Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 20
1. В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
2. Затова се затича и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когото обичаше Исус, и им казва: Дигнали Господа от гроба, и не знаем где са Го положили.
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
3. И тъй, Петър и другият ученик излязоха и отиваха на гроба;
4. и двамата тичаха заедно, но другият ученик надвари Петра и стигна пръв на гроба.
5. И като надникна, видя плащаниците сложени, но не влезе вътре.
6. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащаниците сложени,
7. и кърпата, която беше на главата Му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място.
8. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя и повярва.
9. Защото още не бяха разбрали писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
10. И тъй, учениците се върнаха пак у тях си.
11. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, като плачеше надникна в гроба,
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
12. и вижда два ангела в бели дрехи седнали там гдето бе лежало Исусовото тяло, един откъм главата, и един откъм нозете.
13. И те й казват: Жено, защо плачеш? Казва им: Защото дигнали Господа мой, и не знам где са Го положили.
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
14. Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус.
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
    ● Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК, СБ
15. Казва й Исус: Жено, защо плачеш? кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, казва Му: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми где си Го положил, и аз ще Го дигна.
    ● Защо плачеш и кого търсиш?, НБ
16. Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю!
17. Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
    ● Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов, УС
    ● Особеностите на човека / Особената черта на човека, УС
    ● Особеностите на човека / Особената черта на човека, УС
18. Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал това.
19. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!
    ● Мир вам, НБ
    ● Ставане, оживяване и възкресение, НБ
    ● Мир вам!, НБ
20. И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.
21. И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.
22. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.
    ● Приемете Духа, НБ
23. На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са.
24. А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.
25. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
26. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!
    ● Тъй мисля аз, НБ
27. Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
    ● Не бъди неверен, но верен!, НБ
28. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!
29. Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.
30. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга.
31. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Бъди верен! / Бъди верна!, НБ
    ● Както ме е Отец въздигнал, УС
    ● Слуги, ученици, синове, УС
    ● За да възкръснеш, ИБ


placeholder
V1-ON