с числото 456, свързвате се с чувствата на благородните същества от духовния свят; като работите с числото 789, свързвате се с добрите и работни хора на земята.

Защо ви се говори за числата, не питайте, но разберете техния смисъл и ги приложете. Като работите с числото 123, ще познаете боговете, т.е. съществата на възвишената мисъл; като работите с числото 456, ще познаете ангелите; като работите с числото 789, ще познаете хората. Какво по-голямо богатство може да искате от това, да познавате Бога, ангелите и хората? Като съберете числата 123, 456 и 789, получавате числото 1368. Сборът от цифрите на числото е 18; 1 + 3 + 6 + 8 = 18, 1 + 8 = 9. Осморката работи на физическия свят, деветорката – в духовния, а тройката – в Божествения. Числото 18 е отрицателно и безплодно. За да роди това число и да се смекчи, трябва да му се прибави на края девятка. Числото ще стане 189. Процесите в това число стават правилно.

Съвременните хора не успяват във всички добри предприятия, защото не работят с математика и геометрия. Да смяташ, да работиш с математиката, това значи да мислиш, да чертаеш, т.е. да работиш с геометрията, това значи, да чувстваш. Като мисли и чувства, човек разрешава правилно две трети от задачите си. Щом мисли и чувства, той може вече и да работи. Работете с ума, със сърцето и с волята си, за да имате добри резултати. Работете с надеждата, вярата и любовта и от нищо не се страхувайте. Като работите по този начин, вие ще срещате мечки на пътя си, без да се страхувате от тях. Досега сте се въоръжавали, но отсега нататък и без оръжие ще излизате срещу мечката. Препашете се с Любовта, Мъдростта и Истината вместо металическо оръжие, което хваща ръжда. Нека светлината, топлината и силата бъдат вашите защитници.

Т. м.

Лекция от Учителя, държана на 18 март 1931 г., София, Изгрев.

Най-често използвани думи в беседата: човек, число, може, има, свят, хора, числа, работи, мисъл, работите, лева, себе, живот, мисли, формули, могат, кажете, воля ,

Общ Окултен клас , София, 18 Март 1931г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ