Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Марко 8
1. През ония дни, когато пак се беше събрало голямо множество, и нямаха що да ядат, повика учениците Си и каза им:
2. Жалко Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене, и нямат що да ядат;
3. и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя; а някои от тях са дошли от далеч.
4. И учениците Му отговориха: Отде ще може някой да насити тия с хляб тук в уединено място?
5. И попита ги: Колко хляба имате? А те рекоха: Седем.
6. И заповяда на народа да насядат на земята; и като взе седемте хляба благодари, разчупи и даваше на учениците Си за да ги сложат. И сложиха ги пред народа,
7. Имаха и малко рибички; и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях.
8. И ядоха и се наситиха; и дигнаха останали къшеи, седем кошници.
    ● Ядоха и наситиха се, НБ
9. А ония, които ядоха, бяха около четири хиляди души; и разпусна ги.
10. И веднага влезе в ладията с учениците Си и дойде в далманутанските предели.
11. И фарисеите излязоха и почнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето.
12. А Той въздъхна дълбоко от сърце и рече: Защо тоя род иска знамение? Истина ви казвам: На тоя народ няма да се даде знамение.
13. И остави ги, влезе пак в ладията, и мина на отвъдната страна.
14. Но учениците Му забравиха да вземат хляб, и нямаха със себе си в ладията повече от един хляб.
15. И Той им заръча, казвайки: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирода.
16. И те разискваха помежду си, думайки: Това е защото нямаме хляб.
17. А Исус, като разбра това; рече им: Защо разисквате загдето нямате хляб? Още ли не разбирате, нито разумявате? Окаменено ли е сърцето ви?
18. Като имате очи, не виждате ли? и като имате уши, не чувате ли? и не помните ли?
19. Когато разчупих петте хляба на петте хиляди души, колко кошове пълни с къшеи дигнахте? Казват Му: Дванадесет.
20. И когато седемте - на четирите хиляди души, колко кошници, пълни с къшеи дигнахте? Казват Му: Седем.
21. И каза им: Не разбирате ли още?
22. Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него.
23. И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?
24. И той, като подигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам неща като дървета, които ходят.
25. После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно.
26. И изпрати го у дома му, и каза: Не влизай в селото, [нито казвай това някому в селото].
27. И излезе Исус с учениците Си по селата на Кесария Филипова; и по пътя попита учениците Си, като им каза: Според както казват хората: Кой съм Аз?
28. А те в отговор Му казаха: Иоан Кръстител; други - Илия; а трети - един от пророците.
29. Тогава ги попита: Но според както вие казвате: Кой съм? Петър в отговор Му каза: Ти си Христос.
30. И заръча им никому да не казват за Него.
31. И почна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне.
32. И явно говореше тая дума. А Петър Го взе настрана и почна да Го мъмри.
33. А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петра, като каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща.
34. И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и така нека Ме следва.
35. Защото който иска да спаси живота {Или душата; така и до края на главата.} си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси.
36. Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си?
37. Защото какво би дал човек в замяна на живота си?
38. Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON