НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №6
12.11.1898г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№6

гр. Бургас, 12 ноемврий 1898 г.


Любезний ми братко Дънов,

Отворената ти картичка24 получих на 11 того и бързам да ти отговоря с това си [писмо]. Аз и по-рано исках да ти пиша, обаче единия препис от съобщението25 не беше го приготвил братът Тодор. И от друга страна, с нетърпение чакахме отговор от теб, при всичко че ни беше съобщено от Архангела Божий, че имаш много работа Бо­жествена и работа, която ще учуди целия свят. Но ний, като желаехме чрез тебе да получим ня­кои благи дарования от Бога, поизчаквахме.

Тук при това си [писмо] ти изпращаме два преписа от първите съобщения, понеже не ми е въз­можно да ти пратя от всичките. Първо, защото изисква доста работа и второ, че и от първите два ще разберете за Любовта на Бога живаго към нас, грешните му чада.

Казано ни е още, братко Дънов, че ще бъдем на 5 януарий идущата година при теб, защото Бог чрез Архангела Божий ни каза, че при брата си Дънов ще имате повече работа и че там ще бъдете повече полезни за делото. Нека прочее да бъде волята Божия.

Известява ни още Архангел Божий, че братът ни Васил Козлов бил удостоен от Бога и вече бил посетен от Духа святаго още на 15 октомври т. година. Ний с брата Тодора се много радваме, че ще дойдем при теб (особено Тодор се радваше) и че Бог ни е удостоил да работим за Него. Имаме при това дадени доста назидания за поправлението и очистванието ни и още продължават да ни се дават.

С радост ти говоря, братко. Щастлив се счи­там, гдето тъй благо е погледнал на нас Спасите­лят ни, Господ Исус Христос, и от преголямата Си Божествена любов праща своите посланици да ни упътят към пътя на истината и правдата. Радвай се, моля, и ти за нас, твоите братя, и моли Създателя ни за по-скорошното ни избавле­ние и удостояване с Духа Святаго както за мен, така също и за бр. Тодора. Да, радостта ни е радост голяма, но още по-голяма ще е, когато бъдем освободени от ръцете на лукавия. Доста изкушения ни прави той, но благодарение Богу, че от голямата Си към нас любов ни пази чрез Ар­хангела Божий и други Сили. Много се боя, братко, за да не сгрешим вече отсега, затова [те] моля, моли се на Благия ни създател да ни даде сила, за да противостоим против всички изкушения и победители да излезем до уреченото време. Като скратявам писмото си, те целувам с най-искрено сърце и моля Бога за по-скорошното ни събиране наедно, гдето да можем да вършим предназначе­ната ни работа от благия ни Спасител.


Твой бр. в Христа Господа: Пеню Киров

Не ми е нужно нищо вече, решен съм да ра­ботя Богу. Поздрав и от бр. Тодор.


...............
24. Отворена картичка - писмо, написано върху специална пощен­ска карта, която не се поставя в плик. (П.К., №6, 12.11.1898 г.)

25. Съобщение - понятие в спиритизма, с което се назова посла­нието на призования дух, отправено към медиума. (П.К., №6, 12.11.1898 г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ