Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 6
1. След това Исус отиде на отвъдната страна на галилейското, то ест, тивериадското езеро {Гръцки: Море; и всякъде другаде в това евангелие.}.
    ● Развити и недоразвити, ООК
    ● Развити и недоразвити, ООК
    ● Новото в живота, ИБ, ПС
2. И подир Него вървеше едно голямо множество; защото гледаха знаменията, които вършеше над болните.
3. И Исус се изкачи на хълма, и там седеше с учениците Си.
4. А наближаваше юдейският празник пасхата.
5. Исус, като подигна очи и видя, че иде към Него народ, каза на Филипа: Отгде да купим хляб да ядат тия?
6. (А това каза за да го изпита; защото Той си знаеше какво щеше да направи).
7. Филип Му отговори: За двеста динария хляб не ще им стигне, за да вземе всеки по малко.
8. Един от учениците Му, Андрей, брат на Симона Петра, Му каза:
9. Тук има едно момченце, у което се намират пет ечемичени хляба и две риби; но какво са те за толкова хора.
    ● Петте ечемичени хляба, НБ
10. Исус рече: накарайте човеците да насядат. А на това място имаше много трева; и тъй, насядаха около пет хиляди мъже на брой.
11. Исус, прочее, взе хлябовете и, като благодари, раздаде ги на седналите; така и от рибите колкото искаха.
12. И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи за да не се изгуби нищо.
    ● Изостаналите укрухи, НБ
13. И тъй, от петте ечемичени хляба събраха, и напълниха дванадесет коша с къшеи, останали на тия, които бяха яли.
14. Тогава човеците, като видяха знамението, което Той извърши, казаха: Наистина, Тоя е пророкът, Който щеше да дойде на света.
15. И тъй, Исус като разбра, че ще дойдат да Го вземат на сила, за да Го направят цар, пак се оттегли сам на хълма.
16. А когато се свечери, учениците Му слязоха на езерото,
    ● Условия за растене, НБ
17. и влязоха в ладия и отиваха отвъд езерото в Капернаум. И беше се вече стъмнило а Исус не бе дошъл още при тях;
18. и езерото се вълнуваше, понеже духаше силен вятър.
19. И като бяха гребали около двадесет и пет или тридесет стадии, видяха Исуса, че ходи по езерото и се приближава към ладията; и уплашиха се.
20. Но той им каза: Аз съм; не бойте се!
21. Затова бяха готови да Го вземат в ладията; и веднага ладията се намери при сушата, към която отиваха.
22. На другия ден, народът, който стоеше отвъд езерото, като бе видял, че там няма друга ладийка, освен едната, и че Исус не беше влязъл с учениците Си в ладийката, но че учениците Му бяха тръгнали сами,
23. (обаче други ладийки бяха дошли от Тивериада близо до мястото гдето бяха яли хляба, след като Господ бе благодарил),
24. и тъй, народът, като видя че няма там Исуса, нито учениците Му, те сами влязоха в ладийката и дойдоха в Капернаум и търсеха Исуса.
25. И като Го намериха отвъд езерото, рекоха Му: Учителю, кога си дошъл тука?
26. В отговор Исус им рече: Истина, истина ви казвам, търсите Ме, не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте.
27. Работете, не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог, Него е потвърдил с печата Си.
28. Затова те Му рекоха: Какво да сторим, за да вършим Божиите дела?
29. Исус в отговор им рече: Това е Божието дело, да повярвате в Този, Когото Той е изпратил.
30. Тогава Му рекоха: Че Ти какво знамение правиш, за да видим и да Те повярваме? Какво вършиш?
31. Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано: "Хляб от небето им даде да ядат".
32. На това Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляб от небето; а Отец Ми ви дава истинския хляб от небето.
33. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света.
    ● В името на Бога!, НБ
34. Те, прочее, Му рекоха: Господи, давай ни винаги тоя хляб.
35. Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.
36. Но казвам ви, че вие Ме видяхте, и пак не вярвате.
37. Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;
38. защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.
    ● Волята на Отца, НБ
39. И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден.
40. Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден.
41. Тогава юдеите роптаеха против Него, за гдето рече: Аз съм хлябът, който е слязъл от небето.
42. И казаха: Не е ли този Исус, Иосифовият син, Чиито баща и майка ние познаваме? Как казва Той сега: Аз съм слязъл от небето?
43. Исус в отговор им рече: Не роптайте помежду си.
44. Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден.
    ● Да дойде при мене, УС
45. Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.
    ● Проводници на Божественото, МОК
    ● Ще бъдат научени, НБ
    ● Ще бъдат научени, НБ
46. Не, че е видял някой Отца, освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Отца.
47. Истина, истина ви казвам, Който вярва [в Мене] има вечен живот.
48. Аз съм хлябът на живота.
49. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха.
50. Тоя е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре.
    ● Този е живият хляб, НБ
51. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.
    ● Живият хляб, НБ
52. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му?
53. Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
    ● Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ, НБ
54. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.
55. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие.
56. Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него.
57. Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.
58. Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи който се храни с тоя хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха.
59. Това рече Исус в синагогата, като поучаваше в Капернаум.
60. И тъй, мнозина от учениците Му, като чуха това, рекоха: Тежко е това учение; кой може да го слуша?
61. Но Исус като знаеше в Себе Си, че учениците Му за туй негодуват, рече им: Това ли ви съблазнява?
62. Тогава, какво ще кажете, ако видите Човешкият Син да възлиза там, гдето е бил изпърво?
63. Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.
    ● Онова, което дава живот, НБ
    ● Дава живот, НБ
64. Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите, и кой е тоя, който щеше да Го предаде.
65. И каза: Затова ви рекох, че никой не може да дойде при Мене ако не му е дадено от Отца.
66. Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него.
67. За туй Исус рече на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете?
68. Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот,
69. и ние вярваме и знаем, че Ти си [Христос, Син на живия Бог] Светият Божий.
70. Исус им отговори: Не Аз ли избрах вас дванадесетте, и един от вас е дявол?
71. А Той говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от дванадесетте, щеше да Го предаде.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ
    ● Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ


placeholder
V1-ON