Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Други физически упражнения

( 100 упражнения )


1.  Великият закон в Природата е само за ония хора, които не бързат, а ония, които бързат, падат в пъкъла. Вие мислите, че ще изгубите нещо, затова всякога бързате да заемете първите места. Не сте дисциплинирани. Който почне да се увлича, той няма воля, затуй трябва да ви поставят на бойното поле, при пръскане на гранатите, за да видите колко воля имате. Един войник за пример върви тихо и спокойно, туй показва присъствие на духа, или човек, който има воля. Някои хора минават с озъртане, а други минават тихо и спокойно.

Изберете помежду си 10 жени и 10 мъже, добри гимнастици, да направят упражненията, за да се усвоят добре от всички. Внимавайте как се правят те ритмически. Те не са обикновени упражнения, а се правят според законите на Природата. Ако ги правите така, ще имате полза. Всички упражнения вървят по известен закон. Ние ще се постараем да схванем закона, доколко може той да става ритмически. Те са прости упражнения, но умът ви трябва да вземе участие в тях. Като застанете на един крак, да няма никакво клатушкане, колебание, защото това показва едно нервно състояние. Всяко колебание е един симптом, че има известни елементи, които са извън вашето естество, с които трябва да се справите. Това не е недостатък на вашето естество, но показва, че има известни спънки, срещу които трябва да вземете мерки.

Нали знаете анекдота за онзи готвач, който сготвил една патка на своя господар, и като се опекла, изял единия ѝ крак. Господарят го пита: „Иване, де е единият крак на тази патка?“ „Всички патки са с по един крак, отвръща слугата.“ Завежда го на полето да види как всички патки са с един крак. Но господарят му изважда пищова си, гръмва срещу патките, те се разбягват и казва на слугата си: „Виждаш ли, че всички патки са с по два крака?“

В тези упражнения започва да действа съзнателно волята, затова ги наричам волеви упражнения. Ще контролирате всяко едно движение. Всеки ще се упражнява да ги научи добре.

Погрешката в съвременното възпитание е, че сме започнали да мислим как някои неща са важни, а някои – маловажни, а то в процеса на Природата всички моменти, всички действия са еднакво важни. Не може да има един процес, едно действие или проявление в Природата,което да считате, че не е важно.Те са еднакво важни. Първото нещо е да бъдете хладнокръвни, да не бързате. Бързина ще има, но тя най-накрая ще бъде. Знаете ли, че бързите хора и флегматиците са две крайности? Онзи, който много бърза, най-после клекне някъде и става флегматичен. У флегматичните хора преодоляват (Б.съст. преобладават) жлезите, те взимат надмощие, те започват да управляват, и човек става флегматичен. Такива хора замязват на бурета, а бързите хора – на сухи клечки. Забелязали ли сте бързия човек, който е замязал на суха клечка, как бързо се движи? И толкова е олекнал, че като дойде някоя вълна, може да го отнесе и всички могат да си играят с него. Флегматичният човек, когато е в морето, трябва да изхвърли малко от багажа си навън, а сухият – да притури малко към своя багаж. И за единия има опасност да се удави, и за другия. Човек трябва да бъде витален, жизнен темперамент, да преобладава в него стомахът и белите дробове. Щом преобладава само стомахът, имаме флегматичен темперамент. Когато преобладават белите дробове, имаме сангвиничен темперамент. Когато черният дроб взима надмощие, имаме холеричен темперамент. Когато нервите преобладават, имаме умствен или нервен темперамент. Какво означава първото движение напред? Двете ръце, това са волята, проявление на Любовта. Вземеш първата стъпка – да правиш добро. Броиш до шест, значи решил си вече да правиш добро в света. После започва приклякане – слизане вътре в живота, да извършиш това, което си решил. Направил си някоя крива постъпка, отстъпи назад (което става в упражненията), поправи погрешката си. Намислил си да правиш зло, отстъпи сега по същия закон. По който начин правиш доброто, по същия начин ще изгладиш и злото в себе си. Тези движения напред и назад вървят по права линия. Тези обяснения ви давам за първото упражнение, което е първата стъпка в живота – да правите добро. А тези стъпки се наричат закон за самоотричане. Давайте място на другите. Дошъл някой човек да прави добро, вие ще отстъпите, ще му дадете място той да се прояви. И за вас има място. Защото три изключения може да има: когато дойде някой да прави добро, ти ще отстъпиш мястото си; може да се яви и втори, и нему ще отстъпиш, а третия ще бъдеш ти. Когато се движи вашият крак в известна посока, за да извърши някое добро дело, т.е. разумно, с вас заедно ще вземат участие всички други разумни сили и всички разумни същества. Движението е разумно, когато то е в хармония с движенията на всички разумни същества. А неразумно е, когато ние сами вършим нещо, а другите не вземат участие. И когато ние извършим една постъпка, тогава усещаме този вътрешен закон. Когато всички същества са били с нас в хармония, усещаме една вътрешна радост, а когато направим някоя глупост, усещаме една тяга. Това показва, че тази наша постъпка не е навременна, може да е права, но не е в съгласие с разумните сили. Всяко наше движение, всяка наша мисъл, всяко наше чувстване трябва да бъде в съгласие с целокупния божествен закон на всички същества, които са вътре в туй колективно съзнание.

Запитват: „Пето упражнение няма ли да има.“ Не е в многото, а в малкото, но хубавото. Ако бях ви казал да стоите така 10 минути на един крак, какво ще направите? Щом започнете да мислите за ядене, и ще затреперите. Вие в упражненията не спазвате времето. Вие сте като тези учители, които постоянно коригират. Ако искате да видите какво е състоянието ви, правете упражненията. Чрез тях може да правите много проверки над себе си. Когато говоря за кръговете, тогава ще обясня значението им. Туй движение напред, туй движение назад, това са в новата теория двете течения – едното електрическо, другото магнетическо. С десния крак имате едно влияние, това е активната страна на електричеството, а с левия – пасивната страна, влиянието на магнетизма. Ако с десния крак правите добре упражнението, а с левия не можете, значи, вие сте активен, затова ще гледате да уравновесите движенията си. Всякога човек трябва да знае да греши. Той не трябва да мисли, че е грешен, че морално греши, но да е както онзи, който греши в музиката. Даже и най-съвършените същества в света грешат. Докато се възпита тази материя, духът трябва да дойде във висше съзнание, да употреби всички сили, за да я регулира. Туй хората наричат грях и казват: „Аз съм грешен.“ Не, но в съзнанието на твоята материя и твоя дух има дисхармония. Такива величини има у нас. То е енергия. Имаш една величина да направиш нещо, а после имаш противоположна величина. И двете са прави. Но всички тези величини трябва да се съвпаднат в един момент. Та трябват примери. За в бъдеще от учениците, които знаят да правят упражнения, не искам само теория, но искам като музикантите да знаят да свирят. Онзи музикант, който може да възпроизведе на ухото най-добрия ефект, той е най-добрият музикант. Онзи художник, който може да произведе най-добрите краски за окото, той е най-добрият художник. И в живота характерът трябва да се прояви по същия начин.
„Беседи обяснения и упътвания (1921 г)“, „Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси2.  Ще ви дам едно упражнение, което ще правите три пъти на ден: сутрин, на обед и вечер преди лягане.

Ръцете напред, в хоризонтално положение, с дланите надолу, към земята. Двата палеца и двата показалеца на пръстите се докосват така, че да образуват красив триъгълник. След това бавно разтваряне ръцете настрани, при което се образува полукръг. Дланите на ръцете се обръщат нагоре. Бавно свиване на ръцете от лактите до край; първите три пръста на ръцете хващат най-горната част на ухото (палецът остава отпред, а другите два пръста отзад). Тия три пръста се движат по ръба на ухото, до долната му част. При това движение, палецът върви по ръба на ухото, показалецът – по задната страна на ухото, а средният пръст – по предната му страна. След това ръцете се изправят напред, хоризонтално. Това упражнение ще се прави десет пъти наред, след което ръцете се спускат надолу, при положение върхът на палеца допрян до върха на показалеца (всяка ръка самостоятелно). Като хващате горната част на ухото си, с това ще се създаде във вас малък морален подтик. Долната част на ухото има отношение към човешкия стомах.

Като направите упражнението, ще видите какъв резултат ще имате. Ще правите упражнението, без да философствате, без да чоплите, и ще наблюдавате, като записвате, какви резултати ще произведе то върху мислите, чувствата и постъпките ви. Докато всяко нещо не се опита, то не може да принесе никаква полза. Упражненията, които ви давам, ще правите, докато придобиете някакъв резултат. Ще гледате на тях като на свещени упражнения и няма да ги изнасяте навън, докато вие сами не ги опитате, не получите резултат. Като казвам да не съобщавате никому тия упражнения, да не изпаднете в положението на Адам и Ева, да не ядете от забранения плод само за това, защото ви се забранява.

Сега, като правите упражнението, ще пазите следните правила: ще седнете, ще запазите пълно спокойствие, ще издадете гърдите си напред. През всичкото време на упражнението умът ви трябва да бъде съсредоточен и да следи движението и на двете ръце. Смисълът на упражнението се заключава в това именно умът да се концентрира, да следи движенията на ръцете. Това концентриране е лесно, понеже умът минава от физическия към астралния свят. По-горе от астралния свят не отива. Ако умът отиде в по-отвлечен свят, няма да издържи. При това упражнение, както при всички други, добре е да отбелязвате състоянията, при които се намирате. Значи това упражнение ще правите три пъти на ден: сутрин, преди или след молитва, когато сте по-добре разположени; преди обед и вечер преди лягане. Като правите упражнението, ще гледате никой да не ви вижда. Ако някой от домашните ви пита какво правите, ще кажете, че се упражнявате. Обаче ако много настояват да им кажете, ще мълчите. Ако и при това положение продължават да ви питат, ще кажете: „Четох в една книга, че в някои случаи мълчанието е най-хубавото нещо, което човек може да направи. Щом е така, в този случай аз искам да направя пред вас най- хубавото нещо – да мълча.“

Упражненията, които давам на класа, са микроскопически. Да не очаквате от тях големи резултати и после да се разочаровате. Тези упражнения са толкова незначителни, колкото са незначителни първите линии, с които художникът прави своите скици. Когато иска да нарисува нос, в първо време той поставя една отвесна линия. Тя дава илюзия на нос. После вече той туря кривите линии на носа, а най-после поставя сенките. В това отношение упражнението, което сега ви дадох, е такава права линия, която се нуждае от няколко криви линии, сенки и т.н. Това упражнение ще ви научи да се концентрирате, да бъдете послушни. За тази цел вие трябва да бъдете, от една страна, жизнерадостни, а от друга – честни и искрени спрямо себе си. Това са състояния, присъщи на праната. Едното състояние засяга умствения свят, другото – физическия, а движението, което минава през средата, между първите две, засяга сърдечния, т.е. астралния свят. Още тази вечер, преди лягане, направете упражнението си. Като правите упражнението, ще дишате дълбоко, да поемате от животворната прана. Праната има различни състояния: тя бива физическа, сърдечна и умствена или ментална. Без прана мисъл не може да се образува; без прана чувствата не могат да се проявяват и най-после, без прана волята не може да действа.
„Двата пътя “, „Закон на движенията / Закон на движение3.  І. Да направим един малък опит сега. Поставете лявата ръка на коляното си, подигнете дясната ръка напред, свийте другите пръсти, само показалецът да остане навън. Сега, не гледайте кой как си подига пръста. Мислете за своя пръст. Леко се поставя десният показалец в средата на челото. Мислете сега за това място тук. Движете пръста надолу полекичка между веждите, по носа, по дясната ноздра, по средата на дясната буза, до горната част на ухото. После, нагоре по въздуха, над главата, напред, надолу, и ще поставите пръста си върху палеца на лявата ръка. Концентрирайте се, наблюдавайте промените, които стават във вас. Себе си наблюдавайте. Теглете сега пръста си по лявата ръка нагоре, до рамото, след това под брадата, от дясната страна, зад шията и от задната страна на главата нагоре, после по горната част на главата, дето са моралните чувства, над веждите, по дясната вежда, по бузата надолу, до брадата, след това ръката описва хоризонтална дъга на нивото на рамената отляво надясно. Умът ви да е концентриран във вашата ръка, не се подавайте на никакви чувствания, защото те са лъжливи емоции, но гледайте на онова разумното във вас. Ръката напред, пръстите се изправят, ръката се издига нагоре, след това се снема долу при лявата.

ІІ. Турете сега ръцете си на гърдите с отворени длани. След това ръцете се отварят настрани. Пръстите се свиват на юмруци и едновременно ръцете се прибират отпред на гърдите. Пак ръцете се разтварят настрани, пръстите се разтварят; свиват се пръстите, прибират се ръцете на гърдите (това се прави три пъти). След това ръцете се турят напред, настрани, пак напред, допират се палците, после пред гърдите, но пръстите хоризонтално, след това ръцете се спущат долу.
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта4.  Прострете дясната си ръка напред. Опнете я хубаво, без да се свива. Ще се стараете да проектирате вашата воля в ръката и ще мислите само за нея, за нищо друго. Ще направите едно малко движение към ляво, после към дясно, пак в ляво и пак в дясно. Сега, като движите ръката си полека ще проектирате мисълта си във всичките пръсти, и като връщате ръката си към дясно, ще направите пак същото. Движението ще бъде в две посоки: към ляво ръката, а умът се движи от палеца към малкия пръст; после ръката вдясно, а мисълта си ще прекарате от малкия пръст към другите пръсти. Е, какво забелязвате? (Особени струи се усещат в пръстите, сила, успокоение.) След това ръката се поставя отпред при другата ръка.
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Точността5.  1. Прострете дясната си ръка напред. Дръжте я в това положение 5 минути, без да шавате. Ще концентрирате ума си към ръката.

2. Поставете двете си ръце пред гърдите, като допирате големите пръсти. Постепенно ще отдалечавате ръцете си настрана, като че ли срещате голямо съпротивление. По същия начин, бавно, ще поставите ръцете си пак отпред гърдите. Не бързайте, имате голямо съпротивление насреща си. Когато разтваряте ръцете си, поемате дълбоко дъха си. Това упражнение ще направите няколко пъти. След това, както са били ръцете отпред на гърдите, простирате ги напред, като се допират с показалците си. Отпред гърдите, ръцете се изправят нагоре, пак с допрени пръсти. (Няколко пъти, ритмично, но по-бързо.) Най-после ръцете настрани, отпред на гърдите. (Няколко пъти.)

3. Едно – дясната ръка нагоре; две – дясната ръка надолу; три – лявата ръка нагоре; четири – лявата ръка надолу. (Това упражнение се направи няколко пъти.) Тия упражнения можем да ги направим на открито.

4. Прострете лявата ръка напред, а дясната турете на лявото рамо. Прекарайте леко дясната ръка по продължение на лявата и после я поставете успоредна на лявата. След туй лявата ръка се туря на дясното рамо, и се прави същото, каквото дясната ръка. (Това упражнение се прави няколко пъти.)

5. Двете ръце настрани, после нагоре над главата, надолу покрай главата – обливане. (То се прави няколко пъти.) След туй ръцете се поставят на гърдите, като се изговаря три пъти сричката ху. (Всички упражнения извършихме седнали.)

„Положителни и отрицателни сили в Природата“, ||609||„Окултна медицина“, стр. 3.

Ще направим едно упражнение: лявата ръка нагоре, а дясната ръка надолу. Ще се постараете умствено да възприемете двете течения. С дясната ръка ще възприемете течението от Земята, а с лявата – течението от Слънцето. В това положение ще седите три минути, гледайте да усетите влиянието на течението по ръцете си.

Вие ще видите, че същият закон се запазва и по отношение към мисълта. Безжичният телеграф приема звуковете чрез въздуха, има си един път, чрез който превежда своите вълни. И ние имаме един безжичен телеграф, по който предаваме мислите си. С ръката дигната нагоре, аз мога да изпратя своята мисъл от тук чак в Америка, в Япония. И онова същество, което е нагласено като мене, ще възприеме моята мисъл и с време ще отговори. По същия закон може да изпратите мисълта си където пожелаете. Следователно у нас всяко действие при упражненията има смисъл, затова не трябва безсмислено да дигате ръката си (стр. 3-4).

1. Двете ръце малко напред, пръстите свити, само палците и показалците отворени. Какво усещате, хармония, или усещате, че ви липсва нещо? Това е едновременно знак и на възприятие и на противоречие.

2. Показалците са затварят, само палците остават отворени. Каква разлика чувствате?

3. Сега, само показалците нагоре, а другите пръсти са затворени.

Онези от вас, които са по-чувствителни, какво чувстват?

Добре съединете двата показалеца, палците не съединявайте. Какво чувствате сега? Преминава ли нещо във вас, в етерния ви двойник става ли някаква промяна?

4. Лявата ръка напред, дясната отгоре ѝ, после обратното, раздалечават се, и пак се прибират, едната отгоре, другата отдолу и все по-бързо. Какво чувствате сега?

5. Сега ръцете една над друга, без да се допират и се обикаля в кръг, отвътре навън – по-бързо, и после по-бавно. Усещате ли едно съпротивление? Като че една гъста маса има. Сега, правете туй полека. Същото, само че ръцете по-настрани. От нас излиза известна енергия, нали?

Ръцете се раздалечават настрани, нагоре над главата, надолу около главата и по тялото. Произнесете формулата: „В името на Любовта, в името на Мъдростта, в името на Истината, всичкото Божие благо да се всели в нас!“
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Окултна медицина6.  Първо движение.

а) Лявата ръка напред простряна, а дясната ръка така прегъната, че дланта да допира до рамото на лявата ръка. И двете ръце напред прострени. Дясната ръка напред, а лявата над дясната, в положение а). Двете ръце напред. Дясната над лявата в положение а), двете ръце напред, лявата над дясната в положение а), двете ръце напред, дясната пак в положение а). Двете ръце напред, а после двете ръце прегънати при лактите и поставени една над друга. Двете ръце напред прострени, допират се с върховете на пръстите, а после и двете ръце прострени настрана.

б) И двете ръце горе над главата с пръстите допрени и после настрана прострени. (Три пъти положение б).)

в) Двете ръце над главата горе, допрени с върховете на пръстите и после разтваряне на ръцете до хоризонтално положение, длани надолу, пак горе над главата изправени с дланите навън – същото положение в) осем пъти. Същото положение на ръцете в) 30 пъти, само че много по-бързо.

Постепенно разтваряне на ръцете и преминаване от положение в) до настрана, и бавно прибиране отпред, с допиране на пръстите до върховете.

Изправяне ръцете горе над главата с дланите напред, близо една до друга, при което се движат само китките нагоре и надолу (така се движат китките много пъти, около 50 пъти, с постепенно ускоряване).

Настрана прострени ръцете, вертикално движение на опънати ръце нагоре надолу от рамената, наподобяващо летене (около 30 пъти), с постепенно спиране. Ръцете малко напред, с бавно движение надолу нагоре, надолу нагоре (5 пъти), постепенно ускоряване в движението (15 пъти). Забелязвате ли някаква хладина в ръцете си? Бавно, постепенно намаляване движението на ръцете си, (няколко пъти), при което движението става по-бавно, по- бавно, замира, спира. Ръцете се свалят бавно до долу.

Второ движение. Ръцете се издигат ниско пред лицето, с допрени върхове на пръстите, като се отварят (с дланите навън) и затварят (с върховете на пръстите сближени). В първо време ръцете са по-наблизо и после постепенно се разширяват, и пак отново се сближават.

Туй упражнение е за успокояване.

Ръцете в хоризонтално положение; постепенно, бавно издигане на ръцете до височина на главата и движение на ръцете, като хвъркане. В това положение на ръцете, с дланите надолу и на височина до главата, ръцете се спират и после бавно се спущат надолу.
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Правилно разпределение на енергиите7.  Двете ръце се поставят пред лицето с дланите навън, като се допират с пръстите и после се отдалечават, пак се събират, и отново отдалечават, при което отдалечаване се поставят настрана. Същото упражнение се прави още два пъти. След това ръцете се изправят нагоре и там се срещат с допрени пръсти. Бавно се спущат настрана, с дланите надолу. Постепенно се изправят горе над главата, после – поставят се напред, с дланите надолу, пак над главата, изправени горе (без допиране с пръстите), с дланите навън, като се прегъва само китката. Ръцете напред с изправяне на китката, пак нагоре, с дланите навън, прегъване само на китката, напред ръцете с изправяне на китката. Ръцете нагоре, с дланите навънка, напред, бавно отдалечаване, до положение ръцете настрана, после нагоре над главата, с допрени пръсти и бавно обливане до раменете. Ръцете отново нагоре над главата и после бавно обливане до раменете. Ръцете прострени напред, приближават се с пръстите, прострени пак напред, приближават се с пръстите и бавно се разтварят настрана, с дланите нагоре. От това положение ръцете се поставят на раменете, настрана ръцете, пак на раменете, настрана, на раменете и най-после горе над главата, във вид на триъгълник. В това положение се задържа малко. В туй положение на ръцете направете една тайна молитва! Бавно разтваряне и спущане ръцете до долу.
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Закон за контрастите8.  Първо упражнение. Лявата и дясната ръце напред, след това дясната се движи бавно над лявата ръка до горе, над рамото. После минава пред гърдите, близо до врата, след което се изнася и тя напред.

Двете ръце остават успоредно, след което лявата ръка минава бавно над дясната ръка – същото положение, каквото заемаше дясната ръка. Това упражнение се прави няколко пъти ту с лявата, ту с дясната ръка.

Във всяко едно движение на ръцете вие можете да концентрирате ума си и да привличате силите на Природата.

Искате ли да уякчите силите на сърцето и ума си, кажете тъй: „Моето сърце ще се изпълни с Божествената Любов и ще бъде устойчиво във всяка Правда и Истина.“ (Лявата ръка.)

„Моят ум ще се изпълни с Божествената Светлина и аз ще възприемам в себе си всички Божествени мисли и ще ги насаждам в света.“ (Дясната ръка над лявата.)

Двете ръце нагоре: „Амин, тъй да бъде!“ (три пъти, свалени ръцете долу). (стр. 3, 4).

И тъй, щом сте много разтревожени, преди да си легнете, направете си таз вечерното упражнение, изговорете и формулата, която ви дадох тази вечер, поприказвайте си. Или като правите упражнението, като прекарвате лявата ръка над дясната и дясната над лявата, може да вземете един стих от Писанието и да го прочетете (стр. 18).

Второ упражнение. Двете ръце напред успоредно. После се дигат нагоре, свалят надолу, нагоре, надолу, тъй няколко пъти ритмично движени. Пак нагоре, но само китките се движат нагоре, надолу. След това, и двете ръце се движат нагоре надолу (много пъти), и спират в хоризонтално положение.

Ръцете настрана, напред – китките една върху друга и пак настрана.

Повторете първото упражнение няколко пъти.

Ръцете над главата раздалечени и после спущане надолу от страна покрай тялото (няколко пъти). Ръцете напред, извършващи движения нагоре надолу с неголяма амплитуда (няколко пъти).
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Проява на разумните сили в природата9.  Първо упражнение.

Ръцете напред. Дясната ръка се поставя върху лявата, бавно се тегли нагоре до рамото, после отива пред главата в кръг и пак напред успоредно с лявата; след това лявата ръка се поставя върху дясната и се прави същото, което и с дясната. След това ръцете отпред бавно отиват настрани, нагоре и до долу.

Лявата ръка опната напред, дясната ръка се поставя на рамото на лявата, тегли се по лявата до пръстите и се снима надолу. Същото се прави и с лявата ръка (стр. 3). Второ упражнение.

Дясната ръка право напред. Палецът на дясната ръка хваща малкия пръст на същата ръка, пуска го; след това палецът и безименният се допират, отпущат се; после палецът и средният, и най-после палецът и показалецът, и се отпущат. Педята широко се отваря. Палецът, малкият пръст и показалецът се съединяват, след това и безименният се присъединява, само средният пръст остава прав, после и той се присъединява. След това показалецът се отделя, после средният, безименният и малкият. Ръката се слага отпред на масата. Същото се прави и с лявата ръка.

Като правите тия упражнения, умът ви трябва да е концентриран в пръстите. На пръв поглед това ще ви се види детинско упражнение, но в дадения случай, когато концентрирате ума си, ще видите, че той има добри резултати. Всеки един пръст е свързан с известни течения. За пример вие искате да образувате в себе си една черта на достойнство и благородство. Ако искате да работите над ума си, съединете палеца и показалеца си много бавно, а другите пръсти да останат свити. Съсредоточете ума си върху тази група пръсти (палецът и показалецът съединени). Искате да развиете самосъзнанието, съединете палеца и средния пръст, и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздейства на съзнанието ви. Искате да развиете изкуството, обичта към Природата, съединете безименния с палеца. Искате да бъдете тактични, ще съберете палеца и малкия си пръст, защото някой път вие постъпвате нетактично, сприхави сте. Сутрин и на обяд ще правите това упражнение и ще видите какво влияние ще окаже. Това са елементарни упражнения.

Имайте едно нещо пред вид: ако вие отидете да разправяте тия неща другиму, този ключ е изгубен. Знаете ли защо е изгубен? Този, който ще прави упражнението, ще мисли заради вас, ще си казва: „Чакай, какво ли прави онзи?“ И като мисли така заради вас, веднага ще се прекъснат съобщенията. Ако вие кажете тия упражнения някому, той ще каже: „Аз с тия залъгалки с пипане на пръсти не се занимавам, това е глупава работа.“ Ти ще се върнеш дома си с едно прекъсване на сърцето. Не трябва така да постъпвате. Най-първо вие ще проверите тия работи сами. Ще направите това упражнение веднъж, дваж, и като видите резултата, тогава може да го препоръчвате и на другите. Тия упражнения може да ги употребите и за възпитание на децата си. Ще кажете на детето си: „Ха, татовото, ха, да направим едно упражнение.“ Някой път майката не може да умири детето си. Ще вземе да направи туй упражнение с детето си и то ще се умири. Някой път се скарате в къщи. Ще правите упражнението с пръстите, то е свирене, и ще свърши работа. Едно отлично упражнение е то. Ако някой път не си разположен духом, прави туй упражнение и ще видиш, че няма да се минат 5-10 минути, и ти ще имаш едно прекрасно разположение на духа, иначе ще мислиш защо светът е тъй създаден, и какви ли не други въпроси. А тъй ще си побуташ пръстите и туй, което ти трябва, ще го приемеш. Някой път има изключения, но все-таки ще гледате всякога умът ви да присъства в правене на упражнението, да вярвате, но твърдо да вярвате, а не само някаква глупава вяра да имате. Опитайте един закон, да видите има ли резултати или не. Последователност се иска в това, затуй Природата е създала ръцете, известно предназначение имат те (стр. 3, 4, 5, 6).

Трето упражнение.

Ръцете отпред, с включени пръсти и дланите обърнати навън. Малките пръсти се отделят, след това безименните, после средните, накрай показалците, само палците остават допрени. Ръцете се обръщат напред като букет, пръстите се допират. След това дясната ръка се тегли по лявата до рамото, минава пред лицето, над главата, от дясната страна, слиза надолу, отива напред, палците се допират, после показалците, след това средните пръсти, безименните и малките пръсти. Така ръцете минават над главата, отпред над главата и в туй движение се произнасят формулите:

В единството на Божията Любов (ръцете надолу) и Мъдрост (нагоре), Истината (ръцете надолу), постига своите цели (нагоре).

В името на Божията Мъдрост (ръцете надолу) и Божията Любов (нагоре), Истината (ръцете надолу) постига своите заветни цели (нагоре и после бавно се спущат надолу) (стр. 6, 7).

Четвърто упражнение.

Ще ви дам едно упражнение за разположение на чувствата.

Сутрин, като станете, ще седнете на земята на левия си крак, а десният с коляното нагоре. Лакътът на дясната ръка се опира на дясното коляно, а показалецът и средният пръст подпират челото отстрани. Лявата ръка свободно надолу. Това е едно отлично положение за съзерцание. Отправете ума си нагоре към Вечното, към Бога и същевременно мислете за онзи мир, гдето царува хармония. Това е действителният живот. Това упражнение може да го правите на обяд и вечер, ако искате, но един път – сутрин, непременно. Сутрин ще го правите преди молитвата. То ще внесе разположение на чувствата и през целия ден ще имате едно прекрасно настроение. Това упражнение може да го правите 4 седмици наред, по 5 минути. То е едно отлично положение за съзерцание.
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Упътване10.  Ще започнем със старите упражнения и ще реализираме новите. Всички ще броите заедно, ще броите ритмично.

Малка почивка.

1. Старите упражнения.

2. Новите упражнения (шест).

І. а) Издигане ръцете отстрани над главата с допрени пръсти.

б) Десният крак напред.

в) Приклякане и сваляне ръцете покрай тялото надолу, и допиране до пръстите на краката.

г) Изправяне тялото и движение на ръцете напред в полукръг до над главата.

Левият крак напред. Точките в) и г) се повтарят. Десният крак напред. Точките в) и г) се повтарят. Десният крак назад. Точките в) и г) се повтарят. Левият крак назад.

Точките в) и г) се повтарят.

Десният крак назад. Точките в) и г) се повтарят.

Десният крак при левия.

Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

ІІ. а) Издигане ръцете отстрани нагоре над главата с допрени пръсти.

б) Десният крак напред.

в) Навеждане на тялото с ръцете напред и приклякане до опиране ръцете до пръстите на краката.

г) Изправяне и движение на ръцете покрай тялото до над главата.
Левият крак напред.
Точки в) и г) се повтарят.
Десният крак напред.
Точки в) и г) се повтарят.
Десният крак назад.
Точки в) и г) се повтарят.
Левият крак назад.
Точки в) и г) се повтарят.
Десният крак назад.
Точки в) и г) се повтарят.
Десният крак при левия.
Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

ІІІ. а) Дясната ръка описва полукръг, назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред.

б) Десният крак напред.

в) Приклякане на лявото коляно и поставяне дясната ръка върху дясното коляно.

г) Изправяне на тялото.

д) Лявата ръка описва полукръг назад, нагоре до отвесно положение с дланта напред.

е) Левият крак напред.

ж) Приклякане на дясното коляно и поставяне лявата ръка на лявото коляно.

з) Изправяне на тялото.

Точките а), б), в), г) се повтарят.
Лявата ръка описва полукръг (виж точка д).)
Десният крак назад.
Точки ж) и з) се повтарят.
Точка а) се повтаря.
Левият крак назад.
Точки в) и г) се повтарят.
Точка д) се повтаря.
Десният крак назад.
Точки ж) и з) се повтарят.
Прибиране десния крак при левия.

ІV. а) Двете ръце се изнасят надясно успоредно (на височина на раменете).

б) Десният крак напред.

в) Коситба наляво, приклякане на лявото коляно, изправяне на тялото, при което ръцете заемат успоредно положение наляво (на височина на рамената).

г) Левият крак напред.

д) Коситба надясно, приклякане на дясното коляно, изправяне на тялото, ръцете в положение на точка а).

Точка б) се повтаря.
Точка в) се повтаря.

е) Десният крак назад.

Точка д) се повтаря. ж)
Левият крак назад.
Точка в) се повтаря.
Точка е) се повтаря.
Точка д) се повтаря.

з) Прибиране десния крак при левия.

и) Ръцете се изнасят напред хоризонтално.

к) Ръцете се разтварят хоризонтално надлъж на раменете.

л) Сваляне на ръцете.

V. а) Изнасяне ръцете настрана, прегъване и слагане пръстите върху раменете. б) Десният крак напред, без да се слага на земята.

в) Движение същия крак наляво.

г) Движение същия крак надясно.

д) Движение наляво.

е) Движение надясно.

ж) Движение наляво.

з) Десният крак напред, допрян на земята.

и) Приклякане на лявото коляно.

к) Изправяне на тялото.

л) Левият крак напред, без да се слага на земята.

м) Движение същия крак надясно, наляво, последователно по три пъти.

н) Левият крак напред, допрян на земята.

о) Приклякане на дясното коляно.

п) Изправяне на тялото.

Точки б), в), г), д), е), ж), и), к), л) се повтарят.

р) Десният крак назад, без допиране на земята.

Точки в), г), д), е), ж) се повтарят.

с) Десният крак назад, допрян до земята.

т) Приклякване на дясното коляно.

у) Изправяне на тялото.

ф) Левият крак назад, без допиране на земята.

Точки в), г), д), е), ж) се повтарят.

х) Левият крак назад, допрян до земята.

Точки и), к) се повтарят.

Точки р), в), г), д), е), ж), с), т), у) се повтарят.

ц) Прибиране десния крак при левия.

ч) Поставяне ръцете настрани (надлъж на раменете).

ш) Сваляне ръцете надолу.

VІ. а) Ръцете назад и нагоре в полукръг до отвесно положение.

б) Десният крак напред.

в) Приклякване на лявото коляно и снемане ръцете напред в хоризонтално положение.

г) Прибиране ръцете назад и поставяне дланите отстрана на гърдите и едновременно вдишване.

д) Изнасяне ръцете напред хоризонтално и издишване през устата (във вид на струя).

Точки г) и д) се изпълняват по шест пъти.

е) Разтваряне на ръцете настрани хоризонтално.

ж) Поставяне ръцете с дланите навътре пред устата с допрени пръсти и вдишване.

з) Обръщане дланите навън, разтваряне ръцете настрани и издишване леко, тихо.

Точки ж) и з) се изпълняват по шест пъти.

и) Изправяне на тялото.

к) Прибиране десния крак при левия.

л) Сваляне ръцете надолу.

Забележка: при изпълнението на всяка точка от упражнението се брои до шест.

Благодарим Ти, Господи, за великото благо, което си ни дал.

Ти си нашата проявена Любов.

С ръце дигнати нагоре в полегато положение, изпяхме Благославяй, душе моя, Господа (един път).

С ръце поставени на гърдите (втори път).

С ръце изопнати напред (трети път).

С ръце поставени на темето (четвърти път).

Коленичили на дясното коляно и ръце поставени на коленете (пети път).

Изправени, с ръце превити върху раменете (шести път).

Ръцете в хоризонтално положение с дланите нагоре (седми път).

В същото положение с дланите надолу (осми път).

Ръцете на тила (девети път).

Снемане ръцете отпред надолу (десети път).
„Беседи обяснения и упътвания 1922 г“, „Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие)11.  Да прочетем следното изречение три пъти: Духът Божий, Духът на Вечността. Духът пресвятий, който пълни сърцата ни с Любовта.

При изговарянето на туй изречение се поставят ръцете в следните положения: двете ръце наклонено вдигнати нагоре, после в хоризонтално положение с дланите нагоре и най-после на гърдите.

Да изпеем три пъти: Fir fur fen tau bi aumen.

Благославяй, душе моя, Господа.

При пението ръцете се поставяха в следните положения: нагоре (отвесно), на челото, на гърдите, на устата, нагоре, на гърдите, нагоре, на устата, нагоре, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на устата, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, нагоре, хоризонтално, на устата, хоризонтално на гърдите, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на брадата, хоризонтално.

Да произнесем следните думи гласно:

Да дойде (три пъти) ръцете нагоре.
Духът (три пъти) ръцете нагоре.
Божий (един път) ръцете нагоре.
Да очисти (един път) ръцете хоризонтално.
Да очисти (един път) ръцете върху лицето.
Да очисти (един път) ръцете хоризонтално.
Пътя ни (три пъти) ръцете успоредно напред.
Пътят на Духът на Истината (един път) ръцете хоризонтално.
Да отстрани (три пъти) ръцете като че отстраняват нещо отпред, настрани.
Всичките ни недоразумения (три пъти) спущане на ръцете отгоре и настрани с широк замах.
Да се всели (три пъти) ръцете отстрани към гърдите, като че нещо се влага.
Да живее (три пъти) същото движение.
В нас (три пъти) същото движение.
Да сме благи (три пъти) движение отпред към гърдите.
Както е Той благ (три пъти) същото движение.
Да просветнат лицата ни с Божията светлина (три пъти) ръцете нагоре, върху очите, хоризонтално, на челото, до устата, хоризонтално.
Да сме носители (три пъти) ръцете отпред, във вид на кръг надолу, като че се взема нещо и нагоре.
На Неговата (три пъти) същото движение.
Съвършена Любов (три пъти) същото движение.
Любовта, дето Бог живее (три пъти) същото движение и ръцете спират горе.
Дето мир царува (три пъти) същото движение.
И радост пълни сърцата ни (три пъти) същото движение.
Да дойде Духът Божий.
Да очисти пътя ни.
Пътят на Духът на Истината.
Да отстрани всичките ни недоразумения.
Да се всели, да живее в нас.
Да сме благи, както е Той благ.
Да просветнат лицата ни с Божията светлина.
Да сме носители на Неговата съвършена Любов.
Любовта, дето Бог живее.
Дето мир царува.
И радост пълни сърцата ни.
Духът Божий (с пение).
Духът на Вечността.
Духът пресвятий (ръцете нагоре).
Който пълни (ръцете на гърдите).
Сърцата ни с Любов (ръцете на гърдите).
Духът пресвятий (ръцете хоризонтално).
Който пълни (ръцете на гърдите).
Сърцата ни с Любов (ръцете на гърдите).
Духът благий (три пъти ръцете на гърдите).
„Беседи обяснения и упътвания “, „Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие)12.  Да произнесем думата Благост.

Ще опитаме какъв ефект може да произведе тази дума в нас само като я произнесем. Произнесохме думата 5 пъти в песен със следните положения на ръцете: настрани с малък наклон, хоризонтално, напред, малко раздалечени, хоризонтално, пред устата, хоризонтално, пред устата и т.н. При това положение на ръцете се изпя с постепенно усилване, а после – отслабване.

Бла-а-а-гост. Две ритмични движения има в думата благост.

Направихме едно кръгообразно движение с ръцете (3 пъти). Отпред, надолу, с полуклякане и с широк кръг обикаляхме назад около тялото, нагоре и пак се спущаха напред, надолу без свиване на лактите.

Изпяхме пак Благост. (Ръцете в хоризонтално положение, надолу, отпред, нагоре, до брадата.)

Да произнесем думите: в Дух и сила – ръцете хоризонтално. Повторихме ги 7 пъти.

При същото движение на ръцете се изговаря: в Дух и сила, която носи победа (5 пъти). При разтваряне на ръцете и изговаряне на думите, след всяка дума, движението на ръцете се спира във вид на хвърчене. Със същото движение на ръцете – като хвърчене, се изговарят следните думи: в Дух и сила, която носи победа и дава свобода.

Пак се изпя благост (3 пъти) и при разтваряне на ръцете с движение на хвърчене, изговорихме следните думи: свобода на изявената Божия Истина в нашите души.

С ръце напред прострени, изпя се благост. Изговори се: благост и изречението: в Дух и сила, която носи победа и дава свобода, свобода на изявената Божия Истина в нашите души.

Отче наш (ръцете нагоре).
„Беседи обяснения и упътвания “, „Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие)13.  Изнесете ръцете си пред гърдите и допрете върховете на палеца и малкия пръст от едната ръка с палеца и малкия пръст на другата така, че ръцете с дланите надолу да образуват права линия, успоредна на раменете. При това положение палците и малките пръсти остават неподвижно, допрени с върховете си, а трите средни пръсти са подвижни, при което тия на дясната ръка поставяте върху трите свободни пръста на лявата и ги плъзгате по тях, докато се допрат с върховете си. После плъзгате същите пръсти, но от долната страна, като си представяте мислено, че с видимо усилие преодолявате известно препятствие. Бавно спущате ръцете надолу, докъдето е възможно, но тъй че малките пръсти и палците да останат неподвижно прикрепени, а дланите на ръцете да бъдат успоредно с плоскостта на тялото, т.е. палците да сочат нагоре, а малките пръсти – надолу. При това положение трите свободни пръста на лявата ръка се плъзгат върху трите свободни пръста на дясната ръка – първо отгоре, а после отдолу, без да се упражнява мислено някакво усилие, както при първото упражнение. Издигане на ръцете в първото положение, успоредно на раменете, с десните пръсти върху левите. Упражнението се продължава по същия начин. През времето, докато трае упражнението, умът ви трябва да бъде съсредоточен към ръцете и пръстите.

Правете това упражнение десет дена наред, всяка вечер по 5 мин., преди да си легнете. Веднага след него направете упражнението с портокаловата семка*, което ще трае 15 мин. Значи всяка вечер преди лягане ще употребявате по 20 мин. за двете упражнения. Когато работите на човека се объркват, той държи палците си надолу; щом работите му почнат да се уреждат, той държи палците си на ръцете нагоре.

* Виж при раздел „Психологически упражнения“ в същата лекция.
„Добри навици “, „Житно зърно / Житното зърно14.  Изнасяне на ръцете настрана. В това положение ще държите ръцете си неподвижно 5 мин., като концентрирате мисълта си към тях. След това изнасяте лявата ръка настрана, а дясната движите по лявата, като започвате от пръстите на лявата ръка, дохождате до рамото ѝ, минавате под брадата, изнасяте я настрана, напред и надолу. Същото кръгообразно движение правите и около дясната ръка. Дясната ръка изнесете настрана, а лявата се движи по нея. Това упражнение се прави няколко пъти ту с дясната, ту с лявата ръка, и то първоначално бързо, а после все по-бавно.

Упражненията, които правите, са необходими, за да могат енергиите на вашето тяло правилно да се поляризират. Когато човек не живее добре, енергиите в неговия организъм не могат правилно да се разпределят, вследствие на което в едни части на тялото се натрупва повече енергия, а в други по-малко.
„Добри навици “, „Разпределяне на енергиите15.  Изнасяне лявата ръка напред. Бавно движение на дясната ръка върху лявата, като започва от рамото и стига до пръстите на ръката и обратно: от пръстите нагоре до рамото. Изнасяне дясната ръка напред. Лявата ръка прави същото движение върху дясната: бавно движение на лявата ръка върху дясната, като започваме от рамото до пръстите и назад. Ще направите това упражнение няколко пъти с лявата и няколко пъти с дясната ръка.
„Добри навици “, „Живият кръг16.  С малко свити и допрени пръсти ръцете поставяме на гърдите. Постепенно изправяме ръцете напред, а пръстите държим допрени. Ръцете пак на гърдите, и после пак напред, но пръстите държим отдалечени. Съединяваме пръстите и поставяме ръцете на гърдите. Ръцете успоредно напред, с дланите навън и успоредно на лицето.

Ръцете настрана, с бавно движение на хвърчене, после постепенно засилване.

Ръцете напред, на гърдите, настрана, напред, на гърдите, напред с допрени пръсти, на гърдите със свити пръсти, напред с полукръгове. Ръцете нагоре успоредно, бавно спущане настрана, после напред и със съединени пръсти ги поставяте на гърдите.
„Високият идеал “, „Разумност в природата17.  Дясната ръка малко нагоре и напред. Китката се изправя по възможност нагоре. Малкият пръст се отделя, после приближава. Палецът се отделя, после приближава. Показалецът се отделя, после приближава. Палецът се отделя, после съединява с върха на малкия пръст, плъзга се надолу по пръста и пак нагоре, надолу, после се изкачва по безименния нагоре, пак надолу. След това палецът минава по средния пръст нагоре, надолу, после по показалеца нагоре, надолу. Палецът и показалецът се допират и заедно с цялата ръка се навеждат напред, като палецът и показалецът са надолу. В същото положение на пръстите ръката се издига и пак сваля. Ръката настрани и се прибира надолу.
„Високият идеал “, „Излишък и недоимък в живота18.  Дясната ръка настрана. Движение на китката нагоре и надолу, отначало по-бавно, с постепенно усилване и пак отслабване. Дясната ръка се прибира свободно. Същото се прави с лявата ръка. После и с двете ръце едновременно. Почивка.

Двете ръце успоредно напред. Постепенно разтваряне ръцете настрана, с движение на китките – трептение. Прибиране ръцете напред, пак с трептение. Това упражнение се прави няколко пъти.

Ръцете успоредно напред. Бавно издигане на ръцете отстрана на главата и до над главата и бавно снемане пак напред (седем пъти). Един път обратно движение: ръцете успоредно напред издигат се над главата и се спущат покрай страните на главата напред. Пак първото движение четири пъти. Ръцете спират успоредно напред, движение на китките с трептение, при постепенно усилване и отслабване. Ръцете настрана и долу прибрани.

Като си движите ръцете, какво усещате? Имате ли усещане на допиране някакво пихтиеобразно вещество? „Да.“ Илюзия ли е това, или действителност? Щом движите много бързо ръцете си, усещате като че се допира нещо. На какво може да отдадете това? Имате ли всички еднакво усещане? Когато някой от вас е неразположен духом, нека направи това упражнение. По такъв начин всеки от вас може да трансформира своето състояние. Още първия ден, щом ви се отдаде случай да направите упражнението, направете го и вижте какво влияние ще ви окаже. То е един цяр за всички ви. Някой път може да не успеете напълно, но все таки 85% ще имате резултат. Неразположен сте, подвижете си ръцете, с това упражнение ще се привлече магнетическа сила, и тя ще ви помогне да трансформирате състоянието.
„Високият идеал “, „Най-щастливият ден19.  Лявата ръка се поставя свободно на коляното. Дясната ръка се изнася настрана хоризонтално, след това: напред, нагоре, назад в кръг, надолу. Туй въртене на ръката се повтаря няколко пъти. Същото нещо се прави и с лявата ръка, а после и с двете ръце заедно. Ръцете спират хоризонтално и се спущат надолу.

Това упражнение ще се прави през седмицата при случаи, когато се забъркат нещо мислите или чувствата ви. Когато се забъркат мислите ви, ще правите упражнението само с дясната ръка, а когато се забъркат чувствата ви, ще правите упражнението само с лявата ръка.

Упражненията, които ви давам, са напълно естествени, тъй както Природата действа. Природата всякога се проявява в човека, без оглед на това дали той съзнава това нещо, или не.
„Разумният живот “, „Разумният живот20.  Ръцете напред, пръстите свободни. Медлено ще свивате пръстите си в юмрук. Постепенно отпущайте пръстите си! (Това ще повторите няколко пъти.) Ръцете се прибират пред гърдите и после настрана, с пръсти свити на юмрук. Ръцете пак се прибират пред гърдите, при което пръстите се отпущат. (Това също се прави няколко пъти.) Ръцете пред гърдите със свити пръсти се протягат напред и пръстите се отпущат. Ръцете пред гърдите и пръстите се свиват. Ръцете настрана и пръстите се отпущат. Ръцете пред гърдите със свити пръсти. Ръцете се протягат напред, а пръстите се отпущат, отварят.

Като правите това упражнение, представете си мислено, че пред вас стои една голяма мечка, която вие държите за ушите. Дръжте тъй мечката и считайте, че сте равни по сила на нея. Представлявайте си, че държите мечката с лявата си ръка за главата, а дясната си ръка прекарайте от горната част на главата ѝ по гърба и назад. С отворена ръка ще я потупате малко, първо по гърба, а после по главата. След това с двете си ръце я дръжте за ушите. Хванете я после с дясната си ръка за главата, а лявата прекарайте по гърба ѝ. Разтворете ръцете си настрана с отворени пръсти! Пак хванете мечката за главата, потупайте я по страните хубаво!

Второто упражнение, при което си представяте мечката, се прави много бавно. Това упражнение може да ви се вижда много лесно, да галите мечката, но мечката е символ. Тя е акумулатор на известен род енергия в Природата. Тя е същество, пълно със здраве. За пример направете следния опит. Ако ви тресе или сте духом отпаднали, хванете мислено една голяма мечка и с едната си ръка я дръжте за ухото, а другата прекарайте по гърба ѝ. Като направите това упражнение, ще почувствате като че някаква сила е минала от нея във вас. В този случай мечката може да ви помогне, стига у вас да не се яви желание да ѝ напакостите. Това упражнение не можете да направите с вълка, а само с мечката. Тя е същество на чувствата, много се привързва, но същевременно е и много отмъстителна.

Ако вашата симпатична нервна система е разстроена, с това упражнение вие ще можете донякъде да си въздействате, ще се тонирате. Всеки човек трябва да черпи от Природата известна енергия, която му липсва. Най- първо от вас трябва да изчезне всякакъв страх. Вие само като си представите мечката тъй рунтава, голяма, вие потрепервате. Упражнявайте се, за да надделеете на страха. Забележете друго нещо: бълха, въшка или какъв да е друг паразит, в меча кожа не седят, бягат от нея. Та при всички упражнения, които правите, имайте за обект едно живо същество, както при това упражнение в ума ви ще седи мечката. Тогава и тя, и вие ще се ползвате. Взимам мечката като символ на енергия.
„Разумният живот “, „Придобивки на съзнанието21.  Ръцете се изнасят напред, с трептение на китките. После се разтварят настрана, пак с трептение на китките. (Ръцете в лактите не съвсем обтегнати.) Ръцете пак напред и настрана, с движение като хвъркане. Издигат се малко нагоре, после пак надолу, със същото движение, като хвъркане. Ръцете напред и съединени пред гърдите [с допрени палци и показалци]. След това пак нагоре, надолу и пред гърдите. Трептенията се усилват все повече и повече. Ръцете пак нагоре, после надолу, прави напред, с движение само на китките, и то много бързо. Движението на китките се усилва все повече и повече, после се намалява и пак усилва. Китките се движат само нагоре и надолу. Ръцете настрана, с движение само на китките нагоре и надолу.

На какво уподобявате това движение? „Както пчелите проветряват кошера си.“
„Разумният живот “, „Елементи в геометрията22.  Ръцете, с малко превити лакти, се движат отпред – едната нагоре, другата надолу, като везни. Движението се усилва. Дясната ръка надолу, лявата нагоре. Най-напред полека, после движението се все повече усилва. Движи се само китката от двете страни на главата. Движенията постепенно се намаляват, отслабват. Усещате ли около пръстите си едно движение, като че електричество минава? Движение на ръцете отпред гърдите, нагоре, настрани и надолу. Кръгообразни движения много пъти. (Бавно.) После обратното: отпред гърдите, надолу, настрана, нагоре и пред гърдите. Пак кръгообразни движения. (Много пъти.) Ръцете пред лицето с бързо махане пак във вид на кръгове. Ръцете напред.
„Разумният живот “, „Елементи в геометрията23.  Станете прави! Кръгообразни движения на двете ръце нагоре, напред, назад, надолу, с опънати лакти и пръсти (няколко пъти). Втори път – в обратна посока (няколко пъти). Дясната ръка настрана, лявата пред гърдите, после лявата настрана, а дясната пред гърдите. Това сменяне става много бързо, после бавно.
„Разумният живот “, „Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието24.  Дясната ръка се изнася отдолу, върви напред, и с малко свити пръсти се поставя над рамото. Полека ръката се изправя, дланта се обръща надолу. Силно опнете ръката си! Ръката малко надолу вляво, нагоре, надясно. Движение в кръг няколко пъти. Дясната ръка настрани, като прави същите кръгове встрани от тялото: надолу, напред, нагоре и назад – няколко пъти. Седнете на местата си и започнете: повдигане на дясната ръка встрани, хоризонтално опъната в лакътя, длан надолу. Свиване на дясната ръка по хоризонтална дъга наляво с длан пред гърди и ляво рамо, сочи надолу. Ръката се движи в кръг по вертикална дъга нагоре, пред лицето, докато лакътната става достигне хоризонтално положение. Движение на ръката в обратна посока, длан пред лицето. Хоризонтално разгъване на дясната ръка встрани. Най-после турете ръцете си върху масата.

Изправете телата си! Лявата ръка напред, после наляво, надясно. Лявата ръка надясно, а дясната наляво, хубаво опнати. Ръцете настрани, после пак прекръстосани – дясната отгоре. Това ще направите няколко пъти. Веднъж дясната отгоре, веднъж лявата отгоре. Пръстите на двете ръце се срещат и се допират пред лицето хоризонтално, с дланите надолу. Движение ръцете нагоре, напред, надолу – кръгообразно все пред лицето, с постоянно допрени пръсти.

Сега ще упражните и дишането при движенията. Когато ръцете минават пред гърдите с допрени пръсти нагоре, после напред в кръг, вие ще вдишвате. Надолу и пред гърдите – ще издишвате. Ръцете се разтварят настрани, после пак се събират пред лицето с допрени пръсти и дланите надолу. Тъй се движат ръцете надолу, нагоре няколко пъти.
„Разумният живот “, „Упътвания и образи25.  Да направим едно упражнение: ръцете се движат напред в полукръгове навън и се приближават високо над главата, при което едновременно се изговарят думите: в силата на Божията Любов, обратно движение надолу, като се произнасят думите: в силата на Божията Мъдрост; първото движение на ръцете: в силата на Божията Истина; движение ръцете надолу в кръгове: да се освети Името Божие!; движение на ръцете нагоре в кръгове: да дойде Царството Божие!; ръцете се движат надолу в кръгове: а бъде Волята Божия!
„Абсолютна справедливост “, „Връзки в геометрическите форми26.  Лявата ръка напред, неподвижна. С дясната ръка правим кръгообразни движения над лявата ръка, най-напред бавно, после постепенно усилване и пак забавяме бързината. Същото движение, но само че в лява посока, обратна на първата. Какво усещате? Това упражнение е според относителната теория на Айнщайн. Ако продължаваме туй движение около десет часа, този салон ще се подвижи от мястото си, затова в ума си всякога трябва да държите едно възходящо движение, т.е. едно хармонично движение, за да намалите силния ефект на това упражнение. Какво произвежда вътре това упражнение? Какво забелязахте? Направете същото движение, само че много бавно. Когато правите кръговете, един път ще минава дясната ръка над лявата, а втория път – обратно.

Сега, поставете ръцете си превити в лакътя една над друга с длани надолу. Въртете ръцете си една около друга, най-първо навън, с постепенно усилване и после постепенно отслабване. След това движете ръцете навътре към тялото си, пак с постепенно усилване и постепенно отслабване. Всички движения, които правите, трябва да бъдат разнообразни.
„Абсолютна справедливост “, „Пелените на живота. Радости и скърби27.  Ръцете отпред на гърдите. Туй е едно естествено положение. При това положение на ръцете, изговорете: искам да се прояви онова, което е вложено в моята духовна натура! Разтворете сега ръцете си настрани, хоризонтално. Тъй поставени ръцете настрани, това е едно неестествено положение. То означава: „Какво искате вие, да ме мъчите ли?“ Щом това положение не е естествено, какво положение трябва да заеме човек? Турнете сега лявата си ръка на гърдите, а дясната ръка напред, със събрани пръсти. Туй е спасително движение, то разрешава въпроса. Това са същевременно проекции във висшата геометрия. Тъй поставени двете ръце, това са две проекции. Движенията, които правите, зависят от вашата разумност, от вашата воля. Всяко движение се определя съобразно силите, които действат в човека. Когато някой човек не е правил упражнения, може да се атрофира. Тогава той заболява, започва да си гърчи ръцете, да гърчи краката си, врата си и по този начин той ще направи толкова движения, колкото са необходими за събуждане на енергиите в неговия организъм. И след като направи определеното количество движения, Природата казва: „Стига му вече на това дете. Освободете го!“ Освобождават го и той оздравява.

Ръцете отпред на гърдите. Изговорете следната формула: „Ще направя всичко, което моето сърце може да направи.“ Поставете ръцете си хоризонтално, настрани! Под думите „Всичко, което моето сърце може да направи“, се подразбира всичко онова, което Бог е вложил в сърцето ми. Значи повторете сега формулата: „Ще направя всичко, което Бог е вложил в моето сърце.“ Коя формула е по-добра? Втората.

„Абсолютна справедливост“, ||831||„Проекции“, стр. 31-32

Всички прави! Лявата ръка надолу, дясната ръка настрана. Дясната ръка се поставя върху китката на лявата, после се движи нагоре по същата ръка, над главата, надясно, настрана и надолу.

Когато се прави това упражнение, произнася се следната формула: Аз мога да направя всичко, което моят ум ми продиктува.

Същото упражнение се прави с движения на лявата ръка, като се произнася формулата: Аз мога да направя всичко, което моето сърце ми продиктува. Туй упражнение е добро за концентриране, особено ако произнасяте формулите мислено. Това упражнение е необходимо за владане на мускулите и подобрение на кръвообращението. Ще правите упражнението в продължение на 10 деня. Но законът е: да не правите едновременно движението с двете ръце. Ако сте паднали духом, ще употребите първото упражнение, движение с дясната ръка. Понеже това упражнение е активно, ще превърнете вашата пасивна енергия в активна. Когато пък сте много енергични, ще употребите второто упражнение, движение с лявата ръка. То ще урегулира натрупалите се у вас енергии. Тъй че в продължение на 10 дена всеки от вас, според състоянието си, ще употребява или едното, или другото упражнение. Ще правите тези упражнения, докато ви е приятно. Щом ви станат неприятни, ще спрете. Въобще движенията с дясната ръка са по-ефикасни, по-мощни. Движенията с лявата ръка се употребяват за възстановяване на силите.

Всички прави! Ръцете хоризонтално, настрана. Очите затворени. От- правете мисълта си нагоре! Ръцете затворени над главата, във формата на триъгълник. Разтворени ръцете и поставени хоризонтално. Ръцете спуснати надолу.
„Абсолютна справедливост “, „Проекции28.  За да привикнете да вървите изправени, правете следното упражнение: облегнете се на вратата така, че гръбнакът ви почти цял да се допре до нея. Всичко това е необходимо за вас, за да привикнете да владате мускулите си разумно и съзнателно, да знаете, че вие сте им господари, а не те. Ако не можете да владеете вашите мускули, как ще владеете външните условия.
„Новите схващания на ученика “, „Честността29.  Всички прави! Движение на ръцете напред нагоре, до вертикално положение. После – надолу, след това – в кръг. При тия движения ще произнасяте бавно следното изречение: „Доброта, смирение всичко решават в света.“

Като кажете думата доброта ръцете горе, смирение – ръцете долу; всичко решават в света – ръцете в кръг. След това бавно се изнасят напред и после се спущат надолу.
„Новите схващания на ученика “, „Преходни състояния на съзнанието30.  1.Ръцете пред гърдите, с дланите надолу; върховете на средните пръсти допрени.
2.Десният крак добре изопнат, бавно се изнася напред.
3.Ръцете се движат в полукръг, настрана и назад.
4.Клякане долу на земята; ръцете се движат в полукръг напред, след което се връщат в първото си положение – пред гърдите.
5.Ръцете се движат в полукръг назад, с бавно издигане.
6.Ръцете описват кръг надолу със слабо приклякване и се изнасят напред, докато се върнат в първото си положение – пред гърдите.
Същото упражнение се повтаря с изнасяне на левия крак напред – три пъти напред и три пъти назад.
Ако държите крака си разхлабен, няма да имате никакъв контакт със силите на Природата. Ето защо кракът винаги трябва да бъде опнат, с израз на воля. Ако издигнете ръката си нагоре и не я изопнете, вие няма да имате контакт със Слънцето. Ще стъпвате стройно, за да бъдете във връзка с теченията, които идват отляво и отдясно на вас.
Всяко упражнение е добре използвано само тогава, когато имате контакт с живите сили на Природата: със силите на Земята и със силите на Слънцето.
Ще правите това упражнение в продължение на 10 дена, всяка сутрин по шест пъти.
„Време и сила “, „Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление31.  І: Изнасяне на десния крак напред. Ръцете настрана, а после отпред на гърдите с длани надолу. Пръстите на ръцете добре опънати един срещу друг и допрени с върховете си. Широк полукръг с ръцете настрана и хоризонтално добре изопнати. Полукръгове с ръцете напред и бавно приклякане, при което ръцете се поставят в първото си положение – пред гърдите, с длани надолу. Ставане с правене широк полукръг на ръцете хоризонтално и силно изпъване настрана. След това се изнася левият крак напред и се прави същото упражнение. После пак десният крак се изнася напред. Всичко три пъти с десния крак напред и три пъти с левия.

ІІ: Ръцете силно изопнати настрана, хоризонтално, с дланите надолу. Трептения на китките, отначало леко с постепенно усилване и отслабване. Същото се прави няколко пъти.

ІІІ: Лявата ръка изопната настрана. Дясната ръка прави широк полукръг напред и отива над лявата и се плъзга от върха на пръстите, и като се движи бавно по дължината на цялата ръка до рамото. След това същата ръка минава бавно пред гърдите, под брадата, докато се опъне настрана и така остава в същото положение. След това лявата ръка прави широк полукръг напред и започва бавно да се движи върху дясната от пръстите до рамото. Това упражнение се прави три пъти с лявата ръка и три пъти с дясната ръка, при което мисълта е силно съсредоточена. През време на упражнението ръцете трябва да бъдат силно обтегнати.

ІV: Ръцете изопнати настрани. Поемане на въздух кой колкото може. След това бавно спущане ръцете надолу и бавно издишване на поетия въздух, със слаби прекъсвания. През време на поемане и издишване на въздуха, мисълта трябва да бъде силно концентрирана. При издишване се брои до 20.
„Влияние на светлината и на тъмнината “, „Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две32.  Дясната ръка се поставя на лявото рамо. Десният крак се изнася напред силно изопнат, а левият крак бавно прикляка към земята и после бавно се издига нагоре. След това лявата ръка се поставя на дясното рамо, левият крак се изнася напред, а десният крак се свива в коляното, бавно се огъва надолу, а после бавно се издига.

Това упражнение има за цел да кали волята, да концентрира ума, за да контролира проявите и на най-малките удове. Като правите упражнението, съзнанието ви трябва да е будно, всякога да присъства. Щом сте неразположени духом, правете това упражнение и ще видите какви резултати ще имате. Правете това упражнение десет дена наред, всяка вечер преди лягане по три пъти.
„Влияние на светлината и на тъмнината “, „Приложение на символите / Живите символи като методи за работа33.  І упражнение: Изправени на крака, стройно застанали. Ръцете пред гърдите с допрени пръсти и с длани обърнати надолу. Десният крак напред, добре изопнат. Разтваряне на ръцете настрана в широки полукръгове. Бавно приклякване с леко докосване на лявото коляно до земята. Прибиране на ръцете към гърдите и бавно издигане нагоре. Същото упражнение се прави още един път с изнасяне на левия крак напред. Цялото упражнение се прави три пъти с десния крак и три пъти с левия крак.

ІІ упражнение: Заставаме прави с прибрани крака. Ръцете пред гърдите, с върхове на пръстите един срещу друг и с длани, надолу обърнати. Дясната ръка прави движение в полукръг настрана и се прибира на мястото си пред гърдите. Същото прави лявата ръка. Това се повтаря няколко пъти ту с дясната ръка, ту с лявата ръка. После двете ръце се изнасят настрана, леко трептение на цялата китка с постепенно усилване, отслабване, спиране.

Трептенето на китката се прави три пъти.

ІІІ упражнение: Ръцете пред гърдите – същото положение, каквото в двете горни упражнения. Бавно разтваряне на ръцете настрана, с дълбоко поемане на въздух. Прибиране на ръцете с бавно издишване на въздуха. Така се вдишва и издишва по три пъти. Бавно сваляне ръцете надолу.
„Влияние на светлината и на тъмнината “, „Пълнене и празнене34.  Всички наредени в кръг и изправени поемат един канап. Един от учениците държи края на канапа, който се предава от един на друг. Кълбото се развива, докато обиколи всички ученици. Всеки ученик хваща канапа с две ръце и го поставя пред гърдите си. Дясната ръка се изнася в диагонал напред, а лявата надолу, колкото канапът позволява. Ритмично клякане, при което дясната ръка се спуща. Клякането се ускорява постепенно. Двете ръце се издигат нагоре. Бързо и ритмично клякане, при което и двете ръце се спущат до земята. Дясната ръка напред, а после и двете нагоре. Бързо и ритмично клякане, при което и двете ръце се спущат до земята.
„Влияние на светлината и на тъмнината “, „Действие и противодействие35.  Всички наредени в кръг един до друг. Ръцете назад, силно изопнати. Десният крак напред, силно изопнат. Бавно клякане при положение на ръцете напред – хоризонтално, настрана и назад. Това движение на ръцете се повтаря няколко пъти ритмично. Изправени: левият крак напред, добре изопнат. Клякане. Ръцете напред – хоризонтално настрана, назад. Изправени: ръцете настрана, пред гърдите. Пръстите на ръцете един срещу друг, дланите надолу. Широки полукръгове с ръцете напред, настрана и сваляне ръцете надолу.
„Влияние на светлината и на тъмнината “, „Изваждане / Изваждането36.  Всички прави, ръцете настрана. Дясната ръка прави широк полукръг отпред, като се поставя върху рамото на лявата, която е напред. Дясната ръка се спуща надолу, по дължината и до китката. При това движение на дясната ръка се произнася високо звукът а - а - а. Дясната ръка се движи нагоре по лявата до рамото. После минава пред гърдите хоризонтално, настрана и се спуща надолу.

Същото движение прави лявата ръка върху дясната, при което пак се произнася звукът а. Така могат да се произнасят и други звукове – гласни о, и и съгласни м, л. Като правите това упражнение, наблюдавайте да видите какво въздействие ще окаже върху вас.
„Влияние на светлината и на тъмнината “, „Гласни и съгласни букви / Гласните и съгласните букви37.  І упражнение: Ръцете горе, с длани, обърнати напред, с преплетени палци. След това ръцете се разделят, като описват широк полукръг назад, със силно изпъване. Приклякане, загребване с ръцете напред. Изправяне на тялото, ръцете пред гърдите, с длани, обърнати надолу, с пръсти един срещу други.

ІІ упражнение: Прави, с ръцете спуснати надолу. Десният крак и дясната ръка на дясно (първо кракът се изнася, а после ръката). Внимателно мисълта се концентрира от крака към ръката. Същото упражнение се прави с левия крак и с лявата ръка.

ІІІ упражнение: Силно ритмично движение на ръцете в кръг: нагоре, назад (тялото се изопва силно), надолу с приклякане; загребване, изправяне на тялото нагоре. (Това упражнение се прави няколко пъти с ускоряване и забавяне, но всякога ритмично.)
„Влияние на светлината и на тъмнината “, „Микроскопическите добрини38.  І упражнение: Ръцете пред гърдите, една срещу друга, с длани, обърнати надолу и с допрени пръсти. Ръцете се спущат надолу, после нагоре, правят полукръг настрана. Клякане и леко допиране на ръцете до пръстите на краката. Бавно издигане на тялото и на ръцете. Ръцете нагоре, клякане, ръцете настрана, надолу и допиране до пръстите на краката. Това упражнение се прави няколко пъти.

ІІ упражнение: Ръцете правят полукръгове настрана, нагоре, до вертикално положение, и връщане в обратна посока (няколко пъти). Ръцете нагоре. Дясната ръка прави полукръгове настрана, после надолу. Клякане, гребане с дясната ръка, която после се приближава към лявата. Същите движения прави и лявата ръка. (Когато едната ръка описва кръгове надолу, другата ръка стои нагоре.) Сменят се ръцете няколко пъти.
„Влияние на светлината и на тъмнината “, „Форми на съзнанието. Трите съзнания / Трите съзнания39.  Ръцете нагоре, с длани, обърнати напред. Бавно клякане, с ръце в същото положение. Ръцете правят полукръг надолу, до краката. Ръцете настрана, нагоре.

Издигане на тялото, а ръцете в полукръг се спущат надолу.

Упражнението се прави няколко пъти.
„Жива реч “, „Жива реч / Живата реч40.  Щом забележите в себе си готовност да хапете с езика си, направете следното упражнение: дясната ръка нагоре, силно изопната, а лявата – надолу. Бавно клякане, с допиране на лявото коляно до земята. С голямо съсредоточаване на мисълта изговорете думите, отправени към себе си: Готов ли си още да говориш? После лявата ръка нагоре, а дясната – надолу. Бавно клякане, с допиране на дясното коляно до земята и изговаряне на същите думи. Като клекнете и станете няколко пъти, мъката и дразнението ви ще изчезнат. Чрез това упражнение, чрез клякане и ставане, чрез докосване на ръцете до земята, вие ще прекарате електричеството в земята и ще се освободите от него…

За следния път искам десет ученици да направят упражнението, да видят, какъв резултат ще имат. Това упражнение внася успокояване в нервната система. Щом се раздразните, веднага направете упражнението. То ще даде по-добри резултати, отколкото инжекциите и лекарствата, с които лекарите си служат. Тъй щото когато се набере много електричество на езика, на носа или на ръцете ви, правете упражнението по три пъти наред. По този начин именно ще се освободите от излишната енергия в организма си.
„Жива реч “, „Качествата на здравия човек / Качества на здравия човек41.  І упражнение: Прави, със свободно спуснати ръце надолу. Изнасяне на ръцете напред, с пръсти едни срещу други, и длани обърнати към тялото. В това положение ръцете се опират до гърдите. Описване на кръгове надолу, настрана и нагоре. Пръстите на ръцете едни срещу други, а ръцете се изнасят напред. Това упражнение се повтаря няколко пъти. При описване на първите кръгове настрана, едновременно издигаме десния крак настрана. При вторите кръгове изнасяме левия крак настрана. Така правим упражнението няколко пъти, при което се изнася ту десният, ту левият крак.

ІІ упражнение: Прави. Ръцете описват кръгове настрана. Срещат се с пръстите и с длани обърнати към гърдите, дето се опират. Ръцете се свалят надолу. После описват кръгове настрана и т.н. При първото описване на кръгове с ръцете, повдигаме първо десния крак. При второто описване на кръгове, повдигаме левия крак и т.н.
„Жива реч “, „Работа в съзнанието. Съзнателна работа / Съзнателна работа42.  Дясната ръка напред, като се движи бавно настрана, с широк замах, след което се поставя на лявата страна на гърдите.

Това упражнение се прави няколко пъти с дясната ръка и няколко пъти с лявата. През време на упражнението трябва да си представите някакъв красив, идеен образ за нещо, което някога сте виждали в живота си, като се стараете да предадете на лицето си такъв израз, който да отговаря на представения от вас образ.

Като правите упражнението, изговорете формулата: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!
„Жива реч “, „Окултни познания / Окултни елементарни познания43.  Сега ще ви дам следното упражнение, с произнасяне на гласните букви а и о. Поставете дланта на лявата си ръка над дясната и така я прокарайте до рамото. След това поставете дясната си ръка над лявата, и пак я прокарайте до рамото. Правете това упражнение в продължение на 10 дена, всяка вечер преди да си легнете: шест пъти с лявата ръка и шест пъти с дясната, като се редуват ту лявата, ту дясната ръка; започвайте с лявата ръка. Дланта на лявата ръка е отрицателна страна в човека, чрез която се предават меки, магнетични вибрации. Горната част на лявата ръка е положителна, т.е. електрична. Същото е и с дясната ръка. Това движение на лявата ръка над дясната и обратно, е необходимо, за да се произведе разумно движение. То се образува всякога между две противоположни течения. Значи, в човека има два вида електричество и два вида магнетизъм. Единият вид електричество и магнетизъм изтичат от лявата ръка, а другият вид – от дясната ръка.
„Козативни сили “, „Външни влияния44.  Всички прави! Ръце вдигнати нагоре, хубаво обтегнати, с допрени краища на пръстите. В това положение на ръцете бавно клякане и изправяне. Това упражнение се прави няколко пъти, през което време чрез волята силно ще владате мускулите си. Ако не можете да владате мускулите си, как ще владате по-тънките сили? Правете това упражнение без пресилване на мускулите си.
„Светлина на мисълта “, „Мозъчни наслоявания45.  Ръцете напред, с дланите навътре. Ръцете пак напред, но с дланите навън. Ръцете настрана, нагоре и пак напред. Когато изнасяте ръцете напред, първо дланите ще бъдат навътре, а после навън.

Когато поставяте ръцете си напред, с дланите навън, това движение влияе върху лицето ви, става обмяна между енергиите на ръцете и тази на лицето и главата. Дланта на ръката е отрицателна, а горната ѝ част – положителна. Когато поставите ръцете на гърдите си, с дланите на тях, става обмяна между енергиите на ръцете и тази на гърдите. По този начин се уравновесяват силите в организма. Когато човек заболее, той се пипа по главата, по лицето, по гърдите. Защо прави това, и той сам не знае, но изпитва известно облекчение. Значи, по един несъзнателен начин човек може сам да си помага. Обаче той трябва да знае методи и начини за лекуването си, за възстановяване здравословното състояние на своя организъм. Знае ли тези методи за лекуване, той ще си служи с тях, като приложи вяра, но не вярвания и суеверия. Има начини, чрез които Божествените закони могат да се турят в действие. Ръцете, за пример, представляват два полюса, през които Божествените енергии минават. Според вас, коя от двете ръце е катод, и коя – анод? Това са въпроси за учени хора. През лявата ръка на човека преминава светлината. Каква енергия минава през дясната ръка, не се знае точно. Знае се само, че енергията на дясната ръка се прелива в лявата. Засега само лявата половина на мозъка е в действие, а дясната половина е в запас, в почивка. В нея се събират излишното количество електричество, магнетизъм и ред още сили. В това отношение дясната страна на мозъка представлява само един трансформатор. В бялото вещество на човешкия мозък се прекръстосват много сили, които работят за съграждането на човешките мисли и чувства.
„Светлина на мисълта “, „Здравословни условия46.  Двете ръце се изнасят успоредно, напред. Дясната ръка се поставя пред устата, с палеца към нея, след което се изнася настрана, но с бавно хлъзгане по рамото. Същото се прави и с лявата ръка. После и двете ръце се поставят пред устата, с палците към нея и с бавно хлъзгане по раменете се изнасят настрана и се спущат надолу.
„Простите истини “, „Свободно движение47.  Ръцете пред гърдите със свити юмруци; ръцете нагоре, настрана и разтваряне на юмруците. Това упражнение се прави няколко пъти, като при последното поставяне ръцете настрана с разтворени юмруци, се прави „трептения с китката“ (само китката се движи ускорително).
„Простите истини “, „Говор и пение48.  Поставете лявата ръка на лявото рамо (върхът на пръстите се допират до рамото). Дясната ръка се поставя над главата без докосване. Движение на дясната ръка настрана, хоризонтално, връщане над главата. Това се повтаря три пъти. След това дясната ръка се поставя на дясното рамо, а лявата – над главата. С лявата ръка се прави същото движение, каквото с дясната. Двете ръце се изнасят първо настрана, после пред гърдите, с допрени върхове на пръстите едни срещу други. В това положение концентрирате мисълта си, след което поставяте ръцете си пред гърдите. Движение на ръцете настрана и пред гърдите – три пъти. Леко духане – три пъти.

Хората правят различни движения, без да разбират значението им. Много от техните движения са подсъзнателни, резултат на излишна енергия в организма. Като правят движения ту с лявата, ту с дясната ръка, те местят енергиите в организма си и по този начин ги уравновесяват.
„Посока на растене “, „Посока на растене / Посока и растене49.  Ръцете напред, успоредно една на друга. Палецът и средният пръст допрени с върховете си, при което образуват един малък кръг. Отхвърляне със сила средния пръст напред (и на двете ръце). Средният и големият пръст се поставят пред устата, допрени. Слабо духане. Ръцете се изнасят напред, с бавно отваряне на пръстите. Това упражнение се прави няколко пъти.

С какви планети са свързани палецът и средният пръст на човека? С планетите Венера и Сатурн. Когато искате да бъдете справедливи и съвестни, хванете средния си пръст – сатурновия.
„Посока на растене “, „Ранните лъчи / Зората50.  Бавни и плавни кръгови движения с ръцете и клякане с краката.
„Посока на растене “, „Поглед и движение51.  Десният крак напред; спокойно навеждане на тялото към земята, като си представяте мислено, че издигате един килограм тежест. Правете това упражнение, като постепенно увеличавате тежестта, докато достигне до 50 кг. Като правите упражнението редовно, вие ще забележите, че мускулната сила се е увеличила. Щом можете мислено да дигнете 50 кг тежест, вие можете и в действителност да я дигнете. Правете това упражнение, когато сте неразположени, да видите, какви сили се крият във вас.
„Посока на растене “, „Живот, сила и интелигентност52.  Наредени в кръг, един до друг. Допиране на лява с дясна ръка, с дланите само, всеки със своя съсед. Дясната или лява ръка се издига нагоре, десният крак се изнася напред. След това бавно, съсредоточено клякане на земята и също така бавно издигане. Десният крак се поставя на място. Двете ръце се подават на съседите. Същото упражнение се започва с лявата ръка и с левия крак напред: лявата ръка се дига нагоре, а левият крак – напред. Упражнението се прави няколко пъти, докато се постигне известна хармония и единство в движенията. След това двете ръце се изнасят напред, а после се спущат надолу. Когато левите ръце, а после десните се докосват с дланите само, и то лявата на единия с дясната на другия, ръката се поставя под прав ъгъл, като че подпира нещо.
„Посока на растене “, „Меки и твърди вещества53.  Искате ли да изправите гръбначния си стълб, опирайте се с гърба си на стената. Правете това упражнение често, да не остане никаква гърбица у вас. Ученикът трябва да има добре тренирано тяло, без никакви изкривявания. Той трябва да изправи тялото си, да го нагоди според мерките, които Природата е определила.
„Светото място “, „Трениране54.  Днес всички хора говорят за хигиена, за запазване на здравето, но малко правят в това отношение. Когато е неразположен, човек трябва да прави ред упражнения, да се разположи, да придобие добро състояние. В такива случаи той трябва да издърпва пръстите си. Ще държите ръцете си свободно и с дясната ръка ще дърпате пръстите на лявата. После, с лявата ръка ще дърпате пръстите на дясната. Като направите това упражнение два-три пъти, ще почувствате известно облекчение. Изтегляйте не само пръстите, но всички стави по тялото си, да става прииждане на кръв. По този начин могат да се лекуват всички болести.
„Ключът на живота “, „Накъде55.  Движение на ръцете отпред и настрана. Какво означава това движение? Каквото е в сърцето ми, т.е. в Бога, Който е в мен, това е в ума ми. Ръцете отпред на гърдите. Дъгообразно отваряне на ръцете настрана. Това движение означава растене и разцъфтяване. Всяка добра мисъл, всяко добро желание могат да се реализират само тогава, когато черпят сила от Първичната Причина. При това, каквато работа да предприеме човек, трябва да вложи вяра. Сама по себе си вярата е висше знание, което е придобито благодарение на дългия опит, който човек е имал в живота си. Затова именно вярата не се нуждае от доказателства и разсъждения.

Движение на ръцете настрана, с бързи трептения, като хвъркане. Това движение подразбира освобождаване на човека от всички мъчнотии.
„Божествените условия “, „Пречупване на светлината / Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината56.  1.Двете ръце пред гърдите. Лявата длан леко допряна върху горната част на дясната ръка. Бавно изтегляне на дясната ръка навън и поставяне дясната длан върху горната част на лявата ръка така, че двата палеца да сочат нагоре. Упражнението се повтаря няколко пъти последователно, ту с лявата, ту с дясната ръка.

2.Ръцете вдигнати нагоре, с допрени пръсти на раменете. Бавно издигане на ръцете успоредно на главата, с обтегнати пръсти и бавно сваляне на ръцете, с допиране на пръстите към раменете. Упражнението се повтаря няколко пъти (стр. 353).

Упражнението, което ви дадох днес, ще го правите десет дена, сутрин и вечер по десет пъти. Ще го правите бавно, съзнателно и с разположение.
„Божествените условия “, „Силата на движенията / Замисъл на природата57.  Двете ръце се поставят отпред на гърдите с допрени пръсти. Разтваряне на ръцете настрана и бързо движение на китката. Сваляне на ръцете до земята, като че гребат. Свиване на ръката в юмрук, бавно издигане на ръцете и поставяне пред гърдите, в първото положение. Изнасяне на ръцете настрана, с бързо движение на китката. Цялото упражнение се прави няколко пъти.
„Отворени форми “, „Външни и вътрешни методи58.  Лявата ръка напред, с дланта нагоре. Бавно издигане на дясната ръка и поставяне над лявата, със свити пръсти, като че изсипва нещо. Издигане на дясната ръка, отваряне на пръстите и поставяне на място.

Двете ръце изтеглени напред, една до друга, с длани обърнати към лицето. Бавно отделяне една от друга и изнасяне настрана. Направете това упражнение няколко пъти. След това свалете ръцете си.

Сега, ако допрете лявата ръка до тялото си и само от лакъта я дигнете нагоре, с длан също нагоре, нищо няма да получите. Това е пасивно движение. Ако с това движение на ръката отидете при някоя чешма или извор, цял ден можете да седите, без да получите нещо. Това движение означава: ако искаш, дай; ако не искаш, не давай. Изворът ще си тече и нищо няма да ви даде. Искате ли да получите нещо от него, вие трябва да се наведете, да проточите цялата си ръка напред, да обърнете дланта си нагоре, да я свиете като чашка и така да гребнете от извора. Това значи да влезете в контакт с него. Също така трябва да постъпва човек и когато се моли, когато иска нещо от Бога. Свиеш ли ръката си и кажеш: „Господи, ако обичаш, дай ми нещо!“ – ти нищо няма да получиш. Молиш ли се, ти трябва да бъдеш активен, да направиш и такова движение и с ръцете си, и със сърцето си, и с мисълта си, да почувства Бог, че искаш нещо, че си готов да приемеш и да приложиш. Без да заповядвате, ще искате настоятелно, с готовност да приемете нещо. Ще каже някой, че не е знаел как да иска. Това значи, че не е знаел как да постави ръката си. Ако беше знаел, как да постави ръката си, щеше да получи нещо.
„Естествен ред на нещата “, „Разумни методи59.  Ръцете настрана. Леки и бързи движения на ръцете, нагоре и надолу.

Като правите тези движения, спирайте вниманието си върху природните движения. Като изучавате природните движения, ще видите, че повечето са вълнообразни. Рядко ще срещнете в Природата право, гладко движение. Каквито движения и да правите, важно е да бъдат те хармонични. Щом са хармонични, те са правилни. Когато движенията на човека са хармонични, това показва, че той има правилни отношения към Природата. Докато не хармонизира движенията си с Природата, човек всякога ще бъде неразположен. Стане ли сутрин от сън неразположен, още преди започване на каква и да е работа, човек трябва да направи няколко упражнения с ръцете, с краката, да се хармонизират с Природата.

Правете по десет пъти на ден упражнението, което ви дадох днес. Ако състоянието ви не се измени, направете го няколко пъти по десет. Ако не правите упражнения за смяна на състоянията си, вие ще се принудите да се скарате с някой от близките си. По какъвто и да е начин, човек трябва да изразходва излишната си енергия. За предпочитане е така да я изразходва, че поне да свърши някаква работа, отколкото да развали отношенията си с някой свой близък. Чрез упражненията човек изправя мисълта си.
„Служене почит и обич “, „Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата60.  Ръцете напред, с длани обърнати нагоре; после, ръцете на гърдите, на кръста и надолу. Направете това упражнение няколко пъти.
„Път към Живота “, „Съединителните нишки на живота61.  Искате ли да имате бързи резултати, преди всичко вие трябва да мислите, да чувствате и да постъпвате право. Когато човек изпадне в тежко, в лошо състояние, при което мисълта му се помрачава, чувствата му огрубяват, нека направи следното упражнение: поставяне дланите на ръцете една срещу друга, при което се допират върховете на пръстите. Лявата ръка се тегли по дланта на дясната, до края на китката, след което се изправя в положение на прав ъгъл с дясната ръка, без да се прекъсва движението. Дясната ръка се поставя върху лявата (при това положение и двете ръце са хоризонтално). Сега дясната ръка се тегли, хлъзга над лявата, до края на средния пръст. Най-после и двете ръце се поставят с дланите си една срещу друга, както при започване на упражнението. Същото упражнение се прави и с дясната ръка. Направите ли това упражнение няколко пъти, всички лоши състояния от вас ще изчезнат. В него се крие известна житейска философия.

Като давам това упражнение, искам да обърна вниманието ви на следното нещо: хлъзгането, изправянето на ръката и поставянето и върху другата трябва да става без прекъсване. Природата не обича прекъсванията. Всяко прекъсване на движенията води след себе си нарушения, изключения в хармонията на Природата. Тия нарушения могат да се изправят, хармонията на Природата може да се възстанови, но за това се изисква дълго време. Всеки може да скъса едно въже, но всеки не може да го поправи. Време и майстор се изискват, докато поправят въжето, докато го възстановят в първоначалния му вид. Като правите упражнението ту с дясната, ту с лявата ръка, вие се поляризирате. Ако спазвате правилата, ще видите, че Божествената наука разполага с ред формули, които правилно изнесени, създават големи преобразования в човека. Ако човек прилага тия формули, той лесно ще се подмлади. Това може да стане в един ден, но днес не е време за моментално подмладяване. За всяко нещо в Природата има определено време. Вие не знаете още да употребявате упражнението, което ви дадох, но достатъчно е в първо време само да го извадите от калъфа. Динамическа сила се крие в пръстите на ръцете! Всеки пръст е свързан с един свят. Значи, десет пръста, това са десет свята. Те са мощни сили, с които трябва да се свържете. Влезете ли във връзка с тях, от пръстите ви ще излиза толкова голяма светлина и сила, че земята ще се разклати. Ако в ума ви няма никакво съмнение, и ако в сърцето и волята ви няма никакво колебание, всичко това може да се постигне. За тази цел вие трябва да работите за Бога. Каквато и работа да започвате, работете я от Любов към Бога.
„Отиване и връщане “, „Отиване и връщане62.  Ръцете настрана, нагоре, над главата с допиране на пръстите. Снемане на ръцете и поставяне длани на гърдите, спущане надолу отстрана на тялото. Приклякване, загребване с ръцете, издигане на тялото, ръцете достигат до хоризонтално положение. Ръцете настрана, с длани напред, поставяне пред гърдите. (Упражнението се прави шест пъти.)
„Новата мисъл “, „Здрава мисъл63.  Ще направим едно малко упражнение, да се свържем с теченията на Природата. В Природата съществуват две течения, две направления: едното направление е възходящо. То води към Великото голямо, към безкрайното, към безконечното. Другото направление е Великото малко, което също така води към безкрайното, към безконечното.

Двете ръце със свити пръсти, във формата на цвят, се поставят пред гърдите. Те означават процес на Великото голямо – процес на разцъфтяване в Природата. Издигане ръцете нагоре и разтваряне на пръстите във форма на чашка. Сваляне ръцете надолу и свиване на пръстите. Сваляне ръцете надолу, това е процес на Великото малко. То представя знанието, което човек има и трябва да даде на другите.

Направете това упражнение няколко пъти, да се свържете с тия две течения. Колко струва на човека да направи едно малко усилие? Всяко усилие, колкото и малко да е, дава добри резултати.
„Часът на Любовта “, „Великото и малкото64.  Да имаме едно упражнение! Ръцете свити пред гърдите със събрани пръсти на всяка ръка. Пръстите на ръцете допрени. Бавно движение на ръцете встрани и бавно разтваряне на пръстите до встрани. Когато ръцете са встрани, пръстите са съвсем отворени с дланите надолу. Събиране на пръстите и прибиране на ръцете пред гърдите. Това се прави няколко пъти.

Ръцете пред гърдите със свити и допрени пръсти. Издигане на ръцете пред челото, отваряне на пръстите като чашка и след това се движат ръцете встрани с длани нагоре. После дланите се обръщат надолу и се събират пръстите на ръцете и после се свиват пред гърдите в първото положение.

Прави се същото упражнение само с дясната ръка, а лявата остава в първото положение пред гърдите. След това се прави упражнението само с лявата ръка, а дясната е в първоначалното положение.

След това се прави упражнението няколко пъти пак с двете ръце.
„Основният тон “, „Придобиване на енергия65.  Да направим едно упражнение. Ръце – пред гърди, длани – дъгообразно обърнати надолу, показалци – допрени в хоризонтално положение. Дясната ръка се движи на дясно и хоризонтално, а очите проследяват движението. Когато ръката е надясно и встрани, можете ли да я гледате с очи, без да извръщате врат. Дясната ръка се прибира в изходно положение пред гърди. След това лявата ръка се движи встрани наляво и хоризонтално, а очите проследяват движението ѝ. Вие не си движите очите. Трябва едновременно с движението на ръката плавно да движите и очите. (Направихме още веднъж упражнението с дясната ръка.) Вратът трябва да стои вертикално, без да се движи. Вратът ви страда от много движения и понякога, вместо да задебелява, той изтънява, защото се изтощават мускулите му. Неща, които чрезмерно се употребяват, се изтощават. Някои от нашите мускули работят повече, отколкото трябва. (Направихме упражнението по два пъти с двете ръце – първо с дясната и после с лявата.)
„Разумните същества “, „Двамата господари66.  Добре е болният от треска да прави на ден по 100-200 поклона, за да се излекува. Ако прави 10 дена наред по 100 поклона, треската му веднага ще изчезне. С тези поклони ще се подобри и кръвообращението му. Ще кажат някои, че в поклоните има известна сила. Това е гимнастика. Аз съм за гимнастическите упражнения. Всяка сутрин, като ставате трябва да правите такива упражнения, които да раздвижват цялото ви тяло, клетка да не остане нераздвижена в тялото ви. Трябва да упражнявате врата, ухото си – цялото си тяло. Ако не можете да упражнявате ухото си, ще мислите 4-5 дена наред за него. Когато не мислиш, ще хванеш ухото си, ще го разтърсите няколко пъти и ще си кажеш: „Слушай, трябва добре да мислиш.“
„Вас ви нарекох приятели “, „Светило на тялото67.  Да направим едно упражнение. (Ръце – пред гърди, длани – дъгообразно, обърнати надолу, показалци – допрени в хоризонтално положение. Дясната ръка се движи встрани надясно и хоризонтално, а очите проследяват движение.) Когато ръката е надясно и встрани, можете ли да я гледате с очи, без да извръщате врат? (Дясната ръка се прибира в изходно положение пред гърди. След това лявата ръка се движи встрани наляво и хоризонтално, а очите проследяват движението ѝ.) Вие не си движите очите. Трябва едновременно с движението на ръката плавно да движите и очите. (Направихме още веднъж упражнението с дясната ръка.) Вратът трябва да стои вертикално, без да се движи. Вратът ви страда от много движения и понякога, вместо да задебелява, той изтънява, защото се изтощават мускулите му. Неща, които чрезмерно се употребяват, се изтощават. Някои от нашите мускули работят повече, отколкото трябва. (Направихме упражнението по два пъти с двете ръце – първо с дясната и после с лявата.)
„Разумните същества “, „Двамата господари68.  Да направим едно упражнение. Събират се пръстите на всяка ръка в едно и се допират, така събрани, палец с палец, показалец с показалец и т.н. После бавно се отварят пръстите, като остават допрени с върховете.
„Възможности в живота “, „Съгласуване69.  Вземете една поза. Седите и не знаете как да направите едно упражнение. (Учителя маха ръцете си и няколко пъти се обръща. Три пъти си маха ръцете и се обръща.) Въпросът е разрешен. Едно от най-хубавите упражнения. Тази сутрин наполовина можем да направим туй упражнение.
„Славата Божия Царството Божие и Волята Божия “, „Физически, духовни и умствени нужди70.  Аз ви давам упражнения и някои от вас от немай къде ги правите – като навик ще станат упражненията. Някой казва: „Стар човек съм, как ще правя упражненията.“ (Учителя показва първото от 6-те упражнения.) Като правите упражнения, на пръсти да се повдигате. Ако се повдигате на пръсти, като правите упражнения, вие ще регулирате доста сили и енергии. Като повдигате тялото си, същевременно ще повдигате и ума си. Като се навеждате надолу, и умът ви трябва да върви с вашите ръце. Контакт трябва да правите и със Слънцето, и със земята. Казвам: научете едно изкуство – добре да правите упражненията. Ако си женен, ще кажеш: „Сега желая да направя едно упражнение за жена си, за да бъде добра.“ Повтори упражнението за себе си и кажи: „И за мене, и аз да бъда добър.“ После пак за жена си. Пък ако не си женен, ще кажеш: „Правя за моята възлюблена, за себе си после.“ Ако си ученик, ще направиш едно упражнение за учителя си, за себе си, после пак за учителя си. Слугата ще направи едно за господаря си, едно за себе си, пак едно за господаря си – тогава упражненията имат смисъл. Или стъпвате на левия си крак, то е влиянието на меките сили на Любовта, едно течение, в което има мекота, а десният крак е на Мъдростта, на знанието. Като стъпвате, вие го събуждате. Щом се изправите, то е вече Истина, свободен сте, вече мислите какво да правите, щом сменяте едно упражнение с друго.
„Вътрешният господар “, „Обичайте – ценете!71.  Ръцете настрани. Свиване на първия пръст, на втория, на третия, на четвъртия, всичките пръсти свити, палецът отгоре. Разтваряне на пръстите на ръцете полека и издигане над главата, като пръстите се допират. Ръцете пак настрани, свиване последователно на пръстите в юмрук, отваряне на пръстите, издигане на ръцете нагоре, допиране на пръстите и пак настрани и т.н. Упражнението се прави полека, после се ускорява, а накрая – много бързо.
„Вътрешният господар “, „Обичайте – ценете!72.  Двете ръце пред гърдите, на известно разстояние пред гърдите. Дясната ръка пред лявата с длан хоризонтално. Дясната ръка върху лявата. Пръстите успоредно на гърдите. Това е изходното положение. След това дясната ръка се движи надясно, като се влачи върху лявата, додето пръстите на двете ръце останат допрени с върховете си. През това време се изговаря думата живот. След това лявата ръка се движи надясно, като се влачи върху дясната и си остава върху нея. През това време се изговаря думата сила. След това лявата ръка се движи вляво, като се влачи върху дясната, додето пръстите на двете ръце остават допрени с върховете си. През това време се изговаря думата здраве. След това пак дясната се влачи върху лявата и застава над нея. През това време се изговаря думата живот и т.н. Това продължава няколко пъти.

Винаги при изговаряне на думата живот има вдишване. При изговаряне на думата сила има задържане на въздуха. А при изговаряне на думата здраве има издишване. Тъй че това упражнение с ръцете се придружава с изговаряне на тези три думи и с вдишки.
„Всеки ден по една добра мисъл “, „Божественитѣ врата / Божествените врата73.  Кое е хубавото движение? Хубавото движение е да туриш една хармонична мисъл за главата. Хубавите мисли ще изправят най-първо главата, тя сама по себе си ще се изправи. Като внесете хубавото чувство, то ще изправи кръста. Като внесеш хубавите постъпки, да започнеш да мислиш добре, веднага ръцете и краката ще вземат една поза, която е хармонична и е много красива. (Учителя постави десния крак напред и лявата ръка на кръста. После обратното – левият крак напред и дясната ръка на кръста.) Какво означава това? Това е една стомна, която е пълна. Лявата ръка е чучура. Такова движение показва, че ти си готов да вземеш.
„Прав път “, „Законътъ за Божествената хармония / Законът за Божествената хармония74.  Прави. Ръцете наляво, хоризонтално, с длани една срещу друга. Дясната ръка леко докосва лявата и се движи по лявата до рамото, докато дойде надясно. После лявата се поставя пред дясната и се движи под дясната, като леко я докосва. Така пет пъти… Ние правим упражнението отляво надясно и отдясно наляво. Те са две противоположни посоки. Има една разлика. Онези, които са създали лявата ръка и онези, които са създали дясната, са написали на тях. Колко неща са написани на лявата ръка – потребни са още хиляди години, докато се прочете този материал. В лявата ръка е капиталът, който е вложен. В дясната ръка е капиталът, който си обработил.
„Прав път “, „Правата посока75.  Ръцете настрана с длани напред. Дясната ръка се поставя пред лявата, бавно се движи по нея до рамото, минава пред гърдите и се връща в първото си положение – настрана. След това лявата ръка се движи бавно по дясната, дохожда до рамото, минава пред гърдите и се връща пак в първото си положение – настрана. Това се прави няколко пъти – с лявата, с дясната ръка.
„Възможности за щастие “, „Зората на живота76.  Лявата ръка пред дясната, движи се по дясната, докато дойде настрани. Дясната пред лявата, движи се по лявата, докато дойде настрани. Няколко пъти.
„Двете Божествени посещения “, „Припомняне77.  Да имаме едно упражнение: дясната ръка пред лявата успоредни наляво, движи се дясната по лявата, докато дойде настрани – вдишване. Лявата пред дясната, движи се по дясната, докато дойде настрани – издишване.

Ръцете да бъдат хоризонтални и пръстите да бъдат на същата плоскост. Ръцете настрани, пръстите настрани хоризонтално. Издигане на китката само – вдишване. Спускане на китката хоризонтално.
„Двете Божествени посещения “, „Правилно дишане78.  Когато правите упражненията, дишайте. Аз бих ви дал да се упражнявате една седмица. Първия ден направете едно упражнение, дишайте и мислете за показалеца. Наблюдавайте след първия ден какво ще бъде разположението. Като дишате поставяте десния показалец на левия, движите го до основата на левия и вдишвате. Движете десния палец до върха на левия и издишате. Вие считате, че това не е важно. Като дишате разстоянието от върха на показалеца до първата сгъвка, значи първата фаланга на пръста, ще даде умствен характер на мозъка. Втората фаланга ще даде духовно разположение и третата фаланга ще даде чисто физическо разположение. Три свойства ще дадете. При основата на палеца ще придобиете повече сила, при средната фаланга ще добиете повече чувствание и при първата фаланга повече ум. Правилното дишане трябва да развива светлина в мозъка, топлина в сърцето и сила в тялото. Ще добиете и сила в умствената система. Сега по този закон като дишате, тази първата фаланга трябва да образува светлина, втората трябва да образува топлина и разумното трябва да образува сила. Ако искате да имате мярка за правилното дишане. С първия пръст като дишате ще дадете светлина, но ще дадете достойнство на тази светлина. С втората фаланга ще дадете съдържание на топлината и после ще дадете сила. Тази сила ще бъде еднакво разпространена по цялото тяло. Защото в дишането имаме един процес да се достави достатъчно енергия в мозъка, достатъчно топлина, достатъчно влияние в сърцето и достатъчно сила в цялата мускулна система.
„Двете Божествени посещения “, „Правилно дишане79.  Да направим едно малко упражнение: Всички прави. Лявата ръка встрани. Дясната пред лявата, като допира пръстите до дланта. Движи се по лявата до рамото, по гърдите и настрани. С лявата същото движение по дясната. Три пъти. Ръцете горе над главата с допрени пръсти. Сваляне на ръцете в това положение до над главата. Движение на ръцете настрани. Пак нагоре и допиране на пръстите. Повтаря се три пъти.
„Великата възможност “, „Линия на Любовта80.  Да направим едно упражнение: лявата ръка пред дясната надясно, движи се лявата по дясната, докато дойде настрани – вдишване. Дясната пред лявата, движи се по лявата, докато дойде настрани – издишване. Три пъти.
„Великата възможност “, „Пътища на Любовта81.  Да направим упражнението: двете ръце успоредни наляво. Дясната се движи по лявата, докато дойде настрани. Лявата пред дясната успоредно. Движи се по дясната, докато дойде настрани.

Знаете ли защо правим тия упражнения? В лявата страна имате пет числа, които са отрицателни, и в дясната имате пет числа, които са положителни. Тези числа са проводници на известни сили в Природата. Гледайте по-хармонични да бъдат движенията. Не само да направим движенията. Ръцете да бъдат хоризонтално, не да бъдат наведени надолу. Това е Божествено състояние. Ръцете надясно. Започнете от дясната страна да поемате въздух. От лявата ще издишате. Ръцете наляво. Сега от лявата страна възприемете. (Направихме обливането.) Вие не сте като едно оркестър, да се подчинявате на един закон, подчинявате се на много закони. Разни команди имате. Не се подчинявате на една команда. Някои се подчиняват на командата на стомаха, някои – на сърцето, някои – на ума си. Сега една команда да имате. (Правим пак обливането.) Като движим ръцете отдолу нагоре, значи започваме от материалния свят към Божествения. Туй е еволюция. Отгоре надолу движението на ръцете, то е инволюция, от Бога към Земята надолу. Като отиваме при Господа, трябва да занесем нещо. Движенията отгоре надолу – онова хубавото, което Бог ни е дал, да го снемем долу на Земята и да бъде благословение за нас и благословение за другите Като правиш туй движение (ръцете горе над главата и движение на ръцете надолу от двете страни на главата), Бог, Който ти е дал да го снемеш на Земята, полека да го не изгубиш! После каквото си придобил от Земята, ще го занесеш на Господа.
„Факти закони принципи т 1 “, „Факти, закони, принципи82.  Ръцете успоредни надясно, лявата ръка пред дясната, после се движи по дясната пред гърдите и настрани. Дясната пред лявата, успоредна на нея, движи се по лявата пред гърдите и настрани.
„Факти закони принципи т 1 “, „Ден на почивка и ден на радост83.  Лявата ръка пред дясната, движи се по дясната, настрани. Дясната пред лявата, движи се по лявата и настрани. Ръцете над главата високо изпънати с допрени пръсти. Сваляне на ръцете до темето на главата и опиране с пръстите. Пак ръцете нагоре. Няколко пъти.
„Факти закони принципи т 1 “, „Малкият опит84.  (Направихме следното упражнение: ръцете успоредно горе над главата. Сваляне ръцете до над главата и опиране пръстите до темето на главата. Няколко пъти обливане.)
„Факти закони принципи т 1 “, „Да благодарим85.  (Направихме следните упражнения: ръцете успоредно напред пред гърдите. Допиране на пръстите, ръцете настрани. Няколко пъти се повтаря. Лявата ръка пред дясната, движи се по дясната и настрани. Дясната пред лявата, движи се по лявата и пред гърдите настрани. Няколко пъти. Ръцете над главата успоредно нагоре. Сваляне на ръцете до темето на главата, допиране на пръстите на темето и те са едни срещу други. Няколко пъти. Обливане накрая.)
„Факти закони принципи т 1 “, „Песента на блудния син86.  Дясната ръка пред лявата с допрени пръсти. Движи се по лявата пред гърдите и настрани. Лявата пред дясната с допрени пръсти. Движи се по дясната и настрани. Няколко пъти. Трептене на китката, преставане и пак трептене. Ръцете над главата с допрени пръсти, сваляне на ръцете и допиране пръстите до темето, така че образуват една линия. Ръцете пак нагоре с допрени пръсти. Обливане три пъти.
„Факти закони принципи т 1 “, „Весели лица87.  Дясната ръка пред лявата с допрени пръсти. Движим дясната по лявата, пред гърдите и настрани. Същото движение правим с лявата. Няколко пъти се сменят ръцете. Ръцете над главата с допрени пръсти, сваляне на ръцете до над главата, допиране пръстите до темето на главата и пак издигане ръцете горе. Няколко пъти. (Изпяхме Аз мога да любя с движения.)
„Факти закони принципи т 1 “, „Три неща88.  Ръцете настрани. Дясната ръка пред лявата с допрени пръсти. Дясната се движи по лявата пред гърдите и настрани. Лявата ръка се поставя пред дясната с допрени пръсти, движи се лявата по дясната пред гърдите и ръцете настрани. Няколко пъти. Ръцете над главата горе с допрени пръсти. Сваляне на ръцете до темето на главата, като пръстите си остават все допрени и когато дойдат над главата, дланите образуват хоризонтална линия. Издигане ръцете високо над главата, като се обтягат. Няколко пъти това.
„Факти закони принципи т 1 “, „Нова епоха89.  Ръцете настрани, дясната ръка пред лявата с допрени пръсти, движим дясната по лявата, пред гърдите и настрани. Лявата ръка пред дясната, с допрени пръсти. Движим лявата по дясната ръка, пред гърдите и настрани. Няколко пъти. Ръцете над главата, високо изопнати, с допрени пръсти. Сваляне ръцете до темето над главата, допиране върха на пръстите, като от дланите се образува една плоскост. Издигане ръцете нагоре и се повтаря същото няколко пъти.
„Факти закони принципи т 1 “, „Вратата на Любовта90.  Ръцете настрани. Лявата ръка пред дясната с допрени пръсти. Движи се лявата ръка по дясната пред гърдите и настрани. Същото движение с дясната ръка. Няколко пъти. Ръцете изопнати горе, над главата, с допрени пръсти. Сваляне ръцете до над главата, допиране до темето, като дланите образуват една плоскост. Пак нагоре ръцете и заемат същото положение.
„Факти закони принципи т 1 “, „Красиви движения91.  Двете ръце успоредно настрани с допрени пръсти. Лявата ръка движим по дясната, пред гърдите и настрани. Оставяме дясната ръка пред лявата с допрени пръсти. Движим лявата по дясната, пред гърдите и настрани. Правихме няколко пъти това упражнение. Ръцете над главата хубаво изопнати с допрени пръсти. Сваляне на ръцете до темето над главата, като пръстите образуват права линия. Издигате ръцете нагоре с допрени пръсти. Няколко пъти.
„Факти закони принципи т 2“, „Човешка, ангелска и Божествена Любов92.  Двете ръце надясно с допрени пръсти. Движим лявата ръка по дясната, през гърдите и настрани. Дясната ръка поставяме при лявата с допрени пръсти. Движим дясната ръка по лявата, пред гърдите и настрани. Няколко пъти правим това упражнение. Ръцете високо над главата с допрени пръсти. Сваляме ръцете до темето на главата, като пръстите и дланите се намират в една плоскост. Издигаме ръцете в първото положение. Правим упражнението няколко пъти.
„Факти закони принципи т 2 “, „Новото верую93.  (Направихме следното упражнение: дясната ръка настрани, после перпендикулярно.) Що е перпендикулярът? Единственото нещо, което мери всичките неща, то е перпендикулярът. За да намериш мястото, ако не знаеш да дигаш перпендикуляра, ти не можеш да мислиш, не можеш да чувстваш, не може да действаш. Както е ръката горе перпендикулярно, бавно се снема настрани на тялото. Това е отклонение от перпендикуляра. Когато дигате дясната ръка, то е мъжкият перпендикуляр, разбираме мъжката идея на перпендикуляра, какво трябва да правиш. Лявата ръка се дига настрани и перпендикулярно горе. Това е женското разбиране. Сваляне на ръката настрани на тялото. Мъжът като дойде от перпендикуляра до краката, спира се вече неговата деятелност. Двамата започват: вдигане двете ръце настрани и перпендикулярно горе. Пръстите се допират, образуват триъгълника на живота. Отдалечаване на ръцете, но пак са нагоре. Това е разцъфтяването. Ръцете настрани и надолу. Това е завързването на плода. Ръцете пак нагоре, хубаво изпънати нагоре и допрени пръсти. Свалят се ръцете както са допрени пръстите до самата глава и пръстите се свиват под прав ъгъл с китката и образуват една плоскост пръстите на двете ръце. Издигане ръцете над главата. Пак сваляне към главата и допиране до нея. Няколко пъти. Сваляне ръцете настрани.
„Факти закони принципи т 2 “, „Перпендикулярът94.  Да направим гимнастика на пръстите. С дясната ръка хващаме последователно пръстите на лявата и бавно прекарваме пръстите на дясната ръка по тях, като че ги милваме. Започваме с палеца, показалеца, средния и т.н. После с лявата ръка правим същото движение на пръстите на дясната.

Плавно ги правите, музикално, по закона на терците. Ръцете на кръста и медленно ръцете се движат със свити пръсти до подмишницата. Ръцете се свалят на кръста, пак се повтаря първото движение. Така няколко пъти.

Ръцете на кръста, издигнете ръцете настрани, хубаво изпънати до хоризонтално. Ръцете се свиват над рамената с пръсти перпендикулярни към тях. Ръцете на кръста. Така движението се прави няколко пъти.
„Минало настояще бъдеще “, „Неможко и можко95.  Направихме упражнението с ръцете: лявата пред дясната, движи се по дясната, настрани. Дясната пред лявата, движи се по лявата и настрани.

Двете ръце настрани и трептения на китката. Накрая упражнението обливане.
„Минало настояще бъдеще “, „Едно, две, три96.  Направихме следното упражнение: лявата ръка пред дясната, движи се по нея, пред гърдите и настрани. Дясната ръка пред лявата с допрени пръсти, движи се по лявата, пред гърдите и настрани. Едновременно вдишване и издишване.
„Минало настояще бъдеще “, „Умът и сърцето97.  Направихме следното упражнение: дясната ръка пред лявата настрани с допрени пръсти. Движи се дясната по лявата, пред гърдите и настрани. С лявата същото движение. Няколко пъти.

Ръцете над главата опънати с допрени пръсти. Сваляне ръцете до над темето и допиране на пръстите на темето. Пак нагоре. Няколко пъти.
„Минало настояще бъдеще “, „Ориентиране98.  Направихме следното упражнение: ръцете настрани, лявата ръка пред дясната с допрени пръсти. Лявата ръка движим по дясната, пред гърдите и настрани. Същото движение и с дясната ръка. Няколко пъти. Ръцете настрани, трептения на дланите. Ръцете изопнати високо над главата с допрени пръсти. Сваляне ръцете до темето на главата и дланите се поставят в една плоскост. Издигане ръцете нагоре над главата. Няколко пъти.
„Минало настояще бъдеще “, „Съотношение на тяло и продобивки99.  Ръцете настрани, дясната ръка успоредно на лявата и се допира до пръстите на лявата. Дясната се движи по лявата пред гърдите и настрани. Същото движение с лявата – няколко пъти.

Ръцете високо изопнати над главата с допрени пръсти. Сваляне на ръцете до темето на главата. Допиране на средните пръсти, като пръстите на ръцете и дланите образуват една плоскост. Издигане на ръцете в първото положение. Няколко пъти се повтаря.
„Минало настояще бъдеще “, „Контрастни думи100.  Ако правите едно упражнение, лявата ръка движите от рамото до лакътя на дясната, тогава ще си въздействате върху волята. Ако лявата ръка движите от лакътя на дясната до китката, ще си въздействате на вашето сърце и ако лявата ръка движите по дясната китка, ще си въздействате на ума. Ако правите това движение върху показалеца, ще въздействате на вашите лични чувства. Ако правите същото това движение върху средния пръст, ще си въздействате на вашето сърце. Ако действате върху безименния пръст, ще си въздействате върху чувството на красивото, ще събудите у вас музикалност. Ако въздействате на малкия си пръст, ще събудите у вас обич към търговията.
„Минало настояще бъдеще “, „Геометрически съотношения
НАГОРЕ