НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(Продължение)

Влад Пашов ТОМ 18
Алтернативен линк

(Продължение)


Братство (Севлиево), Г. X, бр. 208 (20.ІІ.1938), с. 3 ÷ 4
Древната херметична наука е стигнала до нас чрез Александрийската школа. По-голямата част от богатството на тази школа е изгорено при изгарянето на александрийската библиотека - от турците. Но това, което е останало, пак е достатъчно да ни покаже величието и дълбочината на онази наука, с която са разполагали посветените на тази школа. За това ни говорят и пирамидите, сфинкса и цялата египетска култура.

От това, което е запазено от древния херметизъм, това, което е най-типично и което в най-синтетична форма ни предава учението са следните запазени документи.

1. Изумрудения скрижал на Хермеса;

2. 22 велики аркани или тайни, които в символична форма ни представят 22 от великите тайни на Битието, и съставят азбуката на окултната наука, т. е. абсолютните принципи и ключове, които се явяват като източник на мъдрост и сила, ако се приведат в действие от разумна воля. Всеки един символ е свързан с една буква от свещената азбука, и с едно число, и с определен цвят.

3. За трети източник на древния херметизъм може да ни послужи „Откровението или видението на Хермеса”, в което се предава откровението на Хермеса и срещата му с Озириса - великия Разум или великия Дух на Слънцето. В тази среща му се разкриват великите тайни на Битието и тайните на човешкото битие и на човешката еволюция.

4. Според окултното предание, още от най-древни времена на Школата съществуват формулирани основните принципи на учението, които са предавани само устно от Учителя на ученика, който ги е заучавал наизуст. Тези принципи, така изложени в синтетична форма, образуват символичен свод, през който човек трябва да мине, за да се добере до великите тайни. Този свод от принципи е известен под името „Kybalion”. Значението на тази дума с течението на вековете е изгубено. Този свод от изречения е било запретено да се записва и обнародва, макар че отделните изречения от него да са употребявани в съчиненията на различни херметични философи. Едва в началото на 20 век - 1908 г. трима посветени живущи в Америка са обнародвали част от тези изречения. Изреченията, изложени в „Kybalion'a”, ни дават съвършено ясна картина за херметичната философия, която ще изложим по-долу.

Това са четирите оригинални източници, от които можем да почерпим древната херметична мъдрост. Върху 22 аркани няма да се спирам; ще се спра върху другите три източници, като ги изложа почти без коментарии. Те са дадени в такава синтетична форма, че всяка дума, всеки слог е пълен с тайни и смисъл. Всеки, като ги чете, нека сам размишлява върху тях, за да види какъв обширен свят и какво велико знание разкриват те пред него.

Ще почна изложението с Изумрудения скрижал на Хермеса, който до средните векове също е бил предаван устно от учител на ученик, и тогаз е бил записан и публикуван, затова някои критици мислят, че е написан от някой средновековен философ-алхимик.


II. ГЛАВА


Изумрудният скрижал на Хермеса


1. Истинно. Несъмнено, Дейстдително.

2. Това, което се намира долу, е аналогично (подобно) на онова, което се намира горе. И това, което е горе, е аналогично (подобно) на онова, което се намира долу, за осъществяване чудесата на единството.

3. И подобно на това, както всичко е произлязло от Единния (чрез посредството на Единния) или чрез размишлението на Единния, т. е. Словото, Мировото „Аз”, така всички неща са се родили от тази единна същност, чрез приспособление (или чрез приемането й отвън чрез приложението й).

4. Слънцето й е баща, Луната - майка. Вятърът я е носил в утробата си. Земята е нейна хранителка. Тази същност - Бащата на всичко - Телеам - прониква цялата вселена. Нейната сила си остава цяла (т. е. неизразходвана), когато тя се превръща в земя.

5. Ти ще отделиш земята от огъня, тънкото от грубото, внимателно и с голямо изкуство.

6. Тази същност се издига от земята към небето и отново слиза на земята, възприемайки силата, както на висшите, така и на нисшите области на света. По такъв начин, ти ще спечелиш славата на целия свят. Затова от тебе ще изчезне всякаква тъмнина.

7. Тази сила (същност) е най-силната от всички сили, понеже тя побеждава и най-изтънчените неща и прониква във всички плътни неща.

8. Така е бил създаден светът.

9. Оттук ще възникнат неизчислими приспособления, образът, на които е изложен по-горе.

10.Затова аз бях наречен Хермес Трисмегист (три пъти най-велик), тъй като аз притежавам познанието на трояката философия на всемира във всичката й пълнота.

11.Пълно е това, което казах за действието на Слънцето.

Това е прочутият Хермесов скрижал, който съдържа в себе си принципите на цялото окултно знание. Но за да се добере човек до това знание, необходим е ключ. Хермесовия скрижал, както и всички херметични съчинения са така написани, че едновременно крият в себе си няколко значения - седем, или най-малко три. Тези значения са следните: 1) Метафизическо; 2) космогоническо; 3) антропогенвтическо; 4) психологическо или мистическо; 5) окултно (т. е. отнасящо се към алхимия, астрология, магия); 6) астрономическо и 7) Историческо (Д. Странден).

На същия принцип са построени и Библията, и Новия завет.
ІІІ. ГЛАВА


Основни принципи на ХерметизмаСега ще изложа основните принципи на херметизма, тъй както са изнесени в „Kybalion'a” - издадена на английски* (1908 г.)

В основата на херметизма лежат следующите седем принципа:

1. Принципът на ментализма;
2. принципът на аналогията или съответствията;
3. принципът на Вибрацията;
4. принципът на полярността;
5. принципът на ритъма;
6. принципът на причинността, и
7. принципът на двойнствеността на активното и пасивното начала.
Тези принципи лежат в основата на творчеството, във всички области на Битието. Учителят често се спира върху тези принципи, като казва, че всеки ученик трябва да борави с тях.


1. Принципът на ментализма.

„Този принцип е изразен в следующето изречение в „Kybalion'a””:

„Всичко е ум. Вселената е нещо умствено. Тя се съдържа в ума на Всеединния”.

"Всеединното създава в своя безконечен Разум безчислени Вселени, които съществуват в течение на еони, и при все това, за всеединното съзнание, развитието, упадъка и смъртта на милионите вселени, се явява като един миг”.

„Макар че всичко съществува във Всеединния, но не по-малко вярно е и това, че Всеединният е във всичко. Този, който действително е разбрал тази истина, се е добрал до великото знание”.

В основата на съществуващата във време и пространство, и изменяваща се вселена, или зад тази вселена, всякога може да се намери субстанционалната Реалност - основната Истина”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* „The Kybalion. A study of the Hermetic Philosopfhy of ancient Egypt and Greece” by three Initiates (The Yogi Publishing Society. Chicago, 1908.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ