НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ЧОВЕКЪТ

  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
Алтернативен линк

ЧОВЕКЪТ


* Като ви срещнат хората, да кажат: “Ето един човек, който изпълнява волята Божия.” От тази похвала по-хубава няма.

* Просветленият ум и доброто сърце са богатството на човека. Нямате ли просветлен ум и добро сърце, вие сте само едно натоварено магаре.

* Не е положението, което прави човека. Глупавият човек, гдето и да го поставиш, все си е глупав.

* Човекът не е бил животно, само като дух той е минал през фазите на растението и на животното, но произходът му е Божествен. Човекът е минал през нисшите форми, но не се е спрял при никоя от тях, и е продължил пътя си. Той продължава и до днес да създава форми.

* Бог ни е създал, преди ние още да сме приели човешка форма. Главното е, че ние съществуваме и вън от тази форма, с още други духовни тела, които според мене са дванадесет.

* При добрия човек скъпоценните камъни стават проводници на Божествени сили.

* Човек има и трето око, от което излиза Божествената светлина и което му показва как трябва да гледа. Физическите очи са необходими, но ако третото око не е зад тях, човек нищо не би могъл да предаде на ближния си.

* Някой път вие мислите, че имате постижения. Имали сте. Но за днешния ден успехът ви ще зависи от днешните постъпки - от една добра мисъл, от едно добро чувство и от една добра постъпка.

* Колкото човек е по-благороден в своите постъпки, толкова строежът на тялото му е по-добър.

* Човек не може да има светлина в ума, топлина в сърцето и сила в тялото си, ако не е отворен към Бога. Това в окултизма се нарича “Инфлюкс” - влияние на духа върху човека, т.е. връзка между Божественото и човешкото.

* Доброто е храна на сърцето. Без доброто човек не може да бъде здрав, нито щастлив. Сърцето се развива и усъвършенства само чрез доброто. Без сърце и без ум човек е нула.

* Колкото повече се развиват хората, толкова по-голям брой и по-разнообразни елементи ще влязат в живота им. В духовно отношение всеки човек, всяка душа, ум и сърце представляват отделни елементи. Всяка мисъл, всяко чувство и постъпка също представляват отделни елементи. Една ваша постъпка може да не е важна за вас, но за друго същество тя е някаква възможност.

* Защо страдат хората? - Защото не са свободни. Защо са слаби? - Защото са изгубили силата на духа си. Защо се спъват? - Защото са изгубили светлината на ума си. Защо са бедни? - Защото са изгубили добротата на сърцето си. Който е изгубил радостта си, той е изгубил свободата на душата си. Бог е дал на човека четири неща, които той трябва грижливо да пази: свобода на душата, сила на духа, светлина на ума и доброта на сърцето.

* Застани пред Бога като дете и кажи: “Господи, благослови ме! Благодаря Ти за всичко, което Си ми дал. Помогни ми да се увеличи свободата на моята душа, силата на моя дух, светлината на моя ум и добротата на моето сърце!”

* Богатството на хората се определя от тяхната кръв. Дали човек може да бъде богат - това е точно определено математически. Като разложите кръвта, ще видите какви елементи се съдържат в нея. Ако кръвта ви е бедна и заразена, целия свят да ви дадат, пак сиромах ще си бъдете. Кръвта, животът и духът са всичкото благо на човека.

* Човек е съставен от няколко преплетени елипси. Това са физическото, астралното, менталното и причинното тяло. Физическото тяло е триизмерно, астралното е четириизмерно, умственото - петизмерно, причинното - шестизмерно. Материята на тези тела има различен състав.

* Ако имате хубава, хармонична мисъл, паметта ви ще се усили.

* Човек придобива нещо само тогава, когато обработва нещата и те станат негова плът и кръв. Истинските придобивки са ония, с които човек разполага по всяко време и които изменят характера му, внасят в него нещо благородно и устойчиво. Това, което е ваше, никой не може да ви го вземе.

* Силният човек не се оплаква и не се оправдава. Той носи раните си и върви напред.

* Когато душата се храни, човек е силен. Когато сърцето се храни, човек е благороден. Когато умът се храни, човек е просветен. Просветата идва, но не както мислите, само от четене на книги. Човек се ражда с тези възможности.

* Растенията отделят от себе си частици, които говорят за тях чрез приятна или неприятна миризма. Всеки човек отделя от организма си особен род частици, които също се разпространяват във въздуха, при това от главата - един род, от ръцете - друг, и т.н. Отдалече можеш да разбереш един човек здрав ли е или не. От здравия лъха приятна миризма. Ако мозъкът е здрав, от главата излиза една мека приятна светлина, както при светиите. Във всички хора тази светлина е според степента на развитието им. Хора, чието сърце е добре развито, имат магнетична сила. От тях се отделя особен, свещен пламък. Ако храносмилателната им система е добре развита, от тях лъха сила, здраве, жизненост.

* Колкото по-обработена е материята на човешкото тяло, толкова животът му е по-възвишен. Степента на човешкото развитие се определя от материята на организма.

* Няма по-хубава храна за човека от ябълките, житото, хляба, зехтина и всички плодове. Житото е много важно, то дава много нещо на човека и го прави по-устойчив.

* Ние умираме като хора, но не като творения на Бога. Плътта е, която умира.

* Умният, ако иска, от един хляб може да направи сто хляба. Глупавият всякога мисли, че е беден, все е кисел и недоволен.

* Материята съществува, но всичко не произтича от материята. Тя е само един от факторите, едно от условията да се появи животът. За да се появи каквато и да е форма в света, необходима е субстанция, с която да се облекат живите сили. Тялото - външните му и вътрешни органи - представлява материалната страна на силите на мозъка. Дробовете, стомахът, мускулите, костната, нервната и останалите системи представляват една величествена инсталация, чрез която се проявява интелигентността.

* Колкото повече знае човек, толкова повече учи, понеже придобиването на знания е безкрайно. Знанието е радостта в човешкия живот, а живеенето в любовта е смисълът на живота.

* “Стани и ходи!” - това е една абсолютна формула, с която човек може да преодолява всички мъчнотии и изпитания. Говори ли на разумността си, човек може да стане и да ходи, да постигне всички свои благородни желания.

* Силният човек не се оплаква, той носи раните си и върви напред.

* Сладчината в света е излязла от тези, които обичат. Всички сладки плодове, всички сладки сокове на цветята идват от цветовете на любовта. Тази любов е излязла от сърцето, дошла е в нас като нещо външно, като сладчина. Всичките отровни работи са излезли от сърцата на лошите хора. Човешката мисъл трябва да разнася ухание, сърцето да разнася сладчина, а тялото - стабилност. Светлината идва от Божествения ум, топлината - от Божественото сърце, силата - от Божественото тяло.

* Човекът е един малък свят, който се поддържа от Божествената енергия и възвишените същества и светове.

* Щом те посети някой от тъмните духове, умът ти потъмнява, сърцето потъмнява и изстива, тялото отслабва. Всякога, когато те докосне един дух на тъмнината, губиш силата си.

* Човек не трябва да яде какъвто и да е хляб, нито да пие каквато и да е вода, нито да чете каквато и да е книга, нито да вярва в каквото и да е.

* Щом се роди един човек, може да се предскаже ще бъде ли той богат или не. Това богатство се обуславя от златото, което е в кръвта. Дължината на живота зависи също от него. Когато се поквари златото като елемент, животът се съкращава. Това злато, което е вътре в кръвта, привлича външното злато.

* Човек може да пожелае да умре само когато е изпълнил своята мисия на Земята.

* Един човек ще съблече смъртното си тяло и ще се облече в безсмъртното.

* Колкото звезди има в небето, толкова хора има на Земята. На всеки човек се пада по една звезда. Звездите разговарят помежду си като хората.

* Всичко, което си ти, се дължи на твоя дух, на твоята душа, на твоя ум и сърце.

* Средно развитият човек има триста милиарда клетки, които живеят с него, учат се с него. А гениалният има 150 хиляди милиарда душички. Той е техен цар. В бъдеще тези клетчици ще се увеличат. Като идва човек на Земята, увеличава тези душици. Като не постъпва добре, те намаляват. Когато обича, когато е радостен, се увеличават. Радостта, която чувствате във вашето сърце, е присъствието на една новодошла душа. Степента на тази радост изразява степента на развитие на душата, която е дошла. Колкото душата е по-просветена, толкова радостта е по-голяма.

* С челото се възприема това, което идва от Божествения свят. Затова то трябва да бъде открито, широко и високо.

* Човек е ръководен от свой личен, вътрешен дух, докато животните са ръководени от групов дух, който работи върху тях отвън.

* Когато човек скърби, че някоя добродетел не се развивала в него, тази скръб е на място.

* Човекът на любовта е ограден с жива светлина. Само онзи познава любовта, който живее в нея.

* Човек трябва да има достойнство и смирение. Той сам трябва да се съди, преди да е дошъл съд отвън.

* Един човек е важен колкото и една слънчева система.

* Минералите, растенията, животните - това е човекът, разложен на своите части.

* Енергията на много растения взема участие при създаването на човешкия организъм.

* Мястото и службата на човека се определят от неговия ум, от неговото сърце, от душата му и най-много от неговия дух. Това, което ви е дадено от Бога, никой не може да ви го отнеме.

* Това, което имате, никой не може да ви го отнеме, но и това, което нямате, никой не може да ви го даде. Никой не може да ви направи умен или добър, ако не сте умен и добър.

* Видите ли на челото на някой човек печата на Христа, подайте му ръка. Видите ли на някой човек на челото печата на Антихриста, на Дявола, заобиколете го.

* В света има една константна, чиста материя, от която зависи прогресът на човека. Каквото се направи в нея, остава вечно. Има друга материя, преходна, нечиста, неорганизирана, от нея се раждат всички противоречия и болести. Тя може да е малко по количество, но е динамична.

* Има клетки у нас, които разбират езика на растенията и на минералите.

* Мозъкът на гениалния човек е създаден от особена материя, която не съществува на Земята.

* Отличителните качества на Христовия печат са: любов, радост, мир, дълготърпение, въздържание, кротост, смирение, благост, милосърдие, вяра.

* Печатът на дявола е числото 666 и качествата са: прелюбодеяние, плът, чародейство, ревност, кощунство, лъжа, лицемерие, безбожие.

* Най-красивият момент в живота на човека е пробуждането на неговото съзнание или зазоряването на неговата душа. Който е дошъл до този момент, той е намерил магическата пръчица в своя живот, Божественото е огряло съзнанието му.

* Ако човек има една висока идея, за която е готов и мъченик да стане, него не можеш да го сплашиш, той издържа на всичко. За него смъртта е лека.

* Природата си служи със символи и знаци. Няма престъпление или добро, което човек да е направил и за което Природата да не е турила отпечатък върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички добродетели.

* След всеки период от седем години в човека се започва една нова фаза - развитие на ново тяло. Такива тела има седем. В духовно развитите има още три, а в най-напредналите - още две. Значи в човека може да се развият дванадесет тела.

* “Песен на песните” е една алхимическа формула. Много неща е знаел Соломон, но има нещо ново, което той не е знаел. Нещо, вписано вътре в човека: ред, закони и принципи. Затова той съгради външен храм, подобен на Всемирния храм, с много философски смисъл, с мерки и символи, защото не знаеше, че всичко това го има вътре в човека.

* В плода е събрана концентрирана слънчева енергия. Костилката носи в себе си дървото. Дървото, като даде плод, пак ще се скрие в костилката. Всеки човек се съдържа в своята мисъл. Онова, което съдържа твоята мисъл, това си ти. И онова, което съдържат чувството и постъпката ти, това си ти.

* Колкото повече душата изразява своя живот, толкова по-издържлив е човешкият организъм.

* Личността може да живее повече или по-малко, в зависимост от това, доколко е в услуга на душата. Душата се нуждае от други източници, а не от тия, от които личността черпи своя живот.

* Всеки носи нещо специфично хубаво, което друг не може да носи.

* Дървото се познава по плодовете му. Ако те са кисели и стипчиви, дървото има едно развитие, ако плодовете са сладки и ароматни, то има друго развитие, друга култура. Плодовете на човека са неговите постъпки, от тях съдите за развитието му.

* Човекът е създаден от светлина и топлина. Ако ги премахнете, нищо няма да остане от него.

* В света на Божията мисъл е създаден човекът. Във вас има от всички нисши същества по нещо.

* Тялото на човека e една малка кутийка, в която се крият скъпоценности.

* Бъдещето на човека зависи не от това, което взема, а от това, което дава.


  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ