НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Закон за постижение

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, желание, път, слънце, природа, аз, всички, земя, тяло, себе, казва, система, имат, каже, живот, знание ,

 Младежки окултен клас , София, 12 Октомври 1928г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Размишление.

Какво се разбира под думите „постигнато и непостигнато желание”? Какво се разбира под думата „погрешка”? Който не се е родил, може ли да греши? Може ли нероденият да стане умен? Само роденият може да бъде умен или глупав, но не и нероденият.

Какво означават знаците плюс и минус? Без посока и без движение, тези знаци са безрезултатни. Те са подобни на непостигнатите желания. Някой иска да стане богат и се впуща в различни предприятия. Той работи десетки години, но, в края на краищата, нищо не придобива. Това е непостигнато желание. Друг някой иска да стане учен, но не успява – и това е непостигнато желание. Хората постигат желанията си по два начина: бърз и бавен. Бързият начин е или нечестен, или почива на строг, научен метод – на математически гадания и изчисления. Който постига желанията си по нечестен начин, в края на краищата губи. Друг е въпросът, ако известно желание е постигнато по научен път – чрез изчисления. Както астрономът изучава планетите и звездите чрез наблюдения и математически изчисления, така човек може да определи силата на своите желания, големината и посоката, отдето излизат те. Значи, всяко желание има определен път, по който се движи: едни желания се движат по пътя на Венера, други – по пътя на Меркурий, трети – по пътя на Марс, Юпитер, Земята, Слънцето и т. н.

Като говорим за път на желанията, дохождаме до слънчевите, и казваме, че те не принадлежат само към слънчевата система, но са и вън от нея. Понеже Луната е спътница на Земята, нейните желания имат отношение първо към Земята, а после към Слънцето. Лунните желания имат отношение главно към въображението. Който има добре развито въображение, е силен човек. Той събира много идеи в себе си, затова трябва да бъде силен, да ги носи. Тъй щото, когато някой казва, че може да си въобразява всичко, той не разбира законите на Битието. Не можеш да си въобразяваш всичко, защото не можеш да носиш тежестта на всички идеи. Всяка мисъл има определена тежест, която оказва влияние върху мозъка. Тежестта на мислите няма отношение към физическия живот на човека, но се отразява върху умствения му живот. Затова, казвам: Не претоварвай мозъка си с повече мисли, отколкото той може да носи. Някой мисли, че е свободен да си въобразява, каквото иска, но не знае, че той сам ще се натовари да носи непосилната тежест на идеите си. Ти ще бъдеш магарето, което ще носи скъпоценностите, а друг някой ще бъде господар, който ще те побутва, ще играе роля на повелител. Така, именно, човек изпада в противоречие със себе си и търси случай да дойде някой отвън, да го освободи. Колкото и да се пази човек, все може да се обиди от нещо. Обаче, разумният човек не се обижда. Може ли да потъне разумният човек? – Всяко нещо, което няма никакво тегло, не може да потъне. То не може и да се движи. Когато се срещнат две еднакво големи сили, които действат в противоположни посоки, те се взаимно унищожават. Както говорим за тегло на мисълта, така говорим и за тегло на човека. Казваме за някого, че е тежък човек. Това значи, че той има идеал. За друг казват, че се държи тежко. Това подразбира две неща: или гордост, или разумност. Понякога човек се държи тежко от гордост, а някога – от разумност.

И тъй, когато се говори за постигане на човешките желания, ще знаете, че само онези от тях са постижими, които влизат в неговата система. Всички желания на слънчевата система могат да се реализират от слънцето. Затова казваме, че около слънцето се движат само онези планети, които влизат в неговата система. Ето защо, когато дойдете до някое непостижимо желание, не се обезсърчавайте, но знайте, че то не е влязло още във вашата система. Трябва да чакате известно време, докато то влезе във вашата система. Има слънчеви желания, за реализирането на които са нужни 20 милиона години. Ако попаднете на едно от тези желания, трябва да се въоръжите с велико търпение, да дочакате времето за реализирането му. За реализирането на едно Меркуриево желание са нужни три месеца – времето за обикалянето на Меркурий около Слънцето. Желанията на Луната се реализират бързо. Луната обикаля земята за 27 дена и няколко часа. Ако едно желание се движи по пътя на Венера, нужни са 240 дни за реализирането му. Значи, любовните желания се реализират за 240 дни.

Когато се говори за интелигентността на човека, ще знаете, че тя се определя от Меркурий. На какво разстояние се намира Меркурий от Слънцето? – На 67 и половина милиона километра. Меркурий е най-близо до Слънцето, За да прояви интелигентността си, човек трябва да се намира на такова разстояние от Слънцето, на каквото се намира Меркурий от Слънцето. Сатурн определя разумността на човека и склонността му към философстване. Юпитер пък определя неговото благородство. Върху духовните хора оказват влияние планети Уран и Нептун.

Като ученици, добре е да изучавате астрология, да знаете, какво влияние оказват различните планети върху човека. Това са интересни научни твърдения, на които мнозина гледат с недоверие. Ученият, обаче, прави своите изводи и не се смущава от подозрението на хората. Той еднакво се интересува от охлюва, мидата, мравката и човека. Като разглежда охлюва, спира вниманието си върху спиралообразната му черупка; като дойде до мидата, разглежда двете й черупки, прави разлика между едната и другата, както и между черупката на охлюва и на мидата. После той спира вниманието си върху белите мравки, които, макар че живеят в тропически места, всякога имат влага в мравуняците си. Един учен открил причината на това явление: белите мравки прокопават канали в земята, на дълбочина 28 метра, дето са водните извори и оттам изнасят водата на повърхността на земята. Като изучава животните и растенията съзнателно, човек неизбежно се натъква на факта, че съществува една Висша Разумна сила, която създава, твори, организира живота. Тя работи, както върху нисшите, така и върху висшите същества. Като съзнавате това, следвайте пътя на тази Велика Разумност, за да постигнете желанията си и да се развивате правилно. Естествено е човек да търси тази Разумност и да се интересува от нея. От разумното всеки се нуждае, а неразумното избягва. Следователно, естествено е да се реализират разумните желания, а неразумните да се възпитават. Да се възпитава човек, това значи, да придобие самообладание, да се справя лесно с мъчнотиите си. Който иска да развива интуицията си, т. е. Божественото чувство, той трябва да е придобил самообладание, да се справя правилно с всички изненади, с всички мъчнотии и изпитания. Интуицията пък му е нужна, за да предвижда събитията, да разбира хората и да се отнася разумно към всички живи същества.

Една от задачите на човека е да проявява естествено чувствата си. От това зависи неговата мисъл и здравето му. Здравите чувства подразбират здрава мисъл и здраво тяло. С това се обяснява, защо човек може да изучава, или да не изучава, известна наука. Човек изучава само онова, което обича. Щом не обича даден предмет, той не го изучава. Първо трябва да почувстваш любов към известен предмет, за да започнеш да мислиш върху него, да търсиш начин, как да го възприемеш най-правилно. Ще каже някой, че не се нуждае от много знания. Ние пък казваме, че малкото знание умъртвява човека, а многото знание го възкресява; малкото знание заробва, а многото знание събужда мисълта и повдига човека.

Какво придобива човек със своите големи знания? Ако е геолог и знае, как е устроена земята, къде, какви богатства се намират, той ще копае тук-там, да намери скъпоценни камъни, руди и метали, и в скоро време ще забогатее. Ако знаеш законите на електричеството и можеш да го използваш, дето трябва, пак ще забогатееш. Ако познаваш анатомията и физиологията на човека, както и психиката му, ще бъдеш добър педагог, всички ще се отправят към тебе. Ще кажете, че човек се е родил с възможности и условия в себе си, да стане богат. Вярно е това, но от него зависи да използва или да не използва своите възможности и условия. От човека зависи да развие своите дарби и способности, да стане учен, силен и богат. Според философията на източните народи, човек има седем тела, от които три главни – физическо, астрално и умствено, а останалите четири – допълнителни. Щом е така, той трябва да има по седем органа: седем глави, седем сърца, седем стомаха, 14 очи, 14 уши и т. н. Каквито органи има физическото тяло на човека, такива трябва да имат и останалите тела. Те няма да бъдат еднакво устроени, но ще изпълняват подобна служба на физическото. Знае ли човек, къде се намират тези органи и как да се ползва от тях? Значи, щом се говори за седем тела, те все ще приличат по нещо на физическото.

Като се говори за астрално и ментално тяло, т. е. за сърдечно и умствено тяло, мнозина ги отричат, в смисъл на неразвити тела. Те казват, че човек е развил и продължава да развива само физическото си тяло. Всъщност, не е така. Човек носи всичко в себе си, но известни сили са в потенциално състояние, а други – в кинетическо. В яйцето се крие всичко. Щом пилето се излюпи, казваме, че то е вече в динамическо състояние, но крие в себе си множество сили в потенциално състояние. Следователно, докато е на земята, човек работи главно с физическото си тяло – най-подходящ инструмент за земята. Обаче, той мисли, чувства, търси причините и последствията на нещата. С какво мисли човек? – С умственото си тяло. С какво чувства? – С астралното си тяло. – С какво издирва причините и последствията на нещата? – С причинното си тяло. Както физическото тяло не е еднакво развито във всички хора, така и останалите тела в човека не са еднакво развити. Това показва, че на човека предстои голяма и велика работа – да развие всички свои удове до съвършенство.

Сега, не е въпрос да се разисква върху твърдението, дали човек има седем тела, или само едно. Разискване, което отива към критика, не ползва човека. Критиката е спомагателно средство на науката, но не е наука. Важно е, че човек е създаден така, както и природата. В това отношение той представя малка вселена, малка природа. Да мисли човек, че е създаден по образа на природата, че е едно с Бога, това не е противоречие, но действителност. В Битието е казано: „И създаде Бог човека по образ и подобие свое“. Като изучава природата, човек познава себе си. Той е свързан с нея, а тя се отразява в него, като в огледало. При това положение, естествено е за човека да изучава природата в малък мащаб, в себе си, отколкото в голям мащаб, отвън. Следователно, казвам: Когато говорите на човека, говорете му на разбран език. Кажете му, че сте дошли на земята, за да живеете разумно; че трябва да се ползвате от силите на светлината и топлината, за да придобивате знания и опитности; че трябва да изучавате растенията и животните, за да разбирате техния език. Като му говорите по този начин, той е съгласен с вас, намира, че сте прав. Обаче, кажете ли му, че се разговаряте с растенията и животните, че сте едно с Бога, той не е съгласен с вас. Затова, ако искате да бъдете разбран от хората, говорете им на прост език, който те знаят. Една от погрешките на религиозните хора е, че те говорят на класически език, неразбран за тях. Трябва ли синът, който се връща от странство, да говори на баща си за законите на гравитацията, на действие и противодействие? Както и да му говори, бащата не може да го разбере. Десетки години той е само орал, копал и сял, не познава друга наука. Ето защо, за се разберат двамата, синът трябва да говори с баща си само върху онова, което той знае.

Като изучавате проявите на природата и силите, които действат в нея, ще забележите две характерни природни течения: първото е динамично, с енергия, която се изявява; второто течение е пасивно, инертно. То всякога се явява като противодействие на първото. Значи, на всеки подтик, на всяко действие се явява известно съпротивление. Благодарение на законите на действието и противодействието, силите на природата се уравновесяват, както в махалото. За да постигне своите желания, човек трябва да излезе от закона за действието и противодействието. Всеки трябва да си изработи метод, чрез който да премахне съпротивленията, които среща на пътя си. Например, някой има желание да отиде на Луната, но среща известно съпротивление. Той трябва да направи един апарат, чрез който да изчисли силата на съпротивлението, а след това да потърси начин, как да премахне това съпротивление. Затова са нужни висока интелигентност и големи знания.

По какъв път се постигат желанията? – По крива линия. За да постигне едно желание, човек тръгва по права линия, но, като срещне известно съпротивление, което е неизбежно, трябва да се огъне, да се справи с него. Значи, огъването на правата линия е метод за справяне със съпротивленията. Представете си, че имате нужда от пари. Отивате при един банкер, от когото искате известна сума. Докато стигнете при него, вие вървите по права линия. Обаче, той веднага ви казва: Ще ви услужа, ако намерите човек, който да поръчителства за вас. Вие се сепвате веднага. Защо? – Срещате съпротивление на пътя си. Ако знаете, как да се огънете, ще намерите поръчител и ще получите желаната сума. По същия закон върви и стремежът на човека към някакъв идеал, към Бога. Вървиш по права посока, но веднага срещаш противодействие. За да постигнеш желанието си, трябва да намериш поне един човек, едно същество, което да ти помогне. Това същество е твоят поръчител, който ще те заведе при Бога. Ти ще се огънеш пред него и ще реализираш желанието си. Човек среща противодействия и в мислите, и в чувствата си, но, като мисли за Бога и се стреми към Него, той може да реализира своите мисли и желания. Бог е кредиторът, поръчителят на всеки човек. Той му отваря пътя за реализиране на желанията.

И тъй, за да постигне желанията си, човек трябва да се стреми към великата Разумност на живота, която ще го огради и запази от всички мъчнотии и изпитания. Чрез тази Разумност човек придобива знания, започва да познава себе си, своите ближни и, каквато работа предприеме, свършва я с успех, без никакви катастрофи. Не следва ли пътя на Разумността, на всяка крачка той се натъква на препятствия и, в края на краищата, свършва с катастрофа. Да познаваш ума и сърцето на човека, това значи, да си свързал приятелство с него. Познанството подразбира естествена връзка между душите. Не се ли познават хората, те не са свързани.

Какво се иска днес от човека? – Да бъде разумен, добър, любящ, да има светли мисли и чувства, благородни постъпки. Същевременно, той трябва да реализира мислите и чувствата си. Само така се проявява животът. Всички мисли, чувства, действия и стремежи на човека, събрани заедно, дават подтик към идеалния живот. Стремете се към този живот, като условие за постигане на всички светли и възвишени желания.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

8. Лекция от Учителя, държана на 12 октомври, 1928 г. София – Изгрев.

Метод за реализиране на желанията

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, желание, път, слънце, природа, аз, всички, земя, тяло, себе, казва, система, имат, каже, живот, знание ,

 Младежки окултен клас , София, 12 Октомври 1928г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


5 часа сутринта


Отче наш

Какво разбирате под думата “постигнато и непостигнато”? Човек, който не се е родил може ли да съгреши? И който не се е родил, умен може ли да стане? Само роденият човек може да бъде и умен, и глупав. А нероденият човек нито умен става нито глупав става. Имате знаците ±. Минус без посока и плюс без посока и без движение*, какъв резултат може да имат? Непостигнатите желания с желания, които ти си опитал и без резултат. Искаш да станеш богат, захващаш разни предприятия, търговия и след 30 години нищо не си реализирал. Това е едно непостигнато желание. Искаш да имаш библиотека, да ходиш в странство, да имаш охолен живот. Това не е станало. Това с непостигнати желания.

Някои имат желание за забогатяване, едни по честен начин, а други - по другия начин, чрез лъжи. По първия начин става бавно, а по втория начин за 10 години. Но при втория начин има подмол, т.е. има закони, могат да те хванат, да ти конфискуват имота и да влезеш в затвора. Кой път е безопасния. Бързо се постига едно желание по нечестен начин. Но има математично отношение, спада вече към закона на гаданията. Щом дойдем до онази наука, с която гадаем, те с тогава положителни науки, както астрономията; както астрономът определя големината и движенията на звездите, така и всяко желание.Пътят на едно желание на човека и то си има дистанция - източник от дето е излезнало. От някоя система е излязло, дошло то при вас. Има желания, които имат пътя на Меркурий, има желания, които имат пътя на Венера, или пътя на Земята, или пътя на Марс, или пътя на Юпитер, или пътя на Сатурн, или пътя на Уран, или пътя на Нептун, или пътя на Слънцето. Пътят на Слънцето в рисунката е означен SN, а окръжностите с пътя на планетите. Пътят на Слънцето е извън Слънчевата система. Следователно слънчевите желания не принадлежат на Слънчевата система, а с извън нея. После имаме Луната или Месечината, понеже Луната е спътница на Земята, то нейните желания имат отношение първо към Земята и после към Слънцето. За да разбереш какво нещо е въображението, трябва да разбереш какво нещо е Земята и какво нещо е Месечината. Въображението в груба форма може да го уподобим на един голям чувал; можем да го уподобим на един здрав чувал. В него всичко можеш да туриш, но трябва да знаеш какво да туриш. Но за това въображение трябва да намериш някой герой, който да го носи на гърба си, след като го напълниш.

Следователно тези, които не разбират въображението, не разбират закона. Те казват: “Мога да си въобразявам всичко!” Но те не разбират, че този чувал трябва да се носи. Всека една мисъл вътре в мозъка има тежест. След като се наслоят, тези мисли имат тежест. Може би за обикновения физически живот нямат тежест, но към умствения живот на човека, имат тежест известна. Следователно не тургай в чувала това, което не ти е потребно. Някой казва: “Всичко мога да си въобразявам.” Но този чувал трябва да го носи някой. Ти, като напълниш главата си с всички въображаеми неща, ти ще бъдеш този, който ще носи този чувал на определеното место. Друг ще бъде господарят ти и магарето ще носи скъпоценностите. Следователно, не играй ролята на магаре. Един човек, който носи въображенията, той прилича на едно магаре. И щом туриш всичко в чувала си, ти си едно магаре. Ще играеш ролята на магаре.

Следователно, ще се поставиш в едно голямо противоречие в себе си. Ще трябва някой да те развързва. Някой може да се обиди от нещо. Разумният човек може ли да се обиди? Това, което няма никаква тежест , може ли да по-тъне? Не може. То ще седи винаги на повърхността. Това, което няма никаква тежест , може ли да го накарате да се движи? Все таки вие сте хора на 20-ти век. Има инертна тежест , уравновесена на силите. И когато две сили с в равновесие, увеличава се тежестта.Например едно тяло от пространството се стреми към центъра на Земята. Силите на това тяло се привличат от Земята, но те срещат съпротивление, понеже може да има около себе си известна обвивка. Може да се образува тогава при съпротивлението светлина и топлина. Тези два предмети, като се привличат, то съпротивление в пътя на движението ще има, то е тежест . Тежест та не е нищо друго освен съпротивлението на онази сила, която се движи. Например, едно тяло за един килограм, това е силата, с която се движи. Значи, стремеж. Казват за някого: “Тежък човек е той.” Значи има идеал. Понякой път казват: “Тежък за онзи, който е муден, бавен”, а понякой път казват за някого: “Той тежко се държи”, значи умно се държи. Трябва да има-те един ум схватлив, ловък.

Всички желания могат да се реализират. Кои? - Които с в твоята система. Всички желания в слънчевата система могат да се реализират от силата на Слънцето. Или всички планети в Слънчевата система могат да се движат вътре в Слънцето, а планетите, които не с от Слънчевата система не могат да се движат вътре в Слънцето. Следователно, ако в тебе има известни желания, кои-то с непостижими в дадения случай, то трябва да имаш търпение. Например има слънчеви желания, които за да се реализират, трябват 20 милиона години. За да се реализира едно желание на Меркурий, трябват три месеца. За толкова време се завъртва Меркурий около Слънцето. А едно желание на Месечината още по-лесно може да се реализира. Най-лесните желания с на Месечината. Месечината се завъртва около Слънцето за 27 дни и няколко часа. Ако искаш за 27 дни и нещо (няколко часа) да реализираш желанието, дръж Месечината. Ако твоето желание върви по пътя на Венера, то желанието ти ще вземе 240 дни, за да се реализира. Значи за едно любовно желание се изискват 240 дни. Защо астролозите с турили интелигентността на Меркурий, а не на Юпитер? Защо с турили Меркурий да бъде носител на интелигентността? Колко е далеч Меркурий от Слънцето? Той е най-близо до Слънцето, именно 57 и половина билиона километра. Защо Венера с турили да представлява известни желания на човека? Има си при-чини. Значи, по отношение на Меркурий трябва да кажем: човек трябва да има това съотношение от Слънцето 57 и половина километра, за да има интелигентност. После взе-мете Сатурн, там има потенциално подозрение, но там има и една разумност. Юпитер има благородство, Сатурн има философия, но там има и нещо меркурианско. Всички духовни хора имат връзка с външните планети - Нептун и Уран.

Тези астрономи, които с наредили това, от къде с черпили тия познания? Има ли нещо реално в това или само с наредили така да залъгват хората. Разбира се, за да се разреши тази трудна задача, трябва научен труд. Това е една трудна задача, така трудна задача, както е трудна задачата на всеки, който изучава охлювите. Той иска да намери кога, преди колко хиляди години, охлювът е образувал тази черупка? И как му е дошло на ума да образува тази спирало-видна черупка, а не както мидата? Защо мидата е направила черупка от две половини, а охлювът е направил така спирална? Един учен човек ще опише живо предмета, така красиво и дълбоко, а друг ще каже: “На охлювът толкова му е стигало ума.” Не. Охлювът, когато е съграждал тази черупка, той е имал известно прозрение. Мравите и при най-големите суши, при тропическите места, те си имат влага. Наскоро един учен човек е отрил, че тия мрави копаят на 28 м дълбочина канал до водни извори. И мравите слизат до там и си носят вода. Затова мравунякът им всякога е влажен. Кога им е дошло на тези мрави да правят това инженерство? Те си имат канали, кладенци. Това е открил някой си учен.

Щом влизате в живота, както сега сте устроени, трябва да знаете, че този живот почива на разумна основа. Както сега сте устроени в вас работи една висша разумна сила и ако вървите по нейните пътища, всички ваши желания с постижими. Тази сила не ви е създала като играчка, тя е внесла в вас съзнание. И това показва, че не ви е създала като играчка. И затова ще постигнете нещата, ако се водите съобразно законите й.

Всеки предмет можете да съдите колко време ще съществува според ползата, която принася. Ако поставите един часовник тук, ще го държите много време, но ако поставите тук един предмет, който прилича на часовник, но не работи, то той няма да стои много време, ще го махнете. Значи, за разумните неща всеки се интересува, а за неразумните неща, никой не се интересува.

Значи, ще намерите разумните желания. Има в човека разумни желания, които съдействуват за неговото развитие. В природата има известни съображения за всичко, което тя прави. Природата е поставила интелигентността отпред на челото. Защо не я е поставила отзад? Челото показва посоката, пътя на движението. Интелигентността показва пътя, по който човек се движи. Следователно всякога, когато мислим, всякога ще тръгнем напред. Движението ти не е назад, а напред. И ако вземем в съображение челото си, можем да изчислим какъв е твоят път. Като вземем в съображение височината и широчината на челото си, можем да определим, какъв е пътя ти, и каква е оста на твоя живот. На някои от вас оста е наклонена на 45 градуса върху техния живот. Питам: при един наклон от 45 градуса на вашата ос, какво можете да постигнете? А на някои хора оста се приближава към перпендикуляра. Оста е перпендикулярна към какво? Към посоката на движението. Това се нарича правия път. Когато се говори да се движиш право, то се разбира перпендикулярно на стремежа, на пътя, на който се движим. И отношенията ти в природата да бъдат прави. Всеки един от вас може да преведе явленията в природата към себе си, за да има една ясна представа за себе си.

В празното време вие можете да се занимавате с тези науки на гаданието. Тези науки на гаданието с отвлечени науки, защото гаданието се основава само на интуицията. У онзи, който гадае, интуицията може да се превърне в гадание. Човек, като се упражнява дълго време, може да се превърне у него интуицията в наука. Най-напред с субективния и обективния ум се досещаш. Например, виждаш един човек и се досещаш какъв е той. Разумният човек казва: “Струва ми се, че тази печка е запалена, понеже чувствувам, че иде топлина от горе към ръцете ми”, а друг не чувствува нищо. Значи неговата чувствителност е по-малка. Първият възприема известна топлина от печка-та. А щом има топлина, трябва да има гориво в печката. Това е по интуиция. Всеки един от вас трябва да има интуиция. Но за тази цел човек трябва да бъде много спокоен. Това го наричат самообладание. Под спокойствие не се разбира инертност, а самообладание, за да може да възприема. Щом възприятията на човек с прави, тогава и знанията му ще бъдат прави.

Най-първо човек ще трябва да има естествени чувства. Човек не може да мисли правилно, ако неговите чувства не с естествени. Щом твоите чувства с неестествени, например ти си разтревожен, тогава и мисълта ти не е правилна. Преди всичко трябва да имаш здрави чувства, тогава и мисълта ти ще бъде здрава. Или на друг език казано: не можеш да изучаваш един предмет, към който нямаш любов. Каквато и да е наука, ако я обичаш, можеш да я изучаваш. Там е голямата тайна. И в науката, и в изкуството любовта играе голяма роля. Трябва да имаш силно желание, силна обич и тогава ще имаш способността да реализираш това, което тази наука изисква. Някой ще каже: “На нас много знания не ни трябват.” Малкото знание умъртвява, а многото знание го възкресява. Многото знания изравят човека и го възкресяват. А малкото знание го погребва. Малкото знание прави човека магаре и ражда робството, а многото знание прави човека да мисли и ражда свободата.

Не мислете, че онзи, който хитрува, е умен. Той е глупав. Хитрите хора с глупави хора. А многото ум, многото знание ражда свободата. Че ако ти разбираш геология, ако ти разбираш строежа на земята и с твоята философия знаеш къде се намират скъпоценните камъни, злато, сребро и прочие и правиш изчисления къде се намират и прочие, тогава няма ли да бъдеш богат човек? Или: ако разбираш силите на природата например, няма ли да бъдеш богат човек? Ще бъдеш. Защото хората днес се нуждаят от електричество. Ако ти разбираш строежа на човека и знаеш как да поправиш едно дете, тогава няма ли да бъдеш голям педагог? Ще бъдеш.

Някой казва: “Човек е роден така.” Вярно е, че е роден, но де се намират заложбите на неговото знание? Де е неговата любов? Де е неговата смелост? Де с неговите възвишени идеали? Източните народи казват, че човек имал 7 тела едновременно. Тогава, щом има 7 тела, има и 7 глави, 7 стомаха, 14 ръце, 14 крака, 14 очи. И ако ти в живота си се спъваш, тогава не си развил всичките очи. Ти имаш две очи за светлината, две очи за ума си и прочие, от теософско гледище. Някои казват: “Менталното тяло не е развито.” Не, тия бабини деветини не ми ги говорете. Те не разбират философията. В едно яйце пилето е вътре. Всичката памет е вътре в него, извън яйцето и пилето. В яйцето е потенциалното пиле, а отвънка е кинетическото пиле. Другите тела с турени, те с сформирувани тела, но някои казват, че трябва да сформируваме своето умствено тяло. Тогава питам: ако моето умствено тяло не е сформирувано, как ще мисля аз?

Но да оставим критиката. Критиката не е наука. Да чопли човек, това не е наука. Но критиката е едно спомагало за науката. Аз няма какво да критикувам. Аз, като погледна човека, разбирам го. Да кажем, че вашата система не е правилна. Аз сравнявам, имам един образ в природата, имам и един образ и в мене. На другите хора ще говоря според степента на тяхното прозрение. Ако му кажа, че аз съм направен както целия козмос, тогава той ще каже: “Много голямо мнение имаш за себе си!” Ако му кажа, че природата е направена, както аз и ти сме направени, той ще каже: “Как така? Значи ти си образец!” Аз му казвам: “Природата не съм направил аз, но природата и мен, и теб с направили по същия терк.” Някой ще ти каже, тогава: “Много мислиш за себе си!” Това не е наука. Аз рекох, това е един факт. Че аз съм направен по тази форма, която съществува в природата. Аз това го констатирам като един факт. И заради мене е вярно това. То, и за който и да е човек, е вярно. С такива противоречия ние се спираме от правилното познание. При такива противоречия не може да има наука.

Някой например казва: “Представете си какви дивотии има в неговото учение. Той казва, че неговата теория е навсякъде, както козмоса. Че къде с звездите, слънцето и прочие? Глупаво е това учение. Той казва още, че цялата природа е навсякъде по неговия терк. Това е глупости! Той казва още, че той има връзка с Онзи, Който е направил света.” Този човек, който търси противоречие, ще каже, че всичко това е глупости. Той ще каже: “Аз разбирам да се понаядеш, да си ушиеш дрехи, а пък това за звездите и прочие, това не е за нас.” Така ще каже онзи критик. Това не е критика.

Когато кажа аз, че съм направен по образеца на природата, това показва една връзка. Когато кажа аз, че съм създаден по законите на природата, подразбирам, че аз мога и имам право да изучавам природата и в ма-лък размер тази природа може да се отразява в мен и аз да я проучавам. Аз не мога да обхвана тази обширна природа, но като съм малък образец, мога да изучавам устройството на вселената. В мене има разум така, с кой-то мога да определям дали нещата с разумни или не. Като му кажа на човека: “Всички сме родени и трябва да живеем в природата”, тогава той ще потвърди. Като му кажа: “От слънцето, от хората и прочие, влиза знание в нас. И по измененията на топлината, светлината и прочие, ние добиваме опитности и ставаме малко по-умни.” Той ще каже: “Да, да.” Това е да говориш на един простак. Някой казва: “Говори ми на един разбран език.” Мога да говоря. На всички езици говоря аз, но за да бъда понятен, ще кажа на човека: “Аз имам желание да изуча всички езици.” И тогава той ще каже: “Да, да.” Ако му кажа аз, че мога да говоря и езика на животните и на растенията, той ще откаже това. Като му кажа, че съм се занимавал с ботаника, че еди кой си ботаник, еди как казал. Той ще каже: “Да, да.” Тогава противоречие няма да има. Човек трябва да бъде умен. На религиозните хора лошото е в това, че те говорят на един класически език.

Когато синът говори на баща си най-учени работи за гравитация, баща му му казва: “Много учена работа е тази!” В всичко това има една вътрешна красота. Когато синът разправя, бащата се чуди. Баща ти е орал на нивата и казва: “Има нещо в това дете, аз съм просташка глава.” Бащата се учудва и вижда, че има синът му знание. Синът му почва да разправя за науките. Бащата повиква още един, който да слуша какво говори синът му. И онзи казва: “Какво го пущаш на училище, малко му е мръднало.”

В сегашния живот има две течения. Едно движение съществува в природата, движение на потик и едно движение инертно, което спира всеки един потик. Това е един факт констатиран. Щом се зароди в тебе един потик, веднага ще усетиш едно съпротивление. Ще усетиш един първоначален потик и после съпротивление. Това трябва да се преодолее.В природата има поляризиране, както при едно махало. Трябва да излезнеш от тази орбита. Например ти искаш да отидеш на Месечината. Това е едно законно желание. Но има известно съпротивление. Ако направиш известен апарат и той ще има известно съпротивление. И трябва да изчислиш. И трябва една възвишена интелигентност, за да изчислиш съпротивленията, и да ги превъзмогнеш. Малко се изисква, за да превъзмогнеш тези съпротивления. Направете прав път от Земята към Луната. Най-първо отивате в известна посока и като дойде до едно место, там има известно съпротивление (при Х) и оттам ще образувате ъгъл. И като минете тази точка, ще вървите по-лесно.

Желанията не можете да ги постигнете по права линия. По права линия те с непостижими. Ще ви дам едно просто наблюдение. Вие сте човек, живеете на земята. Вие сте човек, който иска пари. Луната е банкеринът, а Х е неизвестния. Отивате при този банкерин и му казвате: “Искам да взема от вас 10 хиляди лева.” Той казва: “Как се казвате? Как ви е името? Доведете някой, който ви познава.” Това трето лице е Х. Банкеринът пита: “Може ли той да стане гарантин?” Това, третото лице е съпротивлението. Тогава можете да идете на Месечината. Значи можете да влезете в касата на банкерина и да вземете. Ако не може да намерите гарантин, банкеринът ще ви каже: “Не мога да ви дам парите.” Затова не можете да идете на Месечината. И в всяко едно такова желание, има такова съпротивление, и в мисълта, и в чувствата е така. Значи, има един Х. Значи 128 най-напред вървите нагоре, към Бога. Ще имате стремеж към Бога. За да мислиш за Бога, това е начин за реализиране на нещата. Ще дойдеш до известна точка и след това Бог ще ти даде пътя. Той е кредитор. Той е гарантът. И ти ще реализираш желанието си. Без този гарантин, ти не можеш да идеш до Месечината. Щом искаш да идеш до банкеринът, ти трябва да се стремиш към една разумна сила. Щом вървиш по нейните пътища, тя ще те огради. Ще идеш до Луната без никаква катастрофа. Инак много пъти ще си строшиш главата. Бог е необходим, за да постигнеш своите желания.

Човек трябва да изучава геометрията, зоологията, ботаниката, физиологията, археологията и др. Трябва да разбираш функциите на тялото. Трябва да изучаваш геология, строежа на пластовете. Ти казваш: “Твоето име е Иван.” Но това още не е познание. Трябва да знаеш и неговия ум, и неговия характер. Приятелство може да се образува с един човек, който познава твоя ум и твоето сърдце и при това е добър. Каквото каже, направи го. Ако ние не се познаваме, не можем да имаме връзка. Следователно, познанството или приятелството зависи от оная, естествената постановка: да се познаваме. Като се познаваме, ще имаме естествените връзки. А щом не се познаваме, ще имаме нещастие в живота.

Човек трябва да бъде разумен, човек трябва да бъде добър, да бъде любвеобилен, да има Любов към Бога, после трябва да има вложено това, което изучава. Т.е. да се стреми да реализира нещата, те да добият една форма. Това е постижение. Значи, мислите, чувствата и действията на човека всякога трябва да се реализират. Това е животът. В реализирането на мислите, чувствата и волята е проявата на живота. Щом няма мисли, щом няма чувства и волеви действия, тогава няма живот. Съединени, всички стремежи на хората трябва да дават потик към идеалния живот. А идеалният живот е потик на всичките разум-ни същества.

- Само Светлият път на Мъдростта води към Истината.

- В Истината е скрит животът.

8 школна лекция на Младежки Окултен клас.
12.X.1928г., петък,

Изгрев

-------------------------------------------------------------------------------
* С курсив без кръгли скоби обозначаваме ръкописен текст от оригинала, който е допълнен на места, където стенограмата не е разчетена и е оставено празно место.

НАГОРЕ