НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

63-то писмо

  Трета тетрадка от Влад Пашов - Влад Пашов (1902- 1974)
Алтернативен линк

63 - то писмо


XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)


522. Държането на Ученика в клас. Ще ходите и ще седите изправени, главата си ще държите права. И като седнете, няма да туряте краката си един върху друг. Това показва, че не си господар на себе си. В Школата никой няма право да си туря краката един върху друг. Вие тук не сте разбойници, да се пазите един от друг. Вие правите неща, които не се позволяват в Школата. Не мислете, че с моята отстъпчивост ще се нарушат Божиите закони! Ако аз мълча, законът няма да се промени. Законът си е закон. В Школата ще седите така, че краката ви да бъдат един до друг. Поне половин час ще седите така, ще знаете, че се намирате пред същества, които са минали по вашия Път, които са завършили своето развитие и наблюдават вашите души. Така че когато сте в Школата, краката ви трябва да бъдат един до друг, ръцете прибрани. Умът ви да присъства. Часът, през който сте тук, трябва да сте концентрирани, умът ви да е в тялото. Когато сте в клас, добре е да имате едно тефтерче, та като ви дойде някоя мисъл, да може да я запишете. Всяка идея, която ви дойде в клас, запишете си я, не я оставяйте за у дома, защото ще я изгубите.

523. Закона за послушанието. Всички трябва да научите закона на послушанието. Да не мислите, че този закон има отношение към някакъв преходен обект. Не, послушание трябва да имате към Великата Природа, т.е. послушание към Бога. Този закон обуславя всички неща в живота ни. Ако ние бихме имали туй послушание, то като ни вдъхновят с някоя велика мисъл, бихме я изпълнили веднага. И вие ако не успявате в живота си, то е защото отлагате да изпълните всяка мисъл, която ви се внушава отгоре. Вие я отлагате и после на нейно место влагат някоя чужда мисъл.

524. Ученикът и Божествениът план. За вас като Ученици е важно да реализирате мотамо плана, който ви е определен от Невидимия свят. Това е идейният живот. Не мислете, че онова, което ще учите е случайно. Не, всичко е определено. Висшите същества ви казват: Ако искате, може да живеете според нашата програма, ако не искате, вие може да живеете и по друг начин. Но ако живеете по нашата програма, ще бъдете щастливи и ще прогресирате, а в противен случай ще бъдете нещастни. Всеки от вас трябва да се проникне от мисълта, че той има една малка мисия в живота си, която трябва да изпълни с всички подробности. И идването ви в класа е определено.

525. Най-важният момент. Вие трябва да считате, че даденият момент е най-важният момент в Школата. Вие влизате във връзка с най-великата Школа, с невидимия свят, и една мисъл, придобита от нея, ще ви послужи за вечни времена. Тя е нещо велико! Вие идвате тук в Школата и казвате: Аз не съм разположен. Това не е меродавно, не обръщайте внимание на вашето неразположение. После казвате, че умът ви не е разположен. Умът не е меродавен в дадения случай. И сърцето ви не е меродавно.

526. Предаване на състоянията. Ако седнете до един човек, който е негативен, т.е. изтощен магнетически, а също и вие сте негативен, и двамата ще заспите. В някое събрание седнеш при някой човек, който не се интересува от това, което се говори, но е по-силен от тебе, тогава и ти ще станеш като него. Ако ти си индиферентен, но седнеш при някой човек, който силно се интересува, тогава той ще ти предаде своя импулс. Любовта любов предава, Мъдростта мъдрост предава, Добродетелта добродетел предава, Светлината светлина предава. Когато хората заспиват, това показва, че между тях няма хармония. Ако на 100 души заспива един, той е връзка с невидимия свят, понеже няма друга връзка. Той слуша отгоре, а останалите слушат от физическия свят. Има случаи, когато 100 души заспиват, само един е буден. То са вълни, които идват. По някой път дойде една такава вълна и всички заспиват, както това стана с Христовите Ученици в Гетсиманската градина. Между тях остана само един буден. Първото нещо като въздействие при такива случай, ще упражнявате волята си.

527. Закон за повторението. Повторението е сила Божия. Затова когато искаме да постигнем нещо положително, ще го повтаряме много пъти. Ще си кажеш: Това ще стане. И като го кажеш 100, 1000 пъти, то ще стане. Например, някой не може да учи. Като стане сутрин, ще си каже: Ще уча, ще уча, ще уча! Имаш ревматизъм. Ще си кажеш: Нямам ревматизъм, ръката ми се оправи.

528. Правило. В този Път не се изисква само самообладание от човека, но и воля му трябва и то добра воля.

529. Нашата задача. Ние сега не сме дошли да слушаме, но сме дошли да служим на Бога, да покажем на света, че ще го победим. С главата надолу ще го обърнем, но ще го победим - нищо повече! Ще победим света!

530. Божественото Учение седи в това, да споделяме благата, които имаме. Нашите блага да бъдат блага на тези, които обичаме.

531. Влиянието на лошите думи. Туй, което разделя всички Окултни Ученици, са лошите думи.

532. Правило. Първото нещо, което ще повтаряте често, е следното: Право ще ходим, право ще постъпваме, право ще мислим, сърцата ни топли ще бъдат.

533. Обходата на Ученика. Едно правило ще имате в обходата си: няма да казвате, че някому хлопа дъската. Кажеш ли някому така, ще изправиш погрешката си. Всеки човек в даден случай е предметно обучение. Ако видиш един недъг в себе си, той ти е даден с цел или да изправиш нещо в себе си, или да научиш нещо. Никога да не се смееш на човека за неговия недъг, защото той ще ти дойде на главата.

534. Пътят за постижение. Най-първо в Школата започват с негативната страна на живота. Вие не можете да дойдете до някоя добродетел, докато не обуздаете вашите недъзи.

535. За обидите и похвалите. Този, който те е обидил, той ще ти предаде известна енергия и ти ще впрегнеш тази енергия да ти свърши работа. Имайте предвид, че всяка обида, която ви се нанася, внася нещо ново във вас. Обидите в сегашния живот внасят нещо много по-благородно в човешкото сърце, отколкото похвалите, защото похвалата става от немайкъде.

536. Работата на сърцето и на ума. Щом обикнеш някого и започнеш да мислиш как да го обичаш, с това ти разваляш цялата работа. Когато умът се намеси в работите на сърцето, равновесието се нарушава. Вие казвате, че за да любите ума, сърцето и волята трябва да действат еднакво. Направете този опит при сегашните условия и ще видите, че веднага любовта се разваля, законът е верен. Ако създадете една хубава мисъл и турите повече чувство, пак ще развалите мисълта си. После, ако направите едно деяние и започнете да се критикувате, пак ще нарушите равновесието. Законът е следният: оставете мисълта да се прояви, както е в своята природа. Оставете чувството да се прояви тъй, както е в сърцето. Остави твоята воля да действа тъй, както е нейното естество. Не си ти, който действа в сърцето. В сърцето действа Бог чрез своя Дух. В ума ти действа Бог чрез своята мисъл. Във волята ти действа Божията Воля. Следователно, оставете ги да се проявяват в своята истинска природа.

537. Ученикът не е сам. Всички да имате вяра, че във вашия живот Бог действа. Той взема участие във вашия живот. Има и други Същества, заинтересувани от вашия живот. Това са вашите Възрастни Братя. Тъй че в света не сте сами. Така че да остане в ума ви мисълта: Бог да работи в нас и ние да помагаме, да бъдем съработници. Или казано с други думи: Да проявим в себе си най-хубавото, най-благородното, най-възвишеното, което можем в дадения случай. Това значи да работи Бог в нас. Бог е светлина в живота ни!

539*. Ценността на знанието. Всяко знание, което се дава лесно на Учениците, те не го оценяват. Но знанието, което се придобива с усилено мислене, е по-ценно, отколкото знанието, което лесно се добива.

540. Идеите на Ученика. Ако вашите идеи и чувства образуват само топлина и се смаляват, те са от физическия свят. Ако са като малки семенца и растат и дават плод, те са от духовния свят.

541. Разумен живот е този, който е хармоничен. В разумния живот се иска непрекъсната връзка с Бога. Чистотата е едно качество на разумния живот. Тя представя една дреха, една броня, която пази от всички опасности, от всички отрицателни сили в живота.

542. Най-важното. Най-важното нещо, което идва в сегашната епоха, е да се свържем с Бога и да имаме постоянно неговото присъствие, тъй както Слънцето изгрява и праща своите лъчи. Има души, които виждат Бога, а има души, които не Го виждат. В последните има една мъка. Най-хубавото състояние е виждането на тези слънчеви лъчи. В тях ще видим Бога. Тези лъчи произвеждат в нас разумността. Само тогава ние ще почнем да мислим.

543. Волята Божия не седи във велики работи, тя седи в микроскопически добрини в света. Доброто може да го извърши и най-малкото същество. Най-лесно се върши добро. Великото седи в малките работи. Като срещнеш един човек, да му кажеш една Божествена дума, че да му държи топло на душата завинаги, където и да е той. Като му кажеш една дума, в неговото сърце да се образува една мекота, една готовност да направи добро. Тази дума струва повече, отколкото да направиш един храм. Но тъй да я кажеш, че да я запомни. После трябва да се научите да пращате на всеки човек по един мил поглед, не да мисли той какво искаш да му кажеш с този поглед, но погледът ви да е такъв, че никога да не се забравя. Очите са създадени, за да дадем мил поглед на някой отчаян човек. Ушите са създадени за да можем да чуем на далечно разстояние стенанията на някоя душа. Това наричам аз развит слух на мъдрец. Краката са създадени, за да ходи човек в доброто. Ръцете са създадени за правото да помагаме на онеправданите. Нашите ръце са израз на Божията Правда. Краката са израз на Божията Добродетел. Като погледнете ръцете си да знаете, че те са израз на Божията Правда и да работите с тях за възстановяването на Божията Правда. Като погледнете краката си, да знаете, че те са израз на Божията Добродетел. Ще си кажете: Чрез моите ръце работи Божията Правда. Чрез моите крака работи Божията Добродетел. Това е реалното. А ние напущаме реалното и търсим вънка някъде Божията Правда и Божията Добродетел.

544. Пречки за Учениците. Аз забелязвам, че в Учениците на Окултната Школа има индивидуализиране. По някой път вие сте разпръснати, разсеяни в съзнанието си и трябва да дойде отвънка някоя голяма беда, за да ви сплоти. Тогава вие се нахвърляте, започвате да се браните, но неразумно. Вие още не мислите какво преживяват другите, за да им помогнете, а всеки мисли за себе си. Това ви е слабата страна. Така вие вървите по един крив път. Ние трябва да оставим Божественото в нас да се прояви. И тогава ние няма да мислим само за себе си, а ще мислим и за другите като за себе си. Подпушването на Божественото в нас ражда всички страдания. Страданията показват, че като дойде някоя Божествена мисъл в нас, ние реагираме срещу нея. Тогава става подпушване в нас. Обаче трябва да знаем, че в Божественото няма обратни действия. Тази Божествена енергия ще си пробие път и ще пречупи не само нашата ограда, но и кюнците ни и ние ще пострадаме много. Това е защото със сърцето и с ума си не сте отговорили на този Божествен импулс. Когато човек дълго време реагира на някоя Божествена мисъл, Бог казва: Дигнете този човек от земята. Ако оставите Бог да действа във вас, Той ще ви благослови. А сега всички болести, които идват у вас, са резултат на вашите грехове. И вие можете да се лекувате като изправите вашите погрешки. Направите една погрешка, изправете я и ще ви мине коремът. Направиш друго прегрешение, изправи го и ще ти мине главоболието. Вашите грехове са създали болестите и никога няма да се освободите от тях, докато не премахнете греховете.

545. Закон. Няма сила в света, която може да ви противодейства, но когато сте чисти, когато сте добри. Когато сте нечисти, всякога ще бягате.

546. Бог работи в света и тежко ономува, който се отказва да върви с Бога. Ще направите туй, което Бог иска. Ще го направите или разумно, или неразумно. Ако го направите разумно, Бог ще ви благослови. Ако не го направите разумно, ще страдате и смърт ви очаква.

547. Моралът на Ученика. Знайте, че като Ученици, трябва да имате един морал. Няма нищо скрито - покрито. Когато направите една погрешка, няма да се извинявате, но ще си кажете: Направих една погрешка, ще я изправя. Трябва да знаем кои неща са допуснати в даден случай, и кои - не. При сегашните условия има известни блага, за които хората не са готови да ги използват. Например, някой иска да има някое силно преживяване. Едно такова преживяване може да разстрои тялото ви. Затова не си играйте с големите преживявания. Играйте си с онези малки преживявания на Любовта. Туй малкото приятно преживяване, то е Божествено, а онези големите преживявания, това са главни, които могат да предизвикат цял пожар.

548. Психическо пиянство. Ще се пазите от психическо пиянство. Чувствата у вас трябва да бъдат постоянни. Като се каже думата Любов, да се разбира Любов. Тази дума е свещена във всички нейни прояви. Щом кажеш думата Любов, трябва да бъдеш готов на всички жертви.

549. Настоящето положение на Учениците. Вие едва сте заченати и се опасявам да не би да ви пометнат. Някои от вас са заченати, но страх ме е, да не дойде някой силен вятър да помете всички плодове на дървото. Там е всичката опасност, да не би човек да се пометне. Родим ли се веднъж, фактът е свършен. Няма да има сила в света, която да ни помръдне. Затова докато се родим, трябва да се държим за Бога.

550. Непреодолима вяра. От всички се иска непреодолима вяра без абсолютно никакво съмнение. Бог е започнал туй дело и Той ще го доизкара. Няма сила в света, която може да попречи на това дело. То е свършен факт. Ако вярвате, фактът е свършен. Ако не вярвате, не е свършен. За други не е свършен, за нас е свършен. Тъй щото според нас, в дадения случай Бог е, Който действа. Неговата воля е да бъдем любещи, мъдри и да сме носители на Божествената светлина. Нека всеки се моли Бог да преодолее над всичко и да дойде Царството Му на земята. Вие чакате да дойде Царството Божие от някъде другаде. Не, ще станете сутрин и ще кажете: Аз желая да дойде Царството Божие на земята и да бъда носител на неговата светлина. Ти го пожелай и то ще дойде. Господ работи в света. Като го пожелаем всички, Господ ще извърши това. Значи, ние всички трябва да отворим сърцата си за Господа.

551. Молете се един за друг. Казано е в Писанието: Молете се един за друг, за да изпрати Бог своето благословение, та у всички да се увеличи доброто.

552. Важен закон. В Божествения свят има един обратен закон: човек може да прояви Любовта, когато е в най-лошо положение, когато е в най-голяма сиромашия, а когато е богат, тогава има най-малки условия. Същият закон се отнася и до знанието, когато човек има най-много знания, той има най-малък шанс да прояви светлината. А когато е най-голям невежа, има най-голям шанс да прояви светлината. Той не че е невежа, но е като дете и в него има най-големи възможности. Щом е богат, щом има знания, човек се отпуска, изгубва стремежа си. А стремежът е важен.

553. Молитвата. Най-хубавото упражнение в живота на човека е молитвата. За сега в света по-хубаво упражнение от молитвата няма. Думата молитва на български не е много сполучлива. Човек трябва да се моли всякога. Под думата молитва се разбира общение с Бога. Такова общение човек трябва да има всякога. Защото Божественият живот у нас е непреривен и тогава не само на думи, но във всички положения в живота си ние трябва да сме в постоянно общение с Бога. Ти може да се молиш умствено, може да се молиш философски. Има хиляди начини, по които може да се молиш. При това не само за едно нещо можеш да се молиш, но има хиляди работи, за които можеш да влезеш в общение с Бога, та да ти се разкрият тези неща. Молитвата е един от на най-хубавите методи за избистряне на ума и чувствата. Значи молитвата е метод, който може да се прилага в различни случаи. Някой път хората обаче свързват молитвата с чувствата, а някой път я свързват с мисълта. Не, в молитвата влиза методът и на мисълта, и на чувствата, и на волята, но самата молитва, туй разположение на човека да се моли, е вложено някъде по-дълбоко в душата, отколкото в самата мисъл или чувство.

Най-главното е, когато човек се моли, когато се приближава при Бога, едно от най-разумните Същества, той всякога трябва да е готов да възприема. Молитвата включва онези необходими неща, туй, от което човек има нужда, но трябва да се знае как да се изпрати. Ако в човека има една вътрешна дисхармония, която прекъсва общението му с Бога, молитвата е необходима пак. Молитвата трябва да е насочена към това, да свързва човека с Бога. Молитвата е необходима за възстановяване на прекъснатите общения с Бога. Молитвата е най-силното действие в живота на човека, човек всякога трябва да се моли, за да бъде в общение с Бога.

В молитвата душата трябва да бъде чиста и празна, за да ти сипе Господ нещо. Ако ти си пълен с философски теории и възгледи, Господ ще изпрати някой ангел да те изпразни, че тогава да ти сипе нещо.

Кое е онова положение, с което ние трябва да идем при Бога? - Когато отиваме при Бога, не трябва да имаме никакви образи в душата си - само един образ трябва да имаме. Понеже човек е създаден по образ и подобие на Бога, той трябва да изхвърли всички други образи от душата си и да остане само един свещен образ - образът на Бога. Останат ли и други образи в душата, той не може да се моли. Ще изчистите вашата светая Светих от многото образи и да остане в нея само първоначалният Божествен образ. Само той е в състояние да даде велик импулс на душата ви. Многото образи, многото идеи, многото желания, довеждат до заспиване.

За да разбереш Бога, ще направиш един малък опит. Някой казва: Ама аз издържах една критика. Това не е опит. 99 пъти трябва да издържиш критика, че тогава да имаш един малък опит.

Та когато се молите, трябва да имате туй вътрешно преживяване, молитвата, това е едно вътрешно преживяване, вътрешна връзка с Бога. Молете се, за да бъдете в общение с Бога. Ако през целия си живот дойдете в съприкосновение с Бога само няколко пъти, тези няколко момента ще ви донесат неизчислими богатства. Този момент е най-великият, най-радостният и най-приятният в живота ви. Най-великото събитие в живота на човека е, когато Той има общение с Бога, с Тази Велика Разумност. Затова всички трябва да се молите вътрешно. Без молитва човек не може да прогресира. Той може да има много знания, но без молитва то не може да бъде циментирано, всичко в него бързо изчезва. Молитвата влиза в човека като един вътрешен импулс, като едно велико благо. Сам Христос се молеше. Той имаше много знания, но всяка вечер се уединяваше на молитва и размишление. Ако Той имаше нужда да се моли, колко повече вие. Не трябва да чакате разположение, за да се молите. Господ не обича молитви, които са направени без разположение. В молитвата се иска едно детско състояние, но на най-разумното дете в света. Такова състояние в небето го наричат състояние на разумното дете. Трябва да се молите, за да станете като малките деца. Само молитвата е в състояние да отмахне онази грубост, която съществува между вас.

Аз мисля, че всичката причина за нещастията в света се дължат на това, че не се молите усърдно. Рядко съм срещал хора в света да се молят. Да се молиш, това е най-красивото състояние. Човек навсякъде може да се моли. Може да си на банкет между приятели и пак да си на молитва. Все ще има един малък промеждутък, през който можеш да се молиш. Онзи, който знае, ще намери този промеждутък, в който да изпрати своята молитва. Туй значи да използвате времето съзнателно. Бих желал постоянно да се молите, т.е. в тези промеждутъци да сте във връзка с Бога. Само така ще дойде върху вас онова въздействие отгоре. Тогава вие ще усетите онова Божествено облагородяване и закрепване. Само когато човек се моли, тялото му укрепва, чувствата и мисълта му също укрепват. Онзи човек, който се моли, не може да има жестоко сърце. По конструкция той може да е деликатен, но тялото му е здраво, мисълта му устойчива и чувствата му силни. Не е възможно да сте в общение с Бога и да сте хилави.

Казано е в Писанието: Бъдете постоянно в молитва. Защо? - Тази светлина, тази топлина, която иде от Бога, е толкова мека и приятна, че тя съгражда. Тя е топлина и светлина на безсмъртието. Тази светлина се добива при молитвата. При тази светлина човек добива едно успокояване, един вътрешен мир. Дето и да насочите тази светлина, от нея нищо не се запалва, не изгаря, но всичко се осветява. В придобиването на тази светлина седи силата на молитвата. Няма друг начин за добиване на тази светлина.

Всички Окултни Ученици имат много начини за придобиване на знания, но дойдат ли до светлината на безсмъртието, всички употребяват молитвата - и Учители, и Ученици. И за придобиване на Мъдростта също има много методи, но дойде ли се до тази светлина, има само един метод - молитвата. Тази светлина засега е необходима за всички. Мъчните въпроси в живота се разрешават само чрез тази светлина. Когато дойде тази светлина в света, спор вече между хората не може да има, обмяната става правилно и всички противоречия, които се повдигат между хората, изчезват - навсякъде настава пълна хармония.

И тъй, помнете правилото: Ще се молите всякога. През целия ден ще се молиш. И когато си буден, и когато спиш, през целия ден ще се молиш. Като станеш от сън, ще се молиш. Като си легнеш, пак ще се молиш. Молитвата е най-красивото нещо в живота и ще ви научат да се молите. Може би цяла година ще трябва да правите опити, докато се домогнете чрез молитвата до микроскопически резултати. Тези микроскопически резултати са ценни за вас.

554. Знанието като процес на припомняне. Тъй както окултистите описват ума и сърцето на човека, това не е умът и сърцето, това са само техните прояви. Същото важи и за волята. Например, някой адепт описва какъв е будическият свят или какъв е менталният свят. Но това са само прояви на тези светове. При описанието на тези светове се иска буден ум. Вие сте били в тези светове, имате опитност от тях. Когато ви се описват тези светове, постарайте се да събудите възпоминанията за тях от миналото, които са вложени във вашия ум и във вашето сърце. Вие мислите за нещо, което сте запомнили. Вие четете някой философ, който служи на вашия ум като побудителна причина, за да възбуди някои спомени. Вие четете и казвате: Чакай да си спомня, този човек разправя за неща, които аз зная. Когато той описва астралния свят или човешкото сърце, вие си спомняте нещо. Когато той описва човешката воля, пак си спомняте нещо. Вие виждате тогава, че във вас е вложено нещо Божествено, в което са складирани тези спомени, и трябва да го проявите. Проявите ли го, Бог действа във вас.

555. Владеене на сетивата. Най първо ще се научите да владеете сетивата си, понеже те са във вашите ръце, те са на ваше разположение. Ще се научите да владеете езика си, очите си, носа, ушите си. Като завладеете сетивата си, ще постигнете много работа. Привикнете да казвате всеки момент само това, което трябва.

556. Условия за правилно развитие. Първото важно нещо за вас сега е идеята, че само Бог може да внесе светлина в ума ви. Само Бог може да внесе топлина в сърцето ви. Само Бог може да внесе сила във волята ви. Следователно, ако нямате правилно понятие за Бога, вашият ум, вашето сърце и вашата воля не могат да се развиват правилно.  Затова трябва да се стремите да имате за Бога най-правилното понятие, което можете да придобиете. Придобиете ли това, ще дойде и тази Божествена светлина в ума ви и Божествената топлина в сърцето ви.

557. Формула: Любовта разкрива Бога в нас.

558. Ученикът и ангелите. Стремите ли се към ангелите, към Божествения живот, излишни работи не са ви потребни. За вас е нужно разширение на идеите без никаква материална тежест. Някой от вас иска да бъде като ангелите. Може да бъдете чисти като ангелите, но трябва да знаете, че ангелите нямат никаква материална тежест. На каквито везни и да теглите един ангел, ще видите, че той няма никаква тежест. Ангелите нямат никакви материални желания, при това разбират желанията. Ангелите нямат никаква физическа сила, а при това разбират силата. В даден случай ангелът може да прояви сила, но сам по себе си не се нуждае от тази сила. Силата не е обект за него, той не я желае. Тя е случайно проявление в него. Едно от качествата на ангелите е тяхната чистота, чистотата може да съществува в една напълно прозрачна плоскост. Понеже ангелите са нематериални същества, в тях има само едно желание - да служат на Бога, да придобият вечния живот. Вие искате да бъдете като ангелите, а сте пълни с желания и то какви ли не желания.

559. 3a излизането на хората от Бога. Всички хора в безграничното пространство не са излезли през един и същ момент на Битието. В един случай деятелността на Безграничното е била активна, а в друг е била пасивна. Следователно всеки човек, който се е родил в едно пасивно състояние на Безграничното, коренно се различава от онзи, който се е родил в момент, когато Безграничното е било в активно състояние. Те имат възможност да правят повече погрешки от първите.


_________________________________________
* Точка 538 липсва в тетрадката


  Трета тетрадка от Влад Пашов - Влад Пашов (1902- 1974)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ