Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Матей 14
1. В онова време четверовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исуса;
2. и рече на слугите си: Тоя е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и затова тия сили действуват чрез него.
3. Защото Ирод беше хванал Иоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брат си Филипа;
4. понеже Иоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.
5. И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го имаха за пророк.
6. А когато настана рожденият ден на Ирода, Иродиадината дъщеря игра всред събраните и угоди на Ирода.
7. Затова той с клетва се обеща да й даде каквото и да му поиска.
8. А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тука на блюдо главата на Иоана Кръстителя.
9. Царят се наскърби; но заради клетвите си, и заради седящите с него, заповяда да й се даде.
10. И прати да обезглавят Иоана в тъмницата.
11. И донесоха главата му на блюдо и дадоха я на девойката, а тя я занесе на майка си.
12. А учениците му като дойдоха, дигнаха тялото и го погребаха; и отидоха и казаха на Исуса.
13. И Исус, като чу това, оттегли се оттам, с ладия на уединено място настрана; а народът като разбра, отиде подир него пеша от градовете.
14. И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се за тях, и изцели болните им.
15. А като се свечери, учениците дойдоха при Него, и рекоха: Мястото е уединено, и времето е вече напреднало; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна.
    ● Приятни на Бога, НБ
16. А Исус им рече: Няма нужда да отидат; дайте им вие да ядат.
17. А те Му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби.
18. А Той рече: Донесете ги тук при Мене.
19. Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа.
20. И всички ядоха и се наситиха; и дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша.
21. А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жени и деца.
22. И на часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа.
23. И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли на саме. И като се свечери, Той беше там сам.
24. А ладията бе вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен.
25. А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото.
26. И учениците, като Го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха.
27. А Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се.
28. И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.
29. А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса.
30. Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме!
31. И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?
32. И като влязоха в ладията, вятърът утихна.
    ● Влязоха в ладията, НБ
    ● Влязоха в ладията, НБ
33. А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син.
34. И като преминаха езерото, дойдоха в генисаретската земя.
35. И когато Го познаха тамошните мъже, разпратиха по цялата оная околност и доведоха при Него всичките болни;
36. и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON