НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

A.Паневритмия от Беинса Дуно I. Учителят за значението и изпълнението на Паневритмията

ТОМ 22
Алтернативен линкI. Учителят за значението и изпълнението на Паневритмията

"Онова, което може да изпълни живота, да го осмисли, то е само Любовта, която в рая е дървото на Живота, от което Бог забрани на хората да ядат. Ако хората ядат и нямат любов, те ще направят по-големи пакости, отколкото сега вършат." ("Важни и належащи неща", с.272)

„Ние искаме една свобода на Любовта в света. Да победи Любовта, която носи право на всички хора. Туй, което дава право на един народ, това е Любовта. Туй, което дава право на един човек, това е Любовта. Туй, което дава право на всичките разумни същества да живеят, както Бог е определил, това е Любовта."
("Важни и належащи неща", с. 272)


„Сега се ражда расата на Любовта, която ще ни покаже пътя, по който трябва да служим на Бога. Аз наричам онази раса - Шестата, че тя служи от Любов на Бога. Всеки, който служи с Любов на Бога, той вече е влязъл в Шестата раса, може да се роди. Всеки, който не е готов да служи, той е в Петата раса. Всеки, който е готов да служи, Възкресението за него ще дойде. Който е готов да служи и да възкръсне, има бъдеще. Всеки, който не е готов с любов да служи, за второто възкресение трябва да чака. При първото възкресение няма да умираме."
("Важни и належащи неща", с. 273)


„Ние нямаме право да отнемем времето никому. Всеки един човек, който служи с любов, той използва времето. Времето е мярка за Любовта на Земята. Що е време? Мярка за възприемането на Божията Любов. То е време за мен, мярка за възприемане последователно Любовта." ("Важни и належащи неща", с. 275)

Тук на Земята условията за идването на Любовта между хората са трудни, понеже те живеят все със стария си атавистичен живот и мъчно приемат нещо ново. За новото, разумните същества трябва да създадат специални условия, при които то може да пусне корени, да израсте и даде плодове, които да узреят и оформят на Земята новата Шеста раса. Духът на Истината Беинса Дуно дойде на Земята и донесе великото Слово Божие, с което да пробуди нашите души за братски живот, това е първото важно условие. Второто важно условие е да се пробуди нашето свръхсъзнание, да се отворят умовете ни и да разбираме Писанията. Това се постига само когато ние направим непреривна връзка с духовния свят, постоянно черпим енергии от него и ги и използваме за нашето правилно развитие. Учителят дълго време работи, за да ни доведе до едно нормално духовно състояние, при което тази връзка да става естествено, непринудено и леко.

В 1927 г. той дава упражнения с музика и Пентаграма на приятелите да ги учат и играят. Оказва се, че братята и сестрите не са готови и не могат да възприемат и разберат тези упражнения, поради което Учителят ги отлага за по-следващите години. Беинса Дуно дава и сам създава условия на някои приятели с отворени очи да видят играта на ангелите в духовния свят и да придобият реални знания за силите и енергиите, с които човек може да се свърже, ако прилага тези музикални упражнения.

При една екскурзия до връх Мусала Учителят остава брат Методи Шивачев да пази багажа на приятелите в хижата. Той заедно с братята и сестрите отиват на върха, посрещат изгрева, след това Учителят изнася беседа и късно следобед се връщат в хижата. Беинса Дуно предупреждава брат Методи Шивачев веднага да си легне, защото на другия ден сутринта рано трябва да отиде на Мусала и там да посрещне Слънцето.

Някой го събужда посред нощ, той се оглежда и не забелязва никого наоколо - всички спели. Тръгва в тъмнината нагоре, но върви мъчно. По едно време Учителят му изпраща един фенер, който осветява пътя му до върха, без Методи да може да забележи кой държи този фенер. На върха фенерът угасва и след известно време той вижда на небето голяма светлина във формата на елипса и множество същества по двойки да играят един небесен танц под звуците на чудна музика. Танцът продължава повече от един час. Този феномен го впечатлява толкова силно, че при изгрева на слънцето във всеки слънчев лъч той вижда същества, които играят и едновременно чува музиката на тази неземна игра.

Връща се следобед при хижата, където го посреща Учителя. Методи му целува ръка и Беинса Дуно го кара да разкаже подробно за това, което е видял и чул. Всички братя и сестри го заобикалят и той разказва за чудния танц, който е видял, и музиката, която е чул. След свършване на разказа Учителят повдига дясната си ръка нагоре и казва:

„Всичко това, което си видял в небето на Мусала, ние ще го свалим тук долу на
Земята. Ще го свалим, за да бъде както горе на Небето, така и долу на Земята."


Други приятели при посещение на Езерото на Съзерцанието при Седемте Рилски езера, преди изгрев слънце виждат същата игра на ангелите. Беинса Дуно започва да показва първите упражнения на Паневритмията и постепенно приятелите след 1930 г. започват да ги играят първо на Рила. Учителят обяснява, че университета на Земята хората завършват за 15,20,25 години или най-много за 120 години.

„А пък Адам, който беше първият човек, трябваха му 900 години, за да свърши този университет. И след 900 години, като го свърши, повикаха го на онзи свят. Адам беше много учен. Той много се учи. А сега учените по-малко се учат. Адам мислеше: „Много ми трябва още." А сегашните мислят, че малко им трябва. Те мислят, че всичко знаят. Адам не беше прост човек. Той държа първия си изпит по зоология. Бог прекара пред него всички буболечки и други животни и каквито имена им тури, тези имена им останаха. Човек, който може да даде имена на всички животни, прост ли е той? Той е много умен човек. И след като беше толкова учен, туриха го на служба. И му се каза: „Ще ти дадем един ученик да го възпиташ, да го научиш." И първият ученик се наричаше Ева. Аз я наричам Евера. Това е наука за познаване на Живота. Да се познава и да се приложи в Живота."
("Първият момент на Любовта ", с. 47)


Ева имаше задължението да научи и приложи тези упражнения в живота на рая за всички живущи там същества. По този начин трябваше да се уравновесят силите на ума и сърцето на съществата и да не се преплитат мислите и чувствата, за да не се яви злото в тях. Понеже Ева не изпълни задължението си по понятни нам причини, стана зараза в рая, която Архангел Михаил я прекъсна и се оказа, че липсва нещо в ума на човека.

„Липсва нещо, понеже човек първоначално си помислил, че може да живее без Бога. Второто нещо, което той е помислил, че и той може да бъде като Бога. И третото заблуждение е, че той е помислил, че може да накара Бога да направи това, което той иска. От тия три заблуждения се зародило злото в човека." - резултат от яденето на плода за познаване на доброто и злото.
("Първият момент на Любовта", с. 238)


Ева (Евера) присъства в Паневритмията в единадесетото упражнение -
„Евера", което показва големите борби в живота на хората и голямото безлюбие, в което те живеят.
Адам и Ева бяха изгонени от рая в света - на Земята, и 18 милиона години странствуват, страдат и се мъчат заедно с цялото паднало човечество. Идването на Духа на Истината Беинса Дуно на Земята в края на ликвидацията на века на кармите на Петата, арийска раса и пред прага на идващата Шеста, светеща раса на Земята, измени съдбата на човечеството и даде новите начини за хармониране с принципите
и законите на Природата чрез ритмичните паневритмични упражнения, които, изиграни правилно, създават непреривна връзка със съществата от духовния свят. Те са носители на светлите идеи, възвишените мисли и благородните чувства и благата, необходими за развитие на човешкия живот на Земята.

„Ти можеш в един момент да се освободиш от всичките си недъзи. Достатъчно е да кажеш като Христа: „Не дойдох да изпълня Своята воля, но Волята на Оня, Който ме е изпратил."

Нека всеки в себе си каже: „Не дойдох да изпълня волята на Ивана, на Драгана. Дойдох да изпълня волята на Оня, Който ме е изпратил."Иван, Драган, Стоян са наши братя, няма защо да изпълняваме тяхната воля. Ще изпълнявате волята на Оня, Който ви е дал живот. Като се определите да служите на Бога, ще забележите над очите си под ъгъл от 45 ° една постоянна светлина, която ту се увеличава, ту се намалява. Това ще зависи от вашата вяра. Докато тази светлина е пред вас, нищо не може да ви нападне - всякога ще бъдете живи. Тая светлина иде от Източника на Живота. Всеки може да има тая духовна опитност, обаче, това се отнася до оня, който се е приготвил вътрешно.

Закон е: За да влезеш във връзка с живите сили на Природата, клетките на твоя мозък трябва да са приготвени да издържат." ("Да възлюбиш Господа", с.267)

„Според мене най-добрият начин за молене е човек да бъде прав. Ще застанеш прав и няма да гледаш нито към земята, нито нагоре, но направо в посока перпендикулярна на челото - под ъгъл 45 градуса. Това е правата посока на нашето движение. Когато гледа нагоре, човек се увлича от Слънцето, от звездите, а това пречи на молитвата му. Следователно, молиш ли се, направо ще гледаш под 45° ." ("Великото и красивото", с. 69)

„Състоянието е (при Паневритмията) да благославяш. Пръстите на ръцете да не са разперени, а прибрани, ръката да бъде вдигната на 45° "

Паневритмията е хармонично, творческо изявление на Божественото начало във Вселената. Тя се състои от 28 упражнения и включва в себе си и слънчевите лъчи, и Пентаграма. Построена е върху ъгъла, образуван между човека и небето от 45 , откъдето идват Божествените и духовните сили към Земята. Това е пътят, по който всички разумни същества ни посещават и благославят.

Когато започнем да играем Паневритмията, ние трябва да насочваме съответно ръцете си в посока 45 , като същевременно и погледът ни трябва да бъде насочен под този градус. Ако човек се концентрира и отправи погледа си под ъгъл 45° , той може да види духовния свят, който е много красив. Аз съм го виждал. Светлината там е по- кафява, както в облачно време е на Земята. Има много къщи с разтворени прозорци и врати и много плодни дървета, пълни с плодове. Понеже там няма крадци и разбойници, къщите са широко отворени и достъпни за всеки, който иска да ги посети. Те са на доста голямо разстояние една от друга.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ