НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Младежки окултен клас

  Брой 3-4 -1992г. - Списание 'Сила и Живот' 1992- 1996г.
Алтернативен линк

ЛЕКЦИИ


Публикувано изображение

Лекциите, изнесени в окултните класове са издавани поотделно, във вид на малки брошури. След четвъртата година те са били обединени, подобно на беседите на Учителя, в отделни томове. Редът на лекциите в томовете е хронологичен. Всеки том най-често дублира заглавието на първата лекция.


Публикувано изображениеВИЕ ЗА МЕНЕ СТЕ ПРЕДАВАТЕЛНИ СТАНЦИИ, ЧРЕЗ КОИТО ИСКАМ ДА ПРЕДАМ ЕДНА ИСТИНА НА ЦЕЛИЯ СВЯТ.
ЧРЕЗ ВАС ЩЕ СЕ ПРЕДАДЕ ЕДНО УЧЕНИЕ, НО ХОРАТА ТРЯБВА ДА ГО ОПИТАТ.

УЧИТЕЛЯ
МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС


1. ДВАТА ПЪТЯ

I година / I том (София, 1922)

Вие като ученици, искате да се учите, да се занимавате с науката. От окултно гледище, вие можете да изучавате науката, или с цел да намерите метод, чрез които да примирите противоречията в живота, или пък да намерите начин, чрез който да използувате силите на природата. Ако искате да се занимавате с окултната наука, на първо място трябва да изучавате себе си. Да познаете себе си, ще рече да познаете Висшето, Божественото начало в себе си. С други думи казано, да познаете Бога в себе си. Познаете ли Бога в себе си, вие ще познаете условията, при които можете да растете и да се развивате правилно; да познаете условията, които от една страна, дават направление на вашето растене и развиване, а от друга страна уравновесяват силите, които действуват във вас. ***

2. ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА

I година / II том (София, 1922)

Вие трябва да знаете, че живеете в свят, дето има противоположни сили, които са в разрез с еволюцията, с пътя, който следвате. От гледището на Школата на Бялото Братство, страхът и съмнението в човека минават за негативни качества, които по-казват, че висшата любов не е проникнала в неговото сърце. Страхът и съмнението показват още, че висшата мъдрост не е проникнала в човешкия ум. За да се освободите от страха и съмнението, както и от други отрицателни черти в себе си, вие трябва да работите. В това отношение окултната школа разполага с ред методи за работа на ученика върху себе си.***

3. ДОПИРНИ ТОЧКИ в ПРИРОДАТА

II година / I том (София, 1922-1923)

Всички хора се запитват, какво представя злото, и какво - доброто в живота. Злото е потреба в живота, както и в природата, но не е необходимост. Под добро и зло, под отрицателни и положителни сили разбирам ония, които работят в две противоположни посоки: злото работи в корените, а доброто в клонищата, в цветовете. Обаче, и злото и доброто са нужни за развитието на живота, изобщо. Едно се иска от вас да бъдете внимателни, да не нарушавате равновесието, което съществува между доброто и злото. Отношението, пропорцията между злото и доброто е определено от самата природа.***

4. ДОБРИ НАВИЦИ

II година / II том (София, 1923)

Навикът в човека се създава при прилагане или работа с две величини: положителна, която се изразява с частицата "да" и отрицателна - с частицата "не". Значи, навикът в човека се създава с "да" и с "не". Характерът на съвременните хора е пълен с отрицателни черти, създадени, именно, от простата и малка частица "не". Ученикът трябва да прави много опити, да превръща отрицателните сили в положителни, да въздействува върху инертната материя в себе си, да я събужда и подтиква към работа. Развиването на добри навици в човека е първото условие за усилване на волята. Не се иска много от вас, обаче, съзнателно трябва да работите! Добрият навик е помощник на волята. Ученикът трябва да работи върху себе си, да си създаде добри навици да понася всички изпитания и мъчнотии.***

5. РАЗУМНИЯТ ЖИВОТ

III година / I том (София, 1923-1924)

Съвременната наука определя живота по различни начини. Тя го определя в неговата проста форма, като потик отвътре навън, т.е. от центъра към периферията. Окултната наука определя живота като едно условие за проявление на разумното в света. Затова разумният живот започва с проявяване на две преходни състояния -състояния на радост и скръб.***

6. ЛЕКЦИИ НА МЛАДЕЖКИЯ ОКУЛТЕН КЛАС

IV година / I том (София, 1924-1925)

Всичко, което съществува в природата, съществува и във вашето тяло. Вие наблюдавате нещата отвън, а не се Занимавате с тях вътрешно. Но трябва да изучавате всичко това! То е една ценна наука. Вие трябва да обуздавате всички животни в себе са Това са символи, това са идеи, това са начини на онзи Божествен живот който иде от много направления и се втича в човека. Човек е сглобен от множество отделни сили.***

7. ВРЕМЕ И СИЛА

V година / I том (София, 1925)

Лесно е да се напише 1+1=2; 2+2=4. Обаче, това са два закона, които имат приложение в живота. Действието 1+1 =2 представлява превръщане на положителните сили в отрицателни. То е закон на силата, който работи сега. Днес силните хора работят Действието 2+2=4 или 2x2=4 представлява превръщане на отрицателните сили в положителни. То е закон на времето, в което работят слабите хора.***

8. ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА

V година / II том (София, 1925-1926)

Човек се намира под влияние на природните сили. Те обуславят неговите настроения и състояния на прилив и отлив. Като знае това, човек възстава срещу силите на природата не иска да им се подава. За да не губи силите си и да не става нужда да се бори с природата, човек трябва да се обръща към своя вътрешен барометър. Това е вътрешното ръководство у човека, което се проявява като тих глас, като светлина или като чувство. Слушайте този барометър. Ако го слушате ще имате по-малко страдания.***


Публикувано изображение

Б. Николов - графика


9. ЖИВА РЕЧ

V година / III том (София, 1926)

За да бъде речта на човека жива, във всяко изречение трябва да има поне една положителна, възходяща дума, или във всяка дума поне по една положителна сричка. Това трябва да знае всеки окултен ученик. Само така той ще може да се домогне до живата реч, до живото слово, което повдига и съживява.***

10. ПОСОКА НА РАСТЕНЕ

VI година / I том (София, 1926-1927)

Като ученици, вие сте посадени в Земята, да се учите В съзнателното учене е растенето на ученика. Когато растението разбере, че е посадено в Земята, то не се запитва, кой го е посадил и защо, но започва да работи, да преодолява условията, за да излезе на повърхността на земята, да види слънцето, да използува неговата светлинна и топлинна енергия и да Започне да расте Растенията знаят и посоката, към която трябва да се движат, вследствие на което отправят корените си надолу - към центъра на земята, а клоните нагоре -към центъра на слънцето. Като прилагат своите знания, растенията растат и се развиват. Приложете и вие своите знания, да растете, да се развивате правилно.***

11. СВЯТОТО МЯСТО

VI година / II том (София, 1927)

Бог е Великият Извор на живота, от който изтича всичко разумно и възвишено. Каквото са писали пророците преди хиляди години, каквото говорят сегашните учени и разумни хора, все от Бога излиза. Като Знаете това, давайте път на всяка светла и възвишена мисъл, която прониква в ума ви. Колкото малка да е, тя иде от Великия Източник на живота. Приемете я с любов, тя върви пред вас, отваря пътя ви, приготвя условия за вашето светло бъдеще.***

12. БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ

VII година / I том (София, 1927-1928)

Достатъчно е да има човек чисто и пробудено съзнание, за да бъде проводник на светлите и възвишени мисли на разумните същества. Той може да лекува, да помага на болни, страдащи, обезсърчени хора, да ги оправя в пътя им. Като знаете това, работете върху своя ум, да организирате неговите сили, да станете проводници на Божията мисъл. И най-малката Божествена мисъл е магическа пръчица, която ви отваря път навсякъде Тя е подобна на малка светлинка в тъмна бурна нощ която осветява пътя ви крачка по крачка, докато слънцето на живота изгрее и освети целия ви път.***

13. БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ

VIII година / I том (София, 1928-1929)

Велико и красиво нещо е да придобива човек знания, които да го ползуват в живота. Тези знания идат от истината и мъдростта. Който е придобил знанията на истината и на мъдростта, той се е облякъл в красивата дреха на живота, която го прави силен, смел и разумен. Влезе ли в света на безлюбието, човек се изчерпва, както растенията изчерпват соковете от почвата и я изтощават. За да не се изразходва докрай, човек трябва да се стреми съзнателно към любовта, към мъдростта и истината, като условия за наторяване, т.е набавяне на изразходваната енергия на тяхната почва.***


Публикувано изображение

Б. Николов - графика


14. ОТВОРЕНИ ФОРМИ

VIII година / II том (София, 1929)

Всяка мисъл има специфична форма. Докато дадена мисъл може да излиза вън от своята форма и да се реализира, тя има условия за развитие Щом не може да се проектира навън и да се реализира, тя няма условия за развитие. Тя е затворена в своята форма.***

15. СЛУЖЕНИЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ

IX година / I том (София, 1929-1930)

Съзнателният живот изисква работа. Новата култура се нуждае от работни хора. Новата култура изключва затворите и бесилките. Тя не търпи никакви човешки недъзи и слабости. Срещне ли човек с някаква слабост, колкото и да е малка, тя ще го прекара през огън да го очисти. Новата култура не приема хора, които вървят по пътя на старата култура и на старите хора. Какви са пътищата на новата култура? Много пътища водят към новата култура, но сега ще спомена само три: път на служение, път на почитание и път на обич. Който не се е научил да служи, да се труди и да работи, той не е разбрал живота. Да служиш, да почиташ и да обичаш, това е девизът на новия живот.***

16. ЗАКОНИ НА ДОБРОТО

IX година / II том (София, 19з0)

Доброто е жива сила, която работи в цялото Битие. Като ученици, вие трябва да изучавате законите на времето и законите за правене на доброто. Да правите добро, това значи, да сте готови всеки момент да изпълните волята Божия в най-малките й прояви. Хората на новата епоха се познават именно, по морала си и по доброто, което правят в името на Бога. Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни. Правенето на добро е един от новите методи за самовъзпитание. От доброто, което човек прави, се определят неговите дарби, както и здравословното и материалното му състояние. Правете добро при всички условия и никога не се отказвайте от него.***


Публикувано изображение

Б. Николов - графика17. ПЪТ КЪМ ЖИВОТА

X година / I том (София. 1930-1931)

Коя е причината, задето хората са недоволни от живота си? Докато вървят в правия път, всички са доволни от живота си. Щом се отклонят от правата посока на движение, те стават недоволни Техния път се пресича с Божествения и взима друго направление, под ъгъл Доброто отваря път към Божественото в човека Когато доброто, като динамическа сила влезе в една ваша мисъл, в едно ваше чувство и в една ваша постъпка то влиза във всичките ви мисли, чувства и постъпки и спасява живота ви.***

18. МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ

X година / II том (София, 1931)

Като ученици, вие трябва да имате ясна представа за нещата, да прилагате знанията и способностите си като методи за самовъзпитание-то си. В пътя на самовъзпитанието си човек прави много опити, докато дойде най-после до известен метод. Така той изработва прави чувства и мисли, които представят негова лична опитност. Ценни са мислите на човека който е дошъл до тях чрез своите лични преживявания. Чрез усилена и съзнателна работа върху себе си, човек може да възпита своите слабости и да усили доброто, което е вложено в него.***

19. ЖИВОТ И ОТНОШЕНИЯ

XI година / I том (София, 1931-1932)

Между смъртта и живота има известно отношение. Смъртта е резултат на неправилен живот. Като не знае, как да живее, човек умира. Под "съществуване", във философски смисъл, разбираме отношение на индивида или на душата към частите и към Цялото, т.е. към Бити-ето. Като слиза на земята и се връща в Битието, човек запазва отношението си към Цялото, т.е. към Първата Причина на нещата а загубва отношението си към частите. Значи, при смъртта душата има отношение само към Цялото. Смъртта подразбира еднообразие в отношенията, а животът - разнообразие в отношенията. Бог е вечен живот, защото е вечно разнообразие.***

20. ФАКТОРИ В ПРИРОДАТА

XI година / II том (София, 1932)

В природата не съществуват отрицателни процеси. Под "отрицателен процес" разбираме оня кратък момент в природата, когато става смяна между един и друг процес. Обаче, отрицателният процес "не работя" не съществува в природата. За всеки човек природата е определила специален път на развитие. Следователно, всеки трябва да намери своя път. Помнете: Отрицателни процеси в природата не съществуват. Изобщо, само тия процеси се извършват, които природата е допуснала. Това, което природата не допуща и не желае да стане, не става. По този начин, природата предпазва човека от големите злини.***

21. ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ


Публикувано изображение

Б. Николов - графика


XII година / I том (София, 1932-1933)

За да се живее добре, трябва да се събудят скритите сили, вложени в човека. Изучавайте вътрешните Закони, те ще ви заведат към целта. Да събудиш скритите сили в себе си, това значи, да се свържеш с Великата Разумност в природата. Който се свърже с тази Разумност, той всякога успява. Без тази връзка няма успех.***

22. СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА

XII година / II том (София, 19зз)

Когато се говори за природата, като жива, разумна сила, ние се обръщаме към нея, като към разумно същество, надарено с всички способности, сили и възможности. Веднъж свързан с това същество, всички мъчнотии за тебе ще изчезнат. Същественото за човека е да влезе във връзка със силите на живата природа. Кой е органът на разумността в човека? - Ухото. То може да се раздели на три части: горна - овалната част на ухото, средна и долна -месестата част. Горната част представя ума т.е. мозъка средната част - дробовете, а долната - стомаха. Изучавайте ухото си, като проекция на сили. Работете върху ухото си, да се оформи добре. Така оформеното ухо подразбира здраве. Природата има мярка. Тя не обича неестествено натрупване на материя и сила. Правилният живот се заключава в това - да знаеш какво количество материя трябва да се складира във всеки орган.***

2з. СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА

XXIII година (София, 194з-1944)

Като изучавате числата и буквите, дохождате до техния вътрешен смисъл всички числа са ценни,когато се използуват техните динамични сили. Голямо богатство се крие в тях. В числата се крият силите на природата. Изучавайте числата, за да се ползувате от силите на природата и да се развивате правилно.***


Публикувано изображение

Всичко, което Учителят говори в своите беседи пред по-широк или по-тесен кръг слушатели, се записва и после се издава в цели серии ши отделни брошури. До сега има издадени на български десетина серии от публични беседи,* някои от тях съдържащи повече от хиляда страници. Вън от това има издадени цяла редица отделни брошури и сборници с лекции от Окултната Школа на Бялото Братство.

Всичко това представлява един неизчерпаем източник на Мъдрост и Любов, един неизчерпаем източник за работа и градеж, който е достатъчен да нахрани глада на човешката душа. Духовната храна, която се съдържа в беседите не може да бъде усвоена в един земен живот. За нейното усвояване е нужна дълга редица животи. Ето защо тя се струва така твърда и несмилаема за някои. Всички не са еднакво подготвени за нейното възприемаш. Поради това, едни ще усвоят повече, други по-малко, едни ще възприемат едно, други - друго. А има неща, които могат да бъдат възприети и да станат достояние само на бъдещите, по-щастливи от нас поколения. Изобщо, за сега беседите са достояние само на малцина - тяхното време още не е дошло - времето, когато колективното съзнание ще бъде подготвено за тяхното възприемане. И все пак, това време не е далеч.

Каквото и да кажем за беседите, то е недостатъчно, непълно. Ще се задоволим да кажем само това: в тях е дадена основата, в тях са дадени идеите, с които ще се изгради Царството Божие на Земята.**

Сава Калименов


Публикувано изображение
* Книгата е издадена през 19з1 година.
** Из книгата "Човек и Бог"
*** С този знак в настоящето издание са отбелязани всички текстове, които са на Учителя


  Брой 3-4 -1992г. - Списание 'Сила и Живот' 1992- 1996г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ