Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Упражнения с думи

( 7 упражнения )


1.  Всеки един от вас да си избере по една дума. Ще си изберете по една възлюблена дума, която вие обичате, и ще си направите едно музикално упражнение. Вземете два слога, и в музикално отношение, на музикален език, кажете я на себе си. Нали някой път искате да кажете някому, че ви обича. Изпейте тази дума, например благост, на себе си, да изразите, че някой ви обича. Изпейте тази ваша възлюблена дума, че той да я разбере, и като я разбере, той ще усети една радост.
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Окултна медицина2.  Има известни думи, които, ако човек постоянно повтаря в себе си, той може да се повлияе. Сила е човешката реч. Направете следния прост опит. Ако вие сте слаби, помолете няколко ваши приятели или познати, или някой лекар, на които можете да платите нещо, често да ви повтарят, че стомашната ви система е здрава, че нервната ви система е здрава, че дихателната ви система е здрава и ще видите, че в продължение на 20-30 дена вие ще бъдете почти здрави, а може и съвършено здрави. Ако пък се намерят 20-30 души да ви говорят в този ободрителен смисъл, ви ще можете още по-скоро да се подобрите.
„Радостта “, „А друго падна на добрата земя / А другото падна3.  Трябва ви един опит: сутрин като станете, кажете си 3 думи, които да носят светлина. Кажете си 3 думи, които да носят топлина и кажете си 3 думи, които да носят сила. Намерете през цялата седмица 9 думи, трите от които да произвеждат светлина, три думи, които да носят топлина. Произнасяйте ги сутрин като станете, на обяд и вечер. Три пъти на ден. Три пъти за ума си, три пъти за сърцето си и при пъти за волята си. Едно упражнение от 5-10 минути. Намерете 3 думи да помогнете на ума си.
„Факти закони принципи “, „Най-важният потик4.  Писанието казва: „Пейте и възпявайте Господа в себе си.“ Ако това не направиш, не можеш да прогресираш. Ако си меланхоличен и не пееш, как ще прогресираш? Започнеш ли да пееш, животът ти ще почне да се урежда. Животът ти е уреден, не че не е уреден, но ти мислиш, че не е уреден.

Вземете фа и ла. Сега да изпеем думата добро само чрез фа. (Изпяваме.) Сега да изпеем думата добро в обратна терца – ла и фа. (Изпяваме.) Сега да изпеем думата добро с повишена терца??? – до и ла диез. Сега, с умалена терца??? – до и ла бемол. Тях ги наричаме терца във възходящо и низходящо положение. В едната терца ти взимаш направление нагоре, а в другата – направление надолу. В едната терца ти се показва път нагоре, а в другата – надолу. Музиката при увеличение и намаление е съвсем друга. В единия случай се взима половин тон по-високо, а пък в другия случай се взема половин тон по-ниско. Интервалът се изменя. Да изпеем песента Аз в живота ще благувам. Изпейте още веднъж тази песен, но по-тихо. Всеки един от вас да е концентриран, и като я пеете, вие сами да я слушате. По- тихо, по-вглъбено.
„Ако говоря “, „Действието на музиката5.  Сега ще ви дам една песен, върху която да работите:

Твоят Дух да ме озари, Господи,
и да позная Твоята Любов
и да получа Вечен живот.

Може да се направи някакво разместване на думите. В трите свята може да го огласите – тези думи да ги огласите – тези думи да ги огласите така, че те да бъдат израз на физическия свят или на духовния свят, или на Божествения свят. Изпейте една песен със следните думи: „Колко ви аз обичам.“ В първата дума повторена е буквата О. Тогава с какво може да смените думата колко? Може да кажете: „Аз ви обичам“, но понеже думата аз ограничава, тогава другите не могат да ви обичат. Тогава с какво може да замените думата Аз“? Може да стане така: „Обичам ви така, както Бог ви обича.“ Значи – без ограничения. „Обичам ви.“ Това значи в мисълта си да държите един човек, че каквото и да направи той, вие никога не може да мислите, че той греши.
„Ако говоря “, „Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица6.  Да ви дам една дума: Еинза. Как ще я изпееш по органически начин? Ако изпееш тази дума Еинза по органически начин, семената почват да растат. Ще пееш, ще направиш един опит, втори, трети, защото музиката, това са методи. Не може да имате едно правилно разбиране на живота без музиката. Музиката е външен израз на нещата. Ти не можеш да мислиш правилно, ако твоята мисъл няма правилна музикална форма. Под музикална форма се разбира форма, в която нещо се изразява хармонично.
„Ако говоря “, „Механическо и органическо пеене7.  Направете опит, да изпеете думата ханизе.

(В лекцията Учителя обяснява подробно какво означава тази дума - Бел. съст.)
„Методи за самовъзпитание “, „Ханизе
НАГОРЕ