Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 9
1. И когато заминаваше, видя един сляпороден човек.
    ● Отворени книги, СБ, РБ
    ● Сляпороденият / Слепороденият човек, УС
    ● Сляпороденият / Слепороденият човек, УС
    ● Любовта като среда, като сила и като възможност, НБ
2. И учениците Му Го попитаха казвайки: Учителю, поради чий грях, негов ли, или на родителите му, той се е родил сляп?
3. Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела.
4. Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.
5. Когато съм в света, светлина съм на света.
6. Като рече това, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му;
    ● И помаза, СБ
    ● Умити в Любовта, НБ
7. и рече му: Иди, умий се в къпалнята Силоам (което значи Пратен). И тъй, той отиде, уми се, и дойде прогледал.
8. А съседите и ония, които бяха виждали по-преди, че беше просяк, казваха: Не е ли този, който седеше и просеше?
9. Едни казваха: Той е; други казваха: Не, а прилича на него. Той каза: Аз съм.
10. Затова му рекоха: Тогава как ти се отвориха очите?
11. Той отговори: Човекът който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми, и рече ми: Иди на Силоам и умий се. И тъй отидох, и като се умих прогледах.
12. Тогава му рекоха: Где е Той? Казва: Не зная.
13. Завеждат при фарисеите някогашния слепец.
14. А беше събота, когато Исус направи калта и му отвори очите.
15. И тъй, пак го питаха и фарисеите как е прогледал. И той им рече: Кал тури на очите ми, умих се и гледам.
16. Затова някои от фарисеите казваха: Този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: Как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор по между им.
17. Казват пак на слепеца: Ти що казваш за Него, като ти е отворил очите? И той рече: Пророк е.
18. Но юдеите не вярваха, че той е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на прогледалия,
19. та ги попитаха казвайки: Тоя ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда?
20. Родителите в отговор казаха: Знаем, че този е нашият син, и че се роди сляп;
21. а как сега вижда, не знаем; или кой му е отворил очите, не знаем; него питайте, той е на възраст, сам нека говори за себе си.
    ● Божествената храна, УС
    ● Божествената храна, УС
22. Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите; понеже юдеите се бяха вече споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би Го изповядал, че е Христос.
    ● Учение и служение / Учение и служене на Бога, УС
    ● Учение и служение / Учение и служене на Бога, УС
23. По тая причина родителите му рекоха: Той е на възраст, него питайте.
24. И тъй, повикаха втори път човека, който беше сляп, и му рекоха: Въздай слава на Бога; ние знаем, че този човек е грешник.
25. А той отговори: Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам.
26. Затова му казаха: Какво ти направи? Как ти отвори очите?
27. Отговори им: Казах ви ей сега, и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да Му станете ученици?
28. Тогава те го изругаха, казвайки: Ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици.
29. Ние знаем, че на Моисея Бог е говорил, а Този не знаем откъде е.
    ● Бог е говорил, НБ
    ● Бог е говорил, НБ
30. Човекът в отговор им каза: Това е чудно, че вие не знаете от къде е, но пак ми отвори очите.
31. Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.
32. А пък от века не се е чуло да е отворил някой очи на сляпороден човек.
33. Ако не беше Този Човек от Бога, не би могъл нищо да стори.
34. Те в отговор му казаха: Ти цял в грехове си роден, и нас ли учиш? И го изпъдиха вън. {Или: Отлъчиха го.}
35. Чу Исус, че го изпъдили вън, и, като го намери, рече: Ти вярваш ли в Божия Син?
36. Той в отговор рече: А Кой е Той, Господи, за да вярвам в Него?
37. Исус му рече: И видял си Го, и Който говори с тебе, Той е.
38. А той рече: Вярвам Господи; и поклони Му се.
39. И Исус рече: За съдба дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.
40. Ония от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, рекоха Му: Да не сме и ние слепи?
41. Исус им рече: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON