НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | СПИСАНИЯ И ВЕСТНИЦИ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

  Съдържание на 7 и 8 бр. - 'Житно зърно' - година ХІІ – 1938 г.
Алтернативен линк

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИСДнешното време


Събитията които стават в Европа и в Азия и навсякъде, противоречията, които днес бушуват в всички области на живота, конвулсиите в всички континенти ни навяват следните мисли:
Днешното разбиране на живота е механично. Този процес на механизирането на живота е почнал отдавна, от хиляди години. И това не е случайно. Това е една фаза, през която минава човечеството. При механичното разбиране на живота човек е наклонен да мисли, че с външни мерки, с измтаняването на формите ще може да се създаде нещо ново, нещо трайно. Това заблуждение се дължи на обстоятелството, че се пренебрегва вътрешната страна на въпроса.

Могат да се сключват договори, могат да се свикват разни международни конференции. Те може да са хубави начинания, те могат да имат добри подбуди, но всичко това не е достатъчно.
Нужно е преди всичко едно ново разбиране на живота! Нужни са хора с едно ново съзнание! Сегашното положение е плод на съвременните възгледи върху живота.

Само новите идеи, които днес проникват навсякъде, могат да дадат условия за една хармонична култура на мир, на едно сближение и побратимяване на народите. При това ново разбиране на живота всички народи ще се смятат като едно голямо семейство. И съперничеството помежду им ще се замести с взаимно помагане, при което по-големите народи ще се смятат като по-големи братя, а по-малките като по-малки братя. И по-силните, по-големите и по-напредналите от тях ще помагат на по-слабите.

Една градина можеш да чистиш от плевелите, но ако оставиш корените им, те отново ще поникнат, и може би още по-буйно. Трябва едно коренно преобразяване на човека чрез новите идеи! И тия последните имат тая магическа сила в себе си да преобразяват душите, защото те засягат дълбоките сили на човешкото естество.

Само хора с ново съзнание могат да изградят една култура на всеобщ мир, на радост и творчество.


За новооткрития "богомилски" апокриф


Д-р FАл. Поповски печата във в-к. "Мир", от 29.IV. т.г. в превод един апокриф на поп Богомил. Апокрифът е открит в 1911-1912 година от сърбина Костич.

Христо Въргов печата статия в същия в. "Миръ" от 25. юни т.г., в която разглежда критически казания апокриф и идва до заключението, че той не е от богомилски произход, Между другото Въргов казва:
"Всички автори, които изследват богомилството, приписват на Богомила апокрифи, които нямат нищо еретично в себе си. Учените дълго време считаха "Словото на кръстното дърво" богомилско, защото носи името на Богомила. Но яви се проф. Соколов (руски учен), вгледа се основно в апокрифа и каза, че в него няма нищо еретично. в тоя апокриф се прославят: тайнства, обреди, кръста, църковна йерархия и пр. всичко, което богомилите отричали. Учените се сепнаха".

И тъй, апокрифът, открит от Костич в Москва, не е богомилски.

Въргов допуща тоя апокриф да е писан от Богомила, преди да е станал богомил или пък апокрифът да е бил с богомилско съдържание първоначално и после да е бил преправен.

И в книгата "Мисията на богомилството в свръзка с мисията на славянството" се изтъква, че много апокрифи и легенди, приписвани на богомилите, нямат никакъв богомилски произход.


Франциск Асизки и богомилството


Богомилите в Италия се наричали с разни имена: катари, патарени и пр. Катарите в северна Италия имали влияние върху Франциск Асизки, видният италиански мистик (1182-1226).

Ние пак виждаме тук, как богомилството, разпространено на запад, дава тласък на идейния живот и много движения и течения, които допринасят за събуждането на новия дух в Западна Европа, имат пряка или косвена връзка с богомилството.


Мислителните вълни


Проф. Казамали доказа, че човешкият мозък в време на мислене изпуща електромагнитни вълни. Тия негови опити се потвърдиха после от много учени. Чикагският психолог Якобсон съобщи, че му се удало да регистрира тия електромагнитни лъчи на човешкия и животинския мозък. Той е установил между другото, че при по интензивна мислителна дейност и електрическото излъчване става по-интензивно и че в време на сън излъчването намалява и даже престава. По друг метод е дошъл до същото и проф. Ханс Бергер от Иенския университет. В първите си опити той си е служил с лица, чиито черепи били счупени, но после правил опити с лица със здрави черепи. Остава още неизследвано от тия изследователи, доколко от тия криви линии, получени с апаратите, може да се съди за вида и за съдържанието на мисълта.


Величието на малкото


Запитвали ли сте се някой път, колко молекули съдържа един кубически сантиметър въздух? Може да се изброят толкова много, че за да се означат, би трябвало да се образува едно число от три групи по 19 нули.

Това ни кара да мислим, че тия молекули по обем са много малки, обаче, още по-малки се явяват атомите, които ги образуват. Например, атомът на водорода може да бъде представен от една сфера, която да има радиус равен на една десетмилионна част от милиметра. С други думи, би трябвало да съединим един до друг 10 милиона атома, за да получим една редица, дълга един милиметър. Ако наредим в редица атоми, съдържащи се в един грам водород, би се получила една линия, дълга 60 милиарда километра, т.е. равна на 400 пъти разстоянието между земята и слънцето.

Но ако искаме да си представим по-добре, каква малка частица от тялото е атомът, то нека си въобразим един свят, в който размерите на съществата да бодат един милион пъти по-големи от сегашните.

Нашите подобни ще бъдат страшни великани, чийто ръст ще бъде 5000 пъти по-висок от Айфеловата кула (300 метра), или по-добре, те ще стигнат височината на една планина, която ще бъде 170 пъти по-висока от най високите върхове на Хималаите.

Една пчела, увеличена в същите размери, ще бъде няколко десетки хиляди метра. Един микроб ще бъде едно страшно животно с диаметър един метър; докато един атом при такова голямо увеличение ще достига едва една шеста част от милиметра.

Из в. "Мир".


Френологична карта, със символични изображения на разните склонности и способности и тяхното месторазположение в човешката глава – от Р. Н. Фаулър. Картата е придружена с "Ръководство за френологични изследвания" от Ив. А. Изворски. София, 1938. година. Цена на картата заедно с ръководството 50 лева. За абонатите на "Житно Зърно" 40 лева. Доставя се от Иван Антонов, ул. "Опълченска" № 64, София.

Тая карта е един ценен принос към нашата книжнина. Изображенията са много сполучливи, цветни, художествено изпълнени. Понеже в страниците на нашето списание често сме печатали статии из областта на френологията, то читателите ни ще могат да използуват тая карта за справки. Препоръчваме я на читателите си.


Редакцията доставя книгите:


ЛИЦА И ДУШИ
Физиогномични портрети от ГЕОРГИ РАДЕВ срещу З0 лева.

ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ
от. А. ОСБОРН – ЙИВС срещу 20 лева.
Печатница "3АДРУГА", ул. Врабча 1 – София


  Съдържание на 7 и 8 бр. - 'Житно зърно' - година ХІІ – 1938 г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ