Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Матей 8
1. А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества.
    ● Оживяване, НБ
2. И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
3. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам; бъди очистен. И на часа му се очисти проказата.
4. И Исус му каза: гледай да не кажеш това никому; но, за свидетелство на тях, иди да се покажеш на свещеника, и принеси дара, който Моисей е заповядал.
5. А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки:
6. Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи.
7. Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля.
    ● Аз ще дойда, НБ
8. Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее.
    ● Някой си стотник, НБ
    ● Речи само реч, НБ
    ● Кажи само реч, НБ
    ● Достоен, НБ
9. Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.
10. Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра.
    ● Нито в Израиля, НБ
11. Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство;
12. а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
13. Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.
14. И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска.
15. И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва.
16. А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни;
17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе".
18. И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд езерото.
19. И дойде един книжник и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе където и да идеш.
20. Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.
21. А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.
22. Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.
23. И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха подир Него.
24. И, ето, голяма буря се подигна на езерото, до толкова щото вълните покриваха ладията; а Той спеше.
    ● Спаси ни, НБ
25. Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! загиваме!
26. А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните {Гръцки: Морето.}, и настана голяма тишина.
27. А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?
28. И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската земя, срещнаха Го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път.
29. И, ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас, Ти Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш?
30. А надалеч от тях имаше голямо стадо свини, което пасеше.
31. И бесовете му се молеха, думайки: Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свини.
32. И рече им: Идете. И те като излязоха, отидоха в свините; и, ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото, и загина във водата.
33. А свинарите побягнаха, и като отидоха в града разказаха всичко, и това що бе станало с хванатите от бяс.
34. И, ето, целият град излезе да посрещне Исуса; и като Го видяха, примолиха Му се да си отиде от техните предели.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Четирите струни, УС
    ● Последното добро, УС


placeholder
V1-ON