НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

За слава Божия

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

За Слава Божия

Най-често използвани думи в беседата: може, живот, има, човек, сега, прояви, етер, земя, мусала, всичко, дойде, топлина, свят, всички, светлина, бъде, път, аз, малка ,

 Неделни беседи , Мусала, 11 Юли 1926г., (Неделя) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Беседа, държана от Учителя на 11 юли 1926 г. неделя, 8 ½ ч.с. на в. Мусала /2930 м./

На кратко ще се спра върху една основна мисъл, а именно върху същинската проява на живота.

Какво може да се разбира под думата ”Слава Божия”? Славата се обяснява само по закона на мъдростта или знанието. Науката показва Славата Божия, но хората като добият знанието не го употребяват за Слава Божия, а за своя слава, вследствие на това се ражда дисхармония. Аз наричам хората отделни единици. За всяка отделна единица има две възможности в живота: да върви по правия път и да направи едно отклонение от този път. Значи, всяка душа като отделна единица има възможност да се разширява и да се смалява. Туй обясняват в окултната наука по няколко начина. Западните окултисти го обясняват с тъй наречения топлинен етер. Етерът означава това, от което нещата се раждат и отглеждат. Частицата “ет” е първичното начало, от което нещата се раждат. “Тер” е това, което отглежда нещата на Земята. Етерът не е гъста материя. Топлинният етер т.е. първичната енергия, която е започнала дейността си, има връзка с обичта, с любовта. Следователно, в първото изявление на живота се проявява любовта, през което време започва да действа топлинният етер в материята. И така животът се проявява в топлина. С появяването на топлината, течението на живота е почнало към Земята, за да я организира.

Казва се в Битието: в начало Бог създаде Небето и Земята. Туй течение е Божествения Дух, който слиза отгоре да организира нещата. При сегашното състояние на развитие, в което се намирате, вие трябва да разбирате закона на топлинния етер. Той е едно движение отвън навътре. Когато казваме, че трябва да любим другите хора, ние подразбираме този топлинен етер, който иде отвън. Хората изискват нашата любов. Някой иска да те обича и да го обичаш. Защо? Това е една енергия в природата, която иска да се прояви. Вие като не разбирате закона, изопачавате нещата. Ами когато един извор иска да се прояви, какво трябва да направи? Трябва да започне да извира. Водата като почне да извира от него, той се проявява. Това става и с човека. Когато един ангел люби някой човек, ще видите, че от този ангел извира нещо. Това, което извира от него е течност, а вашата любов е гъста. Когато вие обичате някого и от вас извира нещо. И ако ви види в този момент някой ангел, който се връща от дълго пътешествие, ще каже: хайде ще си почина малко при този извор. Той ще гребне от чашката си малко от вашата вода и ще оцени правилно, дали вашият извор е хубав или не. Тъй щото, когато хората се любят във физическия свят, между тях съществуват чисто физически прояви, но в невидимия свят не е така. Там любовта е един извор. Тия неща за вас са отвлечени понятия. Вие само казвате: тия хора се обичат. Да, така е, но трябва да знаете, че животът съответства на топлинния етер и ако ти не можеш да приемеш този стимул отвън, тогава животът не може да се прояви в тебе. Животът, който иде отвътре е проявление на този топлинен етер. Прояви ли се живота и твоят животворен етер ще се намира в центъра на Земята. Животворният етер е туй, което създава. И за да се прояви този живот, най-първо трябва да дойде тази вълна отвън.

Сега като говоря за Земята, вие приличате на нея, затова непременно трябва да дойде във вас този топлинен етер, като стимул отвън, за да подтикне сърцето ви към деятелност. Някой път вие искате да обичате. Значи, след като сте приели един стимул отвън навътре, от центъра на вашето сърце трябва да се прояви друг подтик, за да се изяви животът. Следователно, всеки, който иска да живее, ще дойде в стълкновение с твърдата материя. Човек, който не може да работи с твърдата материя, не може и да живее. В това отношение, от гледището на живота, страданията са камъни, чрез които вие ще съградите вашето бъдеще. След това иде светлината, също тъй необходима за живота. И тя е едно течение, което се нарича светлинен етер.

Всички тия външни прояви на живота имат своя форма. Топлината създава известни форми у човека. Светлината също тъй създава известни форми. И животът има известни форми. Всяко течение създава свои определени форми. Топлината и светлината от Слънцето указват голямо влияние най-първо върху религиозното състояние на човека, както и върху науката. Ще се стремите да запазите в себе си тази топлина и светлина. Никога не трябва да изгубвате тази малка топлинка, която имате в слънчевия възел! Тази топлинка винаги трябва да съществува у вас. Тя ви е необходима. Ако имате тази топлинка, вие сте неуязвими, никой нищо не може да ви направи, но изгубите ли тази малка топлинка, с вас могат да се случат най-големите нещастия: бури, катастрофи. Могат съвършено да ви съсипят и от вас нищо да не остане. Запазите ли тази топлинка в себе си, впоследствие ще дойде и светлината, а като дойде светлината тя носи знанието у човека. Значи, светлинният етер има влияние върху мозъка. Топлинният етер има влияние върху сърцето. В сърцето на човека, отвътре навън стават ред химически процеси. От тях зависи как ще се прояви човек, дали по един или по друг начин. Не се спъвайте от различните прояви на човешкия живот! Външният свят може да се спъва, но вие не трябва да се спъвате. Ще знаете, че в каквато насока и да се проявява човек, всичко туй е за Славата Божия. Защото вашите опущения, вашите погрешки представляват възможности за повдигане на по-напредналите от вас същества. Ти правиш известна погрешка, а тия същества, които ти не виждаш използват тази твоя погрешка, взимат я за съграждане на една велика добродетел. Всичко в света е така създадено, че тия разумни същества използват всяка ваша погрешка за създаване на една добродетел. Сега да не кажете: като е тъй, щом всичко е за добро, да правим погрешки! Не, не е така. Когато вие несъзнателно сте направили една погрешка, несъзнателно сте направили едно опущение, само тогава ви казвам да не съжалявате за него. Тази ваша погрешка ще се използва от друго някое същество за добро. Знайте, че щом сте на Земята, вие ще правите погрешки, те са неизбежни, но погрешките не трябва да се правят умишлено. Единствената опасност от страна на черното братство седи в това, че те имат за задача да всадят в човека един критически дух, че той не живее добре. Ние знаем това, човек не може да бъде светия в един ден. За да бъдем светии, трябва да знаем всички закони на природата, пък да знаем дори и своето бъдеще. Дойде някой при мене и ми казва: аз съм свят човек. Добре, кажи ми тогава моето бъдеще! Ако той не може да ми каже бъдещето, казвам му: ти не си никакъв светия. Един светия трябва да предсказва бъдещето на хората. Един напреднал човек трябва да има това вътрешно знание, той трябва да предчувства, как ще станат нещата. За сега всички вие имате възможност да се влияете от външния свят. Вие сте рефлектори на външния свят, на тяхната светлина, но трябва да знаете, че светлината на хората е тяхна светлина, а вашата си е ваша. Но ако вие отражавате само тяхната светлина, това не е никаква светлина. Ако вие имате ваша светлина, само тя е реална. Ако, обаче вие отражавате тяхната светлина, то щом тя престане и вие ще я изгубите, ако светлината пък е във вас, вие всякога ще я запазите. И ако дойде някаква светлина върху вашия рефлектор отвън, още повече се радвайте, тя ще усили вашата светлина. В дадения случай вие всякога трябва да запазвате вашата светлина и вашата топлина.

Сега сме се качили на Мусала. Тук всинца имате много хубаво разположение, но долу, в София, не сте такива. Там имате лоши неприязнени чувства един към друг. Дойде някоя сестра при вас, вие не можете да я търпите, искате да се махне. Кои са поводите за тия чувства? Това са някакви дребни, обикновени работи, но те не разрешават въпросите. Вие не обичате някоя сестра, искате да се освободите от нея. Защо: аз не искам да разрешавам сега тия неща между вас, но казвам, че тия положения съществуват и по целия свят. Вие не обичате някого, но друг някой пък вас не обича. Друг някой пък ви е много обичен. Случва се, че не можете да търпите някого, но той идва постоянно при вас. И обратното се среща: вие обичате някого, искате да дохожда при вас, но той ви отбягва. Защо е така? Туй се дължи все на тия течения в пространството. Законът за обичта е следният: щом у мене се зароди чувство на обич, понеже обичта слиза отгоре, от Небето, аз непременно трябва да нося нещо, трябва да дам нещо. Не дам ли нищо, аз не мога да проявя любовта. Бог, който ни обича като се прояви, той ни дава нещо. Пък и ние, когато искаме да обичаме Бога, пак трябва да дадем нещо от себе си, трябва да пожертваме нещо, да дадем от плодовете си. И Бог иска нещо от нас. Четем в Св. Писание, че евреите са принасяли жертви на Бога, а ние какво ще занесем? Днес ние не искаме жертви. Какво трябва да направим тогава? Какво трябва да дадем? Сладки плодове ли от градината си? Не, ние трябва да занесем плодове от градината на нашето сърце в една особена табличка, направена от злато, от диамант. Горе, при Бога ще ни посрещне един ангел и ще приеме тия плодове от нас. Вие ще кажете: това е цяла фантасмагория. Да, тия неща са високи, трудни за разбиране.

Да дойдем сега до фактите, тъй както се проявявате на Земята. Когато обичате някого, какво правите? Майката най-първо ще даде на детето си чорапки, ще му направи рокличка, шапка, ризичка, до стари години все ще иска да му даде нещо, тя все проявява своята любов. Когато любовта се яви у сина или дъщерята, същият закон действа. За да може да се реализира този закон и у нас, винаги трябва да бъдем свързани в съзнанието си с невидимия свят. А за да бъдем свързани с невидимия свят, все трябва да познаваме някого от този свят и да му знаем името. Вие как се сношавате с невидимия свят? На сън, с молитва, с мисълта си. Какви са преводчиците ви? Като се връщам в далечното минало, виждам, че вие много пъти не сте използвали възможностите, които сте имали за повдигането си. Вие сте правили такива погрешки, че сте туряли цели барикади пред себе си, сами сте поставили цели планини в живота си. И сега се натъквате на вашите погрешки в живота си. Туй, което сте правили някога на другите трябва да се справите с него сега. Ето защо, днес ви се дават благоприятни условия, да подобрите пътя си. Сегашният ви път е една възможност да ликвидирате с всички противоречия, които съществуват. И вие можете да ликвидирате сега. Тия противоречия не са големи.

Сега при разглеждане на този въпрос, всеки от вас трябва да се постави в един кръг. Всеки от вас има един определен кръг, в който може да действа. Всяка мисъл има начертана своя периферия и извън тази периферия не може да се прояви. Запример, бихте ли желали като пеете да ви слуша цяла България? Ще дойде време да ви слуша, това ще бъде като по радио. За всяко нещо ще има специален инструмент. Ако ви слушат през въздуха, ще се чува такъв рев, такъв вик! Колко силен трябва да бъде този звук, че да се чува в цяла България? При сегашните условия, за да се предаде звука на далечно място, трябва да се произвежда много силно, понеже като минава през въздуха, той се намалява. След години хората ще развият вътрешните си способности, та като се говори или пее някъде, този звук ще се предава през етера на далечни разстояния и те ще го възприемат. Звукът ще минава през въздуха без никакви препятствия. Например, ако пеете във Варна, гласът ще може да се чува навсякъде.

Та ще се занимавате с изучаването на топлинния етер, който има връзка с любовта. Ще се занимавате с изучаването на светлината или светлинния етер, който има връзка с вярата и с мъдростта. Ще се занимавате с химическия етер или с волевите прояви на човешката душа, с водата. Старите алхимици или окултисти са правили следните деления: Земята, това е животът, водата, това са химическите процеси, светлината, това е въздухът и топлината, това е огънят. Човек трябва да владее тия елементи, земята, водата, въздухът, огънят, светлината и топлината. Човек трябва сам да си произвежда огън. Като е студено сърцето ти, трябва да можеш сам да го стоплиш отвътре, а не да чакаш отвън да ти го стоплят. Ще кажете: Господ направи това! Че Господ е, който действа отвътре. Той може да направи всичко сам, но иска да ни застави ние сами да си въздействаме. Той иска ние да обичаме. Така вие изучавате едно велико изкуство. Имате ли огън, можете ли да го владеете, ще можете да слезете и в ада. Човек, който не може да владее водата, човек, който не може да владее топлината, той нищо не може да бъде. Това са все възможности по отношение на самия човек. Не използва ли тия възможности, той ще свърши толкова, колкото и рибата. Тя живее във водата, но не владее водата. Такъв човек ще свърши толкова, колкото и къртицата. Тя живее в земята, но не владее земята. Какво са свършили и птиците? Те живеят във въздуха, но не владеят въздуха и досега нищо не са свършили. Те нямат никаква култура. И като дойдем до онези, които се занимават с огъня, виждаме, че и те не могат да го владеят. Те правят големи пожари: запалят някоя къща, запалят някой бомба, която произвежда голямо земетресение и се отдалечават. Нашите къщи се разрушават, ние страдаме, а те си правят смях и веселби. В това отношение от вас се изисква проучване на тия сили, но има една опасност, че ако ви се разкрият някои тайни, вие не ще можете да ги използвате разумно.

Та казвам: когато видите някой човек няма да спирате върху неговите слабости, а се спирайте върху неговите добродетели. Вие казвате: аз те мислих за свой приятел, но ти имаш такава и такава слабост. Не, за да разберем един човек, ние трябва да се спрем върху неговите добродетели, защото лошите неща у добрия човек са само сянка в живота му. Само един високо добър човек може да има сенки в живота си. Само той може да прояви лошото. Вълци отиват ли при един овчар, който няма овце? Там където има овце, има вълци и мечки. При умрял човек въшки въдят ли се? Тъй щото, ако у някой човек се завъдят въшки или бълхи, ще знаете, че той е жив. Къде отиват въшките? При живите. Казвам у всинца ви трябва да се създаде такъв благороден характер, душите ви да бъдат широко отворени, че който и да ви срещне, да усети, че от вас диша живот, свежест, във вас да съществува една вътрешна пълнота и доброта без всякакво усилие, вие да се проявите естествено, по един Божествен начин. Вие трябва да бъдете добри по същество, без да искате да бъдете добри. И като искате някога да не бъдете добри, пак да сте добри. И като не искаш да направиш добро, пак да не можеш да не го направиш. Тия хора аз наричам добри.

Сега, главното за вас е да запазите нещо от тази екскурзия на Мусала. Какво ще ви остане от този ден? Един ден като станете на 60-70 години, ще си спомните ли нещо от нея? Може да кажете, оставете ни сега, това не се отнася до нашите бели коси! Тогава къде остава вашата вяра? Вие не само че не трябва да остарявате, но всеки ден трябва да се подмладявате. Не само че не трябва да умирате, но всеки ден трябва да оживявате. Постоянно трябва да живеете в радост. Пък като отидете на другия свят и там ще отидете на Мусала, само че там ще видите Мусала в друга форма. Главното е, че ние правим тази екскурзия, понеже имаме известни задачи на Земята, които трябва да разрешим. Всяко изкачване на Мусала ни дава един импулс. Ние тук сме на най-горната позиция и никой не може да ни спре. Устремът ни е толкова голям, че отвсякъде можем да вземем тази позиция. Ние сме на такава височина, където черната ложа е безсилна, тя нищо не може да ни направи, навсякъде ще си пробием път. Но ако бяхме се върнали, без да се качим на Мусала, тогава щяхме да отстъпим от тази позиция, като Куропаткин и като германците при обсаждане на Вердюн.

У всички ни, във всеки човек трябва да има устрем! Погрешката у всинца ви е тази, че нямате устрем. Идеал трябва да имате! Ако ти се спреш при най-малката мъчнотия, у тебе няма устрем. Щом имаш устрем, ти ще бъдеш като птиците, ще минеш и ще заминеш. Щом имаш устрем, щом имаш идеал, никакъв дявол не може да те спре.

Та високият идеал – стремеж към Бога носи топлина. Ето виждате и тук на Мусала при тази височина имаме 22 градуса температура. Какво показва физически 22 градуса топлина? Като съберем 2 + 2 получаваме числото четири, най-силното число, на най-високото място. Огънят на тези енергии на тия сили действат в един квадрат. Каквото попадне там, всичко се разрушава. Значи, тук имаме квадрата на живота. При температура 22 градуса животът е в състояние да разруши всички препятствия, които могат да се срещнат на пътя. И природата тук показва същото. Всичко е разрушено на Мусала. Значи това число съответства на Мусала. И в еврейския език има 22 букви. Съгласно кабалата евреите тълкуват всичката своя философия.

И тъй всички отделни единици живеят за общата единица. Общата единица, това е Бог, с когото ние сме свързани. И всички наши идеи се коригират с тази обща единица. Ние всякога мислим за Бога, само че не можем да го съзнаем. И няма защо да го съзнаваме. Но има една свещена идея у нас. Ние като дойдем до известно място, всякога коригираме своите погрешки именно с тази идея. Туй, което коригира нашите погрешки, това е Бог. Той казва:не прави това нещо! И ти на радо сърце го приемаш. После ти казва: Приеми това! И ти го приемаш. Няма човек в света, когото Господ да не коригира. Някой път плачеш, докато дойде Господ, погледне те, хване те за ръка и ти се освободиш от всички мъчнотии на живота.

Сега ние няма да говорим за вашите мъчнотии. Те са едно благо за вас. Вие ще си ги носите. Туй да знаете. От мъчнотиите ви няма да ви освободим. Да ви освободим от мъчнотиите, това значи да ви направим най-голямото зло. Ние ви даваме знания, възможности за използване тия мъчнотии за добро. В тия мъчнотии именно се крие всичкото ви богатство. Някой казва: да ще Господ да ми отнеме тази мъчнотия. Не казвайте така, но кажи: Господи, дай ми знания да се справя в живота си с всички мъчнотии! Вие имате специални мъчнотии в живота си, които никому не можете да изкажете. Лекар трябва! Ако кажете мъчнотията си някому, който не разбира, той ще влоши положението ви. Ако ти си един фалирал търговец и изкажеш положението си на друг търговец, твой противник, нищо няма да остане от теб, но ако го изкажеш на един твой приятел, който те обича, който може да влезе в положението ти, той ще ти даде един съвет, чрез който ще се освободиш от затруднението си. И Писанието казва: възложете товара си само на Господа! Ти можеш да възложиш товари си само на този, който те обича и на този, когото обичаш. Щом го обичаш като се свържеш с него, той ще поеме товара ти. Пък ако той не те обича и ти не го обичаш, няма да приеме товара ти.

Сега, мъглата около нас показва, че тази година светът ще премине през големи мъчнотии. Светските хора ще бъдат обвити в много гъста мъгла, която те трябва да преодолеят. Това ще бъде през цялата година, но на най-високото място ще има топлина, много сили ще има там. В мъглите има сили. Каквото и да дойде, вие не се бойте! Ще бъдете смели и решителни. Вие носите една свещена идея. И 10 пъти да ви турят в огъня, не се бойте, няма да изгорите. Ще бъдете като Данаил, когото туриха в рова на лъвовете. Изядоха ли го лъвовете? Ще бъдете като тримата момци в огнената пещ. Изгоряха ли те? Ще бъдете като Христа на кръста. Умря ли той? Остана ли в гроба? Колко светии заравят в земята и после ги няма там. Нито земята ги държи, нито затвор ги държи. Един англичанин в Англия бил запознат с Всемирното Бяло Братство, с познанията на индийските йоги, но не бил приятен на английското правителство, поради което го затварят в Индия и поставят стража да го пази. Като отиват сутринта в затвора виждат, че го няма там. Улавят го втори път, затварят го пак и поставят 10 души стражари да го пазят, но пак изчезва. Най-после той им написва едно писмо: Вие не можете да ме затворите. Оставете ме и си вървете по вашия път! Аз не съм против законите, но и аз имам известни права срещу които трябва да ме оставите да си вървя в своя път! Не мислете, че можете да ме затворите. В тази вяра е силата на този човек. Туй можете да изпитате и вие, но изисква се вяра. Могат да ви затварят колкото искат, но Господ ще ви избави от затвора. Там е красивото в света! Ако някой от вас би я имал тази опитност, да го затворят, 10 души стражари да го пазят, пак ще излезе навън и ще се чувства свободен, господар на положението си. И вие имате вяра, но колко още трябва докато се усили тази вяра! Имате знание, но колко още трябва да се придобива! Имате добродетели, но тези добродетели трябва още много да се разработват. Мъдростта ви, правдата ви, милостта ви, всички тия добродетели във вас трябва да се усилват и могат да се усилват. Вие имате всичката възможност да усилвате тия добродетели.

И тъй на тия от вас които ме слушате сега, няма да говоря върху някаква философия, защото на Мусала не може да се разглежда никаква философия, но ще ви дам няколко практически точки за приложение. Мусала е място само за опити. Сега трябва да ви оставя тук, на върха, поне един час, да си полегнете, през което време ще научите три пъти повече, отколкото да ви държа една беседа. Като слезете долу, първото нещо, което ви предстои е да направите следния опит: концентрирайте ума си нагоре към Бога и кажете: Господи понеже вървим по този път и искаме да ти служим, нека дойде тази малка топлинка у нас, да я почувстваме! Аз съм готов да нося своите страдания, но дай ми тази малка топлинка, да я почувствам! Не искайте от Господа големи работи! Вие искате от Господа все големи работи, за това изгубвате и малките, а трябва да искате малкото! Тази малка топлинка като дойде тя ще внесе новото в живота ви. Закон е: като искаш от Бога, искай тази малка топлинка! Това е първият опит, първото условие. Тогава, като почувстваш топлинката, ще кажеш: Господи, дай ми малката светлинка, да я почувствам! И като кажеш тъй, в ума ти ще блесне една малка светлинка. Ти ще забележиш в центъра на мозъка си тази белезникава светлинка. Малка ще бъде тази светлинка, като топлийка. Така ще имате две възможности: топлината и светлината. Тогава вече ще започнете с живота. Топлината реагира върху живота, а светлината върху химията, върху религията. Вие ще станете смели и решителни. Та като ставате сутрин, две неща ще искате от Господа.

Сега, вие като прилагате един метод, втори, трети, най-после като се намерите в мъчнотия, ще кажете:Господи, дай ми малката топлинка, дай ми малката светлинка! Като я почувствате, ще кажете:Господи, да бъде всичко за твоята Слава! Пък като дойдат мъчнотии и страдания, пак ще кажете: Господи, пак да бъде за твоята Слава! За всичко, което става в живота ви, ще казвате ”За Славата Божия”! Това ще бъде печалбата ви от Мусала. И ако ви питат, какво ви казаха а Мусала, ще кажете: всичко да бъде за Славата Божия! Това е резюмето от всичко онова, което ви говорих на Мусала. Всичко да бъде за Славата Божия!

Ние учим сега за най-малката топлинка, която съществува в нас и за най-малката светлинка, която може да се прояви в нас - топлина и светлина!

И сега, за цялата година ще знаете: всичко става за Слава Божия! Идущата година като дойдем тук, ще ви кажа: я ми покажете вашата малка топлинка и вашата малка светлинка!

Сега ще направим едно упражнение. Ще се разпределите надалеч, на разстояние най-малко един метър един от друг. Ще се обрърнете на юг и ще произнесете формулата:

Да се възцари добродетелта и да се разпръснат всички лоши мисли в света!

Ще се обрънете на изток и ще произнесете формулата:

Да се възцари божията правда в света и да изчезне всяка неправда в живота ни!

Ще се обърнете на север и ще произнесете формулата:

Да се възцари божията истина в живота ни и да изчезне всяко робство от душата ни!

Ще се обърнете на запад и ще произнесете формулата:

Да се възцари божията мъдрост във всичките прояви на живота ни и да изчезне злото от нашия път!

Ще се обърнете пак на изток и ще произнесете формулата:

Да царува Господ и да се слави Господ във всичката своя любов, мъдрост и истина!

Да се възцари Господ в своята любов, в своята мъдрост, в своята истина!

И да свъришим всичко за Славата Божия на Земята! АМИН!

Беседа, държана от Учителя на 11 юли 1926 г. неделя, 8 ½ ч.с. на в. Мусала /2930 м./

(Последна беседа от осма серия)

Най-често използвани думи в беседата: може, живот, има, човек, сега, прояви, етер, земя, мусала, всичко, дойде, топлина, свят, всички, светлина, бъде, път, аз, малка ,

 Неделни беседи , Мусала, 11 Юли 1926г., (Неделя) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ