Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Упражнения с движения

( 6 упражнения )


1.  Благославяй, душе моя, Господа (5 пъти). Първият път ръцете нагоре свободно; втори и трети път – хоризонтално; четвърти път – ръцете на гърдите, пред устата, с дланите навън и хоризонтално; пети път – хоризонтално, на гърдите, пред устата и хоризонтално.

Тайна молитва (коленичили на дясното коляно).
Благословен е Той, Който ни благославя, Бог на Любовта.
Благословен е Той (изпя се с положение на ръцете настрана).
Който ни благославя (изпя се, положение на ръцете настрана).
Бог на Любовта (бавно пение, с бавно спущане на ръцете от страни до долу).
Благословен (пение, с бавно издигане ръцете настрана).
Благословен е Той (пение, с бавно спущане ръцете надолу).
Който ни (пение, с бавно издигане ръцете горе).
Благославя (пение, ръцете разтворени напред).
Бог на Любовта (пение, с бавно сваляне ръцете надолу).
Бог на Любовта (ръцете хоризонтално).
Бог на Любовта (ръцете се свалят надолу бавно).
Бог на Любовта (ръцете настрана).
Любовта (ръцете надолу).
Бог на (ръцете настрани) Любовта (ръцете надолу).
Бог на (ръцете настрани) Любовта (ръцете напред).
Благословен е Той (четири пъти – с движение на ръцете настрани и напред).
Благословен е Той (три пъти – ръцете отпред малко прибрани, с движение на хвъркане).
Който ни благославя (бавно спущане на ръцете, с хвъркане не съвсем до долу – един път).
Който ни благославя (ръцете в последното положение, с хвъркане – два пъти).
Който ни благославя (ръцете настрани, с хвъркане – три пъти).
Благославя (няколко пъти кръгообразно движение на ръцете, със слабо приклякане).
Благославя (няколко пъти – ръцете в движение напред, нагоре, напред, нагоре и т.н.).
Да сме благи (същите движения три пъти).
Благи (същите движения, само че по-бързи – три пъти).
Благи (ръцете се движат отгоре надолу, до пръстите на краката).
Благи (ръцете се вдигат нагоре).
Благи (много пъти – ръцете се движат кръгообразно около тялото, и остават хоризонтално).
Да сме силни (ръцете напред).
Да сме крепки (ръцете настрана).
Да сме твърди (същото положение).
Твърди, като диамант (същото положение).
Да сме чисти (ръцете напред).
Като живата вода (същото положение).
Да сме чисти, като живата светлина (същото положение).
Да сме чисти, като Любовта (същото положение).
Нашият закон е чистата Любов (ръцете настрани).
Нашият път е чистата светлина (ръцете напред).
Нашето слово е Мъдростта (ръцете настрани).
Ние сме всички крепки в Бога на Любовта (ръцете напред).
В Него ние победихме света (ръцете настрани).
В Неговата Любов ние добихме своята свобода (ръцете напред).
Ние сме веч свободни от закона на смъртта (ръцете настрани).
Необятната Любов ни въздигна (ръцете напред).
Безпределната Мъдрост ни оживи (ръцете настрани).
И едната неизказани Истина ни възкреси (ръцете напред).
Святи Отче на Небето, ние осветихме Името Ти (ръцете настрани).
Ние свършихме делото Ти (ръцете настрани).
И въдворихме Твоето царство (ръцете настрани).
Благословен си Ти отсега за през всичките векове. Амин (ръцете настрани и долу.)

Изпяхме Амин седем пъти, с движения на ръцете: настрани и кръгооб- разно движение на ръцете, със слабо приклякане. Забележка: при тези движения на ръцете, хвъркането, това е раздрусване на вашето съзнание, раздрусване, събуждане.
„Беседи обяснения и упътвания (1922 г)2 “, „Утринна беседа (без заглавие)2.  Турете си ръцете върху гърдите с дланите навътре и тогава пейте: „А-а-а.“ Ще поемете въздух и при издишването ще изпеете тази гласна. Вземете сега два тона по-високо от тази гласна и изпейте тази гласна още по-високо.
„Ако говоря “, „Най-високият връх3.  След това изпяхме упражнението с буквата а със следните движения на ръцете: дясната ръка настрана, после – лявата, а след това и двете. Имате едно упражнение за развиване, едно явление, което е много естествено, подражание на пчели, които се роят. Всички пчели са заети с една такава велика мисъл – да излязат. Значи, у нас туй съзнание е назряло, че сега и ние искаме да се роим. Пак изпяхме упражнението с буквата а. Сега, много плавно да се изпее.
„Беседи обяснения и упътвания (1922 г)2 “, „Какъв трябва да бъде ученикът4.  Хванете с палеца и показалеца на дясната ръка палеца на лявата ръка и изпейте до. После със същите два пръста на дясната ръка хванете показалеца на лявата ръка и пак изпейте до, по същия начин хванете средния пръст на лявата ръка и пак изпейте до. По същия начин хванете безименния и малкия пръст на лявата ръка и изпейте до. Грамадна разлика има между тези пръсти. Палецът е основният тон до, на който е построена мажорната гама. И всички други пръсти са все до, но при палеца имате мярката. Палецът представлява Божественото. В показалеца е благородството на душата. Средният пръст е тонът на справедливостта. Слънчевият пръст е основният тон на красотата. В малкия пръст е основният тон на търговията, на взимане- даване. Лявата ръка е построена както жената е построена. В лявата имате до минор, а дясната имате до мажор. Мъжът е построен на до мажор.
„Силата на мисълта “, „Изкуството на ангелите5.  Ако ти пееш на една болест, на едно състояние, какво ще стане? Всичките страдания, ако ги турим на музикално изпитание, друга песен ще ни пеят. (Учителя пее.) „Дотегна ми в кални улици да ходя. Дотегна ми бос да ходя!“ (Пее го в български мотив.) На вас тъй казвам, че ми е дотегнало. Сега какво трябва да се изпее? Ха, сега? Давай, давай и всичко давай. Ще си хванете средния, безименния и третия пръст, ще ги хванете и ще изпеем Давай, давай, всичко давай. Ще започнем по-енергично. Хванете третия пръст и ще изпеем Давай, давай до „чисто семе пшеничено“. Ще хванете втория пръст и ще пеете Давай, давай до „чисто семе пшеничено“. И ще хванете и първия пръст, и ще изпеем Давай, давай до „чисто семе пшеничено“.
„Силата на мисълта “, „Музикалния тон на живота6.  Волевите движения са най-лесни. На второ място са движенията на сърцето, най-мъчни са движенията на ума. Движенията на човешката душа и на човешкия дух са още по-мъчни. Трябва да се приспособим към движенията. Най-първо да усвоим движенията на нашата воля. Гамата трябва да пеем с движения (Учителя кляка и като става пее до с издигане ръцете нагоре. Левият крак напред и ръцете успоредно напред – пее ре. Ръцете настрани и десният крак напред – пее ми. Левият крак напред и ръцете пред гърдите една срещу друга – пее фа. Десният крак напред, отваряне ръцете настрани – пее сол. Ръцете с допрени пръсти горе, левият крак напред – пее ла. Ръцете горе, но малко отворени, не успоредно – пее си. Ръцете долу и десният крак напред – пее до. Изпяхме гамата с движения.) Някой път като не сте разположени, направете едно упражнение. Дето ще се караш с някого, направи туй движение. Ще си помогнеш. Дето ще извършиш друга глупост, извърши тази глупост. Ти мислиш, че е глупаво да правиш тия движения. Тази глупост е за предпочитане пред всички други глупости. То е най-малката глупост. По-малка глупост от тази работа няма. (Учителя направи пак упражнението.) По някой път, ако кипнете, направете упражнението. Аз ви казах това упражнение, за да се лекувате. Някой път, когато не ти върви нещо, пишеш, не върви, правиш нещо, не върви, готов си да кипнеш. Направи упражнението. Веднага ще се смени състоянието ти, като пеете тия тонове с движения. Както и да вземеш основния тон, не важи, само да има отношение между тоновете. Отношенията на трептенията да бъдат правилни. Я сега да направим всички упражнението. Като правите упражнението, да има динамика, да не бъдат ръцете отпуснати. При фа ръцете правят хубави полукръгове. Вземаш нещо, на свят да го вземеш. Колкото се може повече пространство да обгърнете. Да привлечете Слънцето при себе си.
„Двете Божествени посещения “, „Динамични движения
НАГОРЕ