НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев. Втори ден - 27 август

27.08.1939г.


Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев.

Втори ден - 27 август

 

След всяко слизане от Рила, в София се провежда събор на Братството, който обикновено трае 3-4 дена. Предварително се разпращат наряди до братските групи в страната. Освен тези наряди, няма спомени с точната дата за началото на събора. Интересни са също така споменът на Елена Андреева за кръчмата до салона на Изгрева, както и нейното резюме на изнесената от Учителя на този ден беседа "Свещеният огън" ("Запалката на Свещеният огън")
 
1. Наряди за 1939 г., изпратен от П. Епитропов
 

 

Втори ден, 27 август 1939 г., неделя.


Часът и редът както в първия ден, само че ще се четат: Евангелието от Лука, гл. 12,ст. 1-10 и беседата: „Идейната обич" (из същата книга).


През двата деня ще има общ обед.


Всеки да си определи своя принос на Господа, според както Бог е вложил в сърцето му.

Моля, съобщете настоящето на околните села, дето има кръжоци. За получаването на настоящето, моля, отговорете с отворена картичка.


Поздрав до всички братя и сестри.


16 август 1939 г.,

Изгрев-София.

С братски поздрав: П. Епитропов

 

 
2. Спомен на Елена Андреева: ПИВНИЦАТА ДИМИ, СЪБОРЪТ СВЕТИ

 

Извадка от спомена на Елена Андреева

Дойде време за един събор. Това беше един от последните събори 1939 год. преди войната. Изгревът е препълнен с посетители. Имаме празник. И точно тогава започна да се издига голям дим от кебапчийницата и да се разстила върху съборяните. Срам и позор за учениците. Тогава Учителя посочи пивницата и каза: „Там е големият пушек и дим, а при нас е свещения огън". И тогава на 27 август 1939 год. - събота, държа беседата „Свещеният огън". Ние я стенографирахме, дешифрирахме и се направи резюме на тази беседа, която ще включиме тук. Нали от едната страна е Черната ложа, а от другата е Бялата ложа.

 

 
3. Резюме от Елена Андреева на беседата на Учителя държана на събора - 27 август: СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН


НАРЯДИ за 1939 година

Мисли на Учителя за Христа, 6. I.1939 год. Упражнение от Учителя, 8.II.1939 год. Мисли от разговори с Учителя. Обични братя, 16.VIII.1939 год. - наряд за събора. Обични братя, 12.IX.1939год. - наряд за 22. IX, есенното равноденствие. Обични братя, 6.XII.1939 год. - наряд за годината.

1) МИСЛИ НА УЧИТЕЛЯ ЗА ХРИСТА


6.II.1939 г., Изгрев.


На кръста Христос преживя онова, което може да се нарече идейно, мистично страдание - най-дълбоките и най-интензивните страдания, които може да преживее една човешка душа.


Той трябваше да изпие до дъно чашата на страданията, онази чаша, в която бяха събрани всички утайки на миналото. Ала в тия кондензирани интензивни страдания Нему се разкриха всички тайни на миналото и затова, съзнавайки важността на момента, след вътрешната драма, преживяна в Гетсиманската градина, Христос казва: „За тоз час Аз дойдох."


Чрез могъщата алхимия на Любовта Христос претвори отровите, събрани в тази чаша, и по такъв начин ликвидира веднъж завинаги с насилието. И наистина, не можеше ли Христос, Който е бил силен, гениален човек, Който е знаял Своя висок произход, Който всичко е предвиждал и е знаял какво ще стане, не е ли могъл да предотврати страданията, които са го чакали? Пред Него е стояла алтернативата: или да призове ангелските пълчища, с помощта на които е могъл да унищожи и еврейския народ, и Римската империя - сиреч да си послужи с методите на миналото, с Мойсеевско-Илиевския метод на силата и меча, с метода на древните маги и адепти - или да приеме чашата и кръста, и да ги превъзмогне чрез силата на Любовта.


Христос избра втората и това беше един пръв по рода си опит на земята. И наистина, ако Христос се беше уплашил от страданията, ако Той се беше уплашил от кръста, на който Го разпнаха, от гвоздеите, с които Го приковаха, от копието, с което Го промушиха, Той нямаше да даде едно ново, съществено разрешение на трудната задача - повдигането на човешката душа.


Той разтопи и поругания, и удари на бича, и кръст, и гвоздеи, и копия с огъня на Любовта - единствения огън, който може да разтопи оръжията на насилието. И опитът Му излезе сполучлив. Така Христос разреши една задача, от която зависеше бъдещето на цялото човечество.


Така Той откри Пътя за спасението на онези страдущи души, за които бе дошъл. Христос възкръсна и чрез възкресението Си победи смъртта. И тъй както в страданията Нему се разкриха тайните на миналото, така и във възкресението Той получи откровения за бъдещето.


Написано на 13. II. 1939 г., Сливен.


2) УПРАЖНЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ


8.II.1939 г., Изгрев

За 1939 г. Учителят даде извън наряда още и следните упражнения.

Всяка сутрин след молитва ще се съсредоточиш и ще се вслушаш какво ти говори Бог отвътре. И каквото ти каже Бог, ще го запишеш в особена тетрадка. Всеки ден ще правиш това и ще отбелязваш датата. Ако някой ден не можеш да чуеш какво ти е казал Бог, тогава ще отвориш някоя свещена книга и ще препишеш от нея някоя мисъл. Тая тетрадка ще има следното заглавие: „Моя пръв опит да разбера и постигна Божията Любов". Всеки ден ще отбелязваш в тая тетрадка всяко хубаво чувство, което си преживял през деня. Всеки ден ще кажеш няколко сладки думи някому: думи насърчителни и ободрителни, които да дадат потик и сила. Тези също ще ги отбелязваш в тетрадката.Така че за една година в тази тетрадка ще се отбележат последователно 365 хубави мисли, идеи, чути „отгоре", 365 хубави чувства, преживени от тебе и 365 хубави постъпки, направени от тебе. На една картичка ще напишеш следните думи:

Няма да лъжа себе си.
Няма да лъжа ближния си.
Няма да лъжа Бога.  


Тази картичка ще туриш в джеба си и сегиз-тогиз през деня ще я вадиш да прочетеш написаното и ще я прибереш пак.


Съобщете тия упражнения на другите братя и сестри там.


   3) МИСЛИ ОТ РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛЯ

Като дойде Любовта, тя ще направи всичко, тя иде сега; през 1939 година иде вълната на Любовта. Любовта ще възкреси хората. Страданията, през които сте минали, ако бяхте ги оценили, щяхте да се подмладите. Но понеже не ги оценихте, не сте и подмладени. Ти започни да служиш първо на Бога, какъвто си сега, защото ако чакаш да се усъвършенствуваш, та тогава да служиш, кога ще служиш?


Една сестра казва, че в някои моменти всички хора са за нея мили. Учителят каза: Това е един проблясък на Божията Любов.


Страданията предшествуват Любовта. В Писанието е казано: „Блажен е, който стигне до това време." А това се отнася за сегашното време.


Това, което е Божествено, е всякога ново. Периодът на ученичеството е най- дълъг; това е Царството Божие на земята.


Шестата раса е период на ученичеството. Тя е епохата, за която е казано: „Всички ще бъдат научени от Господа."


Ангелите са като хора. Те са много интелигентни същества; имат свой вътрешен живот и дълбочина. Те си имат училища, забавления, музика.


В Невидимия свят ония, които ви обичат и които вие обичате - това е интересното; онзи, който ви обича, той не трябва да иска да ви причини страдания. Всяко нещо, което той прави, трябва да бъде за твое добро.


Всеки, който иска да познае хората, трябва да познае Бога.


3) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава ви се, че тазгодишната братска среща ще стане в съответните кръжоци на Братството по следния начин:


Първи ден, 26 август 1939 г., събота.


В пет и половина часа сутринта - събрание в салона на Братството.

Добрата молитва. Молитвата на Царството. 91 псалом.[/indent] „Духът Божий". Евангелие от Йоана, гл. 10, ст. 1-10. Размишление: „Бог е Дух и които Му служат, в Дух и Истина да Му служат." Четене беседата: „Проява на Любовта" (из „Степени на съзнанието"). Отче наш. Упражнения.

Втори ден, 27 август 1939 г., неделя.


Часът и редът както в първия ден, само че ще се четат: Евангелието от Лука, гл. 12,ст. 1-10 и беседата: „Идейната обич" (из същата книга).


През двата деня ще има общ обед.


Всеки да си определи своя принос на Господа, според както Бог е вложил в сърцето му.

Моля, съобщете настоящето на околните села, дето има кръжоци. За получаването на настоящето, моля, отговорете с отворена картичка.


Поздрав до всички братя и сестри.


16 август 1939 г.,

Изгрев-София.

С братски поздрав: П. Епитропов


5) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава ви се, че празникът 22 септемврий ще се отпразнува в 5 часа сутринта по програмата от 22 март т. г., а именно:

Добрата молитва. Молитвата на Царството. Евангелие от Матея, 12гл., 1-10ст. Евангелие от Лука, 12 гл., 1-10ст. Евангелие от Марка, 10 гл., 1-10ст. Евангелие от Йоана, 12 гл., 10-20ст. „Духът Божий". Отче наш. „Да пребъдем в радостта, която иде от Бога." (З пъти) Гимнастически упражнения.

При братската вечеря в 7.30 часа ще се повтори утринният ред. Тая програма важи само за 22 септемврий, а не за цялата година.

През годината ще се проучават Библията и беседите по следния начин: Всеки ден ще се прочита по един стих от Библията и три минути ще се размишлява върху него.Също така всеки ден ще се прочита по една страница от беседите с размишление върху прочетеното.

                    


От особена важност е размишлението, понеже през това време човек чрез своето свръхсъзнание приема много божествени идеи и духовни сили; приема също така и сила да изпълни Волята Божия.

                    


В следващата по-долу таблица са посочени за всеки ден стихът и страницата от беседите. Стихове са посочени за цялата година, а страници от беседите - до 1 януарий и то засега само от книгата „Естественият ред на нещата". Допълнително ще се посочат страници и за останалите дни.

                    


В другото свободно време на деня - проучване на Библията и на беседите по свобода.

Всеки ден ще се направи по едно микроскопично добро дело. Почивка всяка седмица от четвъртък на обед до петък на обед.

За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.


Поздрав на всички братя и сестри.


12 септемврий 1939 година

Изгрев-София

С братски поздрав: П. Епитропов


6) ОБИЧНИ БРАТЯ,


От 1 януарий 1940 година ще се чете всеки ден по една страница из Рилските беседи: „Езикът на любовта", вместо от „Естественият ред на нещата".


Другите работи за тая година остават същите, както са изложени в писмото ни от 12 септемврий.


За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта. Поздрав на всички братя и сестри.


Изгрев - София

6 декемврий1939 година


С братски поздрав: П. Епитропов

 

Изгревът - Том 12

Наряди за 1939 г.


Спомен на Елена Андреева

 

58. ПИВНИЦАТА ДИМИ, СЪБОРЪТ СВЕТИ

 

В.К.: Казваха ми че зад салона имало някаква пивница? Е.А.: Да, ама тя беше, да. В.К.: Кои години беше и как стана това? Е.А.: Вижте, то беше едно място на един частник. Бяха предложили някои да го купят, но защо не го купиха не зная. Имаше богати хора в братството, които нищо не им струваше да го купят това място, но защо не го направиха не зная. Той все така повишаваше цените, щото с течение на времето, все се повдигаха местата и преди 9.IX.1944 год. беше пивница. В.К.: И кой я беше построил? Е.А.: Ами този частника си беше дал мястото под наем и от гората направо си влизаха хората, и то беше отделено с тел от нас и от тях. В.К.: Колко метра? Е.А.: Голямо място беше към три декара. В.К.: А на колко метра от салона беше? Е.А.: А-а, до самия салон и до самия Учител беше. В.К.: Виж Черната Ложа как работи? Е.А.: Да, да, до самия салон, до самия салон беше. В.К.: Учителят не беше доволен? Е.А.: Не беше доволен. Даже горната стая, дето му беше за слънце когато ходеше, един ден ми каза: „Еленке, можеш ли да направиш пердета оттам дотам?" Аз разбрах, че за да не Го виждат онези хора оттам другите от пивницата, защото поиска само от южната страна, едно от крилото да Му сложа пердета и от другата, и цялата страна отзад. В.К.: Онези пееха, пиеха, вдигаха шум. Е.А.: Шум да, да. О да, да, много шумно беше и Учителят нямаше спокойствие. В.К.: До колко часа беше? Е.А.: И до 12 ч., и до един, и до два часа през нощта. В.К.: И това всеки ден. Е.А.: Да. В.К.: И от кои до кои години? Е.А.: Доста време беше. Ний като бяхме там в „Парахода" и нас ни безспокояха. После някога идваха пияни. В.К.: Пияни ли? Е.А.: Да, разбира се. В.К.: Влизаха ли на Изгрева пияни? Правеха ли скандали? Е.А.: Рядко, рядко идваха. И сме имали неприятности. Имали сме от тях. И чак през 1945 год. когато на нас го дадоха мястото и там вместо пивница стана магазин за съестни продукти. Тогава вече престана да е пивница. Дълги години беше пивница. В.К.: Какво нещо е претърпял Учителят? Е.А.: Да, много. Е.А.: Учителят никакви удобства нямаше брат. Не само това. Той нямаше къде ръцете си да умие. В.К.: Где си миеше ръцете и лицето? Нямаше ли горе в стаята си умивалник? Е.А.: Нищо нямаше горе. В.К.: Поне един подвижен умивалник? Е.А.: Нищо нямаше брат. Нищо не бяхме направили за Учителя. В.К.: И горе Му поливахте с канче? Е.А.: И Той си поливаше с кана когато се миеше, или са Му поливали когато трябва. В.К.: Над леген. Е.А.: Да, леген имаше и само това. А пък най-накрая имахме една чешмичка, която на Рила я носехме, за измиване. И тогава, като я носим викам: „Учителю, пък да Ви я туря тука таз чешмичка, че поне лятото да си измивате ръцете от прозореца казвам. Като го отворите да си измивате ръцете" „Може" каза и тогава Му я поставих, та като отвори прозореца си измиваше ръцете над керемидите и водата падаше долу на земята. Ако това е удобство? Никакво удобство.

От пивницата се носеше дим и се виеше по стълбите на Учителя към Горницата. Това бе дим на скарата на кебапчетата, чиято миризма и дим отиваше и към нашите бараки. Чуваше се пиянски разговори, викове и песни. Неразбории, тук и какво ли не още. Ние в такива случаи мълчахме, сгушени и притаени в бараките. Знаехме че това бе последица от непослушанието на братята към онова, което бе наредил Учителя навремето. Ако го бяха купили това място с парите които имаха, сега щеше да бъде наше и нямаше да я има тази „олелия" и атака срещу Братството.

Дойде време за един събор. Това беше един от последните събори 1939 год. преди войната. Изгревът е препълнен с посетители. Имаме празник. И точно тогава започна да се издига голям дим от кебапчийницата и да се разстила върху съборяните. Срам и позор за учениците. Тогава Учителя посочи пивницата и каза: „Там е големият пушек и дим, а при нас е свещения огън". И тогава на 27 август 1939 год. - събота, държа беседата „Свещеният огън". Ние я стенографирахме, дешифрирахме и се направи резюме на тази беседа, която ще включиме тук. Нали от едната страна е Черната ложа, а от другата е Бялата ложа.

 

Изгревът - Том 9
58. ПИВНИЦАТА ДИМИ, СЪБОРЪТ СВЕТИ


Резюме от Елена Андреева на беседата на Учителя

държана на събора - 27 август 1939 год.

 

59.СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН


Има едно начало в света, това начало го наричат Любов. Има едно изяснение в света, това наричат Мъдрост. Има едно освобождение - спасение, това наричат Истина.

Трябва дълго време да е учил човек за да разбере вътрешния смисъл. Любовта без свещения огън не може да се разбере. В древните времена е имало училища гдето се е учило за свещения огън. Свещеният огън го има във вашето сърце. И онези, които не са изучили закона на свещения огън, са минали много страдания. Онези които са изучили тези закони много работи са изучили. Учителят прочете от книгата „УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ" за свещения огън. Човек може да знае всички теорий, които съществуват в музиката. Това е хубаво, но по-съществено е да знае практиката да пее и да свири. Когато малкото дете види пламъка на свещта и иска да си тури пръста на пламъка, майката му казва - гъш. Три пъти детето си туря пръста на пламъка и тогава почва да разбира. Тази дума „гъш" е на ватански език, който е един от най-древните езици. В живота когато чуете гласа „гъш" послушайте го, това е вътрешно произхождение. Ако вие не го послушате ще имате страдания. Всяко страдание показва, че сте бутнали една запалена свещ. Силата на човека седи в знанието на свещения огън, на човешката мисъл, чувства и човешката постъпка. Но трябва да знаете как да употребите свещения огън. Ако няма свещен огън във вашата любов, във вашите чувства те не са отзивчиви. Някой казва моя възлюблен няма онази любов към мене, сега лъха нещо студено от него, значи онзи е изгубил този свещен огън. Вие всички сте били в миналото свещеници, жреци. Няма нито един от вас да не е бил жрец. Свещеното писание казва: Онези които спят в гробовете си ще възкръснат. Те са умрели, понеже са изгорели от свещения огън, като не са знаели как да го употребяват. Свещеният огън иска наново да ги възкреси. Човек не знае какво нещо е любовта на Бога. Целият свят представлява възможности, които са създадени от свещения огън, за да се повдигнат човешките души, дух, ум и сърце, за да може да се изгради красотата на човешкото тяло, за да може човек да види хубостта на Божествения свят.

Буда веднъж не е приел високопоставени, благородни хора на разговор, а е приел един беден човек просто облечен. Неговите ученици го попитали защо направи така: Той отговорил: „Преди 400 прераждания аз бях един брамин и като се молих бях изгладнял, и нямах сила да продължа молитвата си, а този беден човек тогава беше един заек, който се хвърли в огъня и се опече, аз го изядох и си свърших молитвата, и сега му се отплащам за неговата голяма услуга". И вие, ако не може да се хвърлите в този свещен огън за да ви изядат другите не може да се повдигнете.

Едни високопоставени хора са отишли на планината на екскурзия, те били млади хора. Станало в планината голяма снежна буря, на всички измръзнали ръцете и лицето, имали всички провизиий и дрехи. Там имало много дърва, но нямало кибрит. Те се скрили в един спасителен дом. Влезнал при тях един беден човек и им казал, аз нося кибрит. Днес в света има всичко, но няма запалка на свещения огън. И на вас ви препоръчвам, не ви трябва нищо друго освен запалката на свещения огън. Когато вие любите, обичате някого, вие извършвате едно свещено дело. Не е ли хубаво да запалите неговото сърце без да изгаря. Не е ли хубаво да запалите човешката душа без да я опетниш и да стане тя чиста, и да бъде облечена в бели дрехи. Само посветените, гениалните и светиите знаят как да употребяват свещения огън.

Талантливите едва са започнали да го изучават. А обикновените почнали сега да си го въобразяват. Когато някой каже, че тези неща са обикновени той е един обикновен човек. Когато се интересувате от свещения огън вие сте талантлив. Когато направите първият опит вие сте вече светия. Когато можете да си служите със свещения огън вие ще бъдете учител. Един човек който не е бил обикновен не може да бъде талантлив. Един, който не е бил талантлив не може да бъде гениален. Един човек, който не е бил гениален не може да бъде светия. И този който не е бил светия не може да бъде учител. Празен човек е онзи, който унищожава свещения огън. Когато изгасне свещения огън настават всичките катаклизми.Ти казваш някой път, никой не ме обича, това не е вярно. Бог те обича и ако не те обича ти не би се явил на света. Когато кажеш, че никой не те обича това е първата лъжа и първото престъпление. Ако беше направил като този заек, да се хвърлиш в огъня, да си свърши Буда молитвата, тогава Бог щеше да ти даде почтено място. А ти си живял хиляди години за себе си. Всички добродетели и всички престъпления на хората са наши добродетели и наши престъпления. Когато видите, че някой прави престъпления, кажете си: Как да изправя тази моя погрешка? Желая да бъдат сърцата ви места на добри извори. Умовете ви да бъдат прекрасни градини с всички плодове. Душите ви да бъдат хубави училища. Духът ви да бъде място дето всичко се прилага за славата на Бога, за доброто на ближните и за наше благо. Сега желая всички да поддържате вашия свещен огън. Само по този начин можете да поддържате любовта. Хубостта на живота седи само в онази кибритената клечка. И ако вие в целия си живот не направите едно такова добро, в което да вложите всичката си любов, всичката си свобода, като запалите клечката кибрит, тя ще ви придружава през цялата вечност. Във всичко каквото вършите да присъства вашето сърце, вашия ум, душа, дух, ангелите, серафимите, херовимите и Бог, това е възкресението на човека. И когато човек направи този подвиг, той възкръсва и Бог тогава го приема в домът си, защото е направил едно добро дело в Любовта, в Мъдростта и в Истината, и е внесъл живот, светлина, знание и свобода, за славата на Бога, на ближния и за своята слава.

Когато обичате, да привлечете погледа на Бога. Когато учите, да привлечете погледа Му, и когато обичате истината, да привлечете погледа Му.

 

3. Резюме от Елена Андреева на беседата на Учителя държана на събора - 27 август:

Изгревът - Том 9

59.СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ