Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 10
1. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник.
    ● Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ
    ● Познава гласа му, СБ, РБ
    ● Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК
    ● Новата любов, НБ
    ● Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК
    ● Вътрешна просвета, СБ, РБ
    ● Конкретното в Любовта, УС
    ● Конкретното в Любовта, УС
    ● Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта, НБ
    ● Кесаревото кесарю, Божието Богу, НБ
2. А който влиза през вратата, овчар е на овцете.
3. Нему вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.
4. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.
5. А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.
6. Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.
7. Тогава Исус пак рече: Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете.
    ● Качества на ума, сърцето и тялото, СБ, РБ
    ● Качества на ума, сърцето и тялото, СБ, РБ
    ● Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ, СБ
    ● Станало раздор, НБ
8. Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха.
9. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.
10. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.
    ● Разнообразието в живота, СБ, РБ
    ● Разнообразието в живота, СБ, РБ
    ● И земята ще се изпълни със знание, НБ
    ● Взимане и даване / Взимане и даване, НБ
    ● Жилище ще направим, МОК
    ● Взимане и даване / Взимане и даване, НБ
    ● Действието на музиката, ООК
    ● Божественият импулс, ООК
    ● Изобилният живот, НБ
    ● Изобилният живот, НБ
    ● Да им дам живот / Вяра, СБ
    ● Да им дам живот / Вяра, СБ
    ● Крадецът и пастирят / Да имат живот, НБ
    ● Аз дойдох, за да имат живот, ИБ
11. Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.
12. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва.
13. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете.
14. Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават,
    ● Добрият пастир, НБ
    ● Добрият пастир, НБ
15. също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.
    ● Великите условия на живота, НБ
16. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.
17. Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.
    ● Отец ме люби, НБ, ИБ
18. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си.
    ● Приех от Отца Си, НБ
    ● Тази заповед приех от Отца си, НБ
19. Поради тия думи пак възникна раздор между юдеите.
20. Мнозина от тях казваха: Бяс има, и луд е; защо Го слушате?
    ● Мнозина казваха, НБ
21. Други казваха: Тия думи не са на човек хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?
22. И настъпи в Ерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима;
    ● Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота, УС
    ● Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота, УС
23. и ходеше Исус в Соломоновия трем на храма.
24. Между това юдеите Го заобиколиха и Му казаха: До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти Христос, кажи ни ясно.
25. Исус им отговори: Казах ви, и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те свидетелствуват за Мене.
26. Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.
27. Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.
28. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
29. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.
30. Аз и Отец едно сме.
31. Юдеите пак взеха камъни за да Го убият.
32. Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тия дела искате да Ме убиете с камъни?
33. Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог.
34. Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз рекох, богове сте вие"?
35. Ако са наречени богове ония, към които дойде Божието слово, (и написаното не може да се наруши),
36. то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казвате ли, богохулствуваш, защото рекох, Аз съм Божий Син?
37. Ако не върша делата на Отца Си, недейте Ми вярва;
38. но ако ги върша, то, макар да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мене, и Аз в Отца.
39. Пак искаха да Го хванат; но Той избяга от ръката им.
40. И отиде отвъд Иордан, на мястото, гдето Иоан по-преди кръщаваше и остана там.
41. И мнозина дойдоха при Него; и казаха: Иоан не извърши никое знамение; но всичко, що каза Иоан за Този беше истинно.
42. И там мнозина повярваха в Него.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Добрият път, УС
    ● Опорни точки в живота, СБ, РБ
    ● Един ден, УС
    ● Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги, УС
    ● Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги, УС
    ● Да слушат, УС
    ● Великите пътища, УС
    ● Ученичество, ООК
    ● Новото знание, УС
    ● Най-светлият път, УС
    ● Година на работа, УС
    ● Елате да разсъждаваме, УС
    ● Единствената врата, УС
    ● Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта, НБ


placeholder
V1-ON