Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Марко 12
1. И почна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула, и даде го под наем на земеделците, и отиде в чужбина.
    ● Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК, СБ, РБ
2. И във времето на плода изпрати един слуга до земеделците да прибере от земеделците от плода на лозето.
3. А те го хванаха, биха го, и го отпратиха празен.
4. Пак изпрати до тях друг слуга; и нему счупиха главата, и безсрамно го оскърбиха.
5. Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които едни биха, а други убиха.
6. Още един имаше той, един възлюбен син; него изпрати последен до тях, като думаше: Ще почетат сина ми.
7. А тия земеделци рекоха помежду си: Тоя е наследникът; елате да го убием, и наследството ще бъде наше.
8. И тъй хванаха го и го убиха, и хвърлиха го вън от лозето.
9. Какво, прочее, ще стори стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тия земеделци, а лозето ще даде на други.
10. Не сте ли прочели нито това писание: - "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла,
    ● Отхвърленият камък, НБ
11. От Господа е това. И чудно е в нашите очи"?
12. И първенците искаха да Го хванат (но се побояха от народа), понеже разбраха, че за тях изрече тая притча. И оставиха Го и си отидоха.
13. Тогава пращат при Него някои от фарисеите и иродианите за да Го впримчат в говоренето Му.
14. И те, като дойдоха казаха Му: Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?
15. Да даваме ли, или да не даваме? А Той, като разбра лицемерието им, рече им: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един пеняз да го видя.
16. И те Му донесоха. Тогава им казва: Чий е тоя образ и надпис? А те му рекоха: Кесарев.
17. Исус им рече: Отдавайте Кесаревото на Кесаря, и Божието на Бога. И те много се зачудиха на Него.
18. След това дохождат при Него садукеи, които казват, че няма възкресение; и питат Го, казвайки:
19. Учителю, Моисей ни написа, че ако някому умре брат и остави жена, а чадо не остави, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомък на брата си.
20. Прочее, имаше седем братя; и първият взе жена; и когато умря не остави потомък.
21. Взе я и вторият, умря, и не остави потомък; също и третият.
22. И седмината не оставиха потомство. А подир всички умря и жената.
23. Във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? защото и седмината я имаха за жена.
24. Исус им рече: Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията нито Божията сила?
25. Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят нито се омъжват, но са като ангели на небесата.
26. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея, на мястото, при къпината, как Бог му говори, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"?
27. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.
28. А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита Го: Коя заповед е първа от всички?
29. Исус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;
30. и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".
    ● Двете заповеди, НБ
    ● Двете заповеди, НБ
31. А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма.
    ● Изтълкувай ни тази притча, НБ
32. И книжникът Му рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;
33. и да Го люби човек от все сърце, с всичкия си разум, и с всичката си сила, и да люби ближния си като себе Си, това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.
34. Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси.
35. И когато поучаваше в храма, Исус проговори, казвайки: Как думат книжниците, че Христос е Давидов син?
36. Сам Давид каза чрез Светия Дух: - "Рече Господ на Моя Господ; Седи отдясно Ми, Докле положа враговете Ти за Твое подножие".
37. Сам Давид го нарича Господ; тогава как да е негов син? И голямото множество Го слушаше с удоволствие.
38. И в поучението Си казваше: Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени, и да приемат поздравите по пазарите,
39. и първите столове по синагогите, и първите места при угощенията;
40. тия, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато за показ принасят дълги молитви. Тия ще приемат по-голямо осъждение.
41. И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пускаше пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много.
42. А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, сиреч, един кодрант.
43. И повика учениците Си и каза им: Истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата;
44. защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко що имаше, целия си имот.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON