Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 12
1. А шест дни преди пасхата Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.
    ● Слугиня на Божествената Любов, УС
    ● Най-великото, НБ
    ● Вечер и сутрин, НБ
    ● Правилно верую, НБ
    ● Ликвидиране и прилагане / Ликвидация със стария живот и приложение на новия, УС
    ● Ликвидиране и прилагане / Ликвидация със стария живот и приложение на новия, УС
2. Там му направиха вечеря, и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тия, които седяха с Него на трапезата.
3. Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса, и с косата си отри нозете Му; и къщата се изпълни с благоухание от мирото.
4. Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, рече:
5. Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите?
6. А това, рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец, и като държеше касата {Гръцки: Торбичката или, кутийката.} вземаше от това, което пускаха в нея.
7. Тогава Исус рече: Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.
8. Защото сиромасите всякога се намират между вас но Аз не се намирам всякога.
9. А голямо множество от юдеите узнаха, че е там; и дойдоха, не само поради Исуса, но за да видят и Лазара, когото възкресил от мъртвите.
10. А главните свещеници се наговориха да убият и Лазара,
    ● Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК, СБ, РБ
    ● И гласът му се чува, ИБ
    ● Божествената мярка, ООК
11. защото поради него мнозина от юдеите отиваха към страната на Исуса и вярваха в Него.
12. На следния ден едно голямо множество, което бе дошло на празника, като чуха, че Исус идел в Ерусалим,
    ● Иде в света, НБ
    ● Иде Исус, НБ
    ● Който иде, НБ
    ● Да Го посрещнат, НБ
    ● Да Го посрещнат, НБ
    ● Посрещане на Любовта, НБ
    ● Да Го посрещнат, НБ
    ● Да Го посрещнат, НБ
    ● Когато посрещате, НБ
13. взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, викайки: Осана! благословен, Който иде в Господното име, Израилевият Цар!
    ● Новото откровение, НБ
    ● Благословен, НБ
14. А Исус като намери едно осле, възседна го, според както е писано: -
    ● Дъще Сионова, НБ
15. "Не бой се дъщерьо Сионова. Ето твоят Цар иде, Възседнал на осле":
16. Учениците Му изпърво не разбраха това; а когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това бе писано за Него, и че Му сториха това.
17. Народът, прочее, който беше с Него, когато повика Лазара от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше за това чудо.
18. По същата причина Го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение.
19. За туй фарисеите рекоха помежду си: Вижте, че нищо не постигате! Ето, светът отиде след Него.
20. А между ония, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци.
21. Те, прочее, дойдоха при Филипа, който беше от Витсаида галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине искаме да видим Исуса.
22. Филип дохожда и казва на Андрея; Андрей дохожда, и Филип, и те казват на Исуса.
23. А Исус в отговор им казва: Дойде часът да се прослави Човешкият Син.
24. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много плод.
    ● Дава плод, НБ
    ● Много плод принася, СБ
    ● Житното зърно, НБ
25. Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.
    ● Три необходими неща / Три неща са потребни, УС
    ● Три необходими неща / Три неща са потребни, УС
    ● Обсадно положение, ИБ
26. Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; и дето съм Аз, там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мене, него ще почете Отец Ми.
    ● Вътрешна връзка / Вътрешната връзка на живота, СБ
    ● Вътрешна връзка / Вътрешната връзка на живота, СБ
    ● Законът на служенето, НБ
27. Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но за това дойдох на тоя час.
28. Отче, прослави името Си. Тогава дойде глас от небето: И Го прославих, и пак ще Го прославя.
    ● Трансформатори на Божествената енергия, УС НБ
29. На това, народът, който стоеше там, като чу гласа каза: Гръм е. Други пък казаха: Ангел Му проговори.
30. Исус в отговор рече: Този глас не дойде заради Мене, но заради вас.
31. Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.
32. И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.
33. А като казваше това, Той означаваше от каква смърт щеше да умре.
34. Народът, прочее, Му отговори: Ние сме чули от закона, че Христос пребъдва до века; тогава как казваш Ти, че Човешкият Син трябва да бъде издигнат? Кой е Тоя Човешки Син?
35. Тогава Исус им рече: Още малко време светлината е между вас. Ходете докле имате светлината, за да ви не настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината не знае къде отива.
36. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете просветени чрез {Гръцки: Синове на.} светлината. Това изговори Исус и отиде та се скри от тях.
    ● Умни и силни, ИБ
    ● Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ
37. Но ако и да бе извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него;
    ● Вратите на Любовта, УС
38. за да се изпълни казаното от пророк Исаия, който рече: - "Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? И мишцата Господня на кого се е открила"?
39. Те за това не можаха да вярват, защото Исаия пак е рекъл: -
40. "Ослепил е очите им, и закоравил сърцата им, Да не би с очи да видят, и със сърца да разберат, За да се обърнат и да ги изцеля".
41. Това каза Исаия защото видя славата Му и говори за Него.
42. Но пак мнозина от първенците повярваха в Него; но поради фарисеите не Го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;
43. защото обикнаха похвалата от човеците повече от похвалата от Бога.
44. А Исус извика и рече: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Този, Който Ме е пратил.
    ● Неразбраните неща, НБ
    ● Аз дойдох в света, НБ
45. И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил.
46. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене.
    ● Изгряващото слънце, НБ
47. И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.
48. Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.
49. Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед, какво да кажа и що да говоря.
50. И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.
    ● Неговата заповед, НБ

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Божията мисъл, УС
    ● Правила за приложение, УС
    ● Вътрешна връзка / Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС
    ● Самоотричане, УС


placeholder
V1-ON