Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 5
1. Подир това имаше юдейски празник, и Исус влезе в Ерусалим.
    ● Новото учение, ООК
2. А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда, която има пет преддверия.
3. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, [които чакаха да се раздвижи водата.
4. Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата оздравяваше от каквато болест и да беше болен].
5. И там имаше един човек болен от тридесет и осем години.
    ● Там имаше някой си человек, НБ
    ● При къпалнята, НБ
    ● Двата полюса, НБ
    ● Двата полюса, НБ
    ● Човешко и Божествено / Човешкото и Божественото, СБ
    ● Човешко и Божествено / Човешкото и Божественото, СБ
    ● Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ, НБ
    ● Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ, НБ
6. Исус, като го видя да лежи, и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш?
    ● Да оздравееш, НБ
7. Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене.
8. Исус му казва: Стани, дигни постелката си и ходи.
    ● Дигни одъра си!, СБ
    ● Божественото огледало. Трите области, ООК
9. И на часа човекът оздравя, дигна постелката си, и започна да ходи. А тоя ден беше събота.
10. Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.
    ● Дигни одъра си!, НБ
11. Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Дигни постелката си и ходи?
12. Попитаха го: Кой човек ти рече: Дигни постелката си и ходи?
    ● Математическо отношение и геометрическо положение, НБ
13. А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.
14. По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо.
    ● Основният закон на съзнателния живот, ИБ,БР
    ● Стана здрав, НБ
15. Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.
16. И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.
17. А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя.
18. Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.
19. Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.
20. Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие.
21. Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия които иска.
    ● Съживява, НБ
22. Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички,
    ● По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта, ООК
    ● По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта, ООК
23. за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.
24. Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.
25. Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят.
    ● Закон за контролиране, НБ
26. Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;
27. и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син.
28. Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,
29. и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
30. Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.
31. Ако свидетелствувам Аз за Себе Си; свидетелството Ми не е истинно.
32. Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене, е истинно.
33. Вие пратихте до Иоана; и той засвидетелствува за истината.
34. (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човека; но казвам това за да се спасите вие).
35. Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене.
36. Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.
37. И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене. Нито гласа Му сте чули някога, нито образа Му сте видели.
38. И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате Този, Когото Той е пратил.
39. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,
    ● Изпитвайте Писанията!, НБ
40. и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.
41. От човеци слава не приемам;
42. но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога.
43. Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете.
44. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог.
45. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява - Моисей, на когото вие се облягате.
46. Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа.
47. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Божественият и човешкият порядък, УС


placeholder
V1-ON