Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 20
1. В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
2. Затова се затича и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когото обичаше Исус, и им казва: Дигнали Господа от гроба, и не знаем где са Го положили.
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
3. И тъй, Петър и другият ученик излязоха и отиваха на гроба;
4. и двамата тичаха заедно, но другият ученик надвари Петра и стигна пръв на гроба.
5. И като надникна, видя плащаниците сложени, но не влезе вътре.
6. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащаниците сложени,
7. и кърпата, която беше на главата Му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място.
8. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя и повярва.
9. Защото още не бяха разбрали писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
10. И тъй, учениците се върнаха пак у тях си.
11. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, като плачеше надникна в гроба,
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
12. и вижда два ангела в бели дрехи седнали там гдето бе лежало Исусовото тяло, един откъм главата, и един откъм нозете.
13. И те й казват: Жено, защо плачеш? Казва им: Защото дигнали Господа мой, и не знам где са Го положили.
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
14. Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус.
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
15. Казва й Исус: Жено, защо плачеш? кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, казва Му: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми где си Го положил, и аз ще Го дигна.
    ● Защо плачеш и кого търсиш?, НБ
16. Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю!
17. Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
    ● Особеностите на човека / Особената черта на човека, УС
    ● Особеностите на човека / Особената черта на човека, УС
18. Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал това.
19. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!
    ● Мир вам!, НБ
    ● Ставане, оживяване и възкресение, НБ
    ● Мир вам, НБ
20. И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.
21. И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.
22. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.
    ● Приемете Духа, НБ
23. На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са.
24. А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.
25. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
26. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!
    ● Тъй мисля аз, НБ
27. Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
    ● Не бъди неверен, но верен!, НБ
28. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!
29. Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.
30. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга.
31. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Както ме е Отец въздигнал, УС
    ● Бъди верен! / Бъди верна!, НБ
    ● Бъди верен! / Бъди верна!, НБ
    ● Слуги, ученици, синове, УС