НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 7 март

7.03.1937г.


Разговори с Учителя на 7 март 1937 г.,

записани от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова:  Задължения към Бога

 

2. Спомен на Ана Шишкова:  Душата е съкровище


Спомен на Ана Шишкова

 

109. Задължения към Бога


Неделя, 7.III.1937г., след гимнастиката


- Историческите факти в нас стават. Имаме свещени чувства, идея - да знаем как да я използваме. Когато ги отпратим да си вървят, става потъмнение. Изгубили сме, което Бог е създал.


В умствения свят да пазим светлината на ума си. В духовния свят да не изгубим топлотата на сърцето си. Във физическия свят да се не обленяваме. Да се освободим от неестествените неща.


Любовта е закон на невидимия свят, върху него закон се гради.


Апетитът е анормално желание. При нормално състояние дишането ста­ва естествено, правилно мислим и храносмилането става правилно. Да се да­ва повече храна и месна храна на деликатния стомах е вредно, явява се ревма­тизъм. Същественото в живота седи в малките работи.


Да се поразходим заедно, да не запираме другите.


При главоболие - 3 чаши варена вода, майчин лист и баня. Главата боли от малко кръв. Да съзнаем, че имаме задължение към Бога. Светлината и топ­лината вървят заедно, но различни работи вършат. В светлата мисьл има ми­нимална топлина. И в топлината има минимална светлина. В ада има много топлина, но малко светлина. Топлината в кръвта внася здраве, а светлината донася мисъл.


Жената да свърши една работа, мъжът - друга.


Нещастията са от желанието да се удоволстваме.


Дрехите ни да са добри проводници на тялото.


Да се упражняват мускулите на очите: нагоре, надолу, надясно, наляво. Всяко движение на окото е свързано с известни мисли. Господ го направил да гледа. При екскурзии всичко разглеждайте!


Едни казват: „В природата вярваме", а религиозните: „В Бога вярваме". Не Бог създаде природата, но чрез нея Бог се проявява. Видимото изявление на Бога е природата. Природата не е нещо отделно от Бога.


Щом има разбиране между човека и мене, ще има правилни отношения. Да вървим напред, да не разглеждаме миналото. В Содом и Гомора остана само Лот и дъщерите му. Съдбата на Лота беше предразрешена. Содом и Го- мор са тънките и дебелите черва. Да се пазим от Содом и Гомора. В тях - в тънките черва - да са не един, но 10 праведни хора. Десет проводници в наши­те чувства да има. Да имаме топлина в сърцето и стомаха, а светлина в ума. Добри сте, но настава реакция, кога сте в гъсти влияния, потъмнявате. Силният сам са чисти. Умът ни е силен със светлината, сърцето - с топлината, волята - с делата. Сами отвътре ще си помогнем. Да не чакаме помощ от никого. Хрис­тос няма да дойде вече да Го мъчат. Която идея може да ни служи, е добра. Здравият, умният, силният възтържествуват. Глупавият ще изчезне.


Което гради сегашния живот, е Божественото Знание, Божествената Исти­на и Свобода.


Слагайте капитала си върху Любовта, Мъдростта и Истината. Много ме­тоди и начини има за учение. Със знанието, което имате, проправяте пътя на щастието или нещастието.


Със сръднята Любовта не се придобива, но ще те набият. Пазете се, Лю­бовта със сръдня не става, Любовта не борави със сръдня, не борави с подоз­рение, с маловерие. Ако искаш да те набият, разсърди се на Господа! Вътреш­ната тояга е страшна. Всичките болести са наказание, упътвание от невидимия свят.


Не критикувай никого, но постави и него на твоето място, а себе си - на неговото. Преведох ви през ада и рая, да вземем урок. Да се помолим да пова­ли, да не е прашно.


Може да повярвате само в онзи, който никога не ви е лъгал. Никога да не позволяваме вътре в себе си лъжа - че ще изгубиш целта си. За Бога да имаме свещена идея и да сме готови на всички жертви. Идеята е една за всички. Всички жертви за Бога са на мястото си. Има много да учите, да се запознаете с вели­ките души на света. Да си възстановите гледането! Сами ще хвърлите лекар­ствата. Пари, звонкови, злато трябват. Златото ще дойде. За обичния си син бащата оставя повече злато. Сега сте сиромаси, да не ви оберат. Да бъдете добри ученици! Купете си молив и тетрадка, да пишете! Божественото знание и Любовта и даването да имат правилни обмени, за да се образуват отноше­ния.

 

 

Изгревът - Том 17

109. Задължения към Бога


Спомен на Ана Шишкова

 

110. Душата е съкровище


7. III. 1937 г. На обеда

- Душата е съкровище. Тя е, която гради. Природата е проявление на Бога, не създадена. Небето е уредено. Сега се урежда Земята. Човек сега е осиротял, без баща и майка.

10.III.1937г. На обеда

- Христос е говорил и гласът сега Му се разнася. Човек да знае какво говори, че един ден ще си чуете думите. В Америка се говори, тук се чува.

Детето, каквото вземе, такова ще стане - както животното: ако е месоядно, яде месото, ако не е месоядно, яде тревата.


Един богаташ се задавил и умрял. Апаш стъпил на гърдите му, да го оби­ра. Изскочило парчето и той се съживил и го наградил. Като претърпиш стра­данията, ще станете гениални, талантливи, светии. Огънят на треската сега е полезен.

 

 

Изгревът - Том 17

110. Душата е съкровище, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ