Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти
Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Лука 20
1. И в един от дните, когато Той поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му рекоха:
2. Кажи ни с каква власт правиш това? или, кой е онзи, който Ти е дал тази власт?
3. И в отговор им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос, и отговорете Ми:
4. Иоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците?
5. А те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, ще каже: Защо го не повярвахте?
6. Но ако речем: От човеците, всичките люде ще ни убият с камъни, защото са убедени, че Иоан беше пророк.
7. И отговориха, че не знаят от къде беше.
8. Тогава Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.
9. И почна да говори на людете тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време.
10. И във време на беритбата прати един слуга при земеделците за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и отпратиха го празен.
11. И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха, и го отпратиха празен.
12. Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.
13. Тогава стопанинът на лозето рече: Що да сторя? Ще изпратя любезния си син; може него да почетат.
14. Но земеделците, като го видяха, разискаха помежду си, като думаха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.
15. Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето?
16. Ще дойде и ще погуби тия земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това рекоха: Дано не бъде!
17. А той ги погледна и рече: Тогава що значи това, което е писано: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла"?
18. Всеки, който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне.
19. И в същия час книжниците и главните свещеници се стараеха да турят ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тая притча против тях, но се бояха от народа.
20. И като Го наблюдаваха, пратиха издебници, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, тъй щото да Го предадат на началството и на властта на управителя.
21. И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;
22. право ли е за нас да даваме данък на Кесаря, или не?
23. А Той разбра лукавството им, и рече им:
24. Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? И [в отговор] казаха: Кесарев.
25. А Той рече: Тогава отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога.
26. И не можаха да уловят нещо в думата пред народа; и, зачудени на отговора Му, млъкнаха.
27. Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:
28. Учителю, Моисей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си".
29. А имаше седмина братя; и първият взе жена и умря бездетен.
30. И вторият и третият я взеха;
31. така също и седмината я взеха и умряха без да оставят деца.
32. А после умря и жената.
33. И тъй, във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? защото и седмината я имаха за жена.
34. А Исус им рече: Човеците на този свят се женят и се омъжват;
35. а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят нито се омъжват.
36. И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и, като участници на възкресението, са чада на Бога.
37. А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов".
38. Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.
39. А някои от книжниците в отговор рекоха: Учителю, Ти добре каза.
40. Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.
41. И рече им: Как казват, че Христос е Давидов син?
42. Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: - Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми.
43. Докле положа враговете Ти за Твое подножие.
44. И тъй, Давид Го нарича Господ; тогава как е негов син?
45. И когато слушаха всичките люде, Той рече на учениците Си:
46. Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени, и обичат поздрави по пазарите, първите столове в синагогите, и първите места по угощенията;
47. които изпояждат домовете на вдовиците, и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: