НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Светлият кръг

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Светлият кръг

Най-често използвани думи в беседата: човек, може, има, свят, живот, всички, реализира, идея, момент, идейния, кръг, земя, основа, глава, себе, начин, материалния, чистота ,

 Младежки окултен клас , София, 15 Май 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Тя постоянно ни весели.На фиг. 1 е дадена правата линия АВ. Ако някое същество се движи по тази права и срещне препятствие в точка С, като не може да продължи пътя си до точка В, то ще се издигне нагоре, в посока на второто измерение. Значи ако човек срещне препятствие в живота на първото измерение, нищо друго не му остава, освен да се издигне нагоре, в посока на второто измерение - това е метод, който човек може да приложи по отношение на своите мисли: срещне ли известно препятствие или съпротивление в мисълта си, човек трябва да се повдигне в по-високо поле и влезе ли в полето на висшата мисъл, той е свободен от всички противоречия и спънки.

Коя е причината за препятствията в живота? Преди всичко препятствия съществуват в материалния свят, където възможностите са ограничени; когато казваме, че възможностите на човека са ограничени, имаме предвид материалния живот, в който идеите не се реализират мигновено, както в Идейния свят - в Идейния свят човек може в един момент да стане милиардер, цар, божество, но дойде ли до реализиране на тия идеи, нужно е време. При сегашните условия на живота невъзможно е всички хора да станат царе, но през вечността всички имат възможност да постигнат идеалите си. Понеже в един живот човек не може да реализира желанията си, затова са предвидени много съществувания; много пъти ще дохожда човек на Земята, докато реализира своите желания и се усъвършенства.

И тъй, за да реализира една своя идея, човек трябва да разполага с известни условия. Например ако иска в даден момент да си ушие копринена дреха, той трябва да има на разположение коприна - как ще реализира идеята си, ако страната, в която живее, не произвежда коприна? В Идейния свят човек лесно може да има копринена дреха, но в материалния свят не може да я реализира. - „Ама аз искам да имам копринена дреха." Как ще искате от хората това, което те не са в състояние да направят? В Идейния свят човек може да бъде милостив, любещ, добродетелен, но ако рече да се прояви такъв, какъвто желае, ще види, че не може; колкото и да желае, в един и същ момент човек не може да обича всички хора - в даден момент той може да обича само едно лице и щом обича един, той не може едновременно да обича всички хора.

Като ученици, вие трябва да се стремите към Цялото, към Бога, в Когото се включват всички живи същества; обичате ли Бога, ще обичате и Неговите части. Отправете всичката си Любов и всичкото си внимание към дървото, а не към неговите листа и клони - от благосъстоянието на цялото дърво зависи благосъстоянието на всеки лист и клон.

Възлюбете Живота - това е задачата на всеки човек. Всеки може да възлюби Живота, но никой не може да го придобие - защо? Защото Животът му е даден вече, няма защо да го придобива. Има неща, които човек трябва да придобие, но за тях се искат време, усилие и труд. Малко е житното зърно, но милиони работници работят в неговата лаборатория, докато го извадят на бял свят; малки, светли точки са Божествените мисли, но за реализирането на една такава мисъл са нужни милиарди работници. Човек се е родил на Земята, но колко работници са чукали върху него, за да се яви днес в човешка форма! Първоначално човек е съществувал като идея в ума на Бога, докато е дошъл денят на неговото проявление.

Същото може да се каже и за идеите. Всяка идея може да се реализира на Земята само когато слезе от Идейния свят - докато е в Идейния свят, тя храни само ума на човека; щом се оформи и отдели от другите идеи, слиза на Земята, като запазва основата си неизменна и така се реализира. В даден момент човек може да реализира само една идея; докато държи в ума си две идеи върху един въпрос, той не може да реализира нито една от тях. Например човек може да се храни само по един начин - чрез устата; стане ли Ангел, той може да се храни пак по един начин - чрез порите на тялото си. И човек се храни чрез порите, но несъзнателно; порите възприемат прана от въздуха и по този начин обновяват организма. За да се реализира една идея, тя трябва да мине през подсъзнанието или през свръхсъзнанието - там идеята узрява и излиза на бял свят, готова за реализиране. Подсъзнанието крие в себе си живота на миналото, там са складирани опитностите на човека; достатъчно е човек да напрегне мисълта си, да се концентрира, за да извади нещо от склада на своето далечно минало.

Всеки човек трябва да работи върху концентриране на мисълта си; не работи ли доброволно, насила ще го заставят. Великите хора се отличават с голяма концентрация на мисълта си; за да я постигнат, те са минали през големи страдания и тежка дисциплина. За да напише едно велико произведение, писателят е минал през такава дисциплина, каквато обикновеният човек не подозира. Вие четете например романа Възкресение от Толстой, но не знаете кое го е заставило да напише този роман. Кога може да възкръсне човек - когато поправи своето минало.

Като работи върху самовъзпитанието си, човек трябва да се стреми към чистота. Няма по-красиво нещо на физическия свят от чистотата; да бъдеш чист на Земята, това значи да живееш в Рая. Чистотата е свързана със здравето; чистият външно и вътрешно човек е абсолютно здрав. За да бъдете здрави и да запазите чистотата си, не увеличавайте тежестта на желанията си - всяко желание има определена тежест и колкото по-ниско е, толкова по-голяма е неговата тежест.

Следователно искате ли да запазите чистотата на сърцето си, не дръжте в ума си две разбирания за живота, за науката, за Природата. Стремете се към добър живот и права мисъл; добрият живот носи топлина за сърцето, а правата мисъл носи светлина за ума. Четете ли нещо, не бързайте да се произнасяте, че нищо не струва; кажете в себе си, че тази форма на изказване на мисълта не е още завършена. Каквато и да е формата на дадено произведение, то все ще може да трансформира енергиите на някой човек. Формите на всички извори, скъпоценни камъни, животни могат да трансформират енергиите на човека; има автори - писатели, музиканти, художници, които са в състояние да трансформират човешките енергии. Като знаете това, отдавайте на всеки човек, на всяко живо същество такова внимание и почитание, каквото и на себе си - това е правило, което трябва да се спазва при самовъзпитанието. Самовъзпитанието има за цел да организира силите на човека. Мъчно се постига организиране на човешките сили и ако отделният човек мъчно се организира, колко по-мъчно ще бъде организирането на обществото. Обществото не е механически сбор на същества, но органически, със строго определени интереси - материални, умствени, духовни; кой каквито интереси има, трябва да ги реализира - не ги ли реализира, той ще се подпуши. Някой има интерес към научни въпроси, друг - към изкуствата, някои се занимават с окултни науки, изучават щастливите числа в живота. Всеки момент от времето е свързан с щастливо или с нещастно число и от съчетанието на силите в човека зависи в кой от двата момента ще попадне - в щастливия или в нещастния. За да хармонизира силите на своя организъм, човек се нуждае от Вяра.Като изучавате геометрията, вие се натъквате на квадрата като форма или образ, с който можете да вършите всичките си работи. Квадратът представя материалния свят, а кръгът - Идейния. Като прекарате двата диагонала AB и CD в квадрата ABCD (фиг. 2), той се разделя на четири малки и на два големи триъгълника. Диагоналът AB, който същевременно е основа на триъгълниците ACB и ABD, служи като граница на два свята - защо? Защото точката D е свързана с центъра на Земята, а точката C - с центъра на Слънцето. Който влезе в триъгълника ACB, ще има едни условия за живот - възходящи; който влезе в триъгълника ABD, ще има други условия - низходящи. Те представят две течения на живота, които се отразяват и в самия човек: едното течение върви от главата към краката, а другото - от краката към главата. Всички енергии слизат от главата и отиват пак към главата, затова е казано: „Каквато е главата на човека, такъв е целият човек". Двете течения в човека образуват един кръг около него и колкото по-светъл е този кръг, толкова по-здраво и чисто е неговото тяло; когато линиите на този кръг не се прекъсват, човек може да направи всичко - той започва да пише, да работи, да твори, става поет, художник, музикант.

Желая всички да образувате този светъл кръг около себе си и да бъдете внимателни, да не подпушвате енергиите си - по този начин ще бъдете защитени от бурите на живота. Това значи да се свърже човек с добрите влияния на планетите.


Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Тя постоянно ни весели.

Светлият кръг

Най-често използвани думи в беседата: човек, може, има, свят, живот, всички, реализира, идея, момент, идейния, кръг, земя, основа, глава, себе, начин, материалния, чистота ,

 Младежки окултен клас , София, 15 Май 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


VI година (1926-1927)
32-ра лекция на Младежкия окултен клас,
държана от Учителя в София на 15. V.1927 г., неделя

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.

ТЯ ПОСТОЯННО НИ ВЕСЕЛИ.

Кой е правият път за самовъзпитание?(фиг. 32.1) В тази линия, АВ, има препятствие някъде, например в точката С. Представете си, че се движите по тази права линия с едноизмерно съзнание. Тогаз, как ще преодолеете препятствието С? Това същество, което се движи по правата АВ, като дойде препятствието С, трябва да се повдигне, значи, да отиде във второто измерение. Като срещнем препятствие в живота, понеже в мислите се срещат известни съпротивления, трябва да се повдигнат мислите.

Да допуснем, че някой [е] още в идеалния живот. Живот, за който страданията са чужди. Човек, в идеалния живот, всичко, каквото го поиска, го има. Той не знае лишения, болести в черния дроб и пр. Но всичкият този, идеалният, живот има отражение при слизане в реалния живот. И без това отражение животът не може да се зароди.

Представете си следното: вие мислите, че сте богати. Всеки един от вас може да е идейно богат и може да си въобрази каквото иска. Кой от вас не може да бъде богат идейно, кой от вас не може да бъде цар идейно? Той може да си помисли, че е богат, че е цар, но когато дойдеш да реализираш тази идея, ще срещнеш съпротивление, понеже всички желаят да бъдат царе, а на физическото поле няма възможност. В идейния свят има всички възможности, а в материалния свят няма всички възможности. Следователно, когато ние кажем, че е потребна вечността, то тя е потребна за материалния свят. Т. е. за това, което в идейния свят става за момент, то за него в материалния свят трябват милиарди години, за да се реализира. Препятствията в живота произтичат от факта, че в материалния свят при сегашните условия това, което вие желаете, не може да се реализира веднага; нямате сега тези възможности. Затова ще дойдете много [пъти] на Земята. Да допуснем, че един първичен човек се ражда в растителното царство. Растенията са само една фаза на човешкия Дух. Животните са друга фаза. Сегашното човечество не е последната фаза. То е още една преходна фаза. От тези фази на живота има милиарди форми, които съставляват красотата на този живот.

Как може да реализирате идеите, които имате в себе си? За пример вие искате, да кажем, да имате една копринена дреха, а пък живеете в една страна, дето не знаят как да обработват коприната; ябълки, жито и пр. – в тая страна не може да имате лесно и ябълки. Често пъти вие искате да ви дадат другите хора това, което те нямат. Това от тях още не е опитано. Идейно схващате как да бъдете милостиви, а като речете да приложите, не знаете как. Например един иска от вас дрехи, пари или храна. Как ще му услужите, за да е той доволен?

В дадения случай, в дадения момент ти можеш да бъдеш любезен само с едного. С всички не можеш да бъдеш любезен в дадения момент. Един учител няма възможност в един университет да бъде любезен с всички в даден момент. Законът е: Ако ти не можеш да обичаш едного, ти не можеш да обичаш и другите.

Вие не се стремете да реализирате най-малките идеи. Формата на един лист и неговото състояние зависи от състоянието на цялото растение. Когато цялото растение е с добър сок, то всички листа ще бъдат добре. Ако дървото се стреми да подобри само един лист, то ще се сбърка.

Затова започнете с основната идея: да възлюбите живота! Някои хора правят усилие да станат добри. Да се стреми човек да придобие живота, това не може. Животът не е нещо, което можеш да придобиеш. Щом слезнем в реалния свят, при слизането в нас се заражда един импулс да придобиваме нещата тъй, както ги придобиваме горе. Горе веднага ги добиваш. Но тук трябва да чакаш. И затова се намираш в противоречие. Тогаз ще измениш своето съзнание, ще намалиш бързината на съзнанието си. Или, казано на съвременен материален език, ще намалиш движението си. Ще се ограничиш с економичността. Всеки един житен клас представлява химическа лаборатория на много работници за изработване на житни зърна. И колко много трябва да се иждиви*, за да се образува една мисъл във вашата душа и да се реализира!

Да допуснем, че си българин, но си живял като лемуриец, като атлантец, като французин, англичанин, русин, грък, турчин, китаец и пр. Когато искаш една своя идея, всички тия народи имат думата, понеже ти си свързан с тях. Общият закон е: всеки един списател пише, задрасква, пише, задрасква, а когато пише някой път без погрешки, това е изключение.

Цялото ваше минало ви влияе. Вие, освен това, възприемате и много други влияния отвън. Някой път си скръбен. Като станете, неразположен сте. Има изменение на мозъчните ви центрове; сънувате, че ви гонят разбойници. Сатурн е пратил своите стражари. Събуждате се с влиянието на Сатурн. На другата вечер сънувате, че сте в някой храм и там виждате някои жреци. Това е влиянието на Юпитер. Третата вечер сънувате хубава природа: небе, звезди, слънце, мечтаете. Това е влиянието на Луната. Въображението е коренът на идеите. Луната се счита като майка на религиите. Или сънувате, че си правите венци, късате цветя и пр. Това е влиянието на Венера. Или пък събуждате се и сте настроени да се борите. Това е Марс. Ще вземете от енергиите на Марс толкова, колкото ви трябва. За да вземете колкото ви трябва, то веднага ще затворите крана в нужния момент. Най-напред ще се спреш при Марс и ще кажеш: «Колко ми трябва от тази енергия?» Веднага ще я привлечеш към челото отпред. Вземи потребното количество в дадения случай. С други думи, в дадения случай вземи само една основна мисъл, тогаз в тебе ще заработят и други центрове. И няма да се мине половин час, и твоето войнствено настроение ще се замени с миролюбиво състояние. Ще се сменят енергиите на мозъка. Така ще се справиш със своите състояния, когато сутринта се събудиш с желание да се бориш.

Та, през деня ще минете не само едно състояние, но може да минете десетки състояния и те ще окажат своите влияния. Енергиите на Марс са около ушите, енергиите на Сатурн са отпред на челото – мястото на разсъдъка.

Някои от вас сте тип на Сатурн. Часовете на Сатурн не съвпадат с другите светове [часове?]. Тъй че вие имате влияния от всички планети, от целия козмос. Тъй че красивите състояния в живота не ги създавате вие. Те са една благодат. Да не мислите, че вие създавате красивите си състояния! Когато те дойдат, пазете ги! Ако Слънцето не изгрява, какво състояние може да имате? Или ако няма нито едно живо същество, какво ще бъде вашето настроение?

Всяка идея, която се изразява в идейния свят, трябва да се реализира във физическия свят. Във вашия живот трябва да имате една основа, която да е неизменна. Това АВ (виж фигурата на 1-ва стр.) е основа в дадения случай. Вашата основа трябва да е неизменна. Ако подпушите вашата енергия в основата си, какво ще стане с основата? Ако се пропука тази основа, какво ще стане с вас? Какво може да постигнете? Ето какво разбираме под пропукване: да допуснем, че имате два възгледа за живота. Тогаз вашият живот не може да има постижение. Не трябва да имате две идеи за живота. Например, вземете едно просто чувство. Да кажем, че имате стремеж да се нахраните. По колко начина може да се нахраните? Само по един начин. Тази храна, трябва да я възприемете чрез устата си. През друго място не може да я приемете. Ангелите приемат храната през порите си. Храненето през порите става у нас несъзнателно. Например порите всмукват праната от въздуха.

Могат да се постигнат вашите идеи, и то не със знание или самосъзнание, но или чрез подсъзнанието, или чрез свръхсъзнанието. Има два начина. Например искаш да си припомниш нещо. Помисли известно време и го остави. И след това то ти се съобщава. Има един разумен закон, който действува в случая. Има една плочка, на която е писана тая идея, която искаш да си припомниш. Но ти със своето самосъзнание си изместил тази плоча. Остави на своето подсъзнание и свръхсъзнание да намерят плочката. Остави свободно съзнанието си да работи! То е закон, трябва да го приложите отлично в духовния свят и във всеки друг свят.

Имаш една идея. Начертай я в съзнанието си. И като се мине известно време, дойде ти вдъхновение, и тогаз запали лампата и пиши! Прекрати ли се вдъхновението, престани. Дойде ти пак вдъхновение, ти в това време копаеш – остави копането и пиши! Турците казват: «Капка по капка – вир става.» Значи, днес една малка идея, утре една малка идея и всичко това остава в нас като склад на нашия живот.

Ако се занимавате с живота на всички велики хора, ще видите, че те са минали през такава строга дисциплина, през такива страдания, каквито вие даже не подозирате. Чели ли сте живота на Толстой? Чели ли сте романа «Възкресение» от Толстой? Каква е идеята на тоя роман? По кой начин трябва да възкръсне човек? Трябва да поправи всичкото свое минало.

При своето самовъзпитание човек трябва да добие чистота! Няма по-хубаво нещо на Земята от чистотата! Да бъдеш изчистен, тук, на Земята, това значи да живееш в рая. Чистотата е нещо, към което трябва да се стремите. Чистотата трябва да изучавате като един закон. Това е хигиената в живота. Желанието има своята тежест. Не увеличавайте желанията си. Не вярвайте на своите чувства. Не залъгвайте чувствата си. Например гладен си. Не залъгвай глада си, като туриш едно бонбонче в устата си, за да не си гладен. Този начин на самовъзпитание, новият начин за самовъзпитание трябва да ви стане естествен. Вие трябва да се домогнете до него.

Следователно трябва да имате една основа. Не трябва да имате две разбирания на живота. Трябва да имате само едно разбирание! Науката носи светлина за ума. Добрият живот носи топлина за сърцето. Има една вътрешна топлина. При самовъзпитанието влиза и следното: когато чуеш нещо да ти се чете, ще кажеш: «Това нещо струва, само че тая идея не е още довършена.» Не казвай: «Това нищо не струва»! Всичките форми, които сега съществуват в природата, са начини за трансформирание на човешките енергии. Известни птици със своите форми, известни растения със своите форми могат да трансформират вашите енергии. Някои звезди, изворите могат да трансформират вашите енергии. После, някои автори може да си изберете, които да трансформират вашите енергии. За същата цел може да си изберете някои художници, някои музиканти и пр.

Следното ще държите като първо правило в живота си: Отдавайте на всеки човек толкова право в дадения случай, колкото и на себе си. Ни повече, ни по-малко! Идейно това се спазва, но реално не се спазва. Например умният господар, ако дойде слугата при него, ще постъпи с него по това правило. В педагогиката казваш на детето то да ти разправя. И ако ти го разбереш добре, то после ще влезе в твоето състояние, ще те разбере.

Да се организира едно общество, това е най-трудно. Понеже обществото не е само един механически сбор; това е прониквание на множество интереси. Има обществени интереси, умствени интереси, духовни и пр. Мнозина от вас в умствено отношение сте се подпушили. Трябва да роботите в това направление. Мнозина от вас имате интерес към някое изкуство. Трябва да изработите нещо. Някои от вас се интересуват от алхимията, от въпроса за елексира на живота. Някои от вас се занимавате с качествата на щастливите числа. Всеки ден си има щастливи числа. Ние ги наричаме щастливите моменти в живота. Например слизаш на трамвая и отиваш на гарата, и тъкмо тренът ще тръгне – тъкмо навреме си отишъл. Или пък отидеш, и тъкмо тренът тръгне вече.

Трябва да се образува във вас вяра. Има един велик закон: Трябва да намерим съотношението на идейния свят с реалния свят. Това е закон за хармонизиране на двата свята.Да начертаем на дъската един квадрат (фиг. 32.2). С този квадрат трябва да вършите всичките работи. Къде е най-голямата мъчнотия в квадрата? Квадратът е реалният свят, а кръгът е идейният свят. В тази рисунка на квадрата имате една и съща основа – АВ. Но тази основа в единия триъгълник, АВС, произвежда едни резултати, а пък [в] другия триъгълник, ABD, произвежда други резултати. D е свързано с центъра на Земята, а пък С е свързан с центъра на Слънцето. Има две течения в човека. И вън от човешкото тяло те образуват един кръг. Течение от главата към краката и от краката към главата. И затова се казва: каквато е главата, такъв е и целият човек. Затова човек трябва да мисли дълго време, за да стане здрав. Човек така образува един кръг около себе си, и този кръг очиства цялото тяло и човек е чист и здрав! Когато човек образува този кръг, той може да пише. Той може да има много постижения. Човек отлага, отлага да пише, но когато се образува този кръг, той пише.

Всички трябва да направите около себе си този, светлия кръг! (Учителят показва с ръка, че този светъл кръг върви напред и назад около тялото.) Тогаз ще бъдете и защитени и от всичките бури на живота! В астрологията ще извикате на помощ влиянията на всички планети.

Няколко души да напишат една нова форма, която в българския език 200-300 години не е казана! Намерете корени отнякъде и създайте нещо, например създайте една нова дума!

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.

ТЯ ПОСТОЯННО НИ ВЕСЕЛИ.

---------------------------------
*иждивявам – остар. изразходвам

НАГОРЕ