НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XIV. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРОМЯНА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

Вергилий Кръстев ТОМ 9
Алтернативен линк

XIV. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРОМЯНА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ


В моят архив се намира една оригинална лекция написана лично от Паша Теодорова с нейния почерк. След като е стенографирала Словото на Учителя Дънов и след като го е дешифрирала тя го е написала със своя почерк. По онези години не са имали още пишещи машини. Лекцията е първата лекция от l-та година на специалния младежки клас. Тази оригинална лекция е държана от Учителя Дънов на 24.11.1922 год. петък в 18.30 ч. до 19.00 ч. в салона. Имало е около 50 души и Учителя им е говорил бавно, за да може всеки да си я запише, който не е стенограф.

По-късно тази лекция е отпечатана в томчето „Двата пътя", год. I, том I през 1922 год., като лекция от 24.11.1922 год., стр. 1-12, издание 1934 год.

При сравнение на двата текста се вижда, че оригиналния текст няма нищо общо с отпечатания текст. Ето оттук започва Отклонението и Великото опорочение Словото на Учителя Дънов. А защо? Защото в Словото на Учителя Беинса Дуно, който е Всемировият Учител на Вселената се намира Духът на Истината, който слиза от Божествения Дух. С него редом до него, дори успоредно на земята върви и Духът на Заблуждението, Духът на Антихриста и той е онзи, който променя Словото на Великия Учител. Това е Духът на Заблуждението си намира своите проводници и действува чрез тях. Един такъв проводник и изпълнител волята на Духът на Заблуждението е Паша Теодорова. Доказателства? Ето публикуваме оригинала с нейния ръкопис на посочената беседа. Цялата годишнина е с нейния почерк.

801

51. Изгревът... т. 9

24.11.1922 год. /в салона/, II Събрание Петък, 61/2-7 ч.в.

„ДВАТА ПЪТЯ"

I. Лекция от Учителя

Бяхме около 50 души и Учителя. Той ни говори бавно и на често имаше мълчание.

Тайна молитва.

Аз бих желал да зная каква е идеята вътре във вашия ум. Вие искате или да посеете, или да ви се посее, може ли да го запазите? То в даден случай ние не обичаме да си хвърляме семето. В неделните събрания, ние сме много щедри, хвърляме и наляво и надясно, но в специалните събрания искаме всяко семе да падне на своето място.

Вземете думата „наука". Тъй както се пише на български, на славянски с латинска азбука има две различния понятия. Тогава на славянски търси науката да примири противоречията на живота, науката там в това е насочена. Когато пък в англосаксонската раса, техният ум е насочен в науката, да изучава (науката да изучават) отношенията на формите и тия вечни промени, които стават вътре в природата. Първата буква „S" означава безконечност. Следователно, от окултно гледище вие може да изучавате „науката" да примирите противоречията в живота, силите в природата, един от двата метода. Онзи, който използва науката, опасността е тук голяма, там се заражда свещения егоизъм. За туй именно в та ц раса туй съзнание на гордост. У тях има една отрицателна гордост, те си предават голяма тежест.

Ние имаме сили, тази сила можем да употребим както намерим за добре. Следователно, аз разделям хората на две категории: Едни от вас ходите като англичаните, с онова присъствие на духа, че всичко може да направите, много може да излезне от вас, а другите, които търсят да примирят противоречията, или да изцерят болките на сърцето си. И славяните са по-близо до истината.

Разбира се и важното на първо място, ако искате да се запознаете с окулната (школа) наука, трябва да научите себе си: „Познай себе си". Това сте чували, нали? Тогава като казвам да познаеш себе си, кое трябва да познаваш? Висшето, нисшето или нисшето, висшето? (Олга - нисшето да познае висшето). Значи, да познаете себе си, да познаете висшето - Божественото или с други думи казано: Да познаеш Бога. То значи: Да познаеш условията, при които можем да растем. Условията, които служат за развиване и растене, които дават направление на това растене и равновесието, което трябва да имаме. Да допуснем сега, че вие растете, вашият ум се развива, мозъкът и мислите също, обещавате нещо, от вас се очаква много, но дойде един случай вашата форма се разсипва и от вас не остава нищо. Някои ще каже: Такава му е съдбата, когато някой грънчар не направи гърнето си хубаво, какво му е съдбата? Смачква го и направя друго гърне. Следователно, висшето всякога смачква формите на нисшето и наново ще ги направиш, щом не са направени хубаво.

Сега вие младите си позволявате често това, понякога (от старите минавате) минавате по-умни от старите, казвате: „Те старите са отживели, ама ние ще покажем как се живее". Но едно време и тия стари бяха млади и те тъй са казвали. Те, те, ние - но след - но след тях ще дойдат други, трети, четвърти. По този начин не може да разрешите основния въпрос на живота. Значи, вие младите трябва да използвате слабостите на старите, да видите какво им липсва на тях, кои са били причините дето техния живот е излязъл несполучлив. То е много. Сега на вас ще ви задам една тема, върху, която трябва да помислите. Тя е следната: Най-разумния метод за работа.

Това е за всинца, всеки от вас да се изкаже, кой е най-разумния метод за работа. Окултната наука, понеже е опитна, когато някой влезе в музикалното училище, взима цигулката и оттам ще видя какво може да даде, в кой клас ще го турна. Ако учителят види, че ученикът е посредствен ще каже: „Не си губи времето". Най-разумният метод за работа. Тогава ще определя следующата беседа, (мълчание).

Ще ви говоря какви трябва да бъдат отношенията на човека към живата природа. Изкажете се сега вие какъв план имате. То днес е изключително. Най-добрият метод, подразбирам от окултно гледище. Сега всички помислете, че в следующото събрание. Окултно разбирам трябва да се приложи и в действителния живот, другояче, ако не се приложи ще се отстраним доста далече, ще се отклоним от общия вървеж. Щото всички не сте на един уровен. Някой от вас сте много обективни, повечето от вас сте материалисти, далеч от природата - материалисти и идеалисти, а по-малкото са идеалисти-материалисти. То е някой дават предимство на идеите, а други на материалното. Това е всичко.

Сега идеалистите казват, идеите творят всичко. Има нещо по-високо от идеалите. Вие ще използувате методите на природата, тъй както цветята използуват слънчевите лъчи, така и вие ще използувате по същият закон. Кой за каквото е роден. Не си правете илюзии да създавате нещо особено, кой за каквото е роден (?) И в такова направление ще разглеждаме у вас кой за какво е роден. Допуснете, ако краката имат съзнание, пръстите и пр. Краката по земята ще ходят, ще носят общия товар, те не можат да си правят илюзия за него друго. Също ръцете, очите, ушите. Всеки един човек вътре в природата е един уд, един орган на това велико тяло и трябва да знае какво е неговото предназначение, разбира ли своето предназначение, по-лесно може да върви. Какви могат да бъдат неговите функции и работа, която може да изпълни. /Стенографски текст/. (Мълчание).

Ако имате някой въпрос, който вас ви вълнува най-близко, не далечното. Ще вървите по начина: Гладният го вълнува хлябът какъв ще бъде, топъл, студен или мухлясъл. Така иде от знанието, пак същия закон, но трябва да се създаде едно знание солидно. Вие младите няма да правите погрешките на онзи циганин. Един циганин имал едно малко парче хляб и сиренце. Отишъл на лозето, видял, че това няма да му стигне, че взел ял листа, ял листа и накрая изял хляба и казал: Отличен обед. Та сега не искам да се нагълтате с ония листа и после да турите окултното знание. Ще се пазите от грешките. Никаква грешка в работата. Всяка грешка, която съзнаете - поправете я. Не е само когато е дошла грешката, но престъпление е, ако не се поправи; не е грешка, ако дойде една крива мисъл, но тя трябва да се изправи. Стремежът на вашето сърце и воля трябва да бъде насочена да изправите погрешката, само по този начин може да съградите характер, една воля, на която да можете да разчитате. Имайте предвид, нали в училището, когато идват учениците, учителите са много любезни, но колкото отиват по-навътре в знанието, материала става по-тежък. И този добрият учител се и нервира, изменя отношенията си. Значи отношенията на учителя спрямо ученика се изменят. На първо място ученикът трябва да е способен да учи и трябва да учите и то много сериозно трябва да учите. Всяка наука си има правила и ще учите според правилата. После на вас младите ви трябва голямо самообладаване, не привидно, но същинско самообладание. Защото има два вида самообладание: едното е фалшиво, привидно, отвън, а отвътре равновесието всякога е изгубено. Аз ще ви приведа примера: Един млад момък се сгодил за една красива мома, отлична другарка, такава със самообладание, благородство на характера, не бивало. Той повиква приятеля си да му я покаже. Идва тя и донася да ги почерпи, той взел че я бутнал и тя паднала, притурила всичко, но казала: „Няма нищо". Обаче след, след като се оженили работата не излезла тъй, тъй както той мислил. Той и казва: „Е-е, къде е самообладанието ти?" А тя му казала: „Трябваше да слезеш да видиш в другата стая какво направих". То не е самообладание. После това сте забелязали у всички: отварят един прозорец, теглят не се отваря, теглят, теглят и най-после толкова силно изтеглят, че може и да го счупят. Няма съзнание този прозорец. Много от силите, с които работите, някои сили в окултната наука са съзнателни, а някои полусъзнателни; някои са разумни, а други не са. Т.е. като казвам едни са разумни, други не, разумните сили вървят в същата посока, в която ние се движим, а неразумните се движат в противоположната посока и всякога трябва да знаете дали една сила функционира вътре в еволюцията, върви ли в хармония с вашето развитие или не. Всякога тъй трябва да определяте. Имате едно желание, веднага да го определите за или против една мисъл, едно действие, не да го отлагате. Отляво ли върви или отдясно. Ученикът туй трябва да знае, да определи, да сортира тия мисли по възможност някои 25%, който може 100%. Постепенно ще увеличавате тази пропорция. Тогава следующия път ще видим.

Този път едновремено ще предавам и опит. На всяко предаване следующия път ще ви поставя на изпит. Не само да отговаряте, не само теоретически, но и практически, приложения, да се изработи. Който иска да изучава окултизма, ще ви създам през седмицата някоя мъчнотия, да видим как ще я решите.

Вие ще кажете: „И без това имаме мъчнотии!" Ние ще употребим начина за лекуване. Имате по цялото тяло много малки болки, пръстите ви болят, гръбнака, това, онова, а ние ще образуваме по-голяма болест, че да се обърне умът само на едно място и вие ще забравите всички малки болки и ще привлечете ума си на едно място. То значи, една мъчнотия ще създадем да привлечем силите, другото е разпиляване на силите и природата цери. То значи да се образува една голяма болка, която лекува. Та вие още не сте дошли до големите болки.

Писмено ще се изложите за темата. Ще пишете малко. Ядката само. Всеки от вас ще си създаде един отчет. За вас, той е най-добрият метод, не какво са писали учените хора. Какво са писали те, то понякога може да съответствува с природата на човека. И според тия методи ние ще нагодим да може да използвате общия принцип, тъй че всеки един според метода, който има да може да използува и прилага. Зависи от вашата добросъвестност вашата искреност и дълбокото ви желание. В това отношение американците са на първо място. Има студенти, които свършват, като работят в кухнята. Вие ще кажете: „Нямаме условия". Ще използвате всички условия, то е добре, когато дойдат хубавите условия, но всички условия трябва да се използват. И при най-лошите условия, когато кълцате лук можеш да намериш 5-10 мин. да четеш.

Сега втори път ще видим тогава."

Вергилий Кръстев, Ефросина Ангелова-Пенкова


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ