НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(Продължение)

Влад Пашов ТОМ 18
Алтернативен линк

(Продължение)


Братство (Севлиево), Г. X, бр. 214 (24.IV.1938), с. 3 ÷ 4
Пак според експерименталните изследвания на Г. Ваксмута, което е само едно потвърждение на древното херметично твърдение, четирите рода етерни сили са поляризирани, и по този начин са групирани в 2 групи от 2 елемента. Топлинният и светлинният етери имат тенденция, да се разширяват, с което заедно разреждат и материята. Те имат, тъй да се каже, центробежни тенденции. А химическият и жизненият етер имат противоположни тенденции - тенденция да сгъстяват, да абсорбират, имат тъй да се каже центростремително движение.

Ето какво казва и Учителя по този въпрос. „В природата работят два рода сили - положителни и отрицателни. Положителните и отрицателните сили биват два вида: Положителни сили във възходяща степен и положителни сили в низходяща степен. Отрицателни сили във възходяща степен и отрицателни сили в низходяща степен. Силите, които имат възходящо направление, винаги творят, а силите, които имат низходящо направление, понеже се движат в гъстата материя, всякога рушат”.

В Херметичната наука качествата и свойствата на различните състояния на материята и енергията са основно проучени. Според една класификация всеки елемент (под понятието елемент ще разбираме винаги комплекса - материя и енергия от даден род) има по две качества, от които едното е собствено само негово, а другото качество е средно, като връзка между два следващи един след друг елементи, което ни подчертава генетическата връзка между елементите. Така елемента на огъня е горещ и сух; елемента на Земята е сух и студен; Водата е - студена и блажна; а Въздухът е - влажен и горещ.

По тези две по две противоположни качества елементите са познати като полярни един към друг, както следва: - огън и вода - като огънят е активният, мъжкия, творческия принцип, а водата пасивният женският принцип, и въздух и земя, като въздухът е активният принцип, а земята пасивния. На друга основа елементите имат друга една поляризация помежду си, а именно - Земя и Вода са полярни; и огън и въздух. Първите са наречени пасивни, а вторите активни. Полярността е, както видяхме, един от принципите на херметичната философия и играе голяма роля в астрологията. При тази втора полярност елементите се взаимно допълват.

Представени така графически четирите елемента заемат и определят четирите посоки на пространството, т. е. обемат в себе си цялото космично пространство.

Платон ни посочва на трета една полярност, при която всеки елемент има по три качества. Качествата на огъня са: светлина (топлина), проницателност (разредителност) и движение; на земята - тъмнота, плътност (непроницателност) и покой (инерция). И по тези си качества огънят и земята са противоположни. Въздухът взема две от качествата на огъня - разредителност (това качество, което казахме за светлинния и топлинния етер - че разреждат материята) и движение, и едно на земята, а именно тъмнина, а напротив водата взема две качества от земята, а именно - тъмнина и плътност и едно от огъня именно - движението. Но огънят е 2 пъти по-рядък от въздуха, три пъти по-подвижен и четири пъти по-активен от въздуха. Въздухът е 2 пъти по-активен от водата, три пъти по-рядък и четири пъти по-подвижен. Също и водата е два пъти по-активна от земята, три пъти по-рядка и четири пъти по-подвижна. И тъй огънят има същото отношение към въздуха, както въздуха към водата и водата към земята — и обратно — земята към водата; водата към въздуха и въздуха към огъня.


Публикувано изображениеТова са принципите и началата на всички тела: това са елементите и качествата, които образуват всички тела. Тук ясно виждаме изразени два принципа - активния и пасивния - топлината и студа - под чието въздействие се организират всички форми. Топлината, огъня разширява, а студа свива. Тогаз, развиването на органическите форми върви по резултантната на тези две движения.

И тъй, имаме четири елемента, от които всеки елемент има специфична форма на движение, която определя характера на формите и състоянията, които създава. Или с други думи казано - всеки елемент има специфичен начин на вибриране, има и специфичен ритмус, от което се определя, че всеки елемент има специфичен цвят и тон. Тъй като определихме, че всеки елемент има по три качества, то в допълнение на това ще кажа, че всеки елемент има по три проявления, които отговарят на трите свята; като във всеки свят едно от качествата е доминиращо, изявено, а другите са в полупотенциално състояние. По такъв начин получаваме четири елемента с по три качества - 12 проявени качества - това са дванадесетте знака на зодиака, които са основа на астрологията.

Огънят е активният принцип, а Земята е пасивния принцип. Огънят е носител на светлина и топлина, той е емблема на духа на разумното начало. А Земята е пасивното начало, тя е основа, фундамент, върху които се проявяват всичките елементи.

Ето какво казва Агрипа за отношението на 12 зодиакални знака към четирите елемента. Всеки елемент се проявява в три знака. Първият знак е началото на неговото проявление. Това е в света на принципите; вторият знак - развиване на елемента, проявата му в света на законите, в реалния свят, третото му проявление е във феноменалния свят - светът на завършени процеси, на резултатите в материалния свят. Така Първият знак на зодиака наречен Овен, взема своя принцип от огъня, той е началото на зодиакалния, на жизнения кръг и в сегашната епоха началото му съвпада с пролетната равноденствена точка, която е там, където еклиптика (видимия път на Слънцето през небесната сфера) пресича небесния екватор. Тъй че Овен е първият знак на огнения елемент. Вторият знак на огъня се нарича Лъв, той - е средата, и третия знак на огъня се нарича Стрелец; той е резултатът, крайния предел на проявление на принципа на огъня. Тези три знака на зодиака образуват помежду си един равностранен триъгълник, наречен триъгълник или тригон на огъня.


Публикувано изображение


По Платоновата класификация, полярна на огъня видяхме, че е земята - и тя се проявява в три знака. Първият знак на земята се нарича Телец. Той е начало на проявление на принципа на земята; средното проявление е в знака Дева и третото в знака Козирог. Тези три знака са проява на принципа на земята, наричат се земни знаци, а определихме земята като пасивен принцип, а огъня като активен. Тогаз принципа на огъня, в неговото тройно проявление, представяме графически с един равностранен триъгълник, обърнат с върха нагоре - емблема на активния принцип. А принципът на земята в неговото тройно проявление можем да представим с един триъгълник обърнат с върха надолу. Като ги преплетем тези триъгълници получаваме една хексаграма или така наречения Соломонов печат. Третият принцип е принципът на въздуха, който също е активен принцип. Начално проявление на принципа на въздуха е третия знак на зодиака, наречен Близнаци; второто и средно проявление на въздуха е знака Везни, а третото проявление на въздуха - крайния предел на неговата проява е знака Водолей. Трите знака на въздуха също така могат да се представят графически в един равностранен триъгълник, обърнат с върха нагоре.


Публикувано изображение


.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ