НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя с група ученици на тридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 11 септември

11.09.1935г.


Учителя с група ученици на тридневна екскурзия

до Рила - вр. Мусала.

11 септември 1935 г.

 

Екскурзията и разговорите проведени на нея са описани от Боян Боев в писмо:

 

Писма на Боян Боев: Ново разбиране на Любовта

 

Конкретно за 11 септември:

 

Върнахме се и прекарахме нощта на хижа “Мусала“. Оттам на другия ден отидохме в Боровец и с автомобил от Боровец в София.

 


Писма на Боян Боев

 

 

НОВО РАЗБИРАНЕ НА ЛЮБОВТАИзгрев, 9 май, 1953 г.Любезни брат,

Сега желая да ви изложа една екскурзия е Учителя до Мусала.

На 9 септември 1935 година Учителя и една малка група от 7 души потеглихме за Мусала. На Боровец (Чамкория) натоварихме багажа на коне и потеглихме към Мусала. По пътя във време на почивките имахме интересни разговори. Ето някои мисли на Учителя при тези разговори:

Който се уповава на светското, на материалното, той непременно в края на. краищата ще се разочарова. И който се уповава на духовното, но с користни цели, за да уреди своите работи, и той се разочарова. И само онзи, който се уповава на духовното безкористно, той не се разочарова. Това е Божественото.

Цялата бяла раса сега минава през фазата на алчността колективно пример: италианците в Абисиния. А сега българинът индивидуално минава през алчността. Невидимият свят използва това, разбира се, пак за добро.

Мусала по-рано е бил най-високият връх в Европа. После се е снишил. България е била няколко пъти море и суша. Обаче Рилският масив винаги е бил суша. Когато България е била море, Рилският масив е стърчал като голям остров над вълните.

Следобед стигнахме до хижа“Мусала“, дето пренощувахме, и на другия ден рано сутринта потеглихме за върха.

При изгрев слънце на Мусала Учителя прочете Второто послание към коринтяните. След молитвата почна разговор. Ето някои мисли на Учителя от този разговор:

Първата проява на Бога, която знаем, е любовта. Бог е Любов. Вие познавате сега живота, а чрез живота се изявява любовта.

От звездите, от слънцето, от плодовете иде Божията Любов.

Любовта е зад въздуха, зад водата, зад крушите, ябълките, зад хляба и пр. И затова всяка форма, която срещаме, нека да ни бъде като съединителна връзка, чрез която да се свържем с онова, което е зад тази форма, а именно с любовта на Бога, с Бога.

Ето защо, когато възприемаме въздуха, водата, ябълката, крушата, хляба и пр., когато наблюдаваме звездите, камъните, цветята и пр., трябва да се свържем с онова, на което те са проводник. И ако при яденето на ябълките, крушите, хляба и пр. ние направим връзка с любовта, с Бога, тогава сме яли добре. Това е доброто ядене. И ако при дишането ние се докоснем и приемем любовта, която е зад въздуха, тогава ние сме дишали добре. И ако при гледането на камъните, цветята, планините, звездите и пр. ние се докоснем до любовта, която е зад тези форми, ние сме ги гледали добре.

Аз съм засегнал любовта от всички страни. Тя е всепроницающа, прониква навсякъде. Тя е великата среда, в която сме потопени.

И в най-дребните същества, и в атомите, и в силите, навсякъде се вижда нейното влияние в една или друга форма.

Любовта аз виждам навсякъде. Виждам чешма. Аз виждам любовта там. Този човек е мислил доброто на хората, като е направил чешмата. Виждам един извор. Аз го наричам това любов. Някое разумно същество е направило този извор. Виждам слънцето, че изгрява. Това е любов, понеже някое същество издига това светило. Това е Любовта,, която седи зад слънцето. Виждам дървото, което расте: Любовта е там, която кара дървото да расте.

Това са много прости работи. В малките неща любовта е силна. Навсякъде виждам какъв промисъл има. Зад всички неща е любовта.

Някой човек издържа страдания заради любовта. Без любов не може да издържи страданията. За тази любов, която Бог има към Него, Христос издържа страданията. Значи страданията не са по-силни от любовта. Един мъченик го режат на късове и той издържа чрез любовта. Значи любовта е над смъртта.

Трябва да се образува в Братството група поне от дванадесет души, които да разбират любовта, да бъдат проводници на любовта. Някой проповедник ще говори за някоя външна форма, ще цитира Исайя, обаче за Божествената Любов нито дума не става. И после, не говори по кой начин и при какви условия Исайя е получил това, което е писал.

Растенията, слънцето и всичко друго е писмо и който не знае да го чете, е сляп. Л който знае, ще го чете. Нали казват селяните:“Като е сляп човек, не може да чете.“ А това писмо е любовта.

Казва се от Христа:“Докрай ги възлюбих.“ И казва на друго място:“Не се моля за света, а за тези, които ми даде. И за тези, които чрез тях ще повярват.“

Хората сега не се познават. Познанство без любов не може да има. Чрез любовта има едно дълбоко познание на хората.

Любовта е светлината на живота. Живот без любов е безсмислен. Христос е казал:“Да се обичате един други. И по това се познавате, че сте мои ученици.“

Всичко е любов. Любовта всичко предшествува. И вярата предшествува. Преди да бъде вярата, е любовта. Животът се произвежда от любовта. Животът е само условие, да се прояви любовта. Целият свят е въплъщение на любовта. Целият свят е произлязъл от любовта.

Любовта създаде света, цялата вселена. Когато погледнем слънцето, звездите, ние имаме предвид цялата вселена.

Затова първият подтик на човека трябва да бъде възприемане на любовта.

Човек, като каже:“Слънцето не мисли за мен“, се обезсърчава. Най-първо ти не казваш право. Баща ти и майка ти са мислили за тебе и затова ти живееш. Ако имаш братя и сестри, те не мислят както ти мислиш, но и те мислят за тебе. Но може би и други мислят за тебе, но ти не го съзнаваш. Въздухът мисли за тебе, понеже влиза в тебе. Слънцето мисли за тебе, понеже те огрява. Водата мисли за теб и дървото мисли за теб. Като минаваш покрай него, то ти казва:“Добре дошъл.“ Ние се радваме за тях и те се радват за нас.

Някой казва:“Няма кой да ме обича.“ Слънцето и звездите всеки ден трептят да видят някого. Дърветата трептят да дойдат някои и да вземат от плодовете им, а човек казва, че няма кой да го обича.

След този разговор влязохме в наблюдателницата, за да пием чай, и после излязохме пак на открито и Учителя каза:

Енергиите от планините слизат надолу в полето, за да го направят плодотворно. За в бъдеще планините ще се снишават, а полетата ще се издигат на планини.

Учителя погледна оттатък Мусала боровите гори, отвъд долината на Бели Искър, и каза:

Те са чисти места. Там живеят напреднали същества. Те изобщо обичат да живеят там, дето не стъпва човешки крак. Дето няма да ги безпокоят. Те знаят изкуството да стават видими и невидими. Те живеят полуфизически и полуастрален живот. Те имат тук жилища. Тези същества тук са били хора. Те са служебни същества, служили на други, по-напреднали същества, които са завършили своето развитие. А онези по-напреднали същества направляват всичко в природата.

Етерът прониква въздуха. Нещата едно друго се проникват. Това, което прониква, то владее. По-малкото живее в по-голямото. По-голямото го обгръща.

Етерът има четири състояния. Мислят, че етерът е еднороден навсякъде, а то не е така. Слънцата са центрове на етерната енергия. Налягането на етера образува слънцата. Където има слънце, налягането на етера е поголямо. Етерът, като наляга, се образуват слънчевите системи в безконечното пространство. Значи налягането на етера не е навсякъде еднакво.

Когато се качиш на висока планина, вътрешното налягане е по-силно, отколкото външното. Затова, като дойде едно чувствително същество на по-голяма височина, започва да му тече кръв. Затова, когато вървиш отдолу-нагоре, ти трябва да се приспособяваш постепенно, външното налягане и вътрешното разширение да се уравновесят. Трябва да се спираш по 30 секунди от време на време, за да дойде това уравновесяване.

Представете си, че тези същества живеят на едно място, което никак не е приятно на хората. А те го правят да не е привлекателно, и хората няма да искат да живеят там.

Има едно Братство, което пътува в света и носи култура. То е било в Индия, в Египет, във Вавилон, в Персия, Палестина, Гърция, Рим, Франция, Англия, Германия, и сега това Братство се премества у славяните. И където дойде то, има култура, всичко се двшки и развива.

Колкото едно същество живее в по-гъста среда, толкова то е по-нисше. Например къртицата, понеже живее в земята, е пo-нисша. Има същества, които живеят в земната кора. Те се ползуват с особени лъчи.

Цялата наша Слънчева система е слизала досега с всички свои планети. Сега слънчевата система със всички свои планети върви във възходяща степен, дига се нагоре и следователно скоро ще влезе в една нова област, която отговаря на една нова култура. Земята заедно със Слънчевата система постепенно върви все по-нагоре. Това може да вземе с хиляди години.

Изчисляват сега, че цялата вселена прилича на яйце, на което вътрешната вместимост е равна на стотици милиони светлинни години. Една Божия година е равна на единица с петнадесет нули наши години. И една Божествена нощ е равна на толкова на 365 милиона години.

Бог слиза веднъж, за да уреди работите. Под думата“слизане“ се разбира насочване на съзнанието.

Сегашните хора ще станат ангели. Ангелите се различават един от друг по степента на своето развитие, по еволюцията, която са минали.

Когато сегашните ангели, които ни помагат, са минавали през фазата на човечеството, тогава сегашните хора са били като растения и животни. И тогавашните хора са се ползували от тях и сега идват да помагат на хората, за да им се отплатят.

Ангелите се съобщават с хората по закона на вдъхновението. По закона на вдъхновението им предават своите мисли. Ангелите разбират хората. Хората да не създават никакво препятствие, за да могат да им предадат своята мисъл.

Енергиите на ангелите са толкова грамадни, че те са се оттеглили от хората, за да не им направят пакост. Като дойдат ангелите при хората, които не са готови, последните ще паднат в безсъзнание. Нали хората, като дойдоха при Христа в Гетсиманската градина, за да Го хванат, паднаха на земята. Той отслаби енергията си, за да не ги препятствува.

Черната ложа иска да тури хората в стълкновение с Божествения свят, за да ги осакати.

У религиозните хора има една опасност. У тях има честолюбие. У учените също. А за Христа се казва:“Той прие рабски образ.“ Значи имаше смирение.

От Слънцето сме слезли на Луната и от Луната сме слезли на Земята. Има една група, която винаги идва с Учителя. Отначало, откак Учителя слиза на тази земя, оттогава една група ученици са с него заедно. При всички велики събития те се събират на едно място и идват на група с Учителя. Л когато няма велики събития, членовете на тази група се разпръскват в разни места и се прераждат. И после, като се съберат пак заедно, си обменят опитностите.

Човек не трябва да казва нито една груба дума, нито уа има груба мисъл, понеже с това се руши любовта в човека. Не че се руши, но тя се отдалечава от човека и човек е изоставен. За да не те изостави любовта, не казвай груби думи, нито храни груби мисли.

Сега е дошло времето Черната ложа да се оттегли. Бялата ложа взема надмощие. Ние сме изпратени на земята, за да се прослави името Божие.

На слизане от Мусала се спряхме за малко при рекичката, която слиза от най-горното езеро“Окото“. Там Учителя каза:

През епохата на черната раса е било ужасно. Тогава е имало такива убийства, такива престъпления, каквито при никоя друга раса не са се случвали. Сега черната раса е служителка на бялата раса. Сега е епохата, когато ще дойдат Синовете на Светлината, Светещата раса.

Върнахме се и прекарахме нощта на хижа “Мусала“. Оттам на другия ден отидохме в Боровец и с автомобил от Боровец в София.

Пожелавам ви всичко хубаво и светло. Поздрав на всички братя и сестри. Настоящото, моля, прочетете на всички братя и сестри и го пратете за прочитане в околните села, дето има кръжоци.

Със сърдечен братски поздрав: Б. Боев

 

 

Писма на Боян Боев -Том 1

Глава: Ново разбиране на Любовта, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ