Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Матей 21
1. И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:
2. Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги.
3. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.
4. А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: -
5. "Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, Кротък и възседнал на осел И на осле, рожба на ослица".
6. И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус;
7. докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях.
8. А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.
9. А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия син! благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!
    ● Благословен!, НБ
10. И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Тоя?
11. А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски.
12. И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им:
13. Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.
14. И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.
15. А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му:
16. Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели тая дума: - "Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала?"
17. И когато ги остави, излезе вън от града до Витания, гдето и пренощува.
18. А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.
19. И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.
20. И учениците, които видяха това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата?
21. А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.
    ● Ако имате вяра, НБ
    ● Нови пътища, СБ, РБ
22. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
23. И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? и кой Ти е дал тая власт?
24. А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тия неща.
25. Иоановото кръщение от къде беше? от небето или от човеците? И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте:
26. Но ако речем: От човеците, боим се от народа; защото всички имат Иоана за пророк.
27. И тъй, в отговор на Исуса, казаха: Не знаем. Рече им и Той: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тия неща.
28. Но как ви се вижда? Един човек имаше два сина; дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето.
    ● Работи на лозето ми, НБ
    ● Послушни и непослушни, НБ
29. А той в отговор каза: Не искам; но после се разкая и отиде.
    ● Работи на лозето ми, НБ
30. Дойде и при втория, комуто каза същото. И той в отговор каза: Аз ще ида, господине! но не отиде.
31. Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
32. Защото Иоан дойде при вас в пътя на правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го вярвате.
33. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.
34. И когато наближи времето на плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му.
35. А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.
36. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.
37. Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми.
38. Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.
39. И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.
40. И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци?
41. Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.
42. Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: - "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи"?
43. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.
44. И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.
45. И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;
46. но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го считаше за пророк.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON