Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 3
1. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.
    ● Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК, СБ, РБ
    ● Имаше някой человек, НБ
    ● Имаше някой человек, НБ
    ● Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека, НБ
    ● Роденият, НБ
    ● На първо място, УС
2. Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
3. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре {Или: Изново.}, не може да види Божието царство.
    ● Да се роди, НБ
    ● Да се роди, НБ
    ● Ако се родите изново, НБ
    ● Единствената връзка, УС
    ● Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ, РБ
    ● Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ, РБ
    ● Дом на блаженството, СБ, РБ
4. Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
    ● Ново раждане, НБ
5. Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
6. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
    ● Онова, което ще повдигне човека, ИБ
7. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре.
    ● Да се родите изново, НБ
8. Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.
    ● Няма нищо ново под слънцето, НБ
9. Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това?
10. Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това?
11. Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.
12. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?
    ● Земният и небесният, НБ
    ● Земният и небесният, НБ
13. И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето.
14. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,
    ● Ще ви въздигна, НБ
    ● Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!, НБ
15. та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.
16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
    ● Живот вечен, СБ
17. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
18. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
19. И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.
20. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;
21. но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.
22. След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше.
23. Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и людете дохождаха и се кръщаваха.
24. Понеже Иоан още не беше хвърлен в тъмница.
25. И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един юдеин относно очистването.
26. И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.
27. Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.
28. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.
29. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.
30. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.
31. Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен.
32. Каквото е видял и чул, за Него свидетелствува; но никой не приема свидетелството Му.
33. Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен.
    ● Който приеме свидетелството Негово, НБ
    ● Бог е истинен, НБ
34. Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.
35. Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.
    ● Отец люби Сина, НБ
36. Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване, УС
    ● Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта, УС
    ● Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта, УС
    ● Шестото чувство / Вярата и Любовта. Шестото чувство, УС
    ● Шестото чувство / Вярата и Любовта. Шестото чувство, УС
    ● Надежда, вяра и любов, УС
    ● Новораждане, СБ, РБ
    ● Намиране изгубената дума, УС
    ● Става истина, НБ
    ● Близо и далеч, УС
    ● Новото в света, УС
    ● Любов и обич, УС
    ● Важни и належащи неща, УС
    ● От любов и обич, УС
    ● Два пъти родени, УС
    ● Раждането, СБ, РБ