НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Михаил Иванов, София

25.11.1937г.


Писмо от Учителя до Михаил Иванов

София, 8 Ноем. 1937 г. Изгревъ„Обични Михаилъ, Моите добри пожелания за добрата работа, която вършите за Царството Божие въ тоя големъ градъ. Изучавайте усърдно Ценностите на човешкото сърце, на човешкия умъ, на човешката душа, на човешкия духъ. Това е човека. Има три порядъка въ природата: Идеаленъ, Реаленъ и Материаленъ. В Идеалния порядъкъ влиза Бог, Природа, Человекъ; в Реалния, народъ, държава, личностъ. Въ Материалния, глава, дробове, стомахъ. Злото се шири в тоя последенъ порядъкъ. Задачата на мировата еволюция е да се останови правилна връзка между материалния и реалния порядъкъ в света и да се свържатъ с Идеалния. В Идеалния светъ нема никакъв дисонасъ, в Реалния има само единъ, а в Материалния 50 дисонанса. Моя поздравъ вамъ и на всички приятели.”

София, 8 Ноем. 1937 г. Изгревъ

"Beloved Michael, my best wishes for the good work you do for the Kingdom of God ln this great city. Study hard the values of the human heart, the human mind, the human soul, the human spirit. This is the man. There are three orders of nature: Ideal, real and material. In the perfect order is God, Nature, Man; in real people, country, person. In the material - head, lungs, stomach. Evil is rampant in this last order. The task of the cosmic evolution is to create the right relationship between the material and the real world in order to connect to the Ideal one. In the Ideal world there is no dissonance, in real there is only one, and in the material 50 dissonance. My greetings to you and all friends."

Sofia, 8. november, 1937, SunrisePismo_Utchitelya_Mihail_Iwanov_8_11_1938, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ