Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 11
1. Един човек на име Лазар, от Витания, от селото на Мария и на сестра й Марта, беше болен.
    ● Дванадесетият час, НБ
    ● Първият и последният, УС
    ● Първият и последният, УС
2. (А Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе оная, която помаза Господа с миро и отри нозете Му с косата си).
3. И тъй, сестрите пратиха до Него да Му кажат: Господи, ето този, когото обичаш, е болен.
4. А Исус, като чу това, рече: Тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея.
5. А Исус обичаше Марта, и сестра й, и Лазара.
6. Тогава откак чу, че бил болен, престоя два дни на мястото, гдето се намираше.
7. А подир това, каза на учениците: Да отидем пак в Юдея.
8. Казват Му учениците: Учителю, сега юдеите искаха да Те убият с камъни, и пак ли там отиваш?
9. Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на тоя свят.
    ● Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие), НБ
    ● Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие), НБ
    ● Възелът, СБ
10. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен.
11. Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя.
    ● За Слава Божия, СБ, УС
    ● За Слава Божия, СБ, УС
    ● Да ида да го събудя, НБ
12. Затова учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.
13. Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън.
14. Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря.
15. И заради вас, радвам се, че не бях там, за да повярвате; обаче, нека да отидем при него.
16. Тогава Тома, наречен близнак, каза на съучениците: Да отидем и ние, за да умрем с Него.
17. И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил от четири дни в гроба.
18. А Витания беше близо до Ерусалим, колкото петнадесет стадии;
19. и мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брат им.
20. Марта, прочее, като чу, че идел Исус, отиде да Го посрещне; а Мария още седеше в къщи.
21. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше Ти тука, не щеше да умре брат ми.
22. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде.
23. Казва й Исус: Брат ти ще възкръсне.
24. Казва Му Марта: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.
25. Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;
26. и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?
27. Казва му: Да Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който има да дойде на света.
    ● Конкурсен изпит / Конкурсният изпит, УС
    ● Конкурсен изпит / Конкурсният изпит, УС
28. И като рече това, отиде да повика скришом сестра си Мария, казвайки: Учителят е дошъл и те вика.
29. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него.
30. Исус още не беше дошъл в селото, а беше на мястото, гдето Го посрещна Марта.
31. А юдеите, които бяха с нея в къщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире й, като мислеха че отива на гроба да плаче там.
32. И тъй, Мария, като дойде там гдето беше Исус и Го видя, падна пред нозете Му и рече Му: Господи, да беше Ти тука, нямаше да умре брат ми.
33. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути.
34. И рече: Где го положихте? Казват Му: Господи, дойди и виж.
35. Исус се просълзи.
36. Затова юдеите думаха: Виж колко го е обичал!
37. А някои от тях рекоха: Не можеше ли Този, Който отвори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре?
38. Исус, прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък.
39. Казва Исус: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му казва: Господи, смърди вече, защото е от четири дни в гроба.
40. Казва й Исус: Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава?
41. И тъй, отместиха камъка. А Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.
42. Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.
43. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!
44. Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.
45. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това що стори Исус, повярваха в Него.
46. А някои от тях отидоха при фарисеите и казаха им какво бе извършил Исус.
47. Затова главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха: Какво правим ние? Защото Този човек върши много знамения.
48. Ако Го оставим така, всички ще повярват в Него; и римляните като дойдат ще отнемат и страната ни и народа ни.
49. А един от тях на име Каиафа, който беше първосвещеник през тая година, им рече: Вие нищо не знаете,
50. нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ.
51. Това не каза от себе си, но бидейки първосвещеник през оная година, предсказа, че Исус ще умре за народа,
52. и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада.
53. И тъй, от онзи ден те се съветваха да Го умъртвят.
54. Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, но оттам отиде в страната близо до пустинята, в един град наречен Ефраим, и там остана с учениците.
55. А наближаваше юдейската пасха; и мнозина от провинцията отидоха в Ерусалим преди пасхата, за да се очистят.
56. И така, те търсеха Исуса, и, стоейки в храма, разговаряха се помежду си: Как ви се вижда? няма ли да дойде на празника?
57. А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, щото, ако узнае някой къде е, да извести, за да Го уловят.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Комедия, драма, трагедия, УС