Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

За тониране и хармонизиране

( 7 упражнения )


1.  Сега ще се тонираме. Тониране е това. (Учителя свири на цигулката, и пее упражнението: Сила жива изворна течуща, сила жива изворна течуща, зун-мезум, зун-мезум, бином тумето; зун-мезум, зун-мезум, бином тумето. Всички заедно изпяхме няколко пъти упражнението.) Половината от песента е неизвестна. Сега с тази песен ще опитаме как се превръщат енергиите. Добре, тия думи могат ли да се пеят на друг глас? Може ли да го нотирате? Значението на думите в първата половина на упражнението ги разбирате, но на другата половина – не. Значи, онова, което не знаете, може да го пеете. Следователно ние можем да направим и онова, което не знаем. Ние ще ви създадем ред окултни упражнения. Сега да изпеем пак упражнението. (Всички го изпяхме.) Свършена работа! Още веднъж. (Изпяхме го още веднъж.) Думите в това упражнение са нагласени на тонове, които са във възходяща степен. И вибрациите им са такива. Тъй че, когато искате да се тонирате, може да пеете това упражнение. Щом пеете, всякога ще се тонирате. Неразположени сте, започнете. Сега с туй упражнение ще направите опит. Имате най-лошото разположение, ще изпеете упражнението и ще видите резултатите, само ако не забравите гласа. Гледайте да запомните гласа. Изпейте го още веднъж! (Изпяхме го още веднъж.) Думите зун-мезум в окултната музика регулират, те са равнодействащи сили, сили, които регулират всичко. Зун-мезум, те са мярка. Тумето има едно от най-хубавите съдържания, но понеже съдържанието е толкоз хубаво, аз не искам да ви го преведа, защото ще се опетни. Тъй ще го пеете, без да знаете превода.
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Практическо приложение на музиката2.  Вземете до, ми, сол, ла, си. Ако пеете този ритъм, вие ще подобрите състоянието си. Пейте с движения. Щом си неразположен, попей. Всяка скръб, която я повъртиш малко, ще си иде. Когато човек е подпушен, движението не е правилно, чувствата образуват сблъскване, мислите също и постъпките също. На чувствата си дай ход свободен. Ти искаш да изявиш чувствата си, но те е срам, ти се блъскаш. Затова човек не трябва да го е срам. Когато се блъска, трябва да го е срам.
„Смяна на състоянията “, „Разумни основи3.  Казано е, че животът е изкуство. И музиката е изкуство. Следователно между музиката и пътя на човешката душа в живота има известна аналогия. В този смисъл напрежението в живота отговаря на тона до, движението – на тона ре, постижението на тона ми, придобиването – на тона фа, цъфтенето – на тона сол, развитието на тона ла, добруването – на тона си. Това са фази на живота, през които минава човешката душа в своя възходящ път. Понеже се спряхме върху музиката в живота, ще вземем следната песен:

Мога да кажа, че Слънцето утре ще изгрей
и на Земята лицето ще огрей.
Топлина то ще внесе
за всичко що расте.
Грей мощно Слънце,
да учим ний добре!
Всичко разумно ще стане
и на работа ще се хване.
Грей мощно Слънце,
да учим ний добре!

Тази песен е създадена по три закона: налягане, напрежение и разумност. Преди да изгрее Слънцето в човешкото съзнание, човек живее между налягането и напрежението и не може да ги уравновеси и хармонизира. Изгрее ли Слънцето в неговото съзнание, т.е. Разумното в света, той лесно се справя с налягането и напрежението.
„Разработка от Лулчев по беседа на Учителя “, „4.  Противоречията в живота човек трябва да знае да ги примирява. Сега да дойдем до друг въпрос. Две сестри все спорят. Вместо да спорят, да дойдат да изпеят една песен, един дует. Някой път едната е сопран, другата е алт. Ще започнат – тогава сопран и алт вървят. Нека изпеят един дует, ако не е дует, на един глас да изпеят. След като изпеят песента, ако горчивото чувство е изчезнало, и двете са пели правилно.
„Ако говоря “, „Правилното пеене5.  Трябва да се научите хубаво да пеете. Вас ви е срам да пеете. Вие пейте на себе си. Сутрин като станете, вие не пеете. Да ви дам едно правило. За седем дни пейте тия думи: „Радост весели сърцето ми“. Всяка сутрин ще ги изпявате, както знаете. Всеки от вас да си го пее, както иска. Ако искате, пейте го по старому, по новому, криво-ляво го пейте. Едно правило: пейте всяка сутрин „Радост весели сърцето ми“. Ако искате, турете и думата сутрин, и тогава може да го изпеете така: „Радост весели сърцето ми всяка сутрин“.
„Ако говоря “, „Предпоставките на музиката6.  Имате едно състояние неприятно. Пейте и вижте при кой тон ще се смени вашето състояние. Някой път ви е мъчно. Пей гамата. Ако пееш гамата, наблюдавай где ще се смени състоянието ти. Научно ще правите опити. Ако при обикновената гама не можете, тогава започнете да пеете до два пъти, ре два пъти и т.н. Ако не се смени, пак почнете по три пъти да пеете всеки тон. Вие ще кажете: „Сега ще седнем да се занимаваме с това.“ Ако не пееш, 24 часа ще разрешаваш един въпрос, главата ще те боли, сърцето ти ще се пука – с пеене работата по-лесно се разрешава. С пеене в 10-15 минути ще се уреди работата, а без пеене 24 часа трябва да чакате, за да се смени състоянието ви. Доброто мислене е музикално. Ако знаеш как да постъпваш, то е музикално. Трябва да знаеш и как да мислиш. Аз наричам ключът на мисълта е сол. Ключът на сърцето е фа. Той е басов ключ. Знайте, че сърцето има басов ключ. Сърцето работи с китара, бас, чело, виола, а пък умът – с цигулка, пиано, орган. Те са горните регистри.
„Двете Божествени посещения “, „Нищо и нещо7.  За тониране и хармониране могат да се използват и упражнения номера 3 и 80 от раздела „За лекуване“.
„За лекуване “, „
НАГОРЕ