НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Представа за трите свята

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Представа за трите свята

Най-често използвани думи в беседата: човек, свят, има, хора, знание, божествен, живот, физическия, себе, движи, противоречия, линия, вяра, може, добри, лоши ,

 Младежки окултен клас , София, 9 Януари 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


– Верен, истинен чист и благ всякога бъди !

Размишление.

Сега, като сте дошли на земята, вие трябва да имате ясна представа за физическия свят. Съставите ли си ясна представа за физическия свят, вие ще имате представа и за духовния, и за Божествения. Тези светове представят трите допирни точки на човека с Битието. Като се говори за физическия свят, хората разбират света на времето и на пространството. Дойдат ли до пространството, те разбират света на трите измерения: на правата линия, която се движи в една посока – на дължина; на плоскостта, която се движи в две посоки – на дължина и ширина; на тялото, което се движи в три посоки – на дължина, широчина и дълбочина. Обаче, както правата линия, така и плоскостта, и тялото имат повече възможности в себе си. Значи, правата линия има едно измерение, но две възможности на движение; плоскостта има две измерения, но четири възможности на движение, а кубът, като тяло, има три измерения, а 16 възможности на движение. По отношение на това, в кой свят живее човек, ние казваме: Ако живее изключително за себе си, човек се движи само във физическия, в едноизмерния свят. Когато пожелае да си намери другар или другарка, той се движи в двуизмерния – в духовния свят, в света на чувствата. Той започва да мисли, освен за себе си, още и за ближния си. Щом мисли за Цялото, за Великото в света, човек влиза в Божествения свят. Физическият свят подразбира частите, а Божествения – цялото. Тази е причината, поради която физическият свят представя отражение на Божествения. Духовният свят пък е връзка между тия два свята. И наистина, ние виждаме, че човек излиза от себе си, като част, постепенно отива към ближния си и най-после навлиза в цялото, дето се съединяват всички части.
Като изучавате проявите на физическия човек, вие виждате, какви течения на сили действуват в него. Положителните и отрицателни сили в човека непрекъснато се сменят. Това, което става в самия човек, става и с външния свят. Човек непрекъснато е обиколен ту с добри, ту с лоши хора. Между едните и другите съществува вътрешна връзка. Кой човек е добър и кой – лош, мъчно може да се отговори на този въпрос, защото съществуват добри активни и лоши активни хора. Съществуват добри пасивни и лоши пасивни хора. Някой греши и е недоволен от себе си. Защо? Защото иска изведнъж да стане добър. Това е невъзможно. Грешките са необходимост в живота. Като греши, човек постепенно се изучава. Като се натъква на противоречия, на контрасти, човек се учи, придобива опитности. Като изучавате живота на великите хора, вие виждате, че те са минали и минават през големи бури и противоречия. Изгуби ли посоката на Божествения свят, човек се натъква на големи противоречия. Малко хора са вървели по гладък път.

Следователно, малцина са тия, които не познават противоречията. Колкото по-високо е издигнат човек в съзнанието си, толкова по-големи са неговите противоречия и изпитания. Ще кажете, дали не може човек да се освободи от противоречията чрез знанието. Това е възможно, но въпрос е, за какво знание се говори. Има знание, от което човек заспива. Какво знание е това? Истинското знание подразбира познаване на законите и принципите на великия живот, а не знание на образи и на форми. Знае ли принципите на нещата, човек може да произведе техните образи. Задачата на човека е да се домогне до онази положителна наука, която има приложение във всички области на живота. Занимавайте се с науката, защото чрез нея можете да разкриете всички области и прояви на живота, а специално на човешкия живот. Хиромантията, запример, запознава човека с волевата страна на неговия живот. Физиогномията запознава човека с положителните и отрицателните страни на неговия характер. Френологията показва качеството и количеството на положителните и отрицателни енергии, които функционират в човешкия организъм. Астрологията показва благоприятните и неблагоприятни съчетания, на които човек се натъква в живота си, като му дава възможност да предотврати някои опасности и нещастия в живота си.

Като окултни ученици, вие трябва да се занимавате с окултните науки, но същевременно трябва да работите за придобиване на чистота и смирение. Не е ли смирен, човек е изложен на опасност да развие в себе си гордост и щеславие. В окултната школа могат да пропаднат не само начинаещите окултни ученици, но даже и високо напредналите. Много ангели, които следвали окултни школи, са пропадали на изпити, вследствие на което и до днес още продължават да слизат на земята, да учат ония уроци, които на времето не са могли да научат. И те, заедно с всички хора, се движат между Божествения и човешкия живот, между доброто и злото в света.

Като ученици, вие се нуждаете от знание, от сила, но също така ви е нужна вяра, чрез която да се справяте с мъчнотиите. Каквото знание и да придобиете, ако не го приложите, то остава мъртво. Следователно, стремете се към придобиване на знание и вяра, които да прилагате всеки момент в живота си.

– Верен, истинен чист и благ всякога бъди !

16. Лекция от Учителя, държана на 9 януарий, 1927 г. София.

Представа за трите свята

Най-често използвани думи в беседата: човек, свят, има, хора, знание, божествен, живот, физическия, себе, движи, противоречия, линия, вяра, може, добри, лоши ,

 Младежки окултен клас , София, 9 Януари 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


VI година (1926-1927)
16-та лекция на Младежкия окултен клас,
държана от Учителя в София на 9.I.1927 г.

ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ!

Всеки от вас трябва да има ясна представа за физическия, за духовния и за Божествения свят.Човек има три разумни допирни точки с Битието. Четирите точки на големия квадрат BDEC (фиг. 16.1) – този квадрат е външна проекция, външна страна на човешкия живот.

Движението на телата определя измерението. Правата линия има възможност да се движи в две посоки, квадратът – в четири посоки, а кубът – в шестнадесет.

Физическият свят има една допирна точка. Когато човек се занимава само със себе си, този човек е на физическото поле. Щом иска да има един другар, той е вече в духовния свят.

Квадратът BCDE представя физическия свят. Физическият свят е подобен на Божествения, физическият свят е отражение на Божествения, а духовният е връзка между тези два свята.

Горните квадрати са с положителна енергия, а долните квадрати са с отрицателна енергия (фиг. 16.1). Срещу една положителна сила лежи една отрицателна сила.

Всякога съществува вътрешна връзка между добрите и лошите хора. Защото има активни добри хора и активни лоши хора; и пасивни добри хора и пасивни лоши хора.

Ако искате да станете изведнъж съвършени, вие се лъжете. Ще правите погрешки. Погрешките са една необходимост в живота. Всякога в живота трябва да има големи контрасти. И ако четете биографиите на великите хора, ще видите, че те са живели всред най-големи противоречия. Щом човек слезе на физическия свят и не знае посоката към Божествения свят, в него веднага се зараждат най-големите противоречия.

Истинското знание е знание на законите и принципите, а не на образите и формите. Щом знаем принципите, ще можем да произведем образите от миналото.

Кривата линия всякога показва едно пасивно състояние.(фиг. 16.2) Как бихте го изтълкували, този символ? – Чрез положителния принцип енергиите минават в цвета и той се разцъфтява.

Всяка вечер, като завършите деня, правете равносметка; и винаги да имате един малък плюс.

Хиромантията ни дава сведения за волевата страна на нашия живот. Физиогномията ще ни покаже положителни те страни на нашия характер. Френологията ще ни покаже качеството и количеството на положителните и отрицателните енергии, които функционират в нашия организъм. А астрологията между другото ще ни покаже какви опасности и препятствия ни предстоят на пътя и може да ни научи да се предпазваме от тях.

Когато има празнини помежду пръстите и проникна светлина, това показва, че стомахът е слаб. Този човек е станал много духовен и затова са изтънели пръстите му.

Окултната наука, която се е развивала през всичките векове, е създала най-големите горделивци и най-голямата чувствителност. А това е една опасност. И ангелите, преди да паднат, са били в Школата и тогаз са паднали. И те създадоха този свят, след като паднаха. И ние сега сме заплетени в тази каша на Божественото и на злото.

Вяра, вяра ви трябва. Всяка работа започва с вяра.

Всяка една окултна наука се отличава не със знание, не със сила, а със закона на вярата.

Втори път, напишете едно малко резюме от лекцията.

Всяка лекция е важна дотолкова, доколкото може да се приложи.

ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ!

НАГОРЕ