Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 5
1. Подир това имаше юдейски празник, и Исус влезе в Ерусалим.
    ● Новото учение, ООК
2. А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда, която има пет преддверия.
3. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, [които чакаха да се раздвижи водата.
4. Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата оздравяваше от каквато болест и да беше болен].
5. И там имаше един човек болен от тридесет и осем години.
    ● Двата полюса, НБ
    ● Двата полюса, НБ
    ● Човешко и Божествено / Човешкото и Божественото, СБ
    ● Човешко и Божествено / Човешкото и Божественото, СБ
    ● Там имаше някой си человек, НБ
    ● При къпалнята, НБ
    ● Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ, НБ
    ● Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ, НБ
6. Исус, като го видя да лежи, и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш?
    ● Да оздравееш, НБ
7. Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене.
8. Исус му казва: Стани, дигни постелката си и ходи.
    ● Дигни одъра си!, СБ
    ● Божественото огледало. Трите области, ООК
9. И на часа човекът оздравя, дигна постелката си, и започна да ходи. А тоя ден беше събота.
10. Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.
    ● Дигни одъра си!, НБ
11. Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Дигни постелката си и ходи?
12. Попитаха го: Кой човек ти рече: Дигни постелката си и ходи?
    ● Математическо отношение и геометрическо положение, НБ
13. А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.
14. По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо.
    ● Основният закон на съзнателния живот, ИБ,БР
    ● Стана здрав, НБ
15. Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.
16. И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.
17. А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя.
18. Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.
19. Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.
20. Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие.
21. Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия които иска.
    ● Съживява, НБ
22. Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички,
    ● По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта, ООК
    ● По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта, ООК
23. за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.
24. Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.
25. Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят.
    ● Закон за контролиране, НБ
26. Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;
27. и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син.
28. Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,
29. и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
30. Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.
31. Ако свидетелствувам Аз за Себе Си; свидетелството Ми не е истинно.
32. Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене, е истинно.
33. Вие пратихте до Иоана; и той засвидетелствува за истината.
34. (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човека; но казвам това за да се спасите вие).
35. Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене.
36. Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.
37. И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене. Нито гласа Му сте чули някога, нито образа Му сте видели.
38. И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате Този, Когото Той е пратил.
39. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,
    ● Изпитвайте Писанията!, НБ
40. и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.
41. От човеци слава не приемам;
42. но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога.
43. Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете.
44. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог.
45. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява - Моисей, на когото вие се облягате.
46. Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа.
47. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Божественият и човешкият порядък, УС