Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Матей 10
1. И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
    ● Качества на силния човек, УС
    ● Нито се променя, нито се изменя, ИБ
2. А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Заведеев, и Иоан, неговият брат;
3. Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;
4. Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.
5. Тия дванадесет души Исус изпрати и заповяда им, казвайки: Не пътувайте към езичниците, и в самарянски град не влизайте;
    ● Закон на вярата, НБ
6. но по-добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом.
7. И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи.
    ● На прага е, НБ
8. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.
    ● Даром давайте, УС
9. Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си,
10. нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.
    ● Нито тържик, нито тояга, НБ
    ● Нито тържик, НБ
11. И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и там оставайте докле си отидете.
12. А когато влизате в дома, поздравявайте го.
13. И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас.
14. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си.
15. Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.
    ● Нито се променя, нито се изменя, ИБ
16. Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.
    ● Разумни и незлобиви, НБ
    ● Бъдете разумни!, НБ
17. А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият.
18. Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.
19. А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.
20. Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.
    ● Новото верую, ООК
21. Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.
22. Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.
23. А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.
24. Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.
    ● Ученикът не е по-горен от учителя си, НБ
    ● Друго направление, ИБ
25. Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!
26. И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.
27. Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.
28. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.
    ● Страхът, НБ
29. Не продават ли се две врабчета за един асарий? и пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви.
30. А вам и космите на главата са всички преброени.
    ● Преброените косми, НБ
31. Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата.
32. И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата.
33. Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.
34. Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.
35. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;
36. и неприятели на човека ще бъдат домашните му.
    ● Да бъдем готови, ИБ
37. Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;
38. и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.
39. Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
40. Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.
    ● Които вас приемат, НБ
41. Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи.
42. И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Победата на доброто, УС
    ● Приложение, УС
    ● Вечното благо, СБ, РБ
    ● Волята на Любовта, УС
    ● Главните точки, УС
    ● Последен в света, УС
    ● Слизане и качване, УС
    ● Съработници, ООК
    ● Съработници, ООК
    ● Малката любов, УС


placeholder
V1-ON