НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

12. Изучаване на човешкия характер

(В. «Братство», бр. 170, 25.Х.1936 г., стр. 3-4) ТОМ 20
Алтернативен линк

12. ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ХАРАКТЕР

Л. Лулчев

(В. «Братство», бр. 170, 25.X.1936 г., стр. 3-4)


Человек познава природата толкова, колкото познава и себе си. Невежият не познава нито себе си, нито природата. Ученият познава нещо от природата и отчасти себе си. Мъдрият познава и себе си, и природата. Ползва се сам от това знание и помага на другите.

Но природата е нещо достъпно за всички ни, защото ние сами сме частица от нея. Достатъчно е, ако пожелаем да влезем в отношения с нея тя винаги е на услугите ни. И ако ние сме деца или невежи тя ще ни забавлява. Ако сме учени, тя ще ни покаже своите закони, а ако сме мъдри, ще ни разкрие своите тайни.

Мъдрият и ученият се различават по това, че мъдрият работи безкористно, не продава знанията си, не злоупотребява с тях и винаги има предвид върховната цел на Естеството, отгдето е почерпил тия знания. Него не съблазняват земни богатства, обществени положения, титли, мнения, слава. Той живее в един реален свят, в който нищо не му липсва и към който нищо не може отвън да се прибави. Това знаят само мъдрите, другите могат само да мислят за такъв живот.

Но всички тия пътища на учения или мъдреца са еднакво отворени пред всеки от нас. Достатъчно е само да пожелае настойчиво да върви по някой от тях, и ако това е единствената му цел или най-силното му желание, природата ще го подпомогне, условията на живота му ще се стекат по нов начин и той ще има желаното. Но нека не мисли, че то ще се постигне в един ден, нито в една година. Това ще бъде път без край, но в началото още той ще вкуси от плодовете му и ще знае вече, че е влязъл в него. И радостта му след това винаги ще преодолява страданията, които ще срещне в своя живот.

Започнете изучаването със себе си или с тия, които обичате най-много. Погледнете лицето си и знайте, че там в него, се гнезди всичкото най-възвишено и красиво във вашия живот. Челото там е гнездото на всички мисли. Там е светът на мечтите царството на най-реалното и същевременно на най-неуловимото. Вгледайте се в челата на близките си и познатите и ще видите как те са разнообразни. Погледнете носовете, устните, брадите... В тия форми е изразен целият душевен, умствен и чувствен свят това е море, което се вълнува; небе, което засенчват облаци, което понякога свети, друг път е навъсено и страшно, което пожълтява, посинява, почервенява, побледнява, почернява, с една реч взима всичките цветове на дъгата и заедно с това показва някакъв важен дял от живота ни, хроникира. А там, където често минава вода, тя прави и водни улейчета. Често повтаряните състояния турят отпечатък или израз на лицето: скръбно, весело, мрачно и пр.

Но преди да дойдем до тия живи форми, нека се спрем на някои елементарни истини, които биха ни подпомогнали в това. Естествено е, че досегашните ни знания биха били полезни, но трябва и нещо ново. Това ново може да ни се строи странно на пръв поглед, но личният опит ще ни покаже доколко то е вярно. Светът, в който живеем, е същият и за учения, и за невежия, но еднакво не го схващат. Ученият вижда закономерност там, където невежият се угнетява от хаос и безсмислие. Колкото по-широко е съзнанието на човека, толкова нещата изглеждат зависими и свързани едно с друго. Колкото е по-тесногръд и невежа, толкова и светът му се ограничава с неговите непосредствени интереси и желания.

Силите в света ние познаваме по техните резултати, формите са един от тия резултати. Человек е също проява на силите, които носи в себе си. Неговата форма, тялото му, е във връзка с това как проявява своите сили в кои светове физическия, органическия и чувствения или във волевия и умствения. Съответно това и формите на тялото добиват своя изглед.

За да ни стане по-ясен светът, който ни заобикаля и който е в нас, ще го вземем в най-контрастния му вид, а после ще дойдем до единството, което е в основата на всичко и разбирането, на което изисква повече знания.

Публикувано изображение

В нашия физически свят различаваме тъмнина и светлина, мъжки и женски пол, движения и покой, живот и смърт и пр. Ще вземем някои кратки положения, за да изясним някои форми, присъщи на човека.

Така, ще вземем като установено (самото доказване би ни отвлякло много от практичната цел, която имаме с настоящите редове), че линията е израз на сила, а повърхнината граница на сила, които действуват.

Всички линии в органическия свят може да се смятат като израз на електрическата енергия. Всичките криви на магнетичните енергии. В човека, там, където имаме прави линии, действува или са резултат на ума, а кривите на сърцето или чувствата. Смесените линии характеризират проявата на волята. Всяко отклонение предполага увеличение на съпротивлението на средата или приближавание към центъра. Геометрическата точка в органическия свят има три значения точка, център и фокус. Точката е неутрална. Центърът е точка, в която става проява на вътрешни сили, а във фокуса се съсредоточават външни сили.

Правата плоскост показва уравновесени сили, огънатата (вдлъбнатата) е пасивна, женска, възприемаща или събираща. Изпъкналата повърхност е активна, мъжка, разпръсваща енергиите.

Всяко нарушение на равновесието извиква движение. Големината на една органическа линия показва продължителността или времедействието на една сила. Ъглите, които се образуват, показват близко или далеч става действието. Всичките издути части на човешкото тяло са активни. Вдлъбнатите пасивни или събиращи енергии. А смесените форми показват на смесени функции активни и пасивни (например окото, ухото, носът и пр.).

Нека вземем например носа. Той е най-активната част на лицето, израз на човешката дейност и след челото е най-същественият указател на характера. Ъгълът характеризира амплитудите на живот. Линията «а» характеризира полезната или еволюционна дейност на човека.

Дължината на линията «в» пътя, който е изминат, за да се достигне тая полезна дейност. Носът може да бъде активен, както е тук на фигурата (на ума и желанията), а може да бъде и пасивен, с обратна форма линията «в» ако е вглъбната.

(Следва)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ