НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

  Съдържание на брой 5 - 'Житно зърно' - година XVII - 1943 г.
Алтернативен линк

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС


Паневритмията и здравното състояние. Писмо от Швеция


Г-жа М. в писмото си от Стокхолм през април ни пише между другото:

„Всяка сутрин ходим на една височина край града за паневритмични упражнения. И колко скоро се констатира обновителното им действие! Каква хармония, каква мекота, каква сила чувствуваме, когато се върнем от паневритмичните упражнения! Със сидеричното махало установих, че едни лица са предимно електрични, а други — магнетични, но след като правиха известно време паневритмичните упражнения, установи се, че всеки от тях стана електричен и магнетичен. Нали това е много красиво!

Една жена беше прегърбена; имаше само едно белодробно крило, защото второто й крило беше отнето чрез операция. Тя чрез паневритмичните упражнения се изправи. Не можеше да вдига лявата си ръка, а сега я вдига и работи с нея. Един неин познат й казал: „За мен това е просто непонятно! Ти се изправи!" — Тя казала: „Това го дължа на пролетното слънце и паневритмията".

Трябва да забележа, че тя прави паневритмичните си упражнения с пълно съсредоточаване на съзнанието.

Едно лице имаше критичен ум, беше язвителен, искаше да господствува над околните. След като прави известно време паневритмичните упражнения, измени се характерът му, и същевременно лицето му доби друг израз, линиите на устата му се измениха, станаха по-красиви, по-нежни. Радвам се на този му напредък.

Един адвокат беше болен, не можеше да работи. Имаше неврастения. Сега, след паневритмичните упражнения, работи много добре.

Имаме друг един приятел цигулар и капелмайстор. Той беше слаб телесно и нервозен. Чрез паневритмията се обнови.

В оркестъра участвуват един друг музикант, един архитект и пр. И понеже членовете на оркестъра често искат сами да правят паневритмията, те често влизат в нейния кръг и тогава движенията правим с песен.

Един болен лекар е твърде радостен и благодарен, че чрез тия нови идеи се отваря нов път за него и че здравето му се подобрява.

Много младежи желаят да създадем лятно общежитие на планината, дето да се занимаваме с музика, да се храним заедно и да прилагаме идеите на Учителя.

На събранията проучаваме беседите на Учителя".

Дейността на Ярмила Менцлова в Париж


Парижките вестници писаха за нейната дейност. Ето какво пише един вестник:

„Ярмила Менцлова е българка по рождение и цялото нейно изкуство носи белега на нейната родна земя с поетичните пейзажи и звездните легенди. За нея хореографията е над всичко и преди всичко — език на душата.

Между другото тя е изразила чрез движения музикални произведения на Учителя.

Снишаване на някои части от земната повърхнина.


Градът Бостон, който е едно от големите американски пристанища, постепенно се снишава. Чрез точни изследвания е установено, че почвата, върху която той е построен, постепенно се понижава. Така през 1830 г. е била измерена на няколко места точната височина на брега на Бостон. Сега, след повече от 100 г. всички измерени точки на брега са с около 25 см. по-ниски. Освен това, пристанището всяка година пада на известна дълбочина.

Такива факти има наблюдавани и на много други точки на земната повърхнина. А някъде се забелязва бавно издигане на земната повърхнина. Това са процеси, които са ставали непрекъснато през цялата земна история. Географското разпределение на сушите и моретата непрекъснато се променя с течение на милиони години. Окултната наука твърди, че много места, които са сега суша, по-рано са били дъно на море и обратно. Днес географията и геологията постепенно потвърждават тия окултни истини. Платон в книгата си „Тимей" говори за разговора на един жрец в Саис, Египет, с гръцкия мъдрец Солон. Жрецът му казал, че Гърция е била по-рано море, а преди това е била пак суша. Той е загатнал на Солон и за съществуването и потъването на Атлантида.

Учителят за образованието, от Боян Боев. С предисловие от Д-р Методий Константинов, София, 1943 г.. Стр. 414. Доставя се от редакцията.

Вечен календар, стъкмил С. Стоянов. Издава Стоян Атанасов 1943 г. формат 1/8 стр. 237, ц. 100 лв. Тази книга е много полезна с всевъзможните практически познания, поместени в нея. Между другото са дадени известни глави, съдържащи кратки познания по окултните науки — астрология, френология (всъщност по физиогномика), хирология и др. Разбира се, всичко поместено от окултните науки е толкова малко и бегло, че никой не бива да си въобразява, че това е достатъчно за тяхното усвояване. Окултните науки се усвояват само тогава, когато се отстрани от тях сензационното и се разбере, че те целят да ни разкрият проявите на висшата Разумност в природата, живота и човека.

Съобщава: Д-р Е. К.


* * *


Редакцията доставя книгите:


ЛИЦА И ДУШИ


ФИЗИОГНОМИЧНИ ПОРТРЕТИ


от ГЕОРГИ РАДЕВ, срещу 30 лв.* * *


ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ


От А. ОСБОРН-ЙИВС, срещу 20 лева


Литопечат - Турко 22, София


* * *


Продължава  подписката за


СЕДЕМНАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА


на сп. „ ЖИТНО ЗЪРНО”, която започна от януари 1943 година


Абонаментът остава пак 80 лева.


* * *


Редакцията на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО” и занапред ще се стреми да дава на своите читатели подбрано четиво. Списанието разчита на подкрепата на своите абонати. Нека те не само на време да платят абонамента си, а и да запишат всред своите приятели и познати поне по още един абонат. Нека посеят едно „ЖИТНО ЗЪРНО”! Техният труд не ще отиде напразно!

„ЖИТНО ЗЪРНО” работи за изграждане на един нов мироглед, от който ще се роди бъдещата култура на братството между човеците. Ето защо, който разпространява списанието, спомага за разпространяване светлината на Новите идеи, които Сеячът така обилно пръска; спомага за изграждане на новия свят на справедливост и братство.

Всичко се изпраща на адрес: „ЖИТНО ЗЪРНО”

Пощенска кутия № 270 – София

Суми се пращат чрез пощенска чекова  сметка № 1597

Всяка изпратена сума трябва да бъде придружавана с писмо.

Adresse de la revue occulte: „JITNO ZERNO"

Boîte postale № 270 SOFIA (Bulgarie)

Abonnement pour l'étranger 150 Levas ou 2 Doli.  Съдържание на брой 5 - 'Житно зърно' - година XVII - 1943 г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ