Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Марко 3
1. И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.
2. И наблюдаваха Го, дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.
3. Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се насред.
4. Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.
5. А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя.
6. И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да Го погубят.
7. Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото, и голямо множество от Галилея отиде изподир.
8. И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Иордан; и от местата около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел.
9. И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия, поради народа, за да Го не притискат.
10. Защото беше изцелил мнозина, така, че онези, които страдаха от язви натискаха Го, за да се допрат до Него.
11. И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божий Син.
12. Но Той строго им заръчваше да Го не изявяват.
13. След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си ония, които си искаше; и те отидоха при Него,
14. И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват,
15. и да имат власт да изгонват бесове.
16. Определи: Симона, на когото даде името Петър;
17. и Якова Заведеев и Якововия брат Иоан, на които даде и името Воанергес, сиреч, синове на гърма,
18. и Андрея и Филипа, Вартоломея и Матея, Тома и Якова Алфеев, Тадея и Симона Зилот,
19. и Юда Искариотски, който Го и предаде.
20. И дохожда в една къща; и пак се събира народ, така щото те не можаха нито хляб да ядат.
21. А своите Му, като чуха това, излязоха за да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си.
22. И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете.
23. Но Той, като ги повика, казваше им с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?
24. Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои.
25. И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои.
26. И ако Сатана е въстанал против себе си, и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят.
27. Обаче никой не може да влезе в къщата на силния човек, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му.
28. Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени, и всичките хули с които биха богохулствували;
29. но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях.
30. Това рече Той, защото казваха: Има нечист дух.
31. Дохождат, прочее, майка Му и братята Му, и като стояха вън пратиха до Него да Го повикат.
32. А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те.
33. И в отговор им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми?
34. И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми!
35. Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-OFF