Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 10
1. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник.
    ● Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ
    ● Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта, НБ
    ● Познава гласа му, СБ, РБ
    ● Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК
    ● Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК
    ● Конкретното в Любовта, УС
    ● Конкретното в Любовта, УС
    ● Новата любов, НБ
    ● Вътрешна просвета, СБ, РБ
    ● Кесаревото кесарю, Божието Богу, НБ
2. А който влиза през вратата, овчар е на овцете.
3. Нему вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.
4. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.
5. А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.
6. Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.
7. Тогава Исус пак рече: Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете.
    ● Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ, СБ
    ● Качества на ума, сърцето и тялото, СБ, РБ
    ● Качества на ума, сърцето и тялото, СБ, РБ
    ● Станало раздор, НБ
8. Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха.
9. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.
10. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.
    ● Взимане и даване / Взимане и даване, НБ
    ● Взимане и даване / Взимане и даване, НБ
    ● Изобилният живот, НБ
    ● Изобилният живот, НБ
    ● Аз дойдох, за да имат живот, ИБ
    ● И земята ще се изпълни със знание, НБ
    ● Крадецът и пастирят / Да имат живот, НБ
    ● Действието на музиката, ООК
    ● Да им дам живот / Вяра, СБ
    ● Да им дам живот / Вяра, СБ
    ● Божественият импулс, ООК
    ● Разнообразието в живота, СБ, РБ
    ● Разнообразието в живота, СБ, РБ
    ● Жилище ще направим, МОК
11. Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.
12. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва.
13. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете.
14. Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават,
    ● Добрият пастир, НБ
    ● Добрият пастир, НБ
15. също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.
    ● Великите условия на живота, НБ
16. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.
17. Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.
    ● Отец ме люби, НБ, ИБ
18. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си.
    ● Приех от Отца Си, НБ
    ● Тази заповед приех от Отца си, НБ
19. Поради тия думи пак възникна раздор между юдеите.
20. Мнозина от тях казваха: Бяс има, и луд е; защо Го слушате?
    ● Мнозина казваха, НБ
21. Други казваха: Тия думи не са на човек хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?
22. И настъпи в Ерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима;
    ● Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота, УС
    ● Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота, УС
23. и ходеше Исус в Соломоновия трем на храма.
24. Между това юдеите Го заобиколиха и Му казаха: До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти Христос, кажи ни ясно.
25. Исус им отговори: Казах ви, и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те свидетелствуват за Мене.
26. Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.
27. Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.
28. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
29. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.
30. Аз и Отец едно сме.
31. Юдеите пак взеха камъни за да Го убият.
32. Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тия дела искате да Ме убиете с камъни?
33. Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог.
34. Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз рекох, богове сте вие"?
35. Ако са наречени богове ония, към които дойде Божието слово, (и написаното не може да се наруши),
36. то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казвате ли, богохулствуваш, защото рекох, Аз съм Божий Син?
37. Ако не върша делата на Отца Си, недейте Ми вярва;
38. но ако ги върша, то, макар да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мене, и Аз в Отца.
39. Пак искаха да Го хванат; но Той избяга от ръката им.
40. И отиде отвъд Иордан, на мястото, гдето Иоан по-преди кръщаваше и остана там.
41. И мнозина дойдоха при Него; и казаха: Иоан не извърши никое знамение; но всичко, що каза Иоан за Този беше истинно.
42. И там мнозина повярваха в Него.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ
    ● Новото знание, УС
    ● Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги, УС
    ● Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги, УС
    ● Ученичество, ООК
    ● Да слушат, УС
    ● Великите пътища, УС
    ● Година на работа, УС
    ● Елате да разсъждаваме, УС
    ● Един ден, УС
    ● Най-светлият път, УС
    ● Единствената врата, УС
    ● Добрият път, УС
    ● Опорни точки в живота, СБ, РБ