Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 1
1. В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
    ● Хармония и дисхармония, НБ
    ● Словото бе Бог, НБ
    ● Четирите неща, НБ
    ● Любовта бе в началото, НБ
    ● Бал маске, НБ
    ● Най-малката погрешка и най-малкото добро, УС
    ● Божественото Слово, НБ
    ● Три важни неща / Трите важни неща, НБ
    ● Три важни неща / Трите важни неща, НБ
    ● В начало бе Словото, НБ
    ● Една дума, НБ
    ● Трите картини., ООК
    ● В начало бе Словот, НБ
    ● В Начало бе Словото, неделна беседа, НБ
    ● Словото бе Бог, НБ
    ● В начало бе, НБ
    ● Великият път, УС
2. То в начало беше у Бога.
    ● Взимане и даване. Първият и последният, ООК
3. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
4. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
    ● Мислете за светлината!, НБ
    ● В Него бе животът, НБ
5. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.
    ● Виделината свети, НБ
    ● Виделината и тъмнината, НБ
    ● В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ, НБ
    ● В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ, НБ
6. Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.
    ● Движение в природата, НБ
7. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.
8. Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината.
9. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.
10. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.
11. У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.
    ● В своите си, НБ
12. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;
13. които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.
14. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
    ● Всели се между нас, НБ
    ● Стана плът, НБ
    ● С благодат и истина, НБ
    ● Словото стана плът, НБ
    ● Стана плът, НБ
    ● Отношение на нещата, ООК
15. Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене понеже спрямо мене беше пръв.
16. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;
17. понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.
    ● Закон и свобода, НБ
18. Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
19. И ето, свидетелството, което Иоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?
20. Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.
21. И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.
22. На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?
23. Той рече: Аз съм "глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа", както рече пророк Исаия.
24. А изпратените бяха от фарисеите.
25. И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът?
26. В отговор Иоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате,
27. Онзи, Който иде подир мене, [Който преден ми биде], Комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата Му.
28. Това стана във Витавара отвъд Иордан, дето Иоан кръщаваше.
29. На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
30. Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.
31. И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля.
32. И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.
33. И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.
34. И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.
35. На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.
36. И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!
37. И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса.
38. И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?
39. Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час.
40. Единият от двамата, които чуха от Иоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра.
41. Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос).
42. Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър {Значи: Канара.}).
43. На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене.
44. А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра.
45. Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона, и за Когото писаха пророците, Исуса, Иосифовия син, Който е от Назарет.
46. Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.
47. Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина.
48. Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата.
49. Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син, Ти си Израилев цар.
50. Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш.
51. И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Ти ли си / Свещен трепет, НБ
    ● Вяра безгранична и любов безгранична, ООК
    ● Божественият ден, УС
    ● Божественият ден, УС
    ● Най-красивият ден, УС, ИБ, ПС


placeholder
V1-ON