Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Упражнения – песни

( 5 упражнения )


1.  Тази вечер ще ви предам едно ново музикално упражнение, с един нов ритъм, да видим, как ще го схванете. Текстът е взет от Евангелието на Иоана, първа гл., ст. 1-5:

В начало бе Словото,
и Словото бе у Бога,
и Словото бе Бог.
То в начало бе у Бога.
Всичко чрез Него стана.
И което е станало,
нищо без Него не стана.
В него бе живота,
и животът бе виделина на человеците.
И виделината свети в тъмнината.
И тъмнината не я обзе.

Първите два стиха от главата изразяват действие на Духа. Третият стих изразява действие на ума. Четвъртият стих изразява действие на сърцето, а петият стих изразява материалния свят. Тъмнината представлява материалния живот и през нея прониква светлината. Това упражнение е снето отгоре. Значи, първият акт, действието на Духа има разширение; вторият е на ума, третият е на сърцето и най-после иде заключението, то е акт на физическия живот, тъй както сега живеем. Като учите упражнението сега, ще спазвате ритъма и такта, които много се изменят.
„Абсолютна справедливост “, „Връзки в геометрическите форми2.  Изпейте упражнението Махар Бену и втората част от него, която представлява превод на първата. Преводът е следният: в мрак, тъмнота е бил животът наш, но Слънцето на живота просия у нас. И ний тръгнахме в пътя чист и свят за нас, свят за нас.
„Светлина на мисълта “, „Природни изрази3.  Новият живот е да използваме сегашното. Да оставим всеки човек според възможностите, които Бог е вложил в него, да се прояви. Насърчавайте хората в техните проявления, да се проявят. Всеки като се проявява, да не препятствува на другите. Иде някой, изпейте му една песен и той да ви изпее една песен. Той да ти изпее една песен, ти да го слушаш. Не само той да ти пее, ти да не пееш. И двамата ще пеете. То е обмяна. Казва: „Много добре пееш.“ Че какво ви коства да изпеете (Учителя пее: Да живеят братята, да живеят братята, братята и сестрите)? Или ще пееш така (Учителя пее в български дух: Да живеят братята.) Може и тъй да пеете (Учителя пее ритмично:

Да живеят братята,
да живеят сестрите.
Те, като живеят,
ще донесат някаква радост.
Да живеят тия братя,
които носят радостта,
и сестрите, които ги посрещат,
да вземат тяхната топлина.)

Няма какво да търсим песнопойци, да търсим песни да са писани. Музикално поразходете се в стаята и започнете да пеете: „Да живеят братята.“ Сестрите да пеят: „Да живеят братята.“ Братята да пеят (Учителя пее:

Да живеят сестрите,
да живеят сестрите
и ние, братята, с тях.)

С пеенето ще кажете: „Днес аз идвам, братко, да се примиря с тебе. Две години вече не съм говорил, а днес ще говорим ние двамата.“
„Великата възможност “, „Музикална екскурзия4.  Да кажем, дадат ви думите остарях, ще се подмладя да ги изпеете. Някой ще срещне препятствия при тази песен. Без мисъл не може да се пее. Някой ще срещне препятствие в сърцето си, някой – в тялото си. Значи три спънки има. Може да ни спъне нашата мисъл, може да ни спъне нашето чувство, може да ни спъне нашата воля, тогава не можем да пеем. Музиката е един резултат. Туй, което се ражда от съдействието на човешката мисъл и чувство, то е музика. Човек трябва да говори музикално. Речта трябва да бъде музикална. Вие ако кажете натъртено: „Ще постигна всичко, каквото желая„, така не се говори. (Учителя пее:

Ще постигна всичко, що желая,
ще постигна всичко, що желая.)

Това е постижение. Повишение на слога има. Ще направиш едно движение. В музиката има движение. Има огънати плоскости, има и огънати тела. Когато пееш, не мисли, че си закъснял. Казваш: „Свършил съм университет, сега ще пея, да се излагам.“ (Учителя пее: Ще нося Божиите блага в света. Ще покажа на хората доброто, което Бог е вложил в техните сърца.) Казвате: „Дали ще го взема?“ (Учителя пее: Ще нося Божиите блага.) Защо го удължавам? Защото на слога естествено не иде музикалното ударение с ударението на думата. Музикално трябва да удължим единия слог. (Учителя пее:

Ще нося Божиите блага,
ще нося Божиите блага,
ще нося Божиите блага,
ще нося, ще нося, ще нося.
Ще нося, без да се уморявам,
без да се обленявам.
С труд и постоянство ще постигна всичко.)

Трябва да пеете. Като станете сутрин, изпейте една любовна песен по новия начин.
„Великата възможност “, „Живот и музика5.  30а. Ще ви дам следното музикално упражнение: Мисли, право мисли; свещени мисли за живота ти крепи! Ще съзерцавате пет минути, през което време мислено ще пеете горното упражнение.
„Условия за разумния човек “, „Усилване на вярата
НАГОРЕ