Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Упражнения с букви

( 5 упражнения )


1.  „Имайте една тетрадка и направете опит с три букви: А, Б, В. Сутрин като станете – напишете ги. На другия ден ги разгледайте. Защото има хора, които започват дебело и свършват тънко. Има други – започват тънко и свършват дебело. Други ги пишат равномерно от единия до другия край. Тези, които започват тънко и свършват дебело, увеличават лихвите. Други, които започват дебело и свършват тънко, намаляват лихвите.
„Прав път “, „Правата посока2.  Да се върнем пак към гласните и съгласните букви като метод за трансформиране на състоянията. Щом сте неразположени или скръбни, започнете да си въздействате първо със съгласните букви, а после с гласните. Ако при изговаряне на всички съгласни и гласни букви състоянието ви не се измени, започнете да ги комбинирате в срички. Като правите това упражнение, забелязвайте при кои съгласни или гласни състоянието ви се е изменило. Правете това упражнение със себе си или с някой ваш приятел и вижте какво заключение ще извадите. Работете с буквите десет вечери наред, по половин час, между 9 и 10 часа. Наблюдавайте внимателно въздействието на буквите върху вашия психически живот. Това е наука, която има приложение в живота. Съзнателно или несъзнателно, човек си служи с нея. Съгласните букви представят затваряне на известни енергии в човека, а гласните – отваряне път на тези енергии, даване възможност да се проявят, да излязат навън. Значи, чрез съгласните букви човек си служи като със спирачки, да не дава ход на някои свои енергии.
„Влияние на светлината и на тъмнината “, „Гласни и съгласни букви / Гласните и съгласните букви3.  Правили ли сте опит да видите колко пъти сте произнесли буквата а, след като сте говорили цял час? Велика наука е, след като сте говорили цяла година, да знаете колко пъти сте произнесли буквата а през това време. Знаете ли, че от това, колко пъти сте произнесли буквата а зависи вашето щастие или нещастие! От това пък, колко пъти в годината ще произнесете буквата б, зависи вашето поумняване или оглупяване. От произнасяне пък на буквата в зависи вашето благородство. Когато човек огрубява, той употребява повече такива букви, които съдържат в себе си твърдост, сухота, коравина…И тъй, понеже звуковете оказват голямо влияние върху човека, ще ви дам следната задача. Сега, в петък, ще направите следното упражнение. Като станете сутринта, от изгрева на Слънцето до залеза, ще следите всичко каквото говорите, или пеете и ще го записвате в тетрадка. Какво ще говорите, дали ще се карате или ще водите приятен разговор, дали ще се молите или ще произнасяте отделни звукове, всичко ще записвате. Дали сте сам, или се разговаряте с някого, всичко, което излезе от устата ви, ще записвате. Задачата не се заключава в това какви думи сте изговорили, но да се види колко думи и колко букви са произнесени през това време, както и това кои букви най-много се повтарят. Тъй щото при изпълнение на упражнението трябва да бъдете свободни и искрени спрямо себе си. Вечерта преди да си легнете, направете сметка колко думи и колко букви сте произнесли за даденото време и кои букви преобладават.

Казвам: ученикът трябва да гледа на всяка задача с еднаква сериозност, да не ги дели на важни и маловажни. Колкото и малка да е по външен вид една задача, тя има дълбок вътрешен смисъл. Опасно е за ученика, когато дойде до положение да омаловажава работите… Човек трябва да говори, но разумното, здравото слово. В живота на всеки човек е математически определено колко думи трябва да произнесе всеки ден. Ако произнесете повече или по-малко, отколкото трябва, ще го глобят. Човек не може и не трябва да говори каквото му дойде на ума. Това се отнася не само за възрастния, но и за малкото дете. За всяка възраст и за всеки човек е точно определено колко думи на ден трябва да изговори. Тъй щото никой не може да говори колкото иска и каквото му дойде на ума. В Живата природа съществува математика на говоренето.
„Неразрешеното “, „Природните звукове4.  Някой път си развълнуван. Пиши буквата А, а, после пиши буквата Б, б. Най-първо пишете гласните. Искаш някой път добре да носиш товара си. Пиши А, да си доволен, пиши малко и голямо А. Като се научиш да пишеш а, можеш да носиш товара си, а означава натоварена гласна. Искаш някой път да се движиш по права посока, пиши И, и. Като го пишеш, да си доволен. И тогава работите ти в добро направление ще бъдат. Искаш някой път работите ти да се разрешат, пиши Е, е веднъж, два пъти, три пъти и като се научиш да пишеш Е-то добре, работите ти ще тръгнат.
„Факти закони принципи “, „Малките правила5.  Често хората си служат с междуметията: ах, ех, их, ох, ух. При какви случаи се употребяват тези частици? Те са много естествени звуци, които и до днес се употребяват във всички езици. Тези звуци са остатъци от един стар език. При какви случаи си служим с междуметието ах? При загуба на нещо. Ами с частицата ех? При съжаление за нещо. С частицата их? Когато нещо ни е омръзнало, дотегнало. С частицата ох? При болест. С частицата ух? При омраза. Забележете, във всички тия междуметия съгласната буква х не се изменя, но се изменят само гласните букви. Ако съгласната буква х промени мястото си и заеме първо място пред гласните, ще имаме частиците: ха, хе, хи, хо, ху. В този случай частиците ха, хе, хи, хо, ху се употребяват за трансформиране на състоянията. Щом изговорите частицата ах, веднага след това изговорете обратната частица ха и ще видите, че състоянието ви ще се подобри. Кажете ли их, след това изговорете хи, и наблюдавайте какъв резултат ще имате. Щом изговаряте частиците ха, хе, хи, хо, ху, те показват, че работите се оправят. Съгласната буква х е мека, а гласните букви а, е, и, о, у са твърди звукове, които представляват творчески сили.
„Светлина на мисълта “, „Обмяна
НАГОРЕ