Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Марко 10
1. И стана оттам и дойде в юдейските предели и местата отвъд Иордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.
    ● Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК, СБ, РБ
    ● Божествената мярка, ООК
2. И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне жена си?
    ● Трите положения, ООК
3. В отговор Той им каза: Какво ви е заповядал Моисей?
4. А те рекоха: Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне.
5. А Исус им рече: Поради вашето коравосърдечие ви е написал тая заповед;
6. обаче, в началото на създанието, Бог ги е направил мъж и жена.
7. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си,
    ● Трите принципа / Трите типа, ООК
    ● Трите принципа / Трите типа, ООК
8. и двамата ще бъдат, една плът; така че не са вече двама, а една плът.
9. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.
    ● Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ, БС
10. И вкъщи учениците пак Го попитаха за това.
    ● Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ
    ● Вкъщи, НБ
    ● Вкъщи, НБ
    ● Неизвестното, НБ
    ● Неизвестното, НБ
11. И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея.
12. И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува.
13. Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха,
14. Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
    ● Трите положения, ООК
15. Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.
    ● Второ отделение, НБ
16. Прегърна ги и ги благослови като положи ръцете Си на тях.
17. И когато излизаше на път, някой се затече и коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да сторя за да наследя вечен живот?
18. А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.
19. Знаеш заповедите: "Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си".
20. А той Му рече: Учителю, всичко това съм опазил от младостта си.
21. А Исус, като го погледна, възлюби го, и му рече: Едно ти не достига; иди продай все що имаш и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и дойди и Ме следвай.
    ● Раздай го на сиромасите, НБ
    ● Трите положения, ООК
22. Но лицето му посърна от тая дума и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.
23. А Исус се озърна и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство!
24. А учениците се смайваха за Неговите думи. Но в отговор Исус пак им каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството!
25. По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
26. А те се чрезмерно зачудиха и Му казаха: Тогава кой може да се спаси?
27. Исус ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.
28. Петър почна да Му казва: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.
29. Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието,
30. и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят {Или: Век.} вечен живот.
31. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи.
32. А когато бяха на път, отивайки за Ерусалим, Исус вървеше пред тях а те се учудваха, и ония които вървяха подире, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, почна да им казва това, което щеше да Го сполети, като рече:
33. Ето ние възлизаме за Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците;
34. и ще Му се поругаят, и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне.
35. Тогава се приближават при него Яков и Иоан, Заведеевите синове, и Му казват: Учителю желаем да ни сториш каквото и да поискаме от Тебе.
36. А Той им казва: Какво желаете да ви сторя?
37. Те Му рекоха: Дай ни да седнем, един отдясно Ти, а един отляво Ти в Твоята слава.
38. А Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?
39. Те Му рекоха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите;
40. но да седнете отдясно Ми или отляво Ми не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено.
41. А десетимата, като чуха това, захванаха да негодуват против Якова и Иоана.
42. Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях, и големците им властвуват над тях.
43. Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;
44. и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките.
45. Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.
46. Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.
47. И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене!
48. И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене!
49. И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те.
50. И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса.
51. И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам.
52. А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Красивата страна на живота, УС


placeholder